Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11. Centraal apparaat

In 2012 is circa € 43,6 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2012, en zijn er voor circa € 37,9 mln. minder verplichtingen aangegaan. Er zijn ook circa € 20,6 mln. minder ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De lagere uitgaven is onder andere te verklaren door de demissionaire status van het kabinet, minder externe inhuur, niet ingevulde vacatures en detacheringen. Verder werd in 2012 bij de Dienst Terugkeer & Vertrek en het kerndepartement minder uitgegeven aan ambtelijk personeel en aan externe inhuur omdat het aantal asielzoekers dat gedwongen zou moeten terugkeren is gedaald door gebrek aan medewerking van de landen van herkomst.

De materiële uitgaven vallen eveneens lager uit dan geraamd. Dit komt onder andere door dat uitgaven voor de nieuwbouw in 2012 lager uitvallen of deels doorschuiven naar 2013.

Ontvangsten

De ontvangsten voor SSC-ICT Den Haag komen lager uit (€ 7 mln.). Departementen hebben in 2012 van SSC-ICT Den Haag minder Maatwerkopdrachten en PLS-diensten afgenomen. Voorts betreft het een vertraging van een ontvangst van de RGD ten behoeve van de facilitaire kosten over 2012 voor geleverde diensten. Een overig deel betreft enkele openstaande vorderingen die nog niet zijn ontvangen in 2012 (€ 1,1 mln). Daarnaast is er een aantal nog aan baten-lastendiensten te factureren bedragen over 2012 vertraagd (€ 2,7 mln.).

Licence