Base description which applies to whole site

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 45 Jeugd

De Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg verzorgt de subsidieverstrekking voor de Jeugdzorgplusinstellingen. In 2011 is een herschikking in capaciteit jeugdzorgplus in gang gezet (conform wens Tweede kamer motie Dille). De financieringslasten als gevolg van een herschikking van capaciteit jeugdzorg is in de 2e suppletoire wet opgenomen voor € 5 miljoen. In aanvulling op het hiervoor genoemde bedrag in de 2e suppletoire wet dient een ophoging plaats te vinden. De ophoging bedraagt € 6,6 miljoen. Deze ophoging is nodig voor de herschikking van capaciteit en de daarmee samenhangende aflossing op leningen van twee gebouwen in het oosten van het land. Het totaal bedrag wat gemoeid is met deze herschikkingoperatie bedraagt daarmee € 11,6 miljoen.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • VWS bekostigt de vervoerskosten en de niet op grond van een wettelijke regeling of ziektekostenregeling vergoede kosten van behandeling bij stichting Centrum 45, inclusief de noodzakelijke verblijfskosten.

  • VWS bekostigt een deel van de vergoeding in de FPU plus- en WW/BWU-regeling voor ex-werknemers van de stichting 1940–1945.

Licence