Base description which applies to whole site

4.3 Lijst met afkortingen

AAS

Amsterdam Airport Schiphol

ABM

Actief bodembeheer Maas

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABR

Actief bodembeheer Rijntakken

ABvM

Anders Betalen voor Mobiliteit

AGOR

Actuele grond- en oppervlaktewater regime

AIS

Automatic Identification System

AIVD

Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst

AKI

Automatische Knipperlichtinstallaties

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

APK

Algemene periodieke keuring

ATB

Automatische treinbeïnvloeding

ATB-V

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

AVV

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

BBP

Bruto Binnenlands Produkt

BDU

Brede Doeluitkering

BES

Bonaire, St. Eustatius en Saba

BIBOB

(wet) bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BKL

Basiskustlijn

BKMW

Besluit Milieukwaliteitseisen en Monitoring Water

BLD

Baten-Lastendienst

BLS

Baten-Lastenstelsel

B&O

Beheer en Onderhoud

BuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBR

Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBV

Comité voor Binnenvaartveiligheid

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CEMT

Conferentie van Europese Transportministers

CenD

Centrale Diensten

CO2

Kooldioxide

CPV

Collectief Personenvervoer Vergunningen

dB

Decibel

DBFM

Design-Build-Finance-Maintenance

DG

Directeur Generaal

EASA

European Aviation Safety Agency

EBIT

Energiebesparing in Transport

ECAC

European Civil Aviation Conference

EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EPCIP

European Program for Critical Infrastructure Protection

EU

Europese Unie

ETCS

European Train Control System

ERTMS

European Rail Traffic Management System

EP

Europees Parlement

ECE

Economic Commission for Europe

ESA

European Space Agency

ETS

Emission Trading System

EUMESTAT

European Organisation for the Exploration Meteorological Satellites

FAA

Federal Aviation Administration

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

FES

Fonds Economische Structuurversterking

GGOR

Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime

GIS

Geluidsisolatieproject Schiphol

GNB

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

GOV

Gratis Openbaar Vervoer

GVB

Gemeentelijke Vervoerbedrijven

GTI

Grote Technologische Instituten

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

GWW

Grond- Weg en Waterbouwprojecten

HNS

Hazardous and Noxious Substances

HSL

Hogesnelheidslijn

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOI

Havenontvangst Installatie

HOV

Havenontvangst voorzieningen

HNR

Het Nieuwe Rijden

HSA

High Speed Alliance

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

Hoofd Wegennet

IBN

Integraal Beheersplan Noordzee

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICES

Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IDON

Interdepartementaal overleg beleid Noordzee

IF

Infrastructuur Fonds

ILO

International Labour Organization

IMO

International Maritime Organisation

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPG

Innovatieprogramma Geluid

IPK

Innovatieprogramma Klimaat

ISA

Intelligente SnelheidsAssistent

IT

Informatie Technologie

IVM

Integrale Verkeninningen Maas

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

JAA

Joint Aviation Administration

KDC

Knowledge Development Center

KIS

Kennisinfrastructuur

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNRM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

(Europese) Kaderrichtlijn Water

Kton

Kiloton (miljoen kilo)

LCC

Life Cycle Costs

LIB

Luchthavenindelingbesluit

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LMCA

Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse

LVB

Luchthavenverkeerbesluit

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

LRIT

Long Range Identification and Tracking

LRT

Landelijke Rapportage Toetsing

LZV

Langere, Zwaardere Vrachtwagens

LDen

Day-evening-night level

MAA

Maastricht Aachen Airport

MARIN

Stichting Maritiem Research Instituut Nederland

MER

Milieu Effect Rapportage

MIA

Milieu investeringsaftrek

MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MON

Mobiliteitsonderzoek Nederland

MOU

Memorandum of Understanding

Mton

Megaton (miljard kilo)

MTOW

Maximum take off weight

MTR

Maximaal Toelaatbaar Risico

MTR

Mid-term Review Beheer en Onderhoud

MUAC

Maastricht Upper Area Control Centre

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water

NGO

Niet Gouvernementele Organisatie

NIWO

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium

NMCA

Nationale Markt en capaciteitsanalyse

NML

Stichting Nederland Maritiem Land

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NOMO

Nota Mobiliteit

NOx

Stikstofoxiden

NO2

Stikstofdioxide

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NSR

NS-Reizigers

NV

Naamloze vennootschap

NW4

Vierde nota Waterhuishouding

NWP

Nationaal Waterplan

OAG

Official Airline Guide

OEI

Overzichten Effecten Infrastructuur

OPC

Expertisecentrum Consumenteninspraak Regionaal Openbaar Vervoer

OSPAR

Oslo-Parijs

OV

Openbaar vervoer

OV SAAL

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OMI

Ozon Monitoring Instrument

PAGE

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPS

Publiek-private samenwerking

PSC

Port State Control

PVVP

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIKZ

Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee

RIS

Rivier Informatie Systemen

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROM

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ro/Ro

Roll-on/Roll-off

RRKL

Regeling Regionale en Kleine Luchthavens

RVS

Raad van State

RVVP

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SES

Single European Sky

SESAME

Single European Sky Implementation Program

SGBP’s

Stroomgebiedbeheersplannen

SMI

Subsidieregeling Maritieme Innovatie

SO2

Zwaveldioxide

SOLAS

Safety of Life at Sea – de internationale overeenkomst voor de veiligheid van leven op zee

SSO

Shared Services Organisatie

SSZ

Stil, schoon, zuinig

STCW

Standards of Training Certification Watchkeeping for Seafarers

STS

Stoptonend Sein

SVOV

Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

SVW

Scheepvaartverkeerswet

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAF

Terminal Aerodrome Forecast

TCI

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten

TEN

Trans Europees Netwerk

TFMM

Taskforce Mobiliteitsmanagement

TK

Tweede Kamer

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs

TRG

Totaal Risicogewicht Grenswaarde

TSI SRT

Technical Specification for Interoperability Safety in Railway Tunnels

TVG

Totaal Volume Geluid

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VNK

Veiligheid Nederland in kaart

VNSC

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

WHO

World Health Organisation

WMO

Wereld Meteorlogische Organisatie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence