Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Indeling van de begroting

Deze begroting is opgebouwd uit 4 beleidsartikelen en 1 niet-beleidsartikel. In beleidsartikel 1 komt de Eerste Kamer aan bod. De beleidsartikelen 2, 3 en 4 betreffen de Tweede Kamer.

De beleidsartikelen 1 en 3 zijn ingedeeld in de volgende paragrafen:

  • 1. Algemene doelstelling

  • 2. Speerpunten 2012

  • 3. Externe factoren

  • 4. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

  • 5. Operationele doelstellingen

Bovengenoemde indeling wijkt in verband met de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal op enkele punten af van het (voorgeschreven) sjabloon/richtlijnen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Speerpunten

De Staten-Generaal kennen geen gezamenlijke beleidsagenda. In navolging van de ontwerpbegrotingen vanaf 2006 is bij de beleidsartikelen 1, 2 en 3 een paragraaf speerpunten 2012 opgenomen. Deze dient als tegenhanger van de (departementale) beleidsagenda.

Context

Vanwege de staatsrechtelijke positie van de Staten-Generaal als Hoge Colleges van Staat is ervoor gekozen om de paragraaf «verantwoordelijkheid van de minister» te vervangen door de paragraaf met de ruimere omschrijving «context».

Budgettaire gevolgen van beleid

Juridisch verplicht

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

Taakstellingen

Tabel taakstellingen «Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s»1 (in € 1 000)

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

struct

Staten-Generaal

         

Wetgeving en controle Eerste Kamer

 

– 200

– 400

– 500

– 516

Uitgave ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

 

– 600

– 1 000

– 1 200

– 1 260

Wetgeving en controle Tweede Kamer

 

– 2 100

– 3 500

– 4 200

– 4 477

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

 

– 100

– 100

– 100

– 100

1

Betreft taakstelling na departementale herindeling.

Licence