Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de nieuwe structuur van de begroting.

Begrotingsstructuur en budgettaire gevolgen van beleid

Op 20 april 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aanpassing van de presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien.

Afgesproken is dat departementen de meeste veranderingen pas in de begroting 2013 hoeven door te voeren. Als gevolg van de departementale herindeling dienen voor de ontwerpbegroting 2012 al veel wijzigingen in de begroting (administratie) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden doorgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft er daarom voor gekozen de veranderingen reeds in 2012 van toepassing te verklaren op de begroting. Daarmee wordt voorkomen dat er twee jaar achtereen een grote wijziging in de begroting optreedt.

De nieuwe presentatie betekent dat:

  • in deze begroting alle begrotingsartikelen zijn ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, inclusief de aanpassing van de tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Aan de meerjarige budgettaire reeksen voor subsidies kunnen geen rechten worden ontleend. Door de nieuwe indeling kunnen in de tabellen geen gegevens worden opgenomen voor de jaren 2010 en 2011. Een aantal financiële gegevens over 2011 is wel opgenomen in het verdiepingshoofdstuk;

  • de begroting een centraal apparaatsartikel bevat waarop alle apparaatsuitgaven van het kerndepartement bij elkaar staan (niet-beleidsartikel 11);

  • in de beleidsagenda aan het eind een totaaloverzicht is opgenomen van de beleidsdoorlichtingen;

  • een subsidiebijlage is opgenomen, waarin alle subsidies op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent in 2012 negen baten-lastendiensten. De paragraaf over de baten-lastendiensten presenteert de voorgeschreven financiële overzichten ter toelichting op de begrotingsstaat van deze diensten.

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is per 1 januari 2011 opgegaan in de nieuw opgerichte, tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt.

4FM is met ingang van 1 januari 2011 uitgebreid met de bedrijfseenheid Fasam van de Werkmaatschappij en heet per medio 2011 FMHaaglanden.

De Immigratie en Naturalisatiedienst, de Rijksgebouwendienst en de Dienst van de Huurcommissie zijn naar aanleiding van de herverkaveling onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geworden en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Baten-lastendiensten van BZK in 2011

begrotingsartikel

bijlage

1. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

6

5.1

2. Doc-Direkt

8

5.2

3. Logius

6

5.3

4. P-Direkt

8

5.4

5. De Werkmaatschappij (DWM)

8

5.5

6. FMHaaglanden

8

5.6

7. Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

10

5.7

8. Rijksgebouwendienst (RGD)

9

5.8

9. Dienst van de Huurcommissie (DHC)

3

5.9

Licence