Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Profiel

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt binnen het Ministerie van EL&I verantwoordelijk voor het leveren van ICT services en ondersteuning aan alle onderdelen van het ministerie. Daarnaast levert de DICTU ondersteuning aan enkele aan het ministerie aanverwante PBO’s en ZBO’s.

De missie van DICTU luidt: «De Dienst ICT Uitvoering draagt bij aan het succes van EL&I door te zorgen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kostenefficiënte ICT services die de bedrijfsprocessen van EL&I optimaal ondersteunen».

DICTU levert aan haar opdrachtgevers de volgende ICT services:

  • Applicatiebeheer en ontwikkeling;

  • Inrichting en beheer van werkplekken;

  • Beheer van de technische infrastructuur.

Bij het opstellen van de begroting 2012 en verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Taakstelling kabinet Rutte-Verhagen: de efficiencytaakstelling DICTU is verwerkt in de begroting.

  • Er liggen plannen om het beheer en onderhoud van de departementsbrede ICT eind 2011 onder te brengen bij DICTU. Ook ligt er een opgave om de ICT-systemen van voormalig EZ en LNV te integreren, zoals het financieel systeem en de ICT-werkplekfaciliteiten. Dit alles heeft impact op het werkpakket DICTU. Het budgettair effect van deze ontwikkelingen kon nog niet worden meegenomen in deze begroting.

Begroting van baten en lasten

Bedragen x € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting1

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

122 372

99 276

110 920

110 485

108 985

108 385

108 385

Opbrengst overige departementen

281

812

376

376

376

376

376

Opbrengst derden

4 817

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

451

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

127 921

100 088

111 296

110 861

109 361

108 761

108 761

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Ambtelijk personeel

20 439

18 150

17 997

17 997

17 997

17 997

17 997

– Overig personeel

45 156

21 391

26 062

26 093

24 593

23 993

23 993

– Diensten derden

18 649

34 767

38 123

38 123

38 123

38 123

38 123

– Exploitatiekosten

21 611

6 341

9 940

9 474

9 474

9 474

9 474

– Kosten bijzondere dienstverlening

4 216

5 075

6 135

6 135

6 135

6 135

6 135

– Huisvesting

3 719

3 806

3 451

3 451

3 451

3 451

3 451

Rentelasten regulier

1 120

945

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Afschrijvingskosten

             

– materieel

4 661

3 268

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

– immaterieel

4 607

6 162

5 442

5 442

5 442

5 442

5 442

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

2 246

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

1 592

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

128 016

99 905

111 296

110 861

109 361

108 761

108 761

               

Saldo van baten en lasten

95 –

183

0

0

0

0

0

1

Conform voorschrift is hier de vastgestelde begroting 2011 opgenomen. In het najaar 2010 heeft het moederdepartement voor € 120 miljoen opdracht aan DICTU verstrekt. Dit betekent o.a. dat meer inzet van (extern) personeel nodig is. De werkelijke opdracht 2011 is de referentie voor de toelichting.

Baten

Opbrengst moederdepartement

DICTU levert ICT gerelateerde diensten aan de EL&I organisatie. Deze diensten variëren van hardware ten behoeve van de werkplek tot projectleiding voor een ontwikkelingstraject

De verdeling per productgroep wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Bedragen (in € 1 000)
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Applicatieservices

54 497

53 274

57 235

56 800

55 300

54 700

54 700

Werkplekservices

21 793

19 191

21 792

21 792

21 792

21 792

21 792

Infra

24 696

17 142

20 946

20 946

20 946

20 946

20 946

Bijzondere dienstverlening

26 935

10 481

11 323

11 323

11 323

11 323

11 323

TOTAAL

127 921

100 088

111 296

110 861

109 361

108 761

108 761

Opbrengsten worden gegenereerd door de producten en/of uren die DICTU levert te vermenigvuldigen met de vigerende tarieven of worden op basis van fixed price afgegeven. In de paragraaf prestaties zijn de begrote aantallen producten en/of uren vermeld. Naast opbrengsten voor standaard dienstverlening biedt DICTU ook specifieke diensten aan onder de noemer «Bijzondere dienstverlening». Dit betreft onder andere specifieke inhuur of hardware.

De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen heeft zijn weerslag in afname van de omzet applicatieservices in de jaren vanaf 2012–2015.

Lasten

Ambtelijk Personeel en Overig personeel

DICTU zal op haar weg naar een regie-organisatie, een steeds groter deel van haar dienstverlening outsourcen. Door dit alles zal het personeelsbestand van DICTU verder gaan krimpen. Gezien het omvangrijke aandeel van het extern personeel in het huidige personeelsbestand zal deze krimp met name worden gerealiseerd door gericht te sturen op uitstroom van extern personeel.

Ambtelijk Personeel en Overig personeel
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Gem. loonsom (x € 1 000)

73

76

80

80

80

80

80

Interne fte (gemiddeld)

284

239

225

225

225

225

225

Gem. loonsom (x € 1 000)

155

132

144

144

144

144

144

Extern fte (gemiddeld)

292

162

184

181

170

166

166

De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen heeft zijn weerslag in de afbouw van het aantal externe FTE’s in de jaren 2012–2015.

Exploitatiekosten

De post exploitatiekosten bestaat voornamelijk uit onderhoudscontracten ten behoeve van infrabeheercomponenten. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van zowel overig personeel als exploitatiekosten naar diensten derden.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten van DICTU bestaan uit:

  • huurkosten hoofdkantoor Den Haag;

  • huurkosten rekencentrum Assen.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financiering van de vaste activa door middel van leningen en de financiering van het werkkapitaal door middel van de rekening courant.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden begroot op € 8,6 mln, onderverdeeld in € 5,4 mln voor immateriële vaste activa en € 3,2 mln voor materiële vaste activa. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de historische aanschafwaarde. Afschrijvingstermijnen variëren tussen de 4 en 5 jaar afhankelijk van de activa categorie.

Kasstroomoverzicht

Bedragen in € 1 000
   

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB op 1 januari

4 863

1 119

0

0

0

0

0

2a.

Saldo van baten en lasten

– 95

183

0

0

0

0

0

2b.

Gecorrigeerd voor afschrijvingen

9 268

9 430

8 588

8 588

8 588

8 588

8 588

2c.

Bijzondere waardeverminderingen

1 592

3 000

         

2d.

Gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal

– 3 180

– 4 069

         

2.

Totaal operationele kasstroom

7 585

8 544

8 588

8 588

8 588

8 588

8 588

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 10 304

– 10 000

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investerings-kasstroom

– 10 304

– 10 000

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

4a.

Uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossing op leningen (-/-)

– 10 455

– 9 663

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

– 8 588

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

9 430

10 000

8 588

8 588

8 588

8 588

8 588

4.

Totaal financierings-kasstroom

– 1 025

337

0

0

0

0

0

                 

5.

Rekening-courant RHB op 31 december

1 119

0

0

0

0

0

0

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

De voor 2012 geraamde investeringen (€ 8,6 mln) hebben voornamelijk betrekking op verbetering en onderhoud van de departementsbrede infrasystemen.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is geraamd op 0. De aflossingen op de leningen zijn gelijk aan de nieuwe leningen als ook het afschrijvingsniveau.

Overzicht Prestatie- en kwaliteitsindicatoren

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Generieke deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek

(gemiddeld per stuk x €)

2 225

2 200

2 337

2 337

2 337

2 337

2 337

b. Aantal werkplekken 1)

9 500

9 000

9 325

9 325

9 325

9 325

9 325

c. Infrastructuur (x € 1 000)

23 844

17 142

20 884

20 418

20 418

20 418

20 418

d. Productieve uren applicatiebeheer en ontw.

n b

254 000

190 500

180 500

165 000

158 000

158 000

d. Totaal Productieve uren

54 000

n b

654 000

644 000

630 000

623 000

623 000

2. Tarieven/uur

             

a. Senior medewerker (Ontwikkeling)

132

133

133

133

133

133

133

b. Medior medew. (bouw)

107

108

108

108

108

108

108

c. Junior medew. (Test en Beheer)

97

98

98

98

98

98

98

3. Omzet per prod.groep (pxq)

             

A. Werkplekservices

21 793

19 191

21 792

21 792

21 792

21 792

21 792

B. Infrastructuur

23 844

17 142

20 884

20 418

20 418

20 418

20 418

C. Applicatieservices incl. outsourcing

17 396

20 255

21 680

21 680

21 680

21 680

21 680

D. Ontwikkeling incl. detachering

36 423

33 019

35 555

35 120

33 620

33 020

33 020

E. Overige omzet incl. directe doorbelastingen en vanaf 2010 incl. WPO Migratie. 2)

27 613

10 481

11 323

11 323

11 323

11 323

11 323

Totaal

127 921

100 088

111 296

110 861

109 361

108 761

108 761

4. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur) 3)

284

239

225

225

225

225

225

5. Saldo baten en lasten (%)

-/- 0,1 %

0,02 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Toelichting

  • 1) De stijging in 2012 komt voort uit een veranderde definitie; van fysieke locaties naar aantal accounts.

  • 2) De overige omzet loopt in 2012 sterk terug, doordat in 2011 nog sprake is van een incidentele bijdrage vanuit het moederdepartement ten behoeve van de outsourcing kantoorautomatisering oud LNV-diensten.

  • 3) De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen gaat DICTU realiseren door minder gebruik te maken van externe inhuur.

Kwaliteitsindicatoren

In onderstaande tabel is het overzicht van de kwaliteitsindicatoren opgenomen.

Omschrijving

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

6. Kwaliteitsindicatoren

             

A. Beschikbaarheid

   

98%

98%

98%

98%

98%

B. Betrouwbaarheid

   

85%

85%

85%

85%

85%

Toelichting

Beschikbaarheid

Bij de opdrachtverlening zijn met de verschillende opdrachtgevers van DICTU afspraken gemaakt over het beschikbaarheidsniveau. Het beschikbaarheidspercentage is het percentage van de tijd dat een applicatie voor de klant benaderbaar is.

Betrouwbaarheid

Het streven is dat 85% van de meldingen door de gebruikers binnen de geldende normtijden worden opgelost. Hoewel 100% afhandeling binnen de normtijd het ideaal is, blijkt dit in praktijk niet haalbaar. Wel gaat DICTU de komende jaren werken aan het verder verbeteren van de betrouwbaarheid (>85%).

Licence