Base description which applies to whole site

4.4 Lijst met afkortingen

ACTAL

Adviescollege Toetsing Administratieve lasten

AAU’S

Assigned Amount Units

AgNL

Agentschap Nederland

ACER

Cooperation or Energy Regulators

AT

Agentschap Telecom

AI

Aviaire Influenza

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

AT

Agentschap Telecom

AvB

Antwoord voor Bedrijven

BBP

Bruto Binnenlands Product

BOL

Beroepsopleidende leerweg

BMKB

Borgstellingsregeling Midden en Kleinbedrijf

BNP

Bruto Nationaal Product

BSE

Bovine Spongiforum Encephalopathy

Buza

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BIZ

Bedrijven Investerings Zones

CBD

Convention on Biological Diversity

CBRN

Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS

Carbon Capture Storage

CEPT

Europese Commissie en de Europese Conferentie van administraties voor Post en Telecommunicatie

Cfi

Centrale Financiën Instellingen

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species

of Wild Flora and Fauna

COVA

Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten

CPVO

Community Plant Variety Office

COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

CITO

Ontwikkeling examens en toetsing

CPA

Collectieve Promotionele Activiteiten

CPB

Centraal Planbureau

CTGB

College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

CTMM

Center for Translational Molecular Medicine

CV

Commanditaire Vennootschap

DGF

Diergezondheidsfonds

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DIS

Defensie Industrie Strategie

DR

Dienst Regelingen

EDM

Enquetedrukmeter

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofd Structuur

EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EIA

Energie- Investeringsaftrek

EOS

Energie Onderzoeksstrategie

ESA

European Space Agency

EU

Europese Unie

EVF

Europees Visserij Fonds

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FAO

Food and Agriculture Organization

G2G

Government2Government

GCI

Global Competitiveness Index

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GKC

Groene Kennis Coöperatie

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

GTI

Grote Technologische Instituten

GVB

Gemeenschappelijk Visserij Beleid

GWWD

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

HAO

Hoger Agrarisch Onderwijs

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HTSM

HighTech Systems & Materials

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HHI

Herfindahl Hirschman Index

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IBO’s

Investeringsbescheriningsovereenkomsten

IBM

International Business Machines

IPBBE

Interdepartementaal Programma Biobased Economy

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICANN/GAC

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/Governmental Advisory Committee

IUCN

International Union for the Conservation of Nature

ICRP

International Commission on Radiological Protection

ICT

Informatie Communicatie Technologie

IMVO

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IPTV

Internet en Televisie

IRE

Investeringsregeling energiebesparing

ISP’s

Internet Service Providers

KCB

Kwaliteits controle Bureau

KNAW

Koninklijke Nederlandse Agrarische Wetenschappen

KVP

Klassieke Varkenspest

KBB

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

KP7

Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling

LEI

Landbouw-Economisch Instituut

LWOO

Leerweg Ondersteunende Onderwijs

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MJA

Meerjaren Afspraken

MBs

Megabit per seconde

MEI

Marktintroductie Energie-Innovatie

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MIA

Milieu- Investeringsaftrek

MIRT

Meerjarenprogramma Inrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKZ

Mond- en Klauwzeer

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NCP

Nationaal Contactpunt

NRG

Nucleair Research Group

NEM

Netwerk Ecologische Monitoring

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NGI

Netherlands Genomics Initiative

NABSO

Netherlands Agriculture Business Support Offices

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NL

Nederland

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratoruim

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NGO

Niet-Gouvernementele Organisatie

NME

Natuur en Milieueducatie

Nmi

Nederlands Meetinstituut

NSO

Netherlands Space Office

NTC’S

Non-trade concerns

NCW

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

nVWA

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

OBN

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OD

Operationele Doelstelling

O&O

Onderwijs en Ondernemen

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OIE

Office Internationale des Epizoöties

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OS

Ontwikkeling Samenwerking

P4G

Package4Growth

PAS

Programmatishe Aanpak Stikstof

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PBL

Plan Bureau voor de Leefomgeving

PSTVD

Potato Spindle Tuber Viroid

R&D

Research and Development

RI&E

Inventarisatie- & Evaluatie

RLI

Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur

ROA

Rijksoverheid Architectuur

SBB

Staatsbosbeheer

SKE

Subsidieprogramma Kennis Exploitatie

SEI

Subsidieregeling Energie Innovatie

SBIR

Small Business Innovation Research

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SER

Sociaal Economisch Raad

SIDN

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

S&O

Speur en Ontwikkelingswerk

SPAW

Specially Protected Areas and Wildlife

STW

Stichting Technische Wetenschappen

TEEB

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

TDAB

Terrestrial-Digital Audio Broadcasting

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TTF

Title Transfer Facility

TIFN

Top Institute Food & Nutrition

TNS/NIPO

Taylor Nelson Sofres/Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

TTI

Technologisch Topinstituut

TWA

Technisch Wetenschappelijk Attachées

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

UPU

Universal Postal Union

VAMIL

Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-Investeringen

VBO

Voortgezet Beroeps Onderwijs

VNO

Verbond van Nederlandse Ondernemingen

VCN

Voedingscentrum Nederland

V&J

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VOA

Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten

VOF

Vennootschap Onder Firma

VSL

Van Swinden Laboratorium

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WEF

World Economic Forum

WFQ

Welfare Quality

WFP

Wereld Voedselprogramma

WIPO

World Intellectual Property Organization

WRC

Wereld Radio Conferentie

WTO

World Trade Organisation

WOT

Wettelijk Opgelegde Taken

WU

Wageningen Universiteit

WUR

Wageningen Universiteit Researchcentrum

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence