Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4.3. LIJST MET AFKORTINGEN

AAL

Ambiant Assisted Living

ACBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

AD

Algemene doelstelling

AIBWMG

Aanvulling Instrumenten Bekostiging Wet Marktordening Gezondheidszorg

AMC

Academisch Medisch Centrum

AMK

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOR

Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

APG

Register Apotheekhouder geneeskunde

APV

Algemene Productveiligheid Richtlijn

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZR

AWBZ-brede zorgregistratie

BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BLD

Baten-lastendienst

BMC

Bureau Medicinale Cannabis

BMR

Bof, mazelen, rode hond

BSN

Burgerservicenummer

BTN

Branchebelang Thuiszorg Nederland

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van -

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAOR

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBG-MEB

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen-Medicines Evaluation Board

CBRN

Chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBZ

College bouw zorginstellingen

CCE

Centra voor Consultatie en Expertise

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEG

Centrum voor ethiek en gezondheid

CE-index

CliëntErvarings-index

CenV

Stichting Consument en Veiligheid

CF

Cystic Fibrosis

CFI

Centrale Financiën Instellingen

CGG

Convenant Gezond Gewicht

CIB

Centrum Infectieziektebestrijding

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centra voor Jeugd en Gezin

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

CQ

Consumer Quality Index

CRD

Commissie Registratie Diergeneesmiddelen

CSZ

Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CVA

Cerebro Vasculair Accident

CVB

Centrum Bevolkingsonderzoek

CVZ

College voor zorgverzekeringen

dbc

diagnose- behandelcombinatie

DCP

Decentrale Procedure

DG

Directoraat-Generaal

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DKTP

Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

DOT

Dbc's op weg naar transparantie

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECG

Electrocardiogram

EFSA

European Food Safety Autority

EHEC

Enterohemorragische Escherichia coli

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Ministerie van -

EMEA

European Medicines Agency

Epode

Ensemble, Prévenons l’Obesité Des Enfants

epSOS

European patiënt smart open services

ESBL

Extended Spectrum Beta-Lactamase

ESF

Europees Sociaal Fonds

Etil

Economisch Technologisch Instituut Limburg

EU

Europese Unie

EU-GHS

European Global Harmonized System Verordening

EuSANH

European Science Advisory Network for Health

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime equivalent

G31

De 31 grootste gemeenten van Nederland

G4

Vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

ggz

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GR

Gezondheidsraad

GRZ

Geriatrische revalidatiezorg

gvs

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

GZ

Gezondheidszorg

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

Hib

Haemophilus influenza type b

HIS

Haagse Inkoopsamenwerking

Hiv

Human immunodeficiency virus

HPV

Humaan Papillomavirus

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICD

International Classification of Diseases

ICD

Inwendige defibrillator

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IenM

Infrastructuur en Milieu, Ministerie van -

IPCI

Integrated Primary Care Information

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

intelligentiequotiënt

IT

Informatietechnologie

ITF

International Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JMW

Joods Maatschappelijk Werk

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KEMA

Keuring Elektrotechnische Materialen Arnhem

KNHB

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

LEBA

Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker

LINH

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

LPZ

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

LRF

Landelijk Rapportage Format

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MC

Medisch Centrum

MEE

Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking

MenC

Meningokokken type C

METC

Medisch Ethische Commissie

MEV

Macro Economische Verkenning

MOgroep

Maatschappelijk Ondernemers groep

Movisie

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

MRI

Magnetic Resonance Imaging

MRP

Mutual Recognition Procedure

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie

NAD

Nationaal Actieprogramma Diabetes

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Nemesis

Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study

NICAM

Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media

NICTIZ

Nationaal ICT Instituut in de Zorg

NIOD

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

NISR

Nederlands Instituut Sinti en Roma

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NJi

Nederlands Jeugdinstituut

NJR

Nationale Jeugdraad

NLF

New Legislative Framework

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMT

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NPCF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NPO

Nationaal Programma Ouderenzorg

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NVI

Nederlands Vaccin Instituut

n.v.t.

Niet van toepassing

(n)VWA

(nieuwe) Voedsel en Waren Autoriteit

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OBiN

Ongevallen en Bewegen in Nederland

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van -

OD

Operationele doelstelling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OGZ

Openbare gezondheidszorg

pg

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

pgb

Persoonsgebonden budget

pgo

Patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenorganisaties

Pkb

Persoonlijk kilometer budget

POLS

Permanent Onderzoek Leefsituatie

PPS

Publiek-private samenwerking

P*Q

Price*quantity

PSIE

Prenatale screening van infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

PUR

Pensioen- en Uitkeringsraad

RBVZ

Referentiebestand verzekerden Zorgverzekeringswet

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

RMS

Reference Member State

RTE

Regionale Toetsingcommissies Euthanasie

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RVZ

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SAIP

Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen

SARSR

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

SBF

Substantieel Bezwarende Functies

SBOH

Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts

SBV-Z

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SCR

Sociaal en Cultureel Rapport

seh

Spoedeisende hulp

SEOR

Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam

SGBO

Sociaalgeografisch en Bestuurskundig Onderzoek

SGZ

Staat van de Gezondheidszorg

SHG

Steunpunt Huiselijk Geweld

SIP

Standaard indicatieprotocollen

soa

Seksueel overdraagbare aandoening

SOR

Strategisch Onderzoek RIVM

SSB

Sociaal Statistisch Bestand

Stb

Staatsblad

Stivoro

Stichting Volksgezondheid en Roken (voor een rookvrije toekomst)

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVOP

Strategisch Vaccin Onderzoek Programma

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van -

TBo

Tijdsbestedingsonderzoek

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNS NIPO

Taylor Nelson Sofres Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

TPLZ

Transitie Programma. Langdurende Zorg

UMC

Universitair Medisch Centrum

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

VCN

Voedingscentrum Nederland

VenJ

Veiligheid en Justitie, Ministerie van -

VG

Verstandelijk gehandicapten

vms

Veiligheidmanagementsysteem

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

V&O

Vergunningen & Ontheffingen

VPT

Veilige Publieke Taak

VSV

Verloskundig Samenwerkingsverband

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VU

Vrije Universiteit

VVT

verpleging, verzorging en thuiszorg

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van -

Wbp

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

WCZ

Wet cliëntenrechten zorg

WGP

Wet Geneesmiddelenprijzen

WHO

World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie

WMG

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

WOII

Tweede wereldoorlog

WOD

Wet op de dierproeven

Wpg

Wet publieke gezondheid

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZi

Wet toelating zorginstellingen

WUBO

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

WUV

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZiZo

Zichtbare Zorg

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

Licence