Base description which applies to whole site

2.1.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten ≥ € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (x € 1000)
 

uitgaven

artikel

Stand ontwerpbegroting 2013

10.926.599

Stand incidentele suppletoire begrotingen en NvW 2013

14.765.828

     

belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Heffings- en invorderingsrente

– 50.000

1

2) Apparaatsuitgaven Belastingdienst

102.000

1

3) Intensivering toezicht en invordering

108.000

1

4) Kasschuif Wereldbank

150.000

4

5) ING IABF

– 91.000

3

6) Overige uitgaven (saldo)

21.781

Stand 1e suppletoire begroting 2013

15.006.609

 

Toelichting

 • 1. De raming van de uitgaven van de heffing- en invorderingsrente wordt met € 50 mln. verlaagd als gevolg van de lagere wettelijke rentestand.

 • 2. Dit betreft onder andere het updaten van de ICT infrastructuur, het vergroten van de ruimte voor dataopslag en een kasschuif. Zie voor een uitgebreidere toelichting artikel 1 Belastingdienst.

 • 3. Betreft de overheveling van middelen voor 2013, die naar aanleiding van het regeerakkoord, beschikbaar komen voor de Belastingdienst voor het intensiveren van toezicht en invordering.

 • 4. Dit betreft een kasschuif via het IDA 16 programma van de Wereldbank.

 • 5. Door een wijziging van de euro-dollar rekenkoers zijn de ramingen voor de verplichtingen en de omvang van de Alt-A portefeuille bijgesteld.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1000)
 

ontvangsten

artikel

Stand ontwerpbegroting 2013

126.872.143

Stand incidentele suppletoire begrotingen en NvW 2013

128.165.996

     

belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belastingontvangsten

– 6.855.121

1

2) Heffings- en invorderingsrente

– 50.000

1

3) Havenbedrijf Rotterdam

295.482

3

4) Dividend staatsdeelnemingen

11.800

3

5) Opbrengst verkoop vermogenstitels

132.000

3

6) Premies EKV

14.000

5

7) ING IABF

– 91.000

3

8) Overige ontvangsten (saldo)

16.324

Stand 1e suppletoire begroting 2013

121.639.481

 

Toelichting

 • 1. In de Voorjaarsnota 2013 wordt de mutatie op de belastingontvangsten uitgebreid toegelicht.

 • 2. De raming van de ontvangsten van de heffing- en invorderingsrente wordt met € 50 mln. verlaagd als gevolg van de lagere wettelijke rentestand.

 • 3. Er is een overeenkomst tot restitutie gesloten tussen de Staat en het Havenbedrijf Rotterdam. Als gevolg van een aantal meevallers bij het Havenbedrijf Rotterdam, waaronder meevallers bij de aanleg van de 1e fase van de Tweede Maasvlakte en gedurende de realisatie afgenomen risico’s (en het navenant vervallen van de noodzaak van daarvoor benodigde risicoreserveringen) is met het Havenbedrijf Rotterdam afgesproken dat de onderneming in 2013 € 295,5 mln. restitueert aan de Staat.

 • 4. Er zijn hoger dan geraamde dividendontvangsten van de NS.

 • 5. Deze mutatie vloeit voort uit de verkoop van Connexxion.

 • 6. Door een aantal omvangrijke transacties zijn de premieontvangsten in het kader van de Exportkredietverzekering hoger dan verwacht, derhalve is de raming voor de premieontvangsten naar boven bijgesteld.

 • 7. Door een wijziging van de euro-dollar rekenkoers zijn de ramingen voor de verplichtingen en de omvang van de Alt-A portefeuille bijgesteld.

Licence