Base description which applies to whole site

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties:

1) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Onder de Green Deal Warmte Zuid-Holland is vastgelegd dat het rijk, de provincie Zuid-Holland in overleg met 16 andere partijen (gemeenten, energiebedrijven en anderen) een gezamenlijke warmtestrategie zullen uitwerken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke warmtestrategie zal een Programmabureau Duurzame warmte worden opgericht. De provincie Zuid-Holland ontvangt hiervoor 150.000 euro in 2013 via de decentralisatie-uitkering Green Deal uit het provinciefonds. Daarnaast ontvangt de provincie Groningen in 2013 € 2,5 miljoen ter uitvoering van Green Deal afspraken m.b.t. de subsidiebijdrage aan de Energy Academy Europe. Ook ontvangt de provincie Groningen in 2013 € 270.000. Dit betreft subsidiebijdragen aan de Energy Academy Europe ter ondersteuning van 2 projecten, namelijk Energy Startups en Smart Grids.

2) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

In 2012 en 2013 wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de 254 multimodale benuttingsmaatregelen in de verschillende regio’s conform de bestuurlijke afspraken, zoals die in het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van najaar 2011 zijn overeengekomen. De provincie Groningen ontvangt in 2013 éénmalig € 900.000 voor de uitvoering van de plannen van aanpak opgenomen in het Beter Benutten pakket Groningen-Assen.

3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

In de Rijksstructuurvisie Afsluitdijk van 23 december 2011 zijn, naast maatregelen voor waterveiligheid en waterbeheer, ook beleidsuitspraken gedaan over de ontwikkeling van andere ambities op en rond de dijk, op het gebied van natuurontwikkeling, duurzame energie en recreatie en toerisme. In de bestuursovereenkomst (2011) met de provincie Fryslân, provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon en gemeente Súdwest Fryslân is afgesproken dat deze partijen de ontwikkeling van de ambities op zich nemen en het Rijk verantwoordelijk is voor de waterveiligheid en waterbeheer. In een addendum op de bestuursovereenkomst (2012) zijn nadere afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van middelen door het Rijk voor de ontwikkeling van ambities. De eerste Rijksbijdrage voor een bedrag van € 665.706 aan de ambities Afsluitdijk voor het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt via de decentralisatie-uitkering Afsluitdijk in het provinciefonds aan de provincie Friesland ter beschikking gesteld.

4) Compensatie IBT-taak provincies

Vanaf 2013 wordt aan de algemene uitkering van het provinciefonds een bedrag van structureel € 1,254 miljoen toegevoegd in verband met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012. Met de inwerkingtreding van deze wet is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten voor de uitvoering van het omgevingsrecht gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Het bedrag dient ter compensatie van de bestuurskosten bij de uitvoering van deze taak.

5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering)

Conform gemaakte afspraken ontvangen de provincies een incidentele vergoeding van 50% van de te maken kosten voor de organisatie van het agrarisch natuurbeheer. Dit betreffen de geraamde kosten van de gebiedscoördinatoren en agrarische natuurverenigingen en van de invoering van SNL+. Hiervoor ontvangen de provincies € 2,003 miljoen via een decentralisatie-uitkering uit het provinciefonds.

6 a en b) DU Ontwikkel / OEM Variabel

De «DU Ontwikkel / OEM variabel» bedraagt in 2013 € 406,417 miljoen. Dat is € 1,388 miljoen minder dan in de Ontwerpbegroting van 2014 (Tweede Kamer, 2013–2013, 33 750 B, nr. 2) was vermeld.

7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering)

Via een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds ontvangt de provincie Flevoland in 2013 € 34.000 voor het project TransNetAero. Dit project heeft als doelstelling een actieve uitwisseling van kennis en innovaties tussen «aerospace» MKB’s uit Noord West Europese regio’s.

8) Friese taal

Met betrekking tot de materiële instandhouding van de Friese taal in het kader van de decentralisatie kerndoelen Fries ontvangt de provincie Friesland in 2013 € 65.000 ter bevordering van de Friese taal in het voortgezet onderwijs.

9) Natuur (integratie-uitkering)

Via deze mutatie wordt aangesloten bij de verdeling zoals opgenomen in de decembercirculaire provinciefonds 2012.

10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt in 2013 € 5 miljoen voor actief bodembeheer in de Kempen.

11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deal-afspraken wordt een correctiebedrag van € 40.000 aan het provinciefonds toegevoegd. Het betreft een correctie op een subsidiebijdrage aan de Energy Academy Europe.

12) Troonswisseling

Dit betreft een bijdrage van het Interprovinciaal Overleg aan het afscheidsfeest van prinses Beatrix.

13) Accres tranche 2013

Het gemeentefonds en het provinciefonds ontwikkelen zich evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Nemen de NGRU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van de fondsen toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van de fondsen als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Als gevolg van de begrotingsafspraken is het acres tranche 2013 gewijzigd. Het accres van tranche 2013 bedraagt voor het profinciefonds € – 5,021 miljoen (negatief). Dat is € 10,591 miljoen meer dan bij Ontwerpbegroting 2014 werd geraamd.

Licence