Base description which applies to whole site

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

95.106

25.972

10.432

131.510

Omzet overige departementen

66.837

5.014

2.247

74.098

Omzet DGF

500

   

500

Omzet derden

61.500

– 4.900

800

57.400

Rentebaten

0

107

– 107

0

Vrijval voorzieningen

0

 

63

63

Bijzondere baten

0

   

0

Overige baten

4.000

500

– 1.500

3.000

Totaal baten

227.943

26.693

11.935

266.571

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

personele kosten

149.674

25.096

6.012

180.782

– waarvan eigen personeel

140.814

22.806

2.492

166.112

– waarvan externe inhuur

8.860

2.290

3.520

14.670

materiële kosten

66.019

2.933

5.102

74.054

– waarvan apparaat ICT

0

   

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

31.787

 

4.879

36.666

Rentelasten

750

 

– 286

464

Afschrijvingskosten

       

materieel

5.214

– 238

153

5.129

– waarvan apparaat ICT

0

   

0

immaterieel

5.786

– 1.098

124

4.812

Overige kosten

       

– dotaties voorzieningen

500

   

500

– bijzondere lasten

0

   

0

Totaal lasten

227.943

26.693

11.106

265.742

         

Saldo van baten en lasten

0

0

829

829

Baten

Omzet moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 10,4 mln hoger dan begroot:

  • Bij Najaarsnota is het opdrachtenpakket 2013 voor € 8,8 mln in overeenstemming gebracht met het werkpakket 2013. Hierbij is € 6,8 mln toegevoegd aan begroting NVWA ten behoeve van aanvullende opdrachten (Implementatie en uitvoering bestuurlijke boetes in het kader van de wet dieren, kosten werving, opleiding en inwerken dierenartsen in verband met de uitbreiding van het toezicht op levend vee transporten in geval Quality system Livestock Logisticks (QLL) een deel van dat toezicht niet meer kan waarmaken en aanvullend budget voor bestrijding exoten) en € 2 mln in verband met uitstel herziening retributiestelsel.

  • Balansmutaties als gevolg van realisatie onderhanden werk 2012 ad € 0,4 mln en reservering afschrijvingslasten Client ad € 1,2 mln.

Omzet overige departementen

De bijdrage van VWS is € 2,2 mln toegenomen als gevolg van:

  • Aanvullende opdrachten van € 1,3 mln, zoals de bestrijding van de tijgermug en het project openbaarmaking van inspectiegegevens;

  • Loon- en prijsbijstelling € 0,9 mln.

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden dalen met € 0,8 mln minder snel dan aanvankelijk geprognosticeerd. Dit komt omdat er meer toezicht is verricht dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een afname van het toezicht door de effecten van het programma Vereenvoudiging Regeldruk Vleesketen. Deze effecten zijn in 2013 minder groot dan verwacht, omdat het programma Vereenvoudiging Regeldruk is vertraagd.

Overige baten

Uit de verkopen van opleidingen door de inspectieacademie NVWA blijkt dat de opbrengsten niet realistisch zijn ingeschat. Het aantal EU projecten veroorzaakt eveneens een daling.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen met € 6 mln. De stijging van de opbrengsten door toename van het opdrachtenpakket en meer werkzaamheden voor derden is gepaard gegaan met een grotere inzet. Daarnaast laten de sociale lasten een stijging zien. De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden heeft geleid tot een grotere additionele kostenpost dan verwacht. Door deze drie factoren stijgen de ambtelijke personeelskosten met € 2,5 mln.

De personele lasten zijn voorts € 3,5 mln hoger door extra inhuur, noodzakelijk voor:

  • de hier boven geschetste extra opdrachten en meer werk voor derden in het primaire proces;

  • extra inzet nodig in het kader van bestuurlijke boetes wet dieren (opleiding en uitvoering) van eigen dierenartsen en practitioners;

  • juridische inhuur ter afhandeling van een stijgend aantal WOB verzoeken;

  • tijdelijke specialistische ondersteuning bij verbetering van de bedrijfsvoering.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 5,1 mln hoger dan begroot doordat de uitvoering van aanvullende opdrachten tot hogere kosten leidt.

Bij najaarsnota is gebleken dat van de geraamde ICT kosten € 4,9 mln extra gelabeld kan worden als bijdragen aan SSO’s.

Rentelasten

Door de dalende rentepercentages bij het Ministerie van Financiën zijn de kosten voor de financiering van investeringen lager.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

24.331

14.766

 

39.097

2.

Totaal operationele kasstroom

– 3.492

6.358

7.645

10.511

 

Totaal investeringen (-/–)

– 11.010

– 4.068

 

– 15.078

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

   

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 11.010

– 4.068

 

– 15.078

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–)

0

   

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

18.000

18.000

 

Aflossingen op leningen

– 11.130

518

 

– 10.612

(-/–)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

11.010

4.068

 

15.078

4.

Totaal financieringskasstroom

– 120

4.586

18.000

22.466

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

9.709

21.642

25.627

56.996

Toelichting

Operationele kasstroom

De verhoging van de operationele kasstroom met € 25,6 mln wordt enerzijds veroorzaakt door balansmutaties waaronder de betaling van € 8 mln door EZ en € 10 mln door VWS op een vordering op EZ als gevolg van de vorming van een voorziening in 2012. Deze voorziening is bestemd voor de afkoop van huurcontracten van niet langer benodigde huisvesting. Daarnaast is door EZ voor € 8,8 mln en door VWS voor € 2,2 mln aan aanvullende opdrachten verstrekt.

Licence