Base description which applies to whole site

1.2 HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN

In paragraaf 1.2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 1.2.2 worden de belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties toegelicht.

1.2.1 Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 4 Stichting Zonnehuizen

Per brief van 20 maart 2012 (TK 31 839, nr. 190) hebben de Staatssecretarissen van VWS en van VenJ aan de Tweede Kamer laten weten dat ze garant staan voor de in de boedel van de failliet verklaarde Stichting Zonnehuizen achtergebleven middelen voor zak- en kleedgelden. Aan de nieuwe Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd is hiertoe een subsidie verstrekt van € 147.461.

Artikel 6 Tegemoetkoming Nationaal Comité Inhuldiging

Aan het Nationaal Comité Inhuldiging is een bijdrage toegekend van € 500.000 voor onder de vlag van het Comité georganiseerde activiteiten in het kader van de troonswisseling.

1.2.2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota)
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

15.647.174

 
     

Stand 1e suppletoire begroting

15.736.350

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
     

Het Ministerie van VWS levert een bijdrage aan de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Om die reden is € 10,0 miljoen gereserveerd voor overboeking naar de begroting van het Ministerie van EZ.

10.000

1

     

Naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is vervolgens € 10,0 miljoen overgeboekt in verband met de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de NVWA.

– 10.000

1

     

De voorraad antivirale middelen is langer houdbaar dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 15,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de HPV-vaccinatie (€ 0,9 miljoen) lager dan geraamd, doordat de inkoop van HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd.

– 16.688

1

     

Er is sprake van een tegenvaller van € 3,0 miljoen als gevolg van enkele nabetalingen over 2012 bij de overgangsregeling FLO/VUT/ouderenregeling in de ambulancezorg.

3.000

2

     

Er is € 3,0 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering maatschappelijke opvang in het gemeentefonds voor voorbereiding op beschermd wonen.

– 3.010

3

     

De subsidiemiddelen geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) zijn niet geheel uitgeput als gevolg van latere inwerkingtreding van wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang (€ 6,1 miljoen).

– 6.080

3

     

De transitiemiddelen decentralisatie langdurige zorg zijn niet geheel tot besteding gekomen (€ 6,0 miljoen). Op dit moment wordt door VWS met betrokken partijen gewerkt aan een landelijk transitieplan (plus begroting) dat uiteindelijk moet uitmonden in regionale (lokale) transitieplannen. De uitwerking van deze transitieplannen heeft meer tijd gevergd dan eerder voorzien.

– 6.000

3

     

Als gevolg van minder gemaakte reiskilometers wordt het budget voor bovenregionaal vervoer niet uitgeput (€ 5,0 miljoen).

– 5.000

3

     

Er is in 2013 minder uitgegeven aan fraudebestrijding dan verwacht omdat verschillende activiteiten pas in de loop van het jaar zijn opgestart. Verder is er minder uitgegeven door vertraging bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut en doordat een aantal kleinere opdrachten geen doorgang vond.

– 4.500

3

     

Vanwege in het verleden verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen staat VWS garant voor een deel van de schuld van Stichting Zonnehuizen. Ultimo 2012 bedroeg de restschuld van deze garanties € 10,6 miljoen. VWS heeft middelen gereserveerd voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen. Deze extra uitgaven worden (deels) gecompenseerd door minder uitgaven vanwege vertraging in de ZonMw-programma’s Palliatieve Zorg en Deltaplan Dementie. Daarnaast zijn er enkele kleinere activiteiten die niet of later (2014) worden uitgevoerd.

1.900

3

     

Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. Dit hangt samen met de overgang van het FZO van de VWS begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ. Dit leidt tot een verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar). Als gevolg van deze wijziging is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014.

– 20.000

4

     

De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.

40.000

4

     

Er is ruimte opgetreden door vertraging in de opdrachtverlening aan ZonMw voor het Deltaplan Dementie. Het heeft langer dan verwacht geduurd om het programmavoorstel rond te krijgen. Voorts is vertraging opgetreden in de opdrachtverlening voor het Preventieprogramma én is in afwachting van het Nationaal Programma Preventie nog geen opdracht verleend voor een programma op het terrein van de Ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid.

– 6.892

4

     

De uitgaven in het kader van het werkplan NZa zijn lager dan geraamd. Bij het CVZ is er sprake van onderuitputting bij het opstarten van het Kwaliteitsinstituut.

– 4.700

4

     

Er is € 24,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.

– 24.000

5

     

De uitgavenraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.

11.200

5

     

Naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is circa € 18,2 miljoen overgeboekt ter dekking van het besparingsverlies kindregelingen als gevolg van vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».

– 18.160

5

     

Er is ruimte van € 1,1 miljoen ontstaan door het niet doorgaan van voornemens op het terrein van opvoeden en opgroeien. Binnen het programma stelselherziening jeugd is sprake van onderuitputting van € 2,4 miljoen door de vertraging van enkele onderdelen van het programma. Er is ruimte ontstaan van € 1,4 miljoen door vrijval op het budget «Schippersinternaten» en het budget «Zorg voor Jeugd».

– 4.900

5

     

De voorgenomen privatisering van de instelling Almata en de Lindenhorst heeft vertraging opgelopen als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de bonden. De privatisering zal in 2014 tot stand komen.

– 17.000

5

     

Op basis van actuele gegevens van het CAK wordt verwacht dat het totaal van de uitbetaling van algemene tegemoetkomingen Wtcg over 2012 en nabetalingen van tegemoetkomingen over voorgaande jaren leidt tot hogere uitgaven dan eerder geraamd.

13.700

8

     

Op basis van de meest recente inzichten over de realisatie in 2013 bij de uitfasering van de regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) en bij de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) zijn de verwachte uitgaven in 2013 € 9,7 miljoen (TBU € 4,0 miljoen en TSZ € 5,7 miljoen en) hoger dan eerder geraamd.

9.700

8

     

Dit is een reservering voor het VWS – deel van het verwachte boekwaardeverlies bij de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.

50.000

10

     

Overige mutaties

– 16.404

 
     

Stand 2e suppletoire begroting 2013

15.712.516

 
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

63.539

 
     

Stand 1e suppletoire begroting

136.022

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
     

De opbrengst van de aan wanbetalers opgelegde bestuursrechtelijke premie is hoger dan eerder geraamd.

18.900

2

     

Terugontvangst van aan het CVZ verstrekte voorschotten in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen in 2012.

2.560

2

     

Dit betreft de technische verwerking van de aanpassing van een eerder gemaakte afspraak met de IJsselmeerziekenhuizen over het in termijnen afbetalen van de lening. De ontvangsten in 2013 zijn als gevolg hiervan ruim € 5,4 miljoen lager dan eerder geraamd.

5.428

2

     

De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.

25.000

4

     

De ontvangstraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.

11.200

5

     

Overige mutaties

7.736

 
     

Stand 2e suppletoire begroting 2013

206.846

 
Licence