Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 LIJST MET AFKORTINGEN

AKI

Automatische Knipperlichtinstallaties

APB

Activiteitenplan en Begroting

BDU

Brede Doeluitkering

DBFM

Design, Build, Finance, Maintain

DRIPs

Dynamische Route-Informatie Panelen

EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU

Europese Unie

ERTMS

European Rail Traffic Management System

FES

Fonds Economische Structuurversterking

HSL

Hogesnelheidslijn

IF

Infrastructuurfonds

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

NOMO

Nota Mobiliteit

NS

Nederlandse Spoorwegen

OV

Openbaar vervoer

OV SAAL

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPS

Publiek-private samenwerking

REP

Ruimtelijk-economisch programma

RIS

Rivier Informatie Systemen

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Licence