Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND NIEUWE STIJL

De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De minister van IenM is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht dat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het APB Kustwacht alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide APB waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende ministeries en de Kustwacht.

De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het ministerie van Defensie opgestelde APB-2012 en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende ministeries voor de Kustwacht verrichten.

Defensie/kustwacht

 • Betreft de uitgavenbudgetten in beheer van de Kustwacht.

 • Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

Infrastructuur en Milieu

 • Het betreft de inzet vaarwegmarkering, loodsen, liaison en luchtwaarnemers.

Defensie

Het opgenomen bedrag heeft betrekking op:

 • de inzet van de Koninklijke Marechaussee;

 • de kosten van de vliegers voor de Kustwachtvliegtuigen.

Financiën

 • De bijdrage van Financiën heeft betrekking op de inzet van schepen ten behoeve van de Douane.

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Visserijtoezicht betreft de inzet van AID op het NCP en in internationaal verband. De inzet van het schip de Barend Biesheuvel is onderdeel geworden van het uitgavenbudget Kustwacht.

 • Activiteiten en bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Staatstoezicht op mijninstallaties.

 • De inzet betreft gebruik van politiehelikopters voor mijnbouwcontroles, kosten inspecteurs en analyse watermonsters.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Veiligheid en Justitie

 • Activiteiten en bedragen zijn afkomstig uit de agentschapsbegroting van de KLPD.

 • De inzet van helikopters geschiedt op afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten.

 • De personele en materiële inzet betreft enerzijds de justitiële afwerking van geconstateerde strafbare feiten en strafrechtelijke onderzoeken alsmede de coördinatie en anderzijds de inzet bij calamiteiten van vijf zeevaartuigen, bomverkenners, duikers, Rampen Identificatie Team, speedboten, LOCC en mobiele communicatie-units.

Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl

Departement

Begroting

Activiteit

Doel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DEFENSIE/Kustwacht (Uitgaven):

Defensie/kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken

Centrale coördinatie kustwachttaken

23 305

22 652

22 220

21 203

22 304

21 205

21 205

Defensie/kustwacht

X

Salarissen (MP en BP)

 

3 524

3 3

3 322

3 322

3 322

3 322

3 322

Subtotaal eigen uitgaven kustwacht

26 829

25 974

25 542

24 525

25 626

24 527

24 527

                     

BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN (Kosten)

IenM

IF

Inzet vaarwegmarkeringen, loodsen, liaison, luchtwaarnemers

Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance

1 998

2 783

2 783

2 783

2 783

2 783

2 783

Defensie

X

Inzet Kmar-personeel voor grensbewaking, luchtwaarneming, liaisons & HH-desk/inzet vliegers Dornier en beheerskosten

Uitvoering grensbewaking/luchtsurveillances/beheerskosten Defensie

3 646

3 808

3 808

3 808

3 808

3 808

3 808

Financiën

IXB

Inzet Douanepersoneel

Fraudecontrole

1 612

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

ELenI

XIV

Inzet NVWA- en Sodm-personeel

Visserijcontrole en Sodm

918

996

996

996

996

996

996

BZK

VII

Inzet KLPD-personeel & helikopter

Algemene handhaving/wetgeving scheepvaartverkeer/bemanningcontrole

954

1 413

1 413

1 413

1 413

1 413

1 413

Subtotaal utigaven andere departementen

9 128

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht

35 957

36 724

36 292

35 275

36 376

35 277

35 277

Licence