Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de nieuwe structuur van de begroting.

Dit is de eerste begroting van Koninkrijksrelaties die volgens de systematiek van «Verantwoord Begroten» wordt gepresenteerd. De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de beleidswijzigingen, financiële informatie en de rol en verantwoordelijkheid van de minister.

De voorliggende toelichting op de begroting 2013 kent de volgende indeling. Eerst wordt ingegaan op de nieuwe staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk der Nederlanden en de gevolgen die dit heeft voor de begroting. Hoofdstuk 2, de beleidsagenda bevat de ambities en doelstellingen voor het jaar 2013. Daarna volgen de beleidsartikelen, waar algemene doelstelling van beleid, de rol en verantwoordelijkheid van de minister, de beleidswijzingen en de budgettaire gevolgen van beleid worden toegelicht. De toelichting eindigt met enkele bijlagen.

Nieuwe staatkundige verhoudingen

Waar in eerdere jaren Bonaire, Sint Eustatius en Saba hun plaats hadden in de begroting van Koninkrijksrelaties, zijn deze eilanden sinds 10-10-2010 als Caribisch Nederland onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Elk departement neemt de uitgaven op het eigen beleidsterrein in het hierdoor ontstane Caribisch Nederland op in de eigen begroting. Afgezien van aflopende samenwerkingsprogramma’s en een restant aan eenmalige uitgaven is Caribisch Nederland daarom niet in dit begrotingshoofdstuk opgenomen.

Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt het beleid voor het komende jaar uiteengezet. In de beleidsagenda is ook de integrale planning van beleidsdoorlichtingen opgenomen. Door de planning van de beleidsdoorlichting aan te passen op de evaluaties die op instrumentniveau worden uitgevoerd, krijgt de beleidsdoorlichting een logische positie in de tijd. Hierdoor kan er meer gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van de evaluaties en beleidsdoorlichtingen in het beleidsvormingsproces. Dit komt de kwaliteit en zeggingskracht van de beleidsdoorlichting ten goede.

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit twee beleidsartikelen. Het eerste beleidsartikel is de waarborgfunctie, de tweede is de bevordering autonomie Koninkrijkspartners.

Het onderstaande schema geeft de opbouw van de beleidsartikelen weer.

Opbouw (beleids)artikelen

A Algemene doelstelling

B Rol en verantwoordelijkheid

C Beleidswijzigingen

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

D2 Budgetflexibiliteit

E Toelichting op de instrumenten

De begroting van Koninkrijksrelaties valt in het kader van «Verantwoord Begroten» onder het regime voor kleine begrotingen. Dat betekent dat in de begroting van Koninkrijksrelaties geen separaat apparaatartikel is opgenomen.

De informatie over de budgetflexibiliteit is opgenomen in de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid (D1). In deze tabellen is aangegeven welk deel van de totale programma-uitgaven op een beleidsdoelstelling juridisch verplicht is.

Het niet-beleidsartikel

In hoofdstuk 4 wordt het niet-beleidsartikel toegelicht. Dit is de tabel nominaal en onvoorzien.

Bijlagen

In de verdiepingsbijlage wordt (in de vorm van tabellen) gedetailleerd weergegeven hoe de meerjarenramingen zijn opgebouwd sinds de vorige ontwerpbegroting.

In bijlage moties en toezeggingen wordt aan de Tweede Kamer per motie en toezegging de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering aangegeven.

In de bijlage evaluatie- en overig onderzoek is een overzicht opgenomen van alle evaluatieonderzoeken die op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn gestart en gaan plaatsvinden. De laatste bijlagen betreffen de lijst met afkortingen en de lijst met trefwoorden.

Licence