Base description which applies to whole site

03 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectieve en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

Omzet moederdepartement

73 386

70 577

68 271

67 526

66 694

66 539

66 396

Omzet overige departementen

 

 

 

 

 

 

 

Omzet derden

5 418

3 988

4 100

4 100

4 100

4 100

4 100

Rentebaten

32

22

30

30

30

30

30

Bijzondere baten

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

78 836

74 587

72 401

71 656

70 824

70 669

70 526

               

Lasten

             

Apparaatskosten

71 885

69 253

66 301

65 756

65 624

65 569

65 426

Personele kosten

39 076

39 694

39 400

39 200

39 000

38 800

38 500

– Waarvan eigen personeel

38 244

38 789

38 600

38 500

38 400

38 300

38 000

– Waarvan externe inhuur

832

905

800

700

600

500

500

Materiële kosten

32 809

29 559

26 901

26 556

26 624

26 769

26 926

– Waarvan apparaat ICT

1 726

1 012

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

 

 

 

 

 

 

 

Rentelasten

427

452

500

500

500

500

500

Afschrijvingskosten

4 815

4 882

5 600

5 400

4 700

4 600

4 600

Materieel

4 815

4 882

5 600

5 400

4 700

4 600

4 600

– Waarvan apparaat ICT

241

71

700

600

500

700

700

Immaterieel

             

Overige kosten

             

Dotaties voorzieningen

             

Bijzondere lasten

             

Totaal lasten

77 127

74 587 

72 401 

71 656 

70 824 

70 669 

70 526  

               

Saldo van baten en lasten

1 709

           

.

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement vormt de bekostiging van de kerntaken die het NFI verricht ten behoeve van het OM, de zittende magistratuur, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op onderzoek dat tegen betaling wordt verricht voor overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente op deposito’s bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage voor termijndeposito’s (1 tot en met 12 maanden) is circa 0,4% (gebaseerd op rentepercentage 2012).

Lasten

Personele kosten x € 1 000
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

– Ambtelijk personeel

             

Kosten1

38 244

38 789

38 600

38 500

38 400

38 300

38 000

Aantal fte's2

537

547

545

543

541

539

537

               

– Overige personele kosten

             

Kosten

832

905

800

700

600

500

500

Aantal fte's

11

11

11

11

11

11

11

               

– Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post actief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

4

3

1

1

1

1

1

Totale kosten

39 076

39 694

39 400

39 200

39 000

38 800

38 500

1

Kosten ambtelijk personeel zijn inclusief opleidingskosten en kosten woon-werkverkeer.

2

De structurele formatie van het NFI is 560 fte. De formatie was en is in 2011 respectievelijk 2012 niet volledig bezet.

Personele kosten

Naar verwachting dalen de personele kosten de komende jaren licht. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor FPU en voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten voor postactief personeel opgenomen voor de jaren 2012 tot en met 2017. Op 1 januari 2012 bedroeg de voorziening voor FPU € 0,05 mln. en de voorziening voor wachtgeld € 0,113 mln.; totaal € 0,163 mln.

Materiële kosten x € 1 000
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Huisvestingskosten

10 881

9 665

9 665

9 665

9 665

9 665

9 665

Bureaukosten

1 518

1 753

1 753

1 753

1 753

1 753

1 753

Onderhoud en expl. bedrijfsmiddelen

6 408

4 452

4 452

4 452

4 452

4 452

4 452

Laboratoriumkosten

8 565

8 210

8 210

8 210

8 210

8 210

8 210

Kosten deskundigen

2 886

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

Overige exploitatiekosten1

2 551

3 525

867

522

590

735

892

Totaal

32 809

29 559

26 901

26 556

26 624

26 769

26 926

1

De taakstellingen zijn tijdelijk opgenomen bij overige exploitatiekosten. De taakstelling moet nog nader worden ingevuld.

Materiële kosten

Het niveau van de materiële kosten voor 2013 en verder is geraamd op basis van de planning 2012 en het verloop van projecten. De bezuinigingstaakstellingen zijn voornamelijk in mindering gebracht op materieel. Het NFI zal proberen om via efficiency maatregelen de productie voor politie en OM op peil te houden. Hiervoor lopen momenteel diverse projecten die zijn vastgesteld in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie en OM in het klantenplatform.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa. Voor 2013 wordt voor de nieuwe leningen uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van circa 1,8% (gebaseerd op gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen aangegaan in 2012).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2 000 bij het activeren van investeringen.

Doelmatigheid

Sinds 2009 wordt jaarlijks een Service Level Agreement (SLA) afgesloten tussen het NFI en politie en OM voor zaakonderzoek. Doel van de SLA is afstemming tussen vraag en aanbod.

Onderstaande tabel is gebaseerd op de productierealisatie 2011 en de productieafspraken 2012. Bij de opmaak van de SLA 2013 wordt rekening gehouden met het gegeven dat het NFI-budget krimpt. Het effect daarvan op het productievolume voor 2013 en volgende jaren is niet verwerkt in de tabel omdat de SLA 2013 eerst eind 2012 wordt vastgesteld. De doorrekening is gebaseerd op de gemiddelde prijzen in 2012 en de dalende productiebudgetten in de jaren 2013–2017. Het streven van het NFI is om de productie op peil te houden ondanks de dalende budgetten.

Doelmatigheid
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medisch Forensisch Onderzoek

             

Pathologie

1 088

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

Antropologie

206

90

90

90

90

90

90

Geneeskunde

356

415

415

415

415

415

415

Toxicologie

1 604

1 510

1 510

1 510

1 510

1 510

1 510

Totaal aantal afdeling

3 254

3 060

3 060

3 060

3 060

3 060

3 060

Gemiddelde kostprijs afdeling

2 777

2 586

2 518

2 491

2 460

2 454

2 449

Omzet (p*q x € 1 000)

9 035

7 914

7 705

7 621

7 527

7 510

7 493

               

Humane Biologische Sporen

             

Biologisch sporenonderzoek

6 195

6 380

6 380

6 380

6 380

6 380

6 380

Haaronderzoek

117

120

120

120

120

120

120

DNA-typering

30 991

40 435

40 435

40 435

40 435

40 435

40 435

Totaal aantal afdeling

37 303

46 935

46 935

46 935

46 935

46 935

46 935

Gemiddelde kostprijs afdeling

340

382

372

368

363

363

362

Omzet (p*q x € 1 000)

12 692

17 932

17 458

17 267

17 054

17 015

16 978

               

Forensisch Chemisch Onderzoek

             

Verdovende middelen

4 950

4 805

4 805

4 805

4 805

4 805

4 805

Chemisch identificatieonderzoek

371

380

380

380

380

380

380

Explosies en explosieven

142

187

187

187

187

187

187

Toxicologielaboratorium

2 240

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Totaal aantal afdeling

7 703

7 872

7 872

7 872

7 872

7 872

7 872

Gemiddelde kostprijs afdeling

866

1 166

1 135

1 123

1 109

1 106

1 104

Omzet (p*q x € 1 000)

6 672

9 177

8 934

8 837

8 728

8 707

8 689

               

Wetenschap, Interdiciplinair onderzoek, Statistiek en Kennismanagement

             

Interdisciplinair forensisch onderzoek

22

32

32

32

32

32

32

Statistiek*

nvt

24

24

24

24

24

24

Totaal aantal afdeling

22

56

56

56

56

56

56

Gemiddelde kostprijs afdeling

31 521

17 195

16 740

16 557

16 353

16 315

16 280

Omzet (p*q x € 1 000)

693

963

937

927

916

914

912

               

Frontoffice

             

Mobiel forensisch team

196

193

193

193

193

193

193

Afvalstoffen en risico's

43

87

87

87

87

87

87

Brand-, technisch en materiaalonderzoek

80

50

50

50

50

50

50

Totaal aantal afdeling

319

330

330

330

330

330

330

Gemiddelde kostprijs afdeling

11 388

12 039

11 720

11 592

11 450

11 423

11 398

Omzet (p*q x € 1 000)

3 633

3 973

3 868

3 826

3 778

3 770

3 761

               

Microsporen

             

Vezels en textiel

250

249

249

249

249

249

249

Schotresten

225

232

232

232

232

232

232

Niet humane biologische sporen

81

110

110

110

110

110

110

Forensische elementanalyse

143

155

155

155

155

155

155

Kras-, indruk- en vormsporen

92

127

127

127

127

127

127

Wapens en munitie

464

509

509

509

509

509

509

Totaal aantal afdeling

1 255

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

Gemiddelde kostprijs afdeling

7 348

6 992

6 807

6 733

6 650

6 634

6 620

Omzet (p*q x € 1 000)

9 222

9 663

9 407

9 304

9 190

9 168

9 149

               

Digitale Technologie en Biometrie

             

Spraak

49

55

55

55

55

55

55

Digitale technologie

284

317

317

317

317

317

317

Kecida

4

13

13

13

13

13

13

Document- en printeronderzoek

82

80

80

80

80

80

80

Hand- en machineschriftonderzoek

74

110

110

110

110

110

110

Vingersporen

352

845

845

845

845

845

845

Beeldonderzoek en biometrie

110

143

143

143

143

143

143

Verkeersongevallenonderzoek

64

65

65

65

65

65

65

Totaal aantal afdeling

1 019

1 628

1 628

1 628

1 628

1 628

1 628

Gemiddelde kostprijs afdeling

8 100

6 962

6 778

6 704

6 621

6 606

6 592

Omzet (p*q x € 1 000)

8 254

11 334

11 035

10 914

10 780

10 755

10 732

               

Academy1

             

Advisering

nvt

4 620

4 620

4 620

4 620

4 620

4 620

Planning

nvt

1 264

1 264

1 264

1 264

1 264

1 264

Hosting

nvt

2 630

2 630

2 630

2 630

2 630

2 630

Onderwijs

nvt

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

Onderwijs uren in productgroepen

18 611

17 964

17 964

17 964

17 964

17 964

17 964

Totaal aantal afdeling

nvt

27 628

27 628

27 628

27 628

27 628

27 628

Gemiddelde kostprijs afdeling

nvt

49

48

48

47

47

47

Omzet (p*q x € 1 000)

nvt

1 367

1 331

1 316

1 300

1 297

1 294

               

Totaal aantal

69 486

88 891

88 891

88 891

88 891

88 891

88 891

Totaal productiebudget

50 201

62 322

60 674

60 012

59 273

59 135

59 008

               

Projecten en overig budget

12 759

8 255

7 597

7 514

7 421

7 404

7 388

               

Totaal opbrengst moederdepartement

73 386

70 577

68 271

67 526

66 694

66 539

66 396

 

 

 

 

 

 

 

 

saldo B/L als % van de baten

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

aantal fte's

537

547

545

543

541

539

537

               

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

18

18

18

18

18

18

18

Percentage geleverde producten op tijd

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1

Vanaf 2012 worden de producten van de Academy apart gerapporteerd. Daarom zijn de vergelijkende cijfers 2011 gecorrigeerd voor de Academy producten die voorheen bij de productgroepen stonden.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)

2 225

14 612

4 000

5 059

5 840

5 519

4 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Totaal operationele kasstroom

16 454

5 118-

5 600

5 400

4 700

4 600

4 600

– /- totaal investeringen

4 591-

5 806-

4 487-

4 536-

4 551-

4 509-

4 509-

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

422

                 

3.

Totaal investeringskasstroom

4 169-

5 806-

4 487-

4 536-

4 551-

4 509-

4 509-

 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

 

 

 

 

 

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

 

 

 

 

 

 

– /- Aflossingen op leningen

4 399-

5 494-

4 541-

4 619-

5 021-

5 524-

5 524-

+/+ beroep op de leenfaciliteit

4 501

5 806

4 487

4 536

4 551

4 509

4 509

                 

4.

Totaal financieringskasstroom

102

312

54-

83-

470-

1 015-

1 015-

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). Maximale roodstand is € 0,5 mln..

14 612

4 000

5 059

5 840

5 519

4 595

3 671

Toelichting

Operationele kasstroom

In de jaarovergang 2011–2012 is vanwege overgang naar een nieuw financieel systeem een tijdelijk groot overschot op het werkkapitaal ontstaan, het werkkapitaal zal in 2012 weer een normale omvang hebben.

Investeringskasstroom

Voor 2013 staat voor € 4,5 mln. aan vervangingsinvesteringen gepland. Er is geen ruimte voor uitbreidingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

.

Licence