Base description which applies to whole site

ARTIKEL 12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs, deelnemers in de beroepsopleidende leerweg en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Rol en verantwoordelijkheid van de minister

De minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar Trends in Beeld 2012.

Tabel 12.1 Normbedragen WTOS in euro’s (per maand, tenzij anders vermeld)
 

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

TS 17- (onder de 18 jaar)1

       

mbo 17-

658,99

     

vavo en niet bekostigd vo 17-

324,44

1 043,00

   
         

TS 18+ (vanaf 18 jaar)

       

vo onderbouw

73,16

 

103,77

241,93

niet bekostigd vo onderbouw

100,18

86,92

103,77

241,93

vo bovenbouw

80,11

 

103,77

241,93

niet bekostigd vo bovenbouw

107,15

86,92

103,77

241,93

Vso

48,60

 

103,77

241,93

Vavo

107,15

86,92

103,77

241,93

         

vo 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd1

 

 

   

bij 540 of meer lesminuten per week

288,37

326,40

   

tussen 270 en 540 minuten per week

194,28

217,60

   
         

Lerarenopleidingen 1

673,99

567,23

   

Peildatum schooljaar 2011/2012

1

bedragen per schooljaar

Toelichting:

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

De tegemoetkoming in les- of cursusgeld wordt alleen uitgekeerd als de scholier les- of cursusgeldplichtig is. In het bekostigd onderwijs is dit vanaf 18 jaar, in het aangewezen onderwijs is dit vanaf 16 jaar.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 12.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 12 (bedragen x € 1 000)
       

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

111 158

124 734

115 298

114 490

114 794

115 770

118 068

Totale uitgaven

111 158

124 734

115 298

114 490

114 794

115 770

118 068

Waarvan juridisch verplicht

   

100,0%

       
               

Inkomensoverdracht

97 029

107 119

97 629

96 795

97 245

98 361

100 643

TS 17-

23 142

32 872

24 357

24 585

24 819

24 510

24 531

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

23 142

32 872

24 357

24 585

24 819

24 510

24 531

TS 18+

6 752

6 952

6 952

6 952

6 952

6 992

6 952

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding

(tlo) (R)

6 097

6 297

6 297

6 297

6 297

6 337

6 297

 

Deeltijd vo (R)

655

655

655

655

655

655

655

VO 18+

67 134

67 295

66 320

65 258

65 474

66 859

69 160

 

Meerderjarige leerlingen

volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6 480

5 826

5 281

4 776

4 624

4 682

4 864

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

54 989

55 734

55 144

54 516

54 833

56 097

58 042

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

3 807

3 877

4 036

4 107

4 158

4 254

4 394

 

STOEB/ALR (NR)

1 859

1 859

1 859

1 859

1 859

1 825

1 859

                   

Bijdrage aan baten/lastendiensten

14 129

17 615

17 669

17 695

17 549

17 409

17 425

 

DUO (R)

14 129

17 615

17 669

17 695

17 549

17 409

17 425

Ontvangsten

16 273

6 393

6 189

6 037

5 926

5 845

5 772

 

TS 17- (R)

2 539

1 324

1 120

968

857

776

703

 

TS 18+ (R)

935

935

935

935

935

935

935

 

VO 18+ (R)

12 799

4 134

4 134

4 134

4 134

4 134

4 134

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Inkomensoverdracht

Toelichting op de instrumenten

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie ze bedoeld is.

Tabel 12.3 Aantal gebruikers per regeling (vanaf 2012 afgeronde raming)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Aantal gebruikers TS 17-

42 294

41 400

44 200

44 600

45 000

44 500

44 500

2

Aantal gebruikers TS 18+

6 585

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

3

Aantal gebruikers VO 18+

35 943

36 200

35 700

35 200

35 400

36 200

37 400

Bron 2011: realisatiegegevens DUO; bron 2012–2017: ramingsmodel SF

Bijdragen aan baten/lastendiensten

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Artikel

Licence