Base description which applies to whole site

ARTIKEL 13. LESGELD

Artikel

Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheid van de minister

Financieren: De minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 13.1 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 13 (bedragen x € 1 000)
       

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

5 708

6 963

7 000

7 004

7 358

7 321

7 317

Totale uitgaven

5 708

6 963

7 000

7 004

7 358

7 321

7 317

Waarvan juridisch verplicht

   

100,0%

       
               

Bijdrage aan baten/lastendiensten

5 708

6 963

7 000

7 004

7 358

7 321

7 317

 

DUO

5 708

6 963

7 000

7 004

7 358

7 321

7 317

Ontvangsten lesgeld

207 146

214 637

223 529

230 032

232 667

231 319

230 929

Ontvangsten

Toelichting op de instrumenten

Met het vragen van lesgeld wordt door deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage geleverd in de kosten van het onderwijs. In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met 2012/13) aangegeven.

Tabel 13.2 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)
 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Lesgeld

1 043

1 065

1 065

1 065

1 065

1 065

1 065

Bron 2011/12 en 2012/13: OCW; bron 2013/14–2017/18: ramingsmodel SF

Tabel 13.3 Aantal lesgeldplichtigen (vanaf 2012 afgeronde raming)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

bol/vo

209 473

215 500

221 400

229 000

231 800

230 900

229 500

Bron 2011: realisatiegegevens DUO; bron 2012–2017: ramingsmodel SF

Toelichting:

Deze indicator geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Bijdragen aan baten/lastendiensten

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Artikel

Licence