Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers.

Tabel 57 Normbedragen WTOS in euro's (per maand, tenzij anders vermeld)1
  

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend2

Leerlingen in het vo vanaf 18 jaar

    
 

vo onderbouw

88,19

   
 

niet bekostigd vo onderbouw

120,74

113,08

125,07

291,62

 

vo bovenbouw

96,55

 

125,07

291,62

 

niet bekostigd vo bovenbouw

129,15

113,08

125,07

291,62

 

vso

58,58

 

125,07

291,62

 

vavo

129,15

113,08

125,07

291,62

Tegemoetkoming studenten 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd3

    
 

bij 540 of meer lesminuten per week

347,60

412,80

  
 

tussen 270 en 540 minuten per week

234,18

275,20

  

Lerarenopleidingen3

812,37

567,23

  
1

Peildatum schooljaar 2023/2024.

2

De basistoelage voor uitwonende scholieren wordt in schooljaar 2023/2024 met € 164,30 per maand verhoogd.

3

Bedragen per schooljaar.

Toelichting

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de bovenbouw van het vo gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 58 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

68.823

77.935

78.250

77.252

78.204

78.950

79.624

        

Uitgaven

68.823

77.935

78.250

77.252

78.204

78.950

79.624

        

Inkomensoverdracht

66.074

75.013

75.211

74.198

75.000

75.753

76.409

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.676

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

Deeltijd vo (R)

1.821

1.964

1.964

1.964

1.964

1.964

1.964

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

4.788

5.664

5.933

5.982

5.985

6.027

6.084

Meerderjarige scholieren vo (R)

52.287

59.758

59.725

58.672

59.398

59.989

60.546

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.502

3.642

3.604

3.595

3.668

3.788

3.830

Leningen

13

14

14

14

14

14

14

STOEB/ALR (NR)

13

14

14

14

14

14

14

Bijdrage aan agentschappen

2.736

2.908

3.025

3.040

3.190

3.183

3.201

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.736

2.908

3.025

3.040

3.190

3.183

3.201

Ontvangsten

2.160

2.180

2.184

2.155

2.178

2.198

2.216

Minderjarige deelnemers bol (R)

81

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

290

290

290

290

290

290

290

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.789

1.890

1.894

1.865

1.888

1.908

1.926

1

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant.

Budgetflexibiliteit
Tabel 59 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2024 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoerings Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

Inkomensoverdracht

De aantallen in de tabel «Aantal gebruikers per regeling» geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie deze bedoeld is.

Tabel 60 Aantal gebruikers per regeling 1
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo en vavo

5.650

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Aantal meerderjarige gebruikers v(s)o en vavo

29.402

29.900

29.700

29.900

30.300

30.600

30.900

1

Bron 2022: realisatiegegevens DUO; Bron 2023 – 2028: ramingsmodel SF.

Lening

Het bedrag dat onder het instrument lening is geboekt betreft uitgaven aan de rentedragende lening op de WTOS.

Bijdrage aan agentschappen

DUO is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence