Base description which applies to whole site

4.6. BIJLAGE – OVERZICHT EVALUATIES

Beleidsdoorlichtingen

Op verzoek van de Tweede Kamer is de defensiebegroting ingericht naar organisatieonderdelen en niet naar beleidsthema’s. Daarom vormen de begrotingsartikelen bij Defensie geen logisch aanknopingspunt voor de programmering van beleidsdoorlichtingen, die immers gericht zijn op het evalueren van de effecten van het gevoerde beleid en de daarvoor gebruikte financiële middelen. In de begroting 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 2) is aangekondigd dat meer nadruk wordt gelegd op de belangrijkste activiteiten van Defensie. Deze benadering wordt in deze begroting voortgezet (zie voor de overige beleidsdoorlichtingen het overzicht in de beleidsagenda).

Overig evaluatieonderzoek

Tot het overige evaluatieonderzoek behoren de toetsingskaderevaluaties naar lopende en afgeronde crisisbeheersingsoperaties. Op grond van het Toetsingskader 2009 sturen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie elk jaar op de derde woensdag in mei een tussentijdse evaluatie van lopende operaties naar het parlement. Na beëindiging van iedere inzet conform de artikel 100 procedure wordt een aparte eindevaluatie opgesteld. Deze afspraak heeft betrekking op bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties waarover het parlement op grond van artikel 100 wordt geïnformeerd. Evaluatie en monitoring van Nederlandse bijdragen aan internationale missies dienen twee doelen: Zij bieden de mogelijkheid tussentijds bij te sturen om de effectiviteit van de inzet verder te vergroten en zij zijn instrumenteel met het oog op de verantwoording van de inzet van Nederlands personeel en materieel in internationale missies waarbij sprake is van bijzondere risico’s.

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Beleidsdoorlichting

       
 

Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië

1

2013

2013

Overig Evaluatieonderzoek

       
 

Tussentijdse evaluatie missies

1

2013

2013

 

Tussentijdse evaluatie GPM

1

2013

2013

 

Evaluatie piraterijbestrijding voor de kust van Somalië 2012

1

2013

2013

Licence