Base description which applies to whole site

4.8. BIJLAGE – MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Knops over de visie op en de uitgangspunten en doelstellingen van de sourcing agenda, concrete projecten aan de sourcing agenda toe te voegen op het gebied van instandhouding en voorstellen vanuit het bedrijfsleven via een quickscan te beoordelen.

WGO materieel, 7 november 2011, 33 000-X, nr. 20

Afgedaan met 31 125 nr. 8 en 10

Hernandez over toepassing robotisering en onbemande systemen

WGO materieel, 7 november 2011, 33 000-X, nr. 59

Wordt betrokken bij de evaluatie en aanpassing van het Defensie Materieel Proces

Hernandez, over dienstplicht van Turkse Nederlanders

WGO personeel, 7 november 2011, 33 000-X, nr. 55

In behandeling

Bosman en Knops over de sluiting van locaties van Doorn en Weert

Begrotingsbehandeling 2012, 30 november 2011, 33 000-X, nr. 35

Afgedaan met 32 733, nr. 65 en 68.

Eijsink c.s., over vrijstelling Turkse dienstplicht

Begrotingsbehandeling 2012, 30 november 2011, 33 000-X, nr. 38

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft in februari 2012 de Turkse vice-premier Bozdag ontvangen. Tijdens dit gesprek is de motie Eijsink besproken. De Turkse vice-premier heeft toegezegd de Turkse verantwoordelijk minister op de hoogte te brengen en om uit te zoeken welke juridische mogelijkheden of onmogelijkheden er zijn om de Turkse dienstplicht voor Turkse Nederlanders aan te passen.

Hernandez c.s., structurele financiering van VPD-teams

Begrotingsbehandeling 2012, 30 november 2011, 33 000-X, nr. 45

Afgedaan in antwoord op vragen 9 januari 2012 (Kamerstuk 32 706, nr. 25). Deze kosten zijn met ingang van de begroting 2013 structureel verwerkt.

El Fassed c.s., geen tanks verkopen aan Indonesië

Begrotingsbehandeling 2012, 30 november 2011, 33 000-X, nr. 47

Afgedaan met BS2012022849 van 3 juli 2012 (nog geen Kamernummer)

Voordewind/ Eijsink, inzet voor totaalverbod clustermunitie en investeringsverbod.

Begrotingsbehandeling 2012, 30 november 2011, 33 000-X, nr. 57

Ten aanzien van het verbod: hiertoe wordt een wetsvoorstel gemaakt.

Ten aanzien van aandringen op totaal verbod: Staand beleid. Buitenlandse Zaken en Defensie zullen in relevante bilaterale en multilaterale fora blijven aandringen op toetreding tot CCM door landen die het verdrag nog niet hebben ondertekend.

Eijsink c.s., over het op orde brengen van de personeelsdossiers

WGO slotwet, jaarverslag 2011, 20 juni 2012, 33 240-X, nr. 9

In behandeling

Hachchi over het opheffen van de blokkades voor een goede doorstroming van personeel tussen de sector Rijk en de sector Defensie en over de resultaten hiervan voor de begrotingsbehandeling 2013 te rapporteren.

AO Personeel, 20 juni 2012, 33 000-X, nr. 93

In behandeling

Hachchi over een loopbaanbeleid voor het burgerpersoneel en dit voor de begrotingbehandeling 2013 te presenteren.

AO Personeel, 20 juni 2012, 33 000-X, nr. 94

In behandeling

Hachchi over de civiele erkenning van defensieopleidingen op mbo-niveau en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2013 te rapporteren.

AO Personeel, 20 juni 2012, 33 000-X, nr. 95

In behandeling

Knops c.s. over een extra periode van drie maanden voor Weert en de provincie Limburg voor een nadere uitwerking van het businessplan.

AO Vastgoed, 26 juni 2012, 32 733, nr. 74

In behandeling

Bosman/Knops over een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen

AO Vastgoed, 26 juni 2012, 32 733, nr. 75

In behandeling

Eijsink en Van Dijk over het uit het JSF-project stappen.

AO Vervanging F-16, 5 juli 2012, 26 488, nr. 298

In behandeling

Door de minister gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe in het Jaarverslag 2011 en het Jaarplan 2012 van de Kustwacht Caribisch gebied uitgebreider in te gaan op de specificaties van internationale samenwerking.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 28 september 2011

Afgedaan in Jaarverslag 2011 (33 000-X, nr. 88 16 mei 2012) en het Jaarplan 2012 (33 000-X, nr. 61, 27 december 2011)

De minister zegt toe de Kamer schriftelijk zo compleet mogelijk te informeren n.a.v. de berichtgeving over de klokkenluiders bij DMO.

AO Spijkers, 26 oktober 2011

Afgedaan met 32 678, nrs. 14 en 19

De minister van Defensie zegt voortaan jaarlijks in het Jaarverslag van de MIVD een appreciatie te geven van de samenwerking met de AIVD in het achterliggende jaar.

AO MIVD, 2 november 2011

Met ingang van het jaarverslag MIVD 2011 is hieraan invulling gegeven (29 942, nr. 83).

In het jaarverslag MIVD van 2012 zal aandacht worden besteed aan Venezuela

AO MIVD, 2 november 2011

Met ingang van het jaarverslag MIVD 2011 is hieraan invulling gegeven (29 942, nr. 83)

In het eerste kwartaal van 2012, dus voor 1 april 2012, ontvangt de Kamer een brief inzake de beloningsregels voor adviescolleges en commissies van Defensie.

Wetgevingsoverleg Personeel, 7 november 2011

Afgedaan met 33 000-X, nr. 75

De minister van Defensie zegt toe de Kamer voor het eind van 2011 een spoorboekje ten aanzien van sourcing projecten te doen toekomen; dat is de zogenoemde sourcing agenda.

Wetgevingsoverleg Materieel, 7 november 2011

Afgedaan met 31 125, nrs. 8 en 10

De minister zal de Kamer twee keer per jaar key performance indicators ten behoeve van de bezuinigingen doen toekomen, bij de verantwoording en bij de begroting.

Wetgevingsoverleg Materieel, 7 november 2011

Defensie stuurt met de begroting 2013 en jaarverslag over 2012 een rapportage.

De minister zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over de besluitvorming inzake Gilze-Rijen en Woensdrecht

AO Vastgoed, 22 november 2011

In behandeling. Zie ook 27 830, nr. 98

De minister komt in het Jaarverslag over 2011 terug op de vraag of offensief handelen binnen Defensie voldoende is geborgd.

AO Jaarverslag IGK, 14 december 2011

Afgedaan met 33 240-X, nr. 1

De minister stuurt de Kamer begin 2012 een brief naar aanleiding van de resultaten van het in oktober 2011 gehouden symposium over leiderschap bij Defensie.

AO Jaarverslag IGK, 14 december 2011

Afgedaan met 32 678, nr. 23

De minister zegt toe de Kamer in september 2012 te informeren over de impact van de bezuinigingen op SPEER, aan de hand van de bevindingen van het voortbrengingsteam.

AO SPEER, 19 januari 2012

In behandeling

De minister zal in de tweede helft van 2013 een tussenevaluatie van SPEER naar de Kamer sturen.

AO SPEER, 19 januari 2012

In behandeling.

De minister van Defensie zegt toe de Kamer voorafgaand aan de Navo-top in Chicago een overzicht te doen toekomen van internationale samenwerkingsprojecten op Defensiegebied, en daarbij aan te geven voor welke projecten Nederland zich heeft aangemeld als lead nation.

AO Navo Defensieministeriële, 31 januari 2012

Afgedaan met 33 279, nr. 3

De minister van Defensie zegt toe de Kamer uiterlijk in april 2012 te informeren over de uitwerking van de motie Knops/Ten Broeke over de HGIS.

AO ISAF, 16 februari 2012

Afgedaan met 32 503, nr. 7

De regering zegt toe in het vervolg vijf jaar na beëindiging van een missie een tweede report op te stellen, een zogenaamd after mission report, te beginnen bij de SFIR-missie in Irak.

AO ISAF, 16 februari 2012

In behandeling

De regering komt voor de zomer van 2012 met een notitie over het toetsingskader voor missies.

AO ISAF, 16 februari 2012

In behandeling

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de Kamer voor de zomer van 2012 een plan van aanpak te sturen voor een zogenaamd after mission report.

AO ISAF, 16 februari 2012

In behandeling, wordt betrokken bij voorgaande toezegging.

De minister van Defensie zegt toe de Kamer volgende week (uiterlijk 30 maart 2012) te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het afbouwen van toelagen bij CAMS Force Vision

AO Integriteitsschendingen, 21 maart 2012

Afgedaan met 32 678, nr. 19

De minister zegt toe in het integriteitsjaarverslag over 2011 een passage te wijden aan integriteitsschendingen tijdens internationale missies en hoe daarmee om te gaan.

AO Integriteitsschendingen, 21 maart 2012

Afgedaan met 32 678, nr. 24

In het jaarverslag van de MIVD en in de personeelsrapportage zal worden ingegaan op de wijze waarop aan jongeren voorlichting zal worden gegeven.

AO Intrekken VGB MIVD, 21 maart 2012

Afgedaan met Jaarverslag MIVD, 29 942, nr. 83

In behandeling met betrekking tot personeelsrapportage

De minister zal de Kamer een brief sturen met het eindresultaat van de inhaalslag waarin hij nader ingaat op de afhandeling van de 78 gevallen die in het kader van de inhaalslag nog zullen worden beoordeeld.

AO Intrekken VGB MIVD, 21 maart 2012

In behandeling

De minister stuurt de Kamer binnen twee weken een brief met nadere informatie over, en een toelichting op de berekeningen en de kosten van de inzet van de VPD’s, als vervolg op de brief van 19 april 2012.

AO VPD, 19 april 2012

Afgedaan met 32 706, nr. 30

De minister stuurt de Kamer een evaluatie van de inzet van VPD’s voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2012.

AO VPD, 19 april 2012

In behandeling

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het nieuwe systeem met betrekking tot checks and balances ten aanzien van de VGB’s alvorens een militair op missie te sturen. De Kamer ontvangt deze informatie half juni 2012.

AO Intrekken VGB MIVD, 26 april 2012

Afgedaan met 29 924, nr. 88

De minister zegt toe om samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Kamer nog voor het zomerreces een brief te sturen inzake het standpunt over het concentreren bij één rechtbank van rechtszaken over schendingen van geheimhouding. Dit zal wellicht nog niet de finale afweging zijn maar in ieder geval wel een tussenstand.

AO MIVD, 30 mei 2012

In behandeling

In de eerder toegezegde brief gaat de minister uitvoerig in, met de nadruk op alle juridische aspecten, op de HALT-procedure waarbij leerlingen van het ROC voldoende gewaarschuwd worden en waarbij de minister ook in acht zal nemen om juist niet in de periode daarop de HALT-straf wederom in beeld te brengen als dat niet nodig is.

AO MIVD, 30 mei 2012

Afgedaan met 29 924, nr. 88

De minister van Defensie zal de Kamer in de volgende kwartaalrapportage over VPD’s informeren over de aantallen schepen die omvlaggen en over de regelgeving in andere landen over particuliere beveiligingsbedrijven aan boord van schepen.

AO piraterijbestrijding, 12 juni 2012

Afgedaan met 32 706, nr. 32.

In het volgende jaarverslag wordt een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat de justitiële keten sluitend is met een overzicht van de justitiële verwerking van verrichte aanhoudingen.

AO kustwacht Caribisch gebied, 13 juni 2012

In behandeling

De vragen over PTSS zullen per brief worden beantwoord.

AO Personeel, 20 juni 2012

Afgedaan met 33 000 X, nr. 91

De Kamer wordt geïnformeerd over de certificering van de opleiding voor onderofficieren.

AO Personeel, 20 juni 2012

Afgedaan met 33 000 X, nr. 97

De minister van Defensie zegt toe voortaan in de halfjaarlijkse rapportages over personeel een passage op te nemen over het reservistenbeleid.

AO Personeel, 20 juni 2012

In behandeling

De Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de bonden over afspraken inzake sourcing.

AO Sourcing, 21 juni 2012

In behandeling

De suggestie om de SAR-taken uit te besteden aan bijvoorbeeld de ANWB, zal nader worden onderzocht. De Kamer zal over de uitkomsten van dit onderzoek vóór eind 2012 worden geïnformeerd.

AO Sourcing, 21 juni 2012

In behandeling

De Kamer zal voortaan jaarlijks in oktober worden geïnformeerd over de update van de sourcing agenda.

AO Sourcing, 21 juni 2012

In behandeling

De Kamer zal in oktober 2012 een brief ontvangen over de stand van zaken omtrent de uitwerking van de Regeling Ereschuld Veteranen.

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De minister voor Defensie zegt toe de Kamer te zijner tijd te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de Molukse gemeenschap over het draaginsigne voor militairen n.a.v. de gebeurtenissen bij De Punt in 1977.

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De minister zegt toe in de Veteranennota in 2012 de Kamer te informeren over het regionaliseringsoverleg over Veteranendag

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De minister van Defensie zal de Kamer te zijner tijd informeren over de nazorg jegens de tolken die in Uruzgan voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. Ook in relatie tot mogelijke strafbare handelingen door Nederlandse militairen waarvan de tolken ooggetuigen kunnen zijn geweest.

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De minister van Defensie zal in de eerstvolgende Veteranennota (2013) kaleidoscopisch ingaan op particuliere zorgverlening aan Veteranen.

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De Kamer ontvangt een brief over het integrale zorgconcept.

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De Kamer ontvangt in september 2012 een brief over de »restschade» (de Regeling Ereschuld voor nieuwe Veteranen).

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De Veteranennota 2013 bevat een passage over het invullen van vragenlijsten door Veteranen

Notaoverleg Veteranen, 25 juni 2012

In behandeling

De Kamer zal een brief ontvangen waarin de verschillende elementen van de uitvoering van een eigen operationele testfase worden uiteengezet, inclusief een schatting van de kosten.

AO Vervanging F-16, 5 juli 2012

In behandeling

Een onafhankelijk instituut wordt gevraagd de cijfers met betrekking tot de uitstapkosten van de ontwikkelingsfase en de testfase, ook wat betreft de gevolgen voor de directe en indirecte werkgelegenheid, te verifiëren en daarover uiterlijk oktober/november 2012 te rapporteren.

AO Vervanging F-16, 5 juli 2012

In behandeling

Licence