Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Moties en toezeggingen

1. Minister
1.1 Stand van zaken aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaar

Indiener(s)

Omschrijving van de motie

Vindplaats en

datum

Stand van Zaken

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering om op korte termijn met de aanbieders van mobiele data om tafel te gaan zitten om zodoende te komen tot zelfregulering op het punt van kostentransparantie voor het gebruik van mobiele data, zodat het voor consumenten duidelijker wordt wanneer zij buiten hun bundel, dan wel zonder data-abonnement en dus tegen hogere kosten, gebruik maken van mobiele data.

24 095, nr. 298

27-10-2011 

Gaat 12–7 naar de Kamer 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering het gesprek aan te gaan met de Nationale Ombudsman over hoe er een aanspreekpunt voor ondernemers met klachten ingericht kan worden.  

33 000-XIII, nr.28

03-11-2011 

Motie is in uitvoering; gesprekken lopen, Kamer wordt in najaar 2012 geïnformeerd. 

Verhoeven, K. (D66)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de autonomie van de KNAW en NWO te respecteren, hen zelf te laten besluiten over de inzet van eigen middelen tbv innovatiecontracten en toe te staan dat zij dat alleen zullen doen als zij zich voldoende herkennen in de programma's binnen die contracten, ook als dit betekent dat de 350 mln niet gehaald zal worden. 

33 000-XIII, nr.29

03-11-2011 

De Kamer is 02-04-2012 geïnformeerd met bedrijfslevenbeleid in Uitvoering 32 637, nr. 32

Tongeren, L. van (GL)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering om in overleg met de nog op te richten green deal board relevante wetgeving te onderzoeken op bureaucratische belemmeringen die ondernemerschap in het kader van de green deal in de weg zitten en met voorstellen te komen om onnodige bureaucratische belemmeringen weg te nemen. 

33 000-XIII, nr. 72

05-12-2011 

Green Deal Board is opgericht, is TK over geïnformeerd.  

Koppejan, A.J. (CDA)

Smeets, mw. P.E. (PvdA) 

Verzoekt de regering, bij de nadere uitwerking invulling te geven aan een regionaal georiënteerde organisatie, die door middel van regionale Ondernemerspleinen dichtbij de ondernemingen staat en met regionale stakeholders gezamenlijk werkt aan het opstellen en uitvoeren van een Regioagenda door en voor ondernemingen, met een herkenbare regionale structuur en evenredige vertegenwoordiging van de regionale stakeholders, met autonome bevoegdheden ten aanzien van de Regioagenda – zowel inhoudelijk als financieel – binnen landelijk vastgestelde financiële kaders. 

32 004, nr. 8

22-12-2011 

Komt in Wetsvoorstel Ondernemerspleinen na de zomer 2012. 

Verburg, mw. G. (CDA)

Samsom, ir. D.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om alle hoofdrolspelers op korte termijn om tafel te nodigen met het doel, te komen tot een langjarig energietransitieakkoord, waarin energiezekerheid en verduurzaming centraal staan, teneinde in uiterlijk 2 050 een duurzame energievoorziening te hebben gerealiseerd. 

31 239, nr. 109

21-04-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 3-10-2011 geïnformeerd, 33 043, nr. 1 

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de marktwerking en de opbouw van de brandstofprijs;

verzoekt de regering voorts, uiterlijk 1 juni 2011 hierover te rapporteren. 

24 036, nr.384

17-02-2011 

Volddan

De Tweede Kamer is 01-06-2011 geïnformeerd, 24 036, nr. 388 

Hamer, mw. drs. M.I. (PvdA) 

Verzoekt de regering om in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties te onderzoeken hoe ondernemingsraden intensiever betrokken kunnen worden bij overnames, fusies, splitsingen of verplaatsingen van in het bijzonder internationale ondernemingen, en welke mogelijkheden er zijn om het adviesrecht en het instemmingsrecht te versterken;

verzoekt de regering, de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

29 544, nr. 266

13-10-2010 

Overgedragen aan M SZW die de TK al geïnformeerd heeft. 

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Tongeren, L. van (GL) 

Vraagt de regering in overleg met Taqa ervoor te zorgen dat:

– deze regeling wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in een Annex bij de genoemde gesloten convenanten;

– eventuele voorfinanciering plaatsvindt zonder dat hiervoor binnen een redelijke termijn kosten in rekening gebracht worden;

– ook inwoners van de gemeente Bergen er op elk moment voor kunnen kiezen, van deze regeling gebruik te maken. 

31 239, nr. 110

21-04-2011 

Convenant(en) is(zijn) getekend 03-07-2012 

Verburg, mw. G. (CDA) 

Verzoekt de regering innovatie en verduurzaming een-op-een te koppelen in haar beleid en instrumentarium. 

32 500 XIII, nr. 95

24-11-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 02-04-2012 geïnformeerd met Bedrijfslevenbeleid in Uitvoering 32 637, nr.32 en Kaderbesluit EZ-subsidies (Staatsblad 2011, nr.348)  

Verhoeven, K. (D66)

Dam, ir. M.H.P. van (PvdA) 

Verzoekt de regering bij de aanstaande veiling van de 800 MHz-frequenties niet 2x10 MHz maar 2x15 MHz vrij te maken voor nieuwkomers, met een maximum van 10 MHz per partij. 

24 095, nr. 279

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 07-06-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 284

Ziengs, E. (VVD)

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering in samenwerking met de markt binnen bestaande budgetten, mensen en middelen ter beschikking te stellen opdat de commissie van deskundigen de gewenste kwaliteit en het beoogde gezag kan krijgen. 

32 440, nr. 59

02-02-2012 

De Commissie wordt momenteel vormgegeven en na de zomer wordt de opzet geconsulteerd. 

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering:

– de inhoudelijke reactie van OPTA op de bezwaren van de nieuwe aanbieders schriftelijk ter kennis te brengen van de Kamer:

– daarbij aan te geven op welke wijze hij open toegang tot de kabel wil bereiken;

– eventueel aan de Kamer voorstellen te doen voor aanvullend instrumentarium c.q. wet- en regelgeving die voor het bereiken van dit doel nodig zijn.  

24 095, 296

27-10-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 15-12-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 307 

Jansen, P.F.C. (SP)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om versnelde implementatie van EcoDesign-verordeningen en andere Europese regelgeving voor efficiëntere apparaten en voertuigen als een van de Nederlandse voorwaarden in te brengen bij de onderhandelingen over de nEER. 

32 626, nr. 7

15-09-2011 

Motie in uitvoering, in o.a:

– kabinetsreactie groenboek de toekomst verlichten, 22 112, nr. 1 376 d.d.

– verslag schriftelijk overleg energieraad 15 juni, kamerstuk 21501-33-378 

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Dam, ir. M.H.P. van (PvdA) 

Verzoekt de regering te komen met een voorstel om bij falende diensten de aanbieder van deze diensten aansprakelijk te kunnen stellen en dit op te nemen in de Telecommunicatiewet;

verzoekt de regering voorts toezicht op de kwaliteit en consistentie van aangeboden diensten toe te voegen aan de gedragstaakstelling van de Autoriteit Consument en Markt. 

24 095, nr. 299

27-10-2011 

Is nog onderhanden

TK wordt nog voor reces kort (procedureel) geïnformeerd en na de zomer inhoudelijk over de uitvoering. 

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering bij het inrichten van de nieuw op te richten ondernemingspleinen rekening te houden met de kracht van de regio en daarmee functies als startersbegeleiding en advisering op het gebied van innovatie door de KvK's en Syntens te waarborgen.

33 000-XIII, nr.26

03-11-2011 

Via Wetsontwerp Ondernemerspleinen wordt hierin voorzien (na zomer 2012 naar TK).  

Verhoeven, K. (D66)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering verder te gaan met de voorbereidingen van de telecomfrequentieveiling en zo spoedig mogelijk de veilingregels te publiceren in de Staatscourant. 

24 095, nr. 304

08-12-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 6-01-2012 geïnformeerd, 24 095, nr. 309 

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Tongeren, L. van (GL) 

Verzoekt de regering om steun te verlenen aan netbeheerders om te komen tot een uniforme aanpak en informatie over netaansluiting en bovendien de eigen communicatie over procedures en wetgeving te verbeteren voor burgers en bedrijven,

verzoekt de regering voorts om bij vergunningaanvragen de doorlooptijden en administratieve lastendruk terug te dringen. 

33 000-XIII, nr. 81

05-12-2011 

Dit wordt meegenomen in het Stroom project 

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering bij het sluiten van met name nieuwe green deals in te zetten op het opnemen van meetbare en afdwingbare afspraken en doelen;

verzoekt de regering tevens de effectiviteit van de green deals stelselmatig te monitoren en te evalueren, waarbij de autonome ontwikkeling als uitgangspunt genomen wordt. 

33 000-XIII, nr. 83

05-12-2011 

Ondersteuning beleid en meegenomen in Green Deal Board 

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Verburg, mw. G. (CDA) 

Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat kabelexploitanten en potentiële 800 MHz-vergunninghouders vóór 1 juli 2011 tot gezamenlijke afspraken komen om te voorkomen dat consumenten te maken krijgen met verstoring van de dienstverlening via de kabel als gevolg van het gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatiediensten;

verzoekt de regering in de vergunningen voor de 800 MHz-band een bepaling op te nemen waarmee de minister aan vergunninghouders verplichtingen kan opleggen teneinde storing op consumentenapparatuur voor kabeldiensten te voorkomen;

verzoekt de regering tevens vast te leggen dat deze verplichtingen daadwerkelijk opgelegd zullen worden aan de vergunninghouders als consumenten geconfronteerd dreigen te worden met storing, ondanks voorzorgsmaatregelen van de zijde van kabelexploitanten en mobiele operators en afspraken tussen beide partijen over aanpak van individuele storingsgevallen. 

32 549, nr. 27

08-06-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 287 

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om de regio's de mogelijkheid te bieden om een bijdrage te leveren aan het opstellen en uitvoeren van de businesscases, waarbij ook de mogelijkheid van cofinanciering door regio's wordt betrokken. 

32 637, nr.3

27-04-2011 

Uitgevoerd in Bedrijfslevenbrief (32637, nr. 33). 

Verburg, mw. G. (CDA)

Leegte, R.W. (VVD) 

Verzoekt de regering om in overleg te treden met (lokale) overheden en het bedrijfsleven over de manieren waarop in deze geluidsschermen techniekneutrale, duurzame energiebronnen kunnen worden ingebouwd. 

32 500 XIII, nr. 146

06-12-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 20-06-2011 geïnformeerd, 32 500 XIII, nr. 197 

Verburg, mw. G. (CDA)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering de tot 80% verhoogde borgstelling voor BMKB-kredieten tot € 250 000 met 1 jaar te verlengen. 

32 500 XIII, nr. 96

24-11-2010 

De verlenging met 1 jaar van de tijdelijk verhoogde borgstelling voor kleine kredieten aan bestaande MKB'ers is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2010 (nr. 20452). 

Verburg, mw. G. (CDA)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering de dekkingsgraad voor alle spelers in het 800 MHz-spectrum te verzwaren naar 40% na vijf jaar. 

24 095, nr. 273

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is op 07-06-2011geïnformeerd, 24 095, nr. 284

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering een format op te stellen voor een aanbestedingsrapport conform het Duitse Vergabemerk en dit te delen met Iagere overheden zodat de transparantie, uniformiteit en rechtszekerheid wordt vergroot. 

32 440, nr. 51

02-02-2012 

PIANOo zal dit gaan doen. 

Schouten, C.J. (CU) 

Verzoekt de regering te bevorderen dat een herzien ARW ook van toepassing zal zijn op werkengerelateerde leveringen en diensten;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat voor overige leveringen en diensten op sectoraal niveau praktische richtsnoeren tot stand komen die meer uniformiteit onder de drempel bewerkstelligen. 

32 440, nr. 55

02-02-2012 

In het herzien ARW zjin werken-gerelateerde leveringen en diensten meegenomen.

De richtsnoeren voor leveringen en diensten zijn opgesteld en zullen na de zomer geconsulteerd worden. 

Verhoeven, K. (D66)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering, definitief af te zien van ratificering van het ACTA-verdrag in Nederland. 

21 501-30, nr. 287

29-05-2012 

Dit kabinet zet geen nadere stappen t.a.v. ACTA zoals TK gemeld in brief 21 501-33, nr. 381

Toorenburg, M.M. van (CDA)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering om op een zo kort mogelijke termijn alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, waarbij in elk geval de beschikbare restfrequenties en de mogelijkheid van tijdelijke plaatsing van een noodmast van circa 200 meter lengte betrokken worden;

verzoekt de regering voorts om, rekening houdend met de inmiddels verstreken tijd en de urgentie van de problematiek, de Kamer binnen veertien dagen te informeren over de uitkomsten van het onderzoek waarbij tevens een plan van aanpak gepresenteerd wordt waarmee de slechte ontvangst in het Noorden van Nederland op korte termijn verholpen kan worden. 

24 095, nr. 297

27-10-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 17-11-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 302 

Leegte, R.W. (VVD) 

Verzoekt de regering tevens als terugvaloptie in te zetten op het aanpassen van de richtlijn, zodat deze niet langer subdoelstellingen c.q. verplichtingen oplegt. 

32 626, nr. 9

15-09-2011 

Deze motie is uitgevoerd, richtlijn stevig aangepast. Kamer is meest recent geïnformeerd, in verslag Energieraad 15 juni.  

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering in de uitwerking van de Digitale Implementatieagenda.nl specifieke aandacht te besteden aan productiviteitsverbetering binnen het mkb via bijvoorbeeld het stimuleren van initiatieven die online aanwezigheid en verkoop van het mkb ondersteunen. 

24 095, nr. 293

27-10-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 15-12-2011 geïnformeerd, 26 643, nr. 217 

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om de Kamer voor 1 februari 2012 een brief te sturen met daarin een stappenplan om te komen tot de toekenning van het recht voor representatieve belangenorganisaties om schade collectief te verhalen, door de WCAM en het BW op dit punt per 1 januari 2013 aan te passen. 

33 000-XIII, nr.14

03-11-2011 

Kamer mondeling geïnformeerd dat Minister V&J de motie op zal pakken. 

Ziengs, E. (VVD) 

Verzoekt de regering om binnen de huidige doelstelling van 10% ervoor te zorgen dat zzp'ers een eerlijke kans krijgen om aan de slag te gaan binnen de Rijksoverheid en over de mogelijkheden hiertoe de Kamer in het voorjaar van 2012 te informeren. 

33 000-XIII, nr. 52

03-11-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 21-05-2012 geïnformeerd, 31 490, nr. 90 

Ziengs, E. (VVD)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om voor eind 2011 met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten en de Kamer voor eind februari te informeren over de gemaakte afspraken. 

33 000-XIII, nr. 20

03-11-2011 

Beschikbare cijfers zijn gepresenteerd in brief 32 63, nr. 34. 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering de genoemde kredietregelingen aan te passen waardoor de genoemde regelingen op elkaar aansluiten en ondernemers die een krediet tussen 50 000 euro en 100 000 euro nodig hebben ook aanspraak kunnen maken op een regeling, bijvoorbeeld door de ondergrens (minimale projectomvang) om in aanmerking te komen voor innovatiekrediet te verlagen van 300 000 euro naar 150 000 euro waardoor kredietbijdrage van de overheid vanaf 50 000 euro mogelijk is. 

33 000-XIII, nr. 22

03-11-2011 

Opgenomen in de regeling, 13-12-2011, Staatscourant nr. 23199.  

Jansen, P.F.C. (SP)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering om in overleg te treden met de Duitse regering over een intensivering van de bilaterale samenwerking op deze terreinen, in de vorm van afstemming van wetgeving, financiële regelingen, onderzoeksprogramma's, netbeheer en dergelijke;

verzoekt de regering om bij de Miljoenennota 2013 te rapporteren over de stand van zaken. 

33 000-XIII, nr. 61

05-12-2011 

Er zijn bezoeken aan Duitsland geweest, wordt over gerapporteerd.  

Smeets, mw. P.E. (PvdA) 

Verzoekt de regering, bij de personele invulling van de Centrale Adviesraad te streven naar evenredige vertegenwoordiging van de diverse belanghebbenden, waarbij ten minste een vijfde deel wordt gereserveerd voor zzp'ers. 

32 004, nr.7

22-12-2011 

Komt in Wetsvoorstel Ondernemerspleinen na de zomer 2012. 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering voor aanbieders van premium sms-diensten verplicht te stellen dat zij zich er bij het afsluiten van abonnementen van vergewissen dat de gecontracteerde partij meerderjarig is en dit desgevraagd ondubbelzinnig kunnen aantonen. 

31 412, nr.37

05-04-2011 

Meegenomen in Consumentenagenda (27 879, nr. 41). 

Koppejan, A.J. (CDA)

Ziengs, E. (VVD)

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering:

1. de Kamer voor het zomerreces van 2012 te rapporteren hoe via gerichter beleid en een meer professionele inkoop substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd kunnen worden;

2. dit bij de begroting van 2013 te betrekken. 

32 440, nr. 56

02-02-2012 

BZK stuurt hierover binnenkort een brief aan de Kamer. 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD)

Jacobi, L. (PvdA)

Gerven, H.P.J. van (SP)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering tevens, in te zetten op het inbouwen van een beperkte veredelingsvrijstelling zowel in de Rijksoctrooiwet 1995 als in de Verordening unitair octrooi, als opmars naar het inbouwen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Europese Bio-octrooirichtlijn;

verzoekt de regering voorts, op politiek niveau actief steun te werven onder EU-lidstaten voor een kritische evaluatie van de Bio-octrooirichtlijn en zich actief in te zetten voor een adequate aanpassing van deze richtlijn, zodat de balans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht, met oog voor de belangen van alle betrokken partijen, ontstaat;

verzoekt de regering, de motie ter kennis te stellen aan de Europese instellingen (Raad, Europese Commissie en Europees Parlement) en hiervan een afschrift aan de Kamer te zenden en op het niveau van bewindspersonen deze motie te bespreken met Eurocommissaris Barnier en voor de zomer verslag aan de Kamer te doen over de voortgang. 

32 627, nr. 5

16-02-2012 

Kamer wordt continu geïnformeerd. TK wordt na de zomer nader geïnformeerd over voortgang.  

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering, gemeenten en andere lokale overheden die de gewraakte praktijken toepassen er op te wijzen dat het voorschrijven van specifieke certificaten, ook middels convenanten, in strijd is met de wet;

verzoekt de regering tevens, hierop een boeteregime toe te passen zodra er sprake is van verplichtende certificeringsvoorschriften. 

26 485, nr. 137

25-04-2012 

Onderhanden 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering, tegen nieuwe vergelijkbare verdragen te stemmen;

verzoekt de regering tevens, het auteursrechtbeleid toe te spitsen op de economische groeimogelijkheden die het internet biedt via onder meer nieuwe verdienmodellen voor legaal aanbod. 

21 501-30, nr. 288

29-05-2012 

De Kamer is geïnformeerd bij brief van 10-07-2012. 

Leegte, R.W. (VVD) 

Verzoekt de regering, inzicht in alle mogelijke financiële risico's voor de Nederlandse belastingbetaler te geven, als gevolg van de Duitse investering door TenneT. 

29 023, nr. 125

05-07-2012 

Overgedragen aan MFIN.  

Dikkers, mw. S.W. (PvdA) 

Verzoekt de regering, met de provincies prestatieafspraken te maken waarin een verdeling van de 6 000 MW wordt geborgd en uitgesplitst in taakstellingen per provincie, en om deze afspraken op te nemen in een structuurvisie wind op land die uiterlijk eind 2012 aan de Kamer wordt toegezonden.

Verzoekt de regering tevens, een moratorium van zes maanden in te stellen op de rijkscoördinatieregeling voor windmolenparken groter dan 100 MW, waarin geen onomkeerbare stappen worden ondernomen en geen nieuwe rijkscoördinatieregeling-aanvragen in behandeling worden genomen, tenzij de aangevraagde plannen in de door de provincies aangewezen gebieden liggen en/ of alle betrokken overheden akkoord zijn met de plannen.

Verzoekt de regering voorts, de rijkscoördinatieregeling na zes maanden te hervatten en deze projecten te toetsen aan de structuurvisie of bij het ontbreken daarvan voortgang te verzekeren, in ieder geval in de provincies die niet meewerken aan de 6 000 MW op land, dan wel geen afdoende ruimtelijke reserveringen daarvoor plegen. 

29 023, nr. 134

05-07-2012 

Minister zal conform de motie handelen en geen onomkeerbare stappen nemen, met de aantekeningen dat m.e.r. onderzoeken wel door zullen gaan en eventuele schadeclaims voor rekening van IPO zullen komen. 

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Koppejan, A.J. (CDA)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering bij de inrichting van het Innovatiefonds MKB+ de volgende voorwaarden voor de benutting van dit fonds expliciet te benoemen:

– het is generiek: ondernemingen uit iedere bedrijfssector kunnen voorstellen indienen;

– bij iedere financiering van een innovatieproject vanuit het fonds wordt verwacht dat:

1. het bijdraagt aan het innovatievermogen van het bedrijfsleven;

2. er altijd een private cofinanciering aan de orde is;

3. het een substantiële economische toegevoegde waarde of groei tot gevolg heeft;

4. bij succesvolle investeringen het fonds op basis van het profijtbeginsel ook financieel meedeelt in het succes. 

33 000-XIII, nr.16

03-11-2011 

De Kamer is 13-12-2011 geïnformeerd.

Uitgevoerd in Bedrijfslevenbrief (32 637, nr. 33). 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om een integrale biomassastrategie voor de lange termijn op te stellen, aansluitend bij de kansen die de overgang naar een biobased economy Nederland biedt, de intentie tot grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (zowel brandstof als elektriciteit) en het nog altijd grote belang van de import van biomassa voor de veehouderij, vanuit de uitgangspunten duurzaamheid en voorrang aan hoogwaardig gebruik van biomassa (cascadering);

verzoekt de regering in die strategie eveneens in te gaan op de internationale context waarin de Nederlandse vraag naar biomassa moet worden geplaatst, en de consequenties die daaruit getrokken moeten worden om aan bovenstaande uitgangspunten te voldoen, en op de mogelijkheden om cascadering van gebruik van biomassa te stimuleren. 

33 000-XIII, nr. 65

05-12-2011  

Voldaan via Hoofdlijnennotitie Biobased Economy, die als bijlage bij de Bedrijfslevenbrief is meegestuurd (32 637, nr. 33). 

Werf, mw. M.C.I. van der (CDA) 

Verzoekt de regering om de berekening van de kWh-prijs voor «wind op land»-projecten zo snel mogelijk te differentiëren naar de daadwerkelijke kosten van een specifiek project en niet te baseren op het algemene gemiddelde van de verschillende projecten, waardoor de goedkopere «wind op land»-projecten eerder in aanmerking komen voor de SDE-plus. 

33 000-XIII, nr. 68

05-12-2011 

De Tweede Kamer is voor 2012 op 8-02-2012 geïnformeerd, 31 239, nr. 129

Voor 2013 wordt het meegenomen in de kamerbrief over openstelling 2013

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering de Kamer voor het einde van het zomerreces 2011 te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de opening van de kabel voor concurrentie en de consultatie naar aanleiding van het nieuwe besluit van de OPTA dat voor 23 juni 2011 wordt verwacht.  

24 095, nr. 277

18-05-2011 

Voldaan

Dit is niet meer actueel door acties Tweede Kamer mbt implementatiewet. Gecommuniceerd Kamerstuk 24095/307 

Verhoeven, K. (D66)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering het resultaat van deze inspanningen te toetsen door de ervaringen van ondernemers te inventariseren;

verzoekt de regering concrete vervolgstappen te zetten voor het opzetten van één geïntegreerd systeem, indien blijkt dat systeemkoppeling niet maakt dat ondernemers hun gegevens minder vaak hoeven op te geven;

verzoekt de regering hierover de Kamer voor 1 september 2011 te informeren.

31 311, nr. 66

17-02-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 19-09-2011 geïnformeerd, 29 515, nr. 333

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering de benoeming van de voorzitter van Actal in handen van de Tweede Kamer te geven en de wettelijke basis voor Actal in overleg met het Presidium dienovereenkomstig aan te passen. 

31 311, nr. 68

17-02-2011 

In overleg met TK tot andere uitvoering gekomen, zie brief 29 515, nr. 328  

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om in overleg te treden met de provincies, teneinde snel duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop het regionaal-economisch beleid op een succesvolle wijze kan worden voortgezet;

verzoekt de regering in dit overleg te onderzoeken hoe de handelingsvrijheid en de kapitalisering van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen bevorderd kunnen worden;

verzoekt de regering het bevorderen van werkgelegenheid als blijvende doelstelling in het regionaal-economisch beleid te handhaven. 

32 500 XIII, nr. 78

24-11-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 20-06-2011 geïnformeerd, 32 500 XIII, nr. 197 

Mos, R. De (PVV)

Gerbrands, mw. K. (PVV) 

Verzoekt de regering in overleg te treden met de vissector om te voorkomen dat windmolenparken voor de kust de visserij uit ons land verdrijven. 

31 209, nr. 130

23-09-2010 

Beantwoording zal geschieden door I&M 

Ortega-Martijn, mw. C.A. (CU) 

Verzoekt de regering de kennis en ervaring van de regionale Taskforces Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt te benutten en te blijven inzetten;

verzoekt de regering tevens kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven richting het onderwijs te stimuleren, bijvoorbeeld door parttime inzet van professionals uit het bedrijfsleven. 

32 637, nr. 9

27-04-2011 

Uitgevoerd in Masterplan Beta en Technologie (32 637, nr. 33). 

Tongeren, L. van (GL)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om zich in Europees verband in te zetten voor een beter functionerend ETS, bijvoorbeeld door in Europees verband te pleiten voor verlaging van het plafond in het ETS. 

31 239, nr.123

21-04-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 24-05-2011 geïnformeerd, 21501–08, nr. 426 

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Grashoff, R (GL) 

Verzoekt de regering met beleidsvoorstellen te komen om het salderen van de energiebelasting over decentraal geproduceerd groen gas en eventueel daarmee opgewekte elektriciteit, waar dit voor eigen gebruik is, mogelijk te maken. 

32 500 XIII, nr.160

14-12-2010   

Voldaan

De Tweede Kamer is 20-06-2011 geïnformeerd, 32 500 XIII, nr. 197 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering af te zien van de huidige verplichting tot digitalisering voor de omroepen actief op de middengolf en met hen in overleg te treden om de mogelijkheden tot digitalisering te verkennen. 

31 311, nr. 66

05-04-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 27-04-2011geïnformeerd, 24 095/31 412,nr. 272 

Verhoeven, K. (D66)

Dam, ir. M.H.P. van (PvdA) 

Verzoekt de regering in de veilingregeling uit te gaan van dit voorstel. 

32 549, nr. 23

08-06-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 23-06-2011 geïnformeerd, 32 549, nr. 43

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering de effecten te onderzoeken van de verhoging van het LUP op de elektriciteitsprijs, investeringsprikkels, verduurzaming van de energieproductie en decentrale energieopwekking. 

29 023, nr. 101

29-06-2011 

Onderzoek naar LUP is op dit moment nog niet afgerond 

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering de banken te verplichten uiterlijk eind 2011 met exacte cijfers aangaande de kredietverlening aan het mkb te komen.

33 000-XIII, nr.36

03-11-2011 

Beschikbare cijfers zijn gepresenteerd in brief 32 63, nr. 34. 

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering om te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, private initiatieven als kredietunies, factoring en crowd-funding met gebruik van overheidsgaranties een rol kunnen spelen in de vraag aan kleine kredieten van mkb-ondernemingen;

verzoekt de regering daarnaast om één of meerdere pilots op te starten waarbij deze initiatieven gebruik kunnen maken van een garantiekapitaal van 25 mln., gereserveerd vanuit het BMKB-fonds;

verzoekt de regering voorts de Kamer over beide verzoeken voor 1 april 2012 actief te informeren. 

33 000-XIII, nr.24

03-11-2011 

Pilots kunnen onder voorwaarden gebruik maken van BMKB, zoals TK, o.a. gemeld in brief 32 637, nr. 34 .  

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om met het bedrijfsleven een plan op te stellen voor een pilot voor een regelvrije zone op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt waarin mbo'ers die voor een opleiding in de techniek kiezen het aanbod wordt gedaan dat de helft van hun studiekosten wordt betaald en dat de garantie wordt gegeven dat deze jongeren zowel een stageplaats als een baan wordt aangeboden;

verzoekt de regering tevens de Kamer in het voorjaar van 2012 over de voortgang van deze pilot te informeren. 

33 000-XIII, nr. 13

03-11-2011 

Initiatieven hieromtrent opgenomen in Masterplan Beta en Technologie (32 637, nr. 33).  

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering, uiterlijk binnen veertien dagen na indiening van deze motie de veilingregels zo aan te passen, dat de reservering van alle drie de kavels gegarandeerd blijft voor nieuwkomers tot de veiling is afgerond en pas als na de veiling blijkt, dat zich voor een van de drie kavels geen nieuwkomers hebben gemeld, dat kavel daarna alsnog en zonder verdere reservering apart te veilen. 

24 095, nr. 315

28-06-2012 

Motie wordt niet uitgevoerd, TK geïnformeerd op 5 juli jl.  

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering om versnelling in het proces te brengen, zodat realisatie van de toegezegde nieuwe kaders en wijzigingen binnen enkele maanden gerealiseerd wordt, met instemming van de betrokken marktpartijen;.

verzoekt de regering voorts om de Kamer per kwartaal te rapporteren over de concrete en per onderwerp geboekte voortgang. 

24 095, nr. 317

28-06-2012 

AT heeft meerdere dialoogsessies gevoerd met marktpartijen. Deze hebben geleid tot voorstellen om de knelpunten op te lossen. De resultaten hiervan zullen in een afsluitende sessie na de zomer worden besproken. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de voortgang en resultaten. 

Tongeren, L. van (GL)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, te laten onderzoeken wat alle kosten en baten zijn van belastingvrij salderen voor decentrale duurzame energie-initiatieven van boeren en groepen burgers. 

29 023, nr. 126

05-07-2012 

Kamer zal hierover worden geïnformeerd in visie decentrale opwekking (na zomer 2012). 

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Werf, mw. M.C.I. van der (CDA) 

Verzoekt de regering om in de Green Deal evenredig ruimte te bieden aan energie-efficiency naast CO2-reductie en duurzame energie, en binnen die ruimte zowel technologie als diensten te stimuleren.

32 626, nr. 10

15-09-2011 

Uitgevoerd in de Green Deals die naar TK zijn verzonden. 

Koppejan, A.J. (CDA)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt 1) te bevorderen dat bedrijven zoveel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijk handelen d.m.v. jaarverslagen (O); 2) in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de TS bijdragen aan duurzaamheid. 

33 000-XIII, nr.27

03-11-2011 

Eerste verzoek is ondersteuning beleid en tweede verzoek is voldaan via brief 32 637,nr. 32 (met name bijlage 1b). 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering bij het onderzoeken en uitwerken van de leveranciersverplichting in te gaan op de mogelijkheden om deze goedkoper in te richten door samenwerking met het buitenland. 

33 000-XIII, nr. 64

05-12-2011 

Uitgevoerd en Kamer geïnformeerd in brief 31 239, nr. 136 

Werf, mw. M.C.I. van der (CDA)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet- en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren. 

33 000-XIII, nr. 69

05-12-2011 

Deze motie wordt opgepakt in wetgeving eerste tranche STROOM. Komt in aug/sept naar de Kamer. 

Dam, ir. M.H.P. van (PvdA)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering in de voorwaarden van de veiling op te nemen dat verworven spectrum gedurende de gehele looptijd van de licentie niet mag worden doorverkocht aan andere eigenaren van het spectrum en dat bij eventuele consolidatie van marktpartijen het spectrum van een van beide partijen moet worden teruggegeven zodat het kabinet kan beslissen het spectrum opnieuw te veilen, en op dat moment kan besluiten of het spectrum in handen mag komen van een van de bestaande marktpartijen met spectrum. 

24 095, nr. 276

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 07-06-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 284 

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de minister in overleg te treden met lokale overheden en particuliere eigenaren van parkeergelegenheden, teneinde afspraken te maken over eerlijk betalen en betaalgemak waarbij meerdere manieren om te betalen mogelijk worden gemaakt. 

32 500 XIII, nr.79

24-11-2010  

De minister van BZK heeft de Kamer 22-03-2011geïnformeerd. 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering om op korte termijn alle denkbare politieke en diplomatieke middelen in te zetten om de Amerikaanse directie van Abbott ertoe te bewegen om samen met de Nederlandse ondernemingsraad te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor werknemers, de lokale gemeenschap en kenniseconomie;

verzoekt de regering tevens om de Kamer over de resultaten van deze actie te rapporteren voor 1 januari 2011. 

29 544, nr. 263

22-11-2010 

Uitgevoerd en Kamer geïnformeerd in brief 29 544, nr. 269 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om de topteams te stimuleren een inventarisatie te maken van de geografische concentraties van topsectoren en de bestaande samenwerkingsverbanden en stakeholders en deze te betrekken in de actieagenda zodat de kracht van de regio en bestaande samenwerkingsprojecten afdoende wordt meegenomen. 

32 637, nr. 8

27-04-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 04-02-2011 geïnformeerd, 32 637, nr. 1

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering de Raad voor de Jaarverslaggeving te vragen om haar Richtlijn 400 zodanig aan te passen dat verslaggeving over de maatschappelijke aspecten van ondernemen, ook waar deze niet direct gevolgen hebben voor de financiële en economische positie van de onderneming, integraal deel uit gaat maken van het directieverslag en eventueel een aanvullend maatschappelijk jaarverslag. 

32 500 XIII, nr. 121

24-11-2010 

Wordt meegenomen bij reactie op EU-mededeling over CSR/bedrijfsrapportage (najaar 2012).  

Vliet, R.A. van (PVV) 

Verzoekt de regering, een actieve rol voor de minister van EL&I te initiëren op het dossier aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en de Kamer hierover begin volgend jaar te informeren. 

33 000-XIII, nr.32

03-11-2011 

Voldaan

De TK is 16-04-2012 geïnformeerd, 32 637, nr. 33 en 31 289 

Verburg, mw. G. (CDA)

Leegte, R.W. (VVD)

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om met de verantwoordelijke spelers in de sector te komen tot een energietransitieakkoord, waarin slim en slank afspraken worden gemaakt over zowel duurzame biomassabijstook als een zelfbindende «leveranciersverplichting», waardoor verduurzamingsdoelen in 2020 op kosteneffectieve wijze worden gehaald en tevens een doorkijk wordt gegeven voor het halen van de doelen in 2050;

verzoekt de regering de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren. 

29 023, nr. 102

30-06-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 24-05-2012 geïnformeerd, 31 239, nr. 136 

Verhoeven, K. (D66)

Koppejan, A.J. (CDA)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om geen onomkeerbare stappen te zetten en te blijven zoeken naar een oplossing die de voorgenomen korting kan repareren. 

24 446, nr. 48

05-07-2012 

Betreft een motie zonder dekking. De Minister heeft tijdens het VAO aangegeven geen onomkeerbare stappen te zetten en dat het aan de Kamer is om bij de algemene beschouwingen een dekkingsvoorstel in te dienen. Het gaat om middelen ten behoeve van 2013 en verder.  

Schouten, C.J. (CU)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen. 

33 000-XIII, nr.42

03-11-2011 

Bij behandeling Belastingplan 2012 en in beantwoording Kamervragen van het lid Schouten is aangegeven dat het kabinet verlenging van de maatregel budgettair niet haalbaar acht (2 juli 2012, 2899). 

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Vliet, R.A. van (PVV) 

Verzoekt de regering om zich maximaal in te spannen om in WTO-verband ervoor te zorgen dat een opgelegde sanctie daadwerkelijk wordt nageleefd. 

25 074, nr.177

13-12-2011 

Wordt actief meegenomen in beleid.  

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Dam, ir. M.H.P. van (PvdA)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat er in het geval van bewezen kartelvorming effectieve instrumenten komen die consumenten in staat stellen hun werkelijk geleden schade vergoed te krijgen. 

24 095, nr. 303

08-12-2011 

Overgedragen aan V&J  

Ziengs, E. (VVD) 

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er bij de inrichting van de nieuw te vormen Ondernemerspleinen een meldpunt wordt opgezet waar het mogelijk is om online, anoniem en openbaar melding te maken van overbodige of dubbele overheidstaken;

verzoekt de regering tevens, in overleg met bestuurders in de Ondernemerspleinen tot een aanpak voor zelfregulering te komen, waarbij meldingen over dubbel uitgevoerde taken worden beantwoord en ingezet ten bate van mogelijke verbeteringen in het takenpakket van de Ondernemerspleinen. 

32 004, nr.10

22-12-2011 

Motie wordt uitgevoerd in wetsvoorstel Ondernemerspleinen (na zomer 2012).  

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering te komen tot een dialoog met de relevante marktpartijen en naar aanleiding daarvan uiterlijk eind september 2011 te komen met concrete verbeteringen ten aanzien van het functioneren van Agentschap Telecom waarbij het doel moet zijn dat er veel meer vanuit een marktgerichte dan vanuit een juridische rol wordt gehandeld. 

24 095, nr.278

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede kamer is 11-10-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 291 

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Verburg, mw. G. (CDA) 

Verzoekt de regering om het optimaal benutten van ICT een nadrukkelijke plek te geven in de kabinetsreactie op de voorstellen van de topteams, die samen met de voorstellen voor Prinsjesdag 2011 naar de Kamer worden gezonden. 

32 637, nr. 10

27-04-2011 

Uitgevoerd in Bedrijfslevenbrief (32637, nr. 33). 

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Europese Commissie afziet van verdere juridische stappen. 

32 373, nr. 9

03-11-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 4-04-2012 geïnformeerd, Staatsblad 2011, nr. 117 

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering om voor 1 maart 2011 met een brede consumentenagenda te komen waarin voorstellen worden gedaan om tot meer transparantie op de markt en tot een betere bescherming van consumentenrechten te komen;

verzoekt de regering, in haar brede consumentenagenda de nadruk te leggen op voorstellen om eerlijke prijzen en betere service voor de consument te bewerkstelligen. 

32 500 XIII, nr.116

24-11-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 06-03-2012 geïnformeerd, 27 879, nr. 41 

Jansen, P.F.C. (SP) 

Verzoekt de regering met voorstellen te komen om verenigingen van eigenaren in staat te stellen zelf opgewekte elektriciteit te laten salderen met het elektriciteitsverbruik van de leden van de vereniging van eigenaren. 

29 023, nr. 93

29-06-2011 

Deze motie wordt opgepakt in wetgeving eerste tranche STROOM. Komt in aug/sept naar de Kamer. 

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering voor 1 februari 2011 aan de Kamer te rapporteren hoe de ambitieuze doelstelling van de Europese Commissie gehaald kan worden met daarbij specifieke aandacht voor de buitengebieden. 

32 500 XIII, nr. 85

24-11-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 17-05-2011 geïnformeerd, 29 515, nr. 331 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om met de regering van het Verenigd Koninkrijk te onderzoeken of de exclusieve economische zones van beide landen wettelijk opengesteld kunnen worden voor de realisatie over en weer van duurzame energieprojecten door het andere land. 

29 023, nr.107

21-04-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 3-10-2011 geïnformeerd, 33 043, nr. 1 

Verburg, mw. G. (CDA)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering de veilingregeling van kavels in het gereserveerde 800 MHz-spectrum zodanig aan te passen dat, als er twee of meer nieuwkomers meedoen, twee nieuwkomers elk een blok van 2 x 5 MHz kunnen verwerven, zonder dat een van de bestaande aanbieders hoeft te verdwijnen. 

24 095, nr. 274

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is op 07-06-2011geïnformeerd, 24 095, nr. 284

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om in deze nota op te nemen:

– de effecten van het stopzetten van programmatische innovatiegelden;

– een plan voor de continuïteit van investeringen;

– een voorstel voor cofinanciering van de Kaderprogrammas;

– op welke manier sociale innovatie verder kan worden bevorderd;

– op welke manier zo veel mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid kan worden behouden;

– op welke manier de top vijf voor Nederland dichterbij kan komen. 

32 500 XIII, nr. 100

24-11-2010 

Uitgevoerd in Bedrijfslevenbrief (32637, nr. 33). 

Smeets, mw. P.E. (PvdA) 

Verzoekt de regering om Mitsubishi te houden aan het sociale plan voor de werknemers en daarnaast – binnen de verantwoordelijkheid van derijksoverheid – samen met alle andere betrokkenen de voorwaarden te scheppen voor de doorstart van NedCar in de context van de economische transitie van de regio en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

29 826, nr.39

15-02-2012 

Kamer wordt continu geïnformeerd.  

Verburg, mw. G. (CDA)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering zo nodig gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid om bereikproblemen voor Radio 2 te doen oplossen door verplaatsing van de zendmast, waarbij de kosten door betrokken ondernemers worden gedragen. 

24 095, nr. 275

18-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 11-10-2011 geïnformeerd, 24 095, nr. 291 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering:

– de gsm-vergunningen niet langer te verlengen dan nodig is om te voorkomen dat de continuïteit van de mobiele dienstverlening in gevaar kan komen;

– het in elk geval mogelijk te maken de gsm-vergunningen zo kort mogelijk te verlengen door enerzijds de verlengtermijn van 21 maanden niet als een vaste termijn te hanteren, maar uitdrukkelijk als een maximumtermijn en te streven naar een veel kortere transitietermijn;

– de partijen die frequenties verwerven en de huidige aanbieders die nu over deze frequenties beschikken, maar die moeten afstaan, te verplichten om met elkaar te overleggen om tot een zo snel mogelijke transitie te komen;

– zo nodig te intermediëren in dat overleg, zodat een verantwoorde maar tevens zo spoedig mogelijke transitie gewaarborgd is. 

24 095, nr. 316

04-07-2012 

Onderhanden 

Haersma Buma, mr. S. van (CDA) 

Verzoekt de regering om te voorkomen dat het groeivermogen van de «topsectoren» van onze economie wordt belemmerd door een tekort aan geschikt personeel en daarom in overleg met deze sectoren en onderwijsinstellingen te komen tot een «kennisdeal», en daarbij geen onorthodoxe maatregelen uit te sluiten;

verzoekt de regering tevens, in samenspraak met de topsectoren aanvullende maatregelen te treffen om Nederland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse kenniswerkers. 

33 000, nr.13

22-09-2011 

Uitgevoerd in Masterplan Beta en Technologie (32 637, nr. 33). 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om de Kamer in het eerste kwartaal van 2012 te informeren over haar visie en inzet op deze terreinen.

24 095, nr. 294

27-10-2011 

Reactie wordt aan een volgend kabinet gelaten, mondeling aan Kamer gemeld. 

Koppejan, A.J. (CDA)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD)

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering om conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer meer transparantie te bewerkstelligen waar innovatiegelden naartoe gaan, wie innovatiegelden ontvangt, wat zij ermee doen en welke resultaten daarmee zijn bereikt.

Verzoekt de regering voorts te bezien welke lessen getrokken kunnen worden op basis van ervaringen met het Amerikaanse voorbeeld dat het volgen van innovatiegelden waarborgt en vervolgens een dergelijk publiek toegankelijk systeem op te zetten. 

33 000-XIII, nr.25

03-11-2011 

Voldaan

De Kamer is 02-04-2012 geïnformeerd, 32 637, nr. 32

Verhoeven, K. (D66)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA)

Schouten, C.J. (CU) 

Verzoekt de Kamer per brief te informeren over hoe innovatiecontracten kunnen bijdragen aan Europese cofinanciering en in de brief ook te komen met voorstellen hoe eventuele tekorten aan te vullen. 

33 000-XIII, nr.30

03-11-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 02-04-2012 geïnformeerd met Bedrijvenbeleid in Uitvoering 32 637, nr.32.  

Jansen, P.F.C. (SP) 

Verzoekt de regering om in overleg met grootverbruikers, gasleveranciers en netbeheerders te onderzoeken in hoeverre de Gaswet een aanpassing behoeft om de netbeheerders voldoende instrumenten te geven om ook op langere termijn de gasspecificaties binnen voor het gasgebruik aanvaardbare en verantwoorde normen te houden. 

33 000-XIII, nr. 63

05-12-2011 

Wordt opgenomen in verzamelwetsvoorstel van STROOM. Na de zomer 2012 naar TK. 

Vliet, R.A. van (PVV) 

Verzoekt de regering er maximaal naar te streven dat uitvoering van de green deal niet leidt tot verdere prijsstijgingen van energie voor huishoudens en de Kamer hierover jaarlijks te informeren. 

33 000-XIII, nr. 70

05-12-2011 

Is onderdeel van beleid inzake Green Deals.  

Groot, V.A. (PvdA) 

Verzoekt de regering vast te leggen dat Actal bij de uitvoering van de steekproefsgewijze systeemtoetsing toegang blijft houden tot de onderliggende individuele dossiers, indien Actal dat gewenst acht. 

31 311, nr. 67

17-02-2011 

Voldaan

De Kamer is 16-02-2011 geïnformeerd, 29 515, nr. 328 

Verburg, mw. G. (CDA) 

Verzoekt de regering, om de biobased economy te benutten in de transitie naar duurzame energie, onder meer door biobased op te nemen in de Green Deal die het kabinet gaat sluiten. 

32 500 XIII, nr. 94

24-11-2010 

Kamer is 6 juli jl. geïnformeerd over 2e ronde Green Deals, waarin ook biodiversiteitsdeals zijn opgenomen.  

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering deze functionaliteiten (zoals automatische certificaten, geschiktheidseisen en standaarddocumenten) desgewenst tegen kostprijs beschikbaar te stellen voor alle aanbestedende diensten. 

32 440, nr. 53

02-02-2012 

Er wordt nu eerst afgewacht wat de uitkomsten zullen zijn van de onderhandelingen over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, waarin een vergelijkbaar voorstel is opgenomen. Daarna zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd.  

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering om, als een nieuwe vergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven wordt goedgekeurd, in overleg te treden met RWE, met natuur- en milieuorganisaties, met lokale overheden en andere partijen in en rondom de Eemshaven, met als doel het sluiten van een nieuwe «green deal» met RWE, in aanvulling op de bestaande afspraken, met als insteek het versnellen en verhogen van de productie van duurzame energie in en rondom de Eemshaven. 

31 920, nr. 12

13-10-2011  

Concept antwoordbrief gereed en gaat één deze dagen uit  

Koppejan, A.J. (CDA)

Smeets, mw. P.E. (PvdA)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, de kamer voor het zomerreces van 2012:

– inzichtelijk te maken hoe het met de verschillende pilotprojecten op dit punt staat;

– inzichtelijk te maken in welke mate «social return»-criteria reeds onderdeel uitmaken van de aanbestedingseisen van aanbestedingen van de rijksoverheid;

– aan te geven welke maatregelen nog genomen kunnen worden om «social return» verder te stimuleren. 

26 485, nr. 132

25-04-2012 

BZK stuurt hierover binnenkort een brief aan de Kamer. 

Tongeren, L. van (GL) 

Verzoekt de regering, in overleg met de windenergiesector en binnen de kaders van de bestaande regelgeving een eerlijke vorm van differentiatie voor wind op land uit te werken. 

29 023, nr. 128

05-07-2012 

Wordt aan voldaan, is onderdeel van beleid.  

Dijkgraaf, E. (SGP)

Dijksma, mw. S.A.M. (PvdA) 

Verzoekt de regering, te waarborgen dat de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten ook in 2013 en 2014 op peil blijft, zodat effectief functioneren van de topinstituten mogelijk blijft, onder voorwaarde dat vanuit het bedrijfsleven voldoende middelen beschikbaar gesteld worden en hun prestaties positief beoordeeld worden. 

33 000-XIII, nr.45

03-11-2011 

De Tweede Kamer is 02-04-2012 geïnformeerd met Bedrijvenbeleid in Uitvoering 32 637, nr.32. Overige volgt in Begroting 2013. 

Vliet, R.A. van (PVV) 

Verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om bij de verdere vormgeving van de Ondernemerspleinen te komen tot optimale spreiding van de resterende fysieke kantoren. 

32 004, nr.9

22-12-2011 

Komt in wetsvoorstel na de zomer 2012 

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering in de telecommunicatiewet op te nemen dat telecomaanbieders niet op basis van het soort gebruik van dataverkeer mogen differentiëren en daarmee netneutraliteit te garanderen. 

24 095, nr. 281

18-05-2011 

Opgenomen in de wijziging van de Telecommuicatiewet en deze is reeds door EK aangenomen. 

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering voor 1 juni 2011 met concrete voorstellen ter verbetering van de transparantie van de brandstofmarkt te komen. 

24 036, nr.383

17-02-2011 

Kamer geïnformeerd dat kabinet niet overgaat tot wettelijke publicatieplicht; laat verdere besluitvorming aan de Kamer (24 036, 388). 

Jansen, P.F.C. (SP) 

Verzoekt de regering bij de eerstvolgende wijziging van de warmtewet met een voorstel te komen om de privacy- en security-eisen van slimme warmte- en koudemeters gelijk te stellen aan het privacy- en security-regime dat van toepassing is op slimme elektriciteits- en gasmeters. 

32 373, nr. 10

03-11-2010  

Voldaan

De Tweede Kamer is 5-6-2011 geïnformeerd, Kamernummer 32 839 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Roept de regering op om in te zetten op een sterkere degressiviteit van de steun, bijvoorbeeld door een jaarlijks afbouw van de steun met 33%, of een hoger percentage afbouw per 15 maanden, waarbij de steun in maximaal drie jaar wordt afgebouwd. 

31 793, nr. 49

13-10-2010 

Minister EL&I heeft in schriftelijk overleg (9 december 2010) n.a.v. Raad voor het Concurrentievermogen aan de Kamer gemeld dat NL zoveel mogelijk in de geest van de motie heeft gehandeld.  

Verburg, mw. G. (CDA) 

Verzoekt de regering de spelers in de Topgebieden en regio's in Nederland in staat te stellen om voor 1 april 2011 een businessplan op te stellen op grond waarvan de regering voor 1 juni 2011 de middelen toekent. 

32 500 XIII nr. 93

24-11-2010 

Uitgevoerd in Bedrijfslevenbrief (32637, nr. 33). 

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om prijstransparantie in de pompstationsector verplicht te stellen wanneer de onderzoeksuitkomsten hiertoe aanleiding geven. 

24 036, nr. 381

17-02-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 01-06-2011 geïnformeerd, 24 036, nr. 388 

Ziengs, E. (VVD)

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de op te stellen contractvoorwaarden ook worden opgesteld aan de hand van de Gids Proportionaliteit om op deze manier onevenwichtige eisen en disproportionele contractvoorwaarden te voorkomen;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat algemene inkoopvoorwaarden die als een model gebruikt worden voor contractvoorwaarden bij overheidsopdrachten samen met het bedrijfsleven worden opgesteld en worden nageleefd. 

32 440, nr. 57

02-02-2012 

Zoals aangegeven in 32 440 nr.C zal moeten worden beoordeeld of de modellen inkoopvoorwaarden in lijn zijn met het wetsvoorstel Aanbestedingswet, inclusief de voorschriften die in de Gids proportionaliteit worden gesteld. Dat kan zodra de voorschriften in de Gids proportionaliteit vaststaan. Gids is nu ter voorhang naar beide Kamers

Ziengs, E. (VVD)

Bemmel, J.J.G. van (PVV) 

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat (decentrale) overheden bij het opstellen van hun aanbestedingsbeleid een richtpercentage aangeven waarbij minimaal 30% van de aanbestedingen aan het mkb moet worden gegund, daarbij van mening dat deze (decentrale) overheden de mogelijkheid krijgen om middels het comply-or-explain-principe uitleg te geven over het (niet) behalen van dit percentage. 

32 440, nr. 58

02-02-2012 

Hierover zal in overleg worden getreden met de koepelorganisaties. 

Hamer, mw. drs. M.I. (PvdA) 

Verzoekt de regering om sociaal en duurzaam aanbesteden bij de decentrale overheden verder te stimuleren en te faciliteren, en de medeoverheden meer informatie en kennis te verschaffen over sociaal aanbesteden, met bijzondere aandacht voor de inzet van arbeidsgehandicapten. 

32 440, nr. 60

02-02-2012 

BZK stuurt hierover binnenkort een brief aan de Kamer. 

Vliet, R.A. van (PVV) 

Verzoekt de regering een uniform kader op te stellen voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden met inachtneming van zo laag mogelijke drempelwaarden. 

32 500 XIII, nr. 105

24-11-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 28-03-2011 geïnformeerd, 32 440, nr. 10 en 11

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, binnen een maand een eindverslag uit te brengen van het sectoroverleg en daarin tevens in te gaan op de redenen waarom er nog geen overeenstemming is, indien deze dan nog steeds niet bereikt is;

verzoekt de regering tevens, conform de aangenomen motie-Ormel (27 428, nr. 198) binnen een maand een onafhankelijke voorzitter te benoemen bij het intersectorale overleg over kwekers- en octrooirecht;

verzoekt de regering voorts, uiterlijk deze zomer een eindverslag naar de Kamer te sturen betreffende het overleg waar in de motie Ormel aan gerefereerd wordt;

verzoekt de regering tenslotte, conform toezegging maatschappelijke organisaties als LTO, Oxfam en Greenpeace hieraan te laten deelnemen. 

32 627, nr. 7

16-02-2012 

Deze zomer eindverslag. Aan de Kamer is gemeld dat de organisaties deelnemen (27428, nr. 215). 

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Elissen, A. (PVV) 

Verzoekt de regering, het ACTA-verdrag definitief niet meer te ondertekenen. 

21 501-30, nr. 286

29-05-2012  

Dit kabinet zet geen nadere stappen t.a.v. ACTA zoals TK gemeld in brief 21 501-33, nr. 381

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat tegen iedere grootschalige vorm van consumentenmisleiding, zoals het standaard verkopen van zogenaamd extra maar feitelijk reeds wettelijk vastgelegde garantie, snel en daadkrachtig wordt opgetreden en dat sanctiebesluiten standaard openbaar worden gemaakt. 

33 000-XIII, nr.21

03-11-2011 

Voldaan

Is onderdeel van beleid. 

Dikkers, mw. S.W. (PvdA) 

Verzoekt de regering, alles in het werk te stellen dat er binnen Europa sprake is van gelijk speelveld voor deze industrie. 

29 023, nr. 133

05-07-2012 

Is kabinetsbeleid. 

Staaij, C.G. van der (SGP)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Kwekersrecht: Verzoekt de regering zich op passende momenten in ieder geval in EU-verband proactief uit te spreken voor verankering van in ieder geval een beperkte kwekersvrijstelling in deze verordening zelf. 

33 000 XIII, nr. 153

14-12-2011 

Wetsvoorstel beperkt kwekersrecht in nationale octrooiwet wacht nog op Brusselse reactie. Eind van de zomer naar de TK. TK wordt na de zomer nader geïnformeerd over voortgang. 

1.2 Openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

De Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zegt de Kamer in een brief van 7 september 2011, naar aanleiding van vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in een brief van 29 juni 2011, toe om de Kamer te berichten over de resultaten van een onderzoek, in overleg met het bedrijfsleven en aanbestedende diensten, naar in hoeverre een systeem van verificatie voor alle aanbestedende diensten in de Nederlandse aanbestedingspraktijk zou kunnen werken. 

Toegezegd in een brief van 07-09-2011 

Er wordt nu eerst afgewacht wat de uitkomsten zullen zijn van de onderhandelingen over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, waarin een vergelijkbaar voorstel is opgenomen. Daarna zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd.  

Schuldsanering: Formulering artikel 288 lid 2 onder b (29 942)  

Plenaire vergadering 22-5-2007  

Momenteel is een AMvB in voorbereiding voor artikel 48, eerste lid, onder d van de Wet op het consumentenkrediet, waarmee private partijen onder voorwaarden worden toegestaan schuldbemiddeling tegen betaling aan te bieden. Deze zal in het najaar worden geconsulteerd.  

Informeren over uitkomsten onderzoek verificatiesysteem (32 731, B)  

Toegezegd in brief van 07-09-2011 

Er wordt nu eerst afgewacht wat de uitkomsten zullen zijn van de onderhandelingen over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, waarin een vergelijkbaar voorstel is opgenomen. Daarna zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd.  

De Minister zal contact opnemen met de Stas OCW om samen te bezien hoe de M&O-problematiek in het hoger onderwijs betrokken kan worden bij de evaluatie. Het gaat daarbij om de vraag of de sectorspecifieke regels van OCW wel effectief zijn en of het mogelijk is in de Onderwijswet een AMvB opgenomen kan worden betreffende de rechtmatige besteding van onderwijsgelden. De Minister zal de EK schriftelijk informeren over de uitkomsten van zijn overleg met de Stas OCW. 

Eerste Kamerdebat Markt en Overheid 22-03-2011

1. Dit zal in de evaluatie worden meegenomen.

2. In 2 wetten zijn haakjes opgenomen voor amvb's.

– wet hoger onderwijs

– wet educatie en beroepsonderwijs 

De wijziging van de werkingsduur van de Wet M&O zal bij wet geschieden.

Eerste Kamerdebat Markt en Overheid 22-03-2011  

Dit zal in de evaluatie worden meegenomen. 

1.2 Openstaande toezeggingen aan de Tweede Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

Extra onderzoek schaliegas in Nederland: impact op veiligheid en milieu. Deze zal voor de zomer van 2012 afgerond zijn.

– Er wordt geen proefboring naar schaliegas uitgevoerd voor de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

– De onderzoeksvraag zal aan de Tweede Kamer gestuurd worden. 

AO Mijnbouwwet

27-10-2011 

Kabinet onderneemt geen nadere stappen tot onderzoek is afgerond (verwachting eind 2012). 

De CO2 footprint wordt berekend voor schaliegas. 

AO Mijnbouwwet

27-10-2011  

Wordt meegenomen in toegezegde onderzoek mbt schaliegas.

De uitkomsten van de werkgroep draagvlak zal naar de Tweede Kamer gezonden worden (dit zal gebeuren in het kader van de gasrotonde).

AO Mijnbouwwet

27-10-2011 

Wordt na zomerreces toegezonden in het kader voortgang Gasrotonde.

Zout: hand aan de kraan principe wordt toegepast adhv het laten opnemen van een monitoringsprogramma en zandsuppletie in het winningsplan. 

AO Mijnbouwwet

27-10-2011 

Punten worden meegenomen in vergunningverlening.

Planning voor de geplande aanpassing van het Burgerlijk Wetboek mbt CCS wordt aan de Kamer gezonden. 

AO Mijnbouwwet

27-10-2011 

Onderhanden

Onderzoek naar de mogelijke verstoring van LOFAR door windmolens. Minister zegt toe geen onomkeerbare stappen te zullen zetten voordat het onderzoek is afgerond. 

Wetgevingsoverleg Energie

21-11-2011 

Lofar onderzoek loopt: is onderdeel van de MER onderzoeken.

1e concept rapport naar verwachting augustus 2012 gereed. 

BES-eilanden: plan regulerend kader voor de energiemarkt.

Wetgevingsoverleg Energie

21-11-2011 

Van medio juli tot medio oktober zullen twee expert van EL&I op Bonaire verblijven om in samenspraak met het Bestuurscollege een regulerend kader te ontwerpen. Dit kader zal in principe ook van toepassing zijn voor de bovenwindse eilanden. 

De minister zal voor het einde van dit jaar de Kamer informeren over de gegevensverstrekking van de Kamers van Koophandel met betrekking tot fraudeopsporing.

AO Ondernemerspleinen

23-11-2011 

Er loopt een door EL&I gesubsidieerd project van KvK, bovenregionale recherche, justitie en anderen om de onderlinge gegevensuitwisseling te verbeteren. Wordt in zomerperiode afgerond en dan wordt TK geïnformeerd. 

De minister zal de Kamer op de hoogte houden van de realisatie en ontwikkelingen ten opzichte van de mestvergisters met subsidie.

Verzamel AO Energie

09-02-2012 

In een kamerbrief over SDE+ 2013 zullen de resultaten van de SDE+ 2012 besproken worden en dan komt ook naar voren hoeveel MEP-vergisters er subsidie hebben aangevraagd en gekregen voor warmtebenutting. 

De Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van het gesprek van de minister met de sector over de mogelijkheid tot differentiëren bij wind op land. 

AO SDE

19-05-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 3-11-2011 geïnformeerd, 31 239, nr. 125 

De Minister zet minimaal in op verdubbeling van de drempels ten aanzien van levering en diensten.

AO Aanbesteden

06-04-2011 

Daar wordt bij de lopende onderhandelingen over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op ingezet. 

De Minister zal inventariseren en het gesprek aangaan met marktpartijen over de mogelijkheden te komen tot standaardisering van decoders.

Plenaire behandeling Telecommunicatiewet

05-04-2011

Onderhanden 

De Minister zegt toe dat het modelcontract gereed is binnen 6 maanden. 

Plenair novelles marktmodel en slimme meter

03-11-2010 

NMa neemt op korte termijn een besluit over vaststelling modelcontract. 

De Minister zal de TK voor de zomer informeren over de uitkomsten van de gesprekken over inkoopmacht en de code eerlijke handelspraktijken.

AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

11-04-2012 

Op 29 juni is een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn en wordt toegezegd dat Kamer in het najaar nader geïnformeerd zal worden (31531 nr. N). 

Na de zomer zal de minister het wetsvoorstel m.b.t. de Kamers van Koophandel en ondernemerspleinen aan de Kamer sturen.  

AO Bedrijfslevenbeleid

14-06-2012 

Onderhanden 

De minister zal in 2013 de innovatiebox evalueren en de evaluatie aan de Kamer sturen.  

AO Bedrijfslevenbeleid

14-06-2012 

Is 19-6-2012 overgedragen aan het Ministerie van Financiën. 

De minister zal, op verzoek van de Kamer en doorgegeven door de staatssecretaris, de Kamer informeren over het vervolg van de overname van TNT Express door UPS en wat de Europese Commissie ervan vindt. 

AO Postmarkt met minister SZW

27-06-2012 

Onderhanden 

De minister van Veiligheid en Justitie zal de Kamer voor 1 mei 2012 het stappenplan inzake collectieve schadevergoeding toesturen.

Raad voor het Concurrentievermogen

15-02-2012 

Onderhanden bij VenJ 

2. Terrein Staatssecretaris
2.1 Aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaar

Indiener(s)

Omschrijving

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

Gerven, H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering er terstond zorg voor te dragen dat de SNL-regeling wordt uitgevoerd en de beheersgelden worden betaald. 

30 825, nr. 90

13-09-2011

Uitgevoerd

Ouwehand, E. (PvdD) Thieme, M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, het houden van ooievaars als huisdier onmogelijk te maken, bijvoorbeeld in het kader van de nog in te voeren positieflijst. 

28 286, nr. 534

16-11-2011

In het kader van de voorgenomen uitbreiding van de positieflijst zullen de risico's van het houden van ooievaars worden beoordeeld.

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Smeets, mw. P.E. (PvdA)

Verzoekt de regering, een stappenplan met concrete doestellingen en tijdpad uit te werken om de implementatie van de OESO-richtlijnen, in het bijzonder het Ruggie-framework, bij ondernemingen te bewerkstelligen;

verzoekt de regering, tweemaal per jaar aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van het stappenplan.

26 485, nr. 119

22-12-2011

Onderhanden

Bemmel, J.J.G. van (PVV)

Koppejan, A.J. (CDA) Ziengs, E. (VVD) 

Verzoekt de regering om de bijdrage aan het NBTC vanaf 2015 binnen deze vijftig procentnorm te laten zodat uiteindelijk structureel € 8,3 miljoen per jaar besteed kan worden aan Hollandpromotie, waarbij dekking wordt gevonden binnen artikel 15 «Een sterke Internationale concurrentiepositie"» van de begroting van het ministerie van EL&I.

26 419, nr. 49

22-12-2011

Voldaan, verwerkt in deze begroting, zie beleidsartikel 13

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering tot een regeling te komen waarbij meerdere kleinere aanvragen worden gebundeld en collectief worden behandeld.

29 246, nr. 25

06-12-2011 

Voldaan, uitvoering is opgenomen in de bijlage van de Kamerbrief van 08-05-2012, Kamerstuk 29 246 nr. 30

Mos, R. De (PVV) Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, zich in Europees verband ervoor hard te maken dat de Nitraatrichtlijn rekening houdt met genoemde aspecten, in de periode heden tot 2017 en het eerstvolgende actieprogramma;

verzoekt de regering tevens, bij de Europese Commissie aan te dringen op integratie van richtlijnen welke hetzelfde doel beogen, zoals de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, tot één doelrichtlijn waarbij de genoemde aspecten centraal staan en die qua normstelling een versoepeling ten opzichte van de oude Nitraatrichtlijn moet inhouden;

verzoekt de regering voorts, middels een jaarlijkse voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de stappen die zij zet in Europa ter uitvoering van deze motie. 

33 000 XIII, nr. 121

14-12-2011

Aan deze motie wordt samen met de staatssecretaris van I&M uitvoering gegeven. Voortouw van het tweede deel van de motie ligt bij I&M.

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Verzoekt de regering bij het stellen van emissiegrenswaarden voor stalsystemen ruimte te laten voor meer welzijnsvriendelijke stalsystemen.

28 973 nr 103

08-03-2012

Motie is onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering duidelijke afspraken te maken over de bijdrage en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de boeren aan de generieke maatregelen ten behoeve van de PAS en voldoende geld te reserveren voor het uitvoeren van de herstelstrategieën.

30 825, nr. 168

16-02-2012 

Ik verwijs u naar mijn brief van 19 juni 2012, 32 670, nr. 61

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering zowel niet gecertificeerde, binnenlandse freeriders als buitenlandse veetransporteurs welke keer op keer in opspraak komen met ontoelaatbare vormen van dierenmishandeling, te straffen door middel van een onmiddellijk transportverbod op Nederlandse bodem en inbeslagname van de transportdieren ter voorkoming van dierenleed, oneerlijke concurrentie voor de welwillenden en ter verkrijging van een gelijk speelveld.

33 000 XIII, nr. 127

14-12-2011  

Tweede Kamer is geïnformeerd in de nota dierenwelzijn en diergezondheid (TK 28 286, nr. 548).  

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, in samenwerking met de kledingbranche tot afspraken te komen over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielketen en de Kamer te informeren over de resultaten daarvan. 

26 485, nr. 135

25-04-2012  

Onderhanden 

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Dikkers, mw. S.W. (PvdA) 

Verzoekt de regering, met de convenantpartners tot behoorlijke en gedragen afspraken te komen op het gebied van monitoring en restschade, zodat op z'n minst het pakket van co-existentieafspraken gereed is voordat de teelt van deze genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland plaatsvindt. 

27 428, nr. 229

19-04-2012 

Motie wordt uitgevoerd.

Monitorings-protocol voor aardappelen is bijna afgerond, de leden van de voormalige stuurgroep co-existentie worden hierover geïnfor-meerd. Voor restschade heeft het aardappel-bedrijfsleven reeds een garantiestelling toegezegd.  

Ormel, drs. H.J. (CDA)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering, een ontheffing van een verplicht bedrijfsbehandelplan te verlenen aan hobbydierhouders met minder dan 25 dieren die wel een een-op-eenrelatie met een dierenarts hebben. 

29 683, nr. 131

05-07-2012 

Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de criteria hiertoe aangescherpt kunnen worden;

verzoekt de regering tevens te onderzoeken of gunstige leningen ingezet kunnen worden in plaats van subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag. 

28 973 nr. 94

08-03-2012 

Tweede Kamer is met brief 12 juli 2012 geïnformeerd. (TK 28 973, nr. 125)

Werf, mw. M.C.I. van der (CDA) 

Verzoekt de regering, aan te geven op welke wijze zij invulling gaat geven aan de nieuwe opzet voor kennis- en leerprogramma's op het gebied van de groene economie, natuur en milieu in de periode 2013–2015, en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota 2012 te informeren. 

33 000 XII, nr. 29

23-11-2011 

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer van 3 augustus 2012 (TK 20 487, nr. 40)

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Wijst het nieuwste voorstel van de staatssecretaris voor natuurcompensatie Westerschelde af. 

30 862, nr. 68

16-05-2012 

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 25 mei 2012 (TK 30 862, nr. 81

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering, te onderzoeken welke collectieve promotie door verschillende sectoren gewenst is en waarbij middelen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen worden ingezet en de Kamer daar voor de begroting over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag. 

31 985, nr. 12

04-07-2012 

Onderhanden 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in te zetten op een investering van 10% van het jaarlijkse budget in onderzoek en innovatie, met als doel de structurele situatie van de agrarische sector te versterken 

21 501-32, nr. ? (voorheen 616)

14-06-2012 

Motie maakt deel uit van de Nederlandse inzet in de onderhande-lingen ten aanzien van het Gemeen-schappelijk Land-bouwbeleid. 

Jacobi, L. (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, voor 1 juli 2012 uitvoering te gegeven aan de financieringsregeling schaapskuddes, 

21 501-32, nr. 617

14-06-2012  

Ik verwijs u naar mijn brief van 09-07-2012 (TK 33 000 XIII, nr. 194)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, het financiële instrumentarium en de middelen van het voormalige landbouwontwikkelings- en saneringsfonds in te zetten ten behoeve van de borgstelling voor de herstructurering van de glastuinbouwsector.

21 501-32, nr. 620

14-06-2012 

Tweede Kamer wordt rond de zomer van 2012 geïnformeerd. 

Grashoff, R (GL)

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering de gronden niet met substantieel verlies te verkopen,

30 825, nr. 87

13-09-2011 

Onderhanden

Zie ook Kamerstuk 30 825, nr. 179 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering de toelatingsprocedure zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken.

32 372 nr. 67

13-09-2011 

Motie is uitgevoerd. Tweede Kamer is geïnformeerd met brief 2 december 2012 (TK 32 372 nr 73). 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering actief toe te zien op de naleving van nationale en internationale afspraken ten aanzien van zorg voor mens en milieu en daar waar nodig de vervolging van overtreders van deze afspraken te bevorderen. 

26 485, nr. 115

22-12-2011 

Behandeling is overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Smeets, mw. P.E. (PvdA) 

Verzoekt de regering, met de ondersteunende organisaties, de HISWA en het NBTC, en de provincies in overleg te treden, zodat ook voor 2012 en 2013 de internationale watersportcampagne «Holland waar het water je beweegt» kan worden uitgevoerd. 

26 419, nr. 51

22-12-2011 

Onderhanden 

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord de concept natuurwet waar nodig zo aan te passen dat deze overeen komt met de afspraken zoals gemaakt in het Ganzen-7-akkoord;

verzoekt de regering voorts om in overleg met de Ganzen-7 en andere relevante partijen een richtsnoer op te stellen voor het gebruik van de verschillende dodingmethoden, met het oog op het minimaliseren van dierenleed, binnen de context van onze internationale afspraken over toegestane methoden.

32 372, nr. (gewijzigd, was nr. 81)

22-12-2011 

Onderhanden 

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, om verdere stilstand in het landelijk gebied te voorkomen, met provincies die instemmen haar afspraken ten aanzien van financiering en decentralisatie na te komen en daarmee gebruik te maken van de opbrengst en mogelijkheden welke gecreëerd zijn middels aangenomen moties tijdens de behandeling van het VAO (verslag algemeen overleg) Decentralisatie Natuurakkoord;

verzoekt de regering tevens om verder te gaan met de uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en daartoe de (wettelijke) voorbereiding te treffen;

verzoekt de regering voorts om daarop gericht met de provincies c.q. het IPO te spreken. 

33 000 XIII, nr. (gewijzigd, was nr. 116)

22-12-2011 

Voldaan. Op 10-02-2012 zijn de uitvoeringsafspraken naar de provincies gezonden en hebben Groningen, Drenthe en Friesland aangegeven mee te werken aan de uitvoering. Wetsvoorstel aangepaste Wilg is ter advies aan de Raad van State aangeboden.

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om in overleg met de sector en met behoud van dierenwelzijn, te streven naar een verlaging van het koper- en zinkgehalte in het diervoeder en de Kamer te informeren over de voortgang van deze verlaging;

verzoekt de regering tevens om ook in Europees verband in te zetten op een verlaging van het koper- en zinkgehalte in diervoeder, zodat het speelveld gelijk blijft. 

33 037, nr. 6

22-12-2011 

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar koper- en zinkbehoefte bij varkens. 

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in de onderhandelingen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zich duidelijk uit te spreken tegen herkoppeling van steun aan productie.

21 501-32, nr. 552

14-12-2011 

Voldaan. Uw Kamer is geïnformeerd op 09-03-2012 (TK 28 625, nr. 146). 

Grashoff, R (GL)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, alsnog concreet aan te geven welke inzet zij nu heeft ten gunste van versterking van marktmacht van boeren in de verdere onderhandelingen over het GLB, en daarover met spoed de Kamer te informeren. 

21 501-32, nr. 559

14-12-2011 

Voldaan. De Tweede Kamer is op 09-03-2012 en op 08-06-2012 geïnformeerd (28 625, nr. 146 en nr. 152) 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Lodders, mw. W.J.H. (VVD) 

Verzoekt de regering in de nieuwe natuurwet op te nemen dat vergunningen niet af mogen ketsen op complementaire doelen en maatregelen welke niet onder het wettelijk regime van Natura 2000 vallen;

verzoekt de regering tevens de complementaire doelen te schrappen uit de beheerplannen voor de gebieden waar het Rijk zelf het initiatief heeft.

32 670, nr. 38

08-03-2012 

Ik verwijs u naar mijn brief van 19 juni 2012, Kamerstuk 32 670, nr. 61 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, zich in Brussel in te zetten voor het sturen op doelen en voor het opstellen van een keuzemenu aan maatregelen op basis waarvan lidstaten bij de Commissie een onderbouwd vergroeningsplan kunnen indienen, als voorwaarde voor de uitkering van GLB-gelden.

verzoekt de regering tevens, in dit kader ook te bespreken of en, zo ja, onder welke voorwaarden het collectief invullen van de vergroeningsopgave tot het keuzemenu kan behoren.

21 501-32, nr. 579

22-03-2012  

Uw Kamer is geïnformeerd op 8 juni 2012 (TK 28 625 nr. 152).

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Voordewind, J.S. (CU)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering om de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vertalen in het huidige beleid en daarmee een normatief kader te scheppen dat mvo stimuleert en steviger verankert. 

26 485, nr. 129

25-04-2012 

Onderhanden 

Gerven, H.P.J. van (SP)

Arib, mw. drs. K. (PvdA)

Thieme, M.L. (PvdD) 

Verzoekt de regering, een einde te maken aan de huidige opzet waarin de private Gezondheidsdienst voor Dieren overheidstaken uitvoert en verzoekt de regering, deze taken terug te nemen van de Gezondheidsdienst voor Dieren, dan wel een overheidsdienst te maken van de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

29 683, nr. 129

05-07-2012 

Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering opnieuw te onderhandelen met Belgie over een nieuw memorandum op het Scheldeverdrag, waarbij wordt ingezet op samenwerking en een eerlijke taakverdeling tussen de havens van Rotterda, Zeebrugge en Antwerpen, zodat 's werelds grootste schepen niet meer naar Antwerpen hoeven te varen en geen verdergaande verdieping van de Westerschelde noodzakelijk is.  

30 862, nr. 80

16-05-2012 

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 25 mei 2012 (TK 30 862, nr. 81

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering om zich binnen de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) in te zetten voor een verbod op trophyhunting en de handel in ivoor.

28 286, nr. 585

04-07-2012 

Onderhanden

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te betrekken bij de uitwerking van het wetsvoorstel over de grens aan de bedrijfsomvang en er tot die tijd bij de provincies op aan te dringen dat nieuwe bouwplannen worden aangehouden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn. 

28 973, nr. 123

19-06-2012 

Motie wordt uitgevoerd. 

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering, in aanloop naar de formele decentralisatie van het natuurbeleid de Kamer te informeren over:

– de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het natuurakkoord;

– de mate waarin de ecologische en financiële opgaven voor borging van goed beheer van de herijkte ecologische hoofdstructuur en het voldoen aan internationale verplichtingen worden gedekt door budgetten en versobering, voor zover de actuele kennis van Rijk en betrokken partijen strekt;

– de afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt over de hydrologische maatregelen en de financiering daarvan. 

30 825, nr. 140

08-12-2011 

Voldaan.

Zie onder andere Kamerstuk 30 825, nr. 153

Dijkgraaf, E. (SGP)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, vanaf 2013 minimaal 5 mln., oplopend naar 15 mln. per jaar, te genereren door extra inkrimping van de DLG, voor een eerste impuls ter realisatie van hydrologische maatregelen en het totale budget af te stemmen met de betrokken partijen. 

30 825, nr. 141

08-12-2011 

Onderhanden 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering ter realisatie van stikstofreductie de PAS-middelen prioritair in te zetten voor stikstofreductiemaatregelen via veevoerspoor, huisvesting (zowel nieuwe integraal duurzame stallen als bestaande stallen) en mesttoedieningstechnieken en de resterende PAS-middelen alleen in te zetten voor herstelmaatregelen die aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de ontwikkelruimte.

33 000 XIII, nr. 117

14-12-2011  

Deze motie is in uitvoering. Ik verwijs u ook naar mijn brief van 13 februari 2012. 

Verhoeven, K. (D66)

Schaart, mw. A.H.M. (VVD) 

Verzoekt de regering te bevorderen dat sociale partners een verkenner instellen die de situatie en mogelijkheden objectief kan laten onderzoeken en die tevens de onderhandelingen vlot kan trekken en zodoende alles in het werk stelt om grootschalig verlies van werkgelegenheid bij de nieuwe postbedrijven te voorkomen. 

29 502, nr. 40

13-10-2010 

Voldaan

De Tweede Kamer is 23-11-2010 geïnformeerd 

Gerbrands, mw. K. (PVV)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor een herverdeling van de Europese visserijsubsidies, die recht doet aan de doelstellingen voor het Europees visserijbeleid.

32 201, nr. 29

08-11-2011 

De Tweede Kamer is per brief van 21 oktober 2011 geïn-formeerd over de tot dan voor Spanje beschikbare visse-rijsubsidiegelden. Wat betreft de toekomstige Euro-pese visserij-subsidies is het nieuwe EFMZV bepalend. Zoals de Tweede Kamer gemeld in het betreffende BNC-fiche (jan 2012) is de allocatie van EFMZV-middelen over de lidstaten is nog niet bekend. Voor deze verdeling stelt de Commissie drie criteria voor: de werkgelegenheid in de visserij en aqua-cultuur, de produc-tiewaarde van de visserij en aquacul-tuur en het aandeel kleine kustvisserij in de totale vloot. NL tekent in de lopende onderhan-delingen vooral bezwaar aan tegen toepassing van het laatste criterium. 

El Fassed, A. (GL) 

Verzoekt de regering, een overzicht te geven van alle activiteiten die de regering sinds maart 2011 heeft ondernomen in het kader van de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid om ervoor te zorgen dat de marktmacht van boeren wordt versterkt, en dat periodiek te doen zolang de onderhandelingen niet zijn afgerond. 

33 000 XIII, nr 130

14-12-2011  

Motie wordt uitgevoerd. Uw Kamer is gerapporteerd op 09-03-2012 (TK 28 625 Nr. 146), 08-06-2012 (TK 28 625 Nr. 152), en met het verslag van de landbouw-raad van juni op 18-06-2012 (TK 21 501-32 nr. 625). 

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering om voor het IWC64 een stevige inzet te formuleren en daarbij met een nieuw voorstel te komen om de beschermingsbevoegdheden van de IWC uit te breiden naar alle walvisachtigen. 

33 000-XIII, nr. 181

25-04-2012  

Voldaan

De Tweede Kamer is 26-06-2012 geïnformeerd, 33 000-XIII, nr. 191

Ormel, drs. H.J. (CDA) 

Verzoekt de regering om, liefst in Europees verband het initiatief te nemen om te komen tot een internationaal verificatiemechanisme voor biosecurity onder auspiciën van de Biological Weapons Convention (BWC);

verzoekt de regering tevens, het initiatief te nemen tot de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad voor bioveiligheid ( European Science Board for Biosecurity). 

28 807, nr. 136

19-04-2012 

Onderhanden 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering het plan voor natuurherstel in de Westerschelde in haar huidige vorm in te trekken. 

30 862, nr. 67

16-05-2012 

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 25 mei 2012 (TK 30 862, nr. 81

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, met Marktplaats in gesprek te gaan;

verzoekt de regering tevens, een plan op te stellen en naar de Kamer te sturen om in Nederland de handel in wilde dieren via internet te stoppen.

28 286, nr. 586

04-07-2012 

Onderhanden

Koppejan, A.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in samenwerking met de regio, waaronder de provincie Zeeland, en in overleg met Vlaanderen te beoordelen of samenvoeging van Natura 2000-gebieden perspectief biedt op meer passende oplossingen voor natuurherstel en of deze gewenst zijn in de reeds lopende gebiedsprocessen en daarnaast bij de Europese Commissie te sonderen of hier steun voor zou bestaan.

30 862, nr. 84

03-07-2012 

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, voor 1 augustus 2012 een plan van aanpak hiervoor op te stellen om alternatieven zo spoedig mogelijk te realiseren.

21 501-32, nr. 618

14-06-2012  

Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, de voorwaarden voor de aanlandingsplicht concreet te maken en hierover de Kamer te informeren. 

21 501-32, nr. 609

07-06-2012 

Zie het verslag van de visserijraad d.d. 29 juni 2012. Ook zal ik in de kwartaalrapportage van september hier nader op ingaan.  

Dijkgraaf, E. (SGP)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering bij de (financiële) invulling van het deelakkoord in te zetten op het stimuleren van samenwerking van agrarische en particuliere natuurbeheerders onderling en met terreinbeherende organisaties. 

30 825, nr. 104

13-09-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 10-02-2012 geïnformeerd, 30 825, nr. 153 

Dekken, T.R. van (PvdA)

Thieme, M.L. (PvdD)

Grashoff, R (GL)

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering streng te handhaven op het verbod op de legbatterij;

verzoekt de regering er in Europa op aan te dringen ook in andere lidstaten het verbod te handhaven.

31 923 nr. 18

08-09-2011 

Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 19 december 2011 (TK 31 923 nr. 26).  

Ouwehand, E. (PvdD)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, zich te verzetten tegen verlenging van de overgangstermijn voor het legbatterijverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

21 501-32 nr 537

10-11-2011 

Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 19 december 2011 (TK 31 923 nr. 26). 

Dijkgraaf, E. (SGP)

Gent, mw. W. van (GL)

Jacobi, L. (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering om in haar overleg met de provincies in te zetten op een zo groot mogelijk ecologisch rendement, per euro of ingezette hectare grond, met het oog op de in het natuurakkoord afgesproken doelen.

30 825, nr. 136

08-12-2011 

Voldaan, deze motie is meegenomen bij de verdere uitwerking van het decentralisatie-akkoord natuur 

Koppejan, A.J. (CDA)

Houwers, J. (VVD)

Slob, drs A. (CU)

Gerbrands, mw. K. (PVV)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering, zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en niet mee te gaan met de voorgestelde zeedagenkorting.

21 501-32, nr. 558

14-12-2011 

Voldaan. Uw kamer is geïnformeerd op 22-12-2011 (TK 21 501-32, nr. 562

Ouwehand, E. (PvdD)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, zich bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid sterk te maken voor een sluitende regeling voor de bescherming van gebieden op zee. 

32 201, 32

08-11-2011 

Inbreng besproken in AO van 6 juni. Vanwege verdeeldheid in Raad geen akkoord over Gemeenschappelijke Benadering over de relatie met natuur en milieu. 

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering om te onderzoeken wat de effecten zijn van ons stringent beleid op de verkoop van licht-alcoholische streekproducten en op welke manier dit fatsoenlijk kan worden geregeld. 

33 000 XIII, nr. 107

14-12-2011  

Afgedaan. Zie de brief van de minister van VWS van 7 mei 2012 (TK 27 565, nr. 120). 

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering gecertificeerde veetransporteurs welke de wet overtreden per direct hun certificering te ontnemen.

33 000 XIII, nr. 128

14-12-2011  

Deze motie wordt uitgevoerd. 

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering de samenwerkingsovereenkomst van het Platform Verduurzaming Voedsel ook na 2012 actief voort te zetten om ambities voortvarend uit te blijven voeren;

verzoekt de regering tevens het platform te verbinden aan het topsectorenbeleid;

verzoekt de regering voorts om de staatssecretaris van EL&I actief invulling te laten geven aan het voorzitterschap van de stuurgroep van dit platform en actief een faciliterende rol te laten spelen door bijvoorbeeld belemmerende regelgeving weg te nemen, en financiële dekking voor deze samenwerking te vinden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, «Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens». 

33 000 XIII, nr. 133

14-12-2011 

Afgedaan. Zie mijn brief van 1 juni 2012 (TK 28 973, nr. 108). 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Verhoeven, K. (D66) 

Verzoekt de regering om op korte termijn een strategie op te stellen waarbij de exportondersteuning zo wordt ingericht dat Nederlandse bedrijven beter in staat zijn naar groeilanden te exporteren.

31 985, nr. (gewijzigd, was nr. 13)

04-07-2012 

Onderhanden

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Spreekt uit dat bij de verkoop van gronden het publieke belang geborgd moet zijn.

29 659, nr. 87

04-07-2012 

Onderhanden 

El Fassed, A. (GL)

Peters, M. (GL) 

Verzoekt de regering, in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid vanaf 2013 een hoofdstuk op te nemen met daarin een overzicht van de «dual use»-goederen met uitsluitend eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten vanaf een drempelwaarde van 2 mln. 

22 054, nr. 197

05-07-2012 

Onderhanden

Koppejan, A.J. (CDA)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Slob, drs A. (CU)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, bij de invulling van regionalisering nauw samen te werken met andere lidstaten met een belang in de Noordzee;.

verzoekt de regering tevens, alle relevante stakeholders structureel te betrekken bij de input voor de onderhandelingen over het gemeenschappelijk visserijbeleid zowel bij formele raden als bij informele aangelegenheden, 

21 501-32, nr. 607

06-06-2012 

Motie in uitvoering. In de eerstvolgende kwartaalrapportage zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd. 

Lange, dhr. J. de (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor versterking van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en Regulation (MiFIR), zodat deze op de gebieden van (1) transparantievereisten, (2) sterk en onafhankelijk toezicht door de relevante Europese instituties en (3) ex-antepositielimieten niet onder doen voor de reeds bestaande Amerikaanse vereisten, zoals vastgelegd in de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act;.

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor aanvang van het zomerreces een brief te sturen met daarin een verslag van de onderhandelingen met betrekking tot de MiFID en MiFIR tot dusver, een planning van de verdere onderhandelingen en een analyse van de mogelijkheid om de gewenste versterkingen aan te brengen.

31 532, nr. 85

10-04-2012 

Motie wordt uitgevoerd. 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering met de provincies af te spreken dat middelen voor natuurcompensatie worden ingezet in aanvulling op en ter versterking van de herijkte ecologische hoofdstructuur, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het invullen van de internationale verplichtingen of groen rondom de stad.

30 825, nr. 85

13-09-2011  

Voldaan

De Tweede Kamer is geïnformeerd

10-02-2012, 30 825, nr.153

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

Verzoekt de regering de financiële verantwoordelijkheid voor het halen van de Europese natuurdoelstellingen niet bij de provincies neer te leggen, maar in plaats daarvan duidelijke afspraken te maken over de bijdrage en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de provincies aan de te realiseren internationale afspraken. 

30 825, nr. 97

13-09-2011 

Voldaan

Deze motie is meegenomen bij de onderhande-lingen over het decentralisatie-akkoord. Uw Kamer is hierover geinformeerd, Kamerstukken 30 825, nrs 107 en 143

Verhoeven, K. (D66)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, in EU-verband medewerking te verlenen aan een redelijke overgangsregeling voor de jaren 2012 en 2013.

21 501-32, nr. 15

12-10-2011  

Afgedaan met brief van 14-10-2011 (TK 21 501-32, nr. 558

Gerven, H.P.J. van (SP)

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering, erop te sturen dat er vanaf die datum geen Europese legbatterijeieren in Nederland te koop zijn, ook niet in verwerkte producten.

21 501-32 nr 536

10-11-2011 

Motie is uitgevoerd. Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 19 december 2011 (TK 31 923 nr. 26). 

Schouten, C.J. (CU)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, het IDH expliciet de ILO-doelstelling van het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 te laten hanteren en de Kamer over de uitwerking te informeren. 

26 485, nr. 118

22-12-2011 

Afgedaan, met het opstellen van een IMVO kader gaat het IDH aan deze motie voldoen. 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, de grond die niet verzilverd hoeft te worden, toe te voegen aan het ruilgrondvolume dat is overeengekomen in het decentralisatieakkoord. 

30 825, nr. 138

08-12-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is geïnformeerd

10-02-2012, 30 825, nr.153 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in overleg met de provincies en indachtig de unaniem gesteunde motie-Pechtold c.s. (32 417, nr. 31), te zorgen voor een aanvulling op het akkoord, waarmee de achteruitgang in biodiversiteit in Nederland gestopt wordt en gewerkt wordt aan herstel (in lijn met de ambitie die het kabinet onderschrijft in zijn Green Deal met IUCN van 13 december jl.), en hierover de Kamer, onderbouwd, te berichten voor de Voorjaarsnota.

33 000-XIII, nr.118

08-12-2011  

Ik verwijs u naar mijn brief van 5 juli 2012, Kamerstuk 26 407, nr. 63.

Mos, R. De (PVV) 

Verzoekt de regering, alles op alles te zetten om Nederland in de toekomst niet meer verantwoordelijk te (laten) stellen voor natuurherstel dat wordt opgelegd als gevolg van een nieuwe verdieping van de Westerschelde, waardoor de op zee veroverde Zeeuwse polders, met vruchtbare landbouwgrond, worden behouden.  

33 000-XIII, nr.152

14-12-2011  

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 25 mei 2012 (TK 30 862, nr. 81)

Mos, R. De (PVV) 

Verzoekt de regering, zich in te zetten op herstructurering van de tuinbouwsector en de Kamer over de behaalde resultaten te berichten. 

33 000 XIII, nr. 122

14-12-2011  

Motie wordt uitgevoerd. Tweede Kamer wordt na de zomer van 2012 geïnformeerd. 

Slob, drs A. (CU)

Koppejan, A.J. (CDA)

Houwers, J. (VVD)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering,

– bij de Landbouw- en Visserijraad opnieuw te pleiten voor een permanente toelating van pulsvisserij in de aangewezen natuurgebieden op zee;

– op korte termijn in bilateraal overleg met de Europese Commissie te onderzoeken onder welke voorwaarden extra ontheffingen voor de pulsvisserij kunnen worden gerealiseerd.

21501-32, nr. 550

14-12-2011 

Voldaan. Uw Kamer is geïnformeerd op 21-12-2011 (TK 21 501-32, nr. 562). 

Jacobi, L. (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden. 

33 000 XIII nr 106

14-12-2011  

Motie wordt uitgevoerd.

Nationaal ligt de Aanbestedingswet in de Eerste Kamer ter behandeling

Daarnaast is een herziening van de Europese aanbestedingsregels in de maak. Er is bij de Europese Commissie gepleit voor verruiming van de mogelijkheden voor aanbestedende diensten om beleidsdoelen zoals duurzaamheid, gezondheid en innovatie mee te laten wegen in een aanbesteding. 

Graus, D.J.G. (PVV)

Gerbrands, mw. K. (PVV) 

Verzoekt de regering, in overleg met retailers en verwerkende bedrijven tot een structuur te komen waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd in mededingingsregels opdat boeren, tuinders en vissers een eerlijke, marktconforme prijs voor hun producten kunnen ontvangen. 

33 000 XIII, nr 125

14-12-2011 

Zal in de regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens aan de orde komen. Zie mijn brief van 1 juni 2012 (TK 28 973, nr. 108). 

Hazekamp, mw. A.A.A. (PvdD) 

Verzoekt de regering, om af te zien van haar voornemen om grauwe gans en kolgans toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild.

33 000 XIII, nr 173

22-03-2012 

Onderhanden. 

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog voor het einde van dit jaar, het richtsnoer vast te stellen en dit te betrekken bij de voorbereidingen van de Wet natuur. 

33 000 XIII, nr. 175

22-03-2012  

Aan uw Kamer is toegezegd dit op te pakken en voor het einde van het jaar te rapporteren 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering, erop toe te zien dat PostNL de problemen binnen de kortst mogelijke termijn oplost. 

29 502,nr.89

03-04-2012 

Voldaan

De Tweede Kamer is 11-05-2012 geïnformeerd, 29 502, nr. 96

en 08-06-2012, 29 502, nr. 98  

Mos, R. De (PVV)

Houwers, J. (VVD) 

Verzoekt de regering EVF-gelden in te zetten om het over de dijk zetten van glasaal te cofinancieren. 

32 201, nr. 39

15-03-2012 

De inzet van EVF-gelden voor activiteiten waar in de motie op wordt gedoeld, kan worden geeffectueerd via een toekenning onder een van de reguliere openstellingen van het EVF. Gelet op de betrokkenheid van meerdere organisities als ook de beoogde verbetering van de aalstand, lijkt een aanvraag onder de Regeling Collectieve Actie in de visketen het meest passend. Een volgende openstelling vindt plaats of eind 2012 of begin 2013. De aanvragen worden beoordeeld door de VIP-beoordelings-commissie.  

Koppejan, A.J. (CDA)

Smeets, mw. P.E. (PvdA)

Voordewind, J.S. (CU)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering, in kaart te brengen welke deze obstakels zijn en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen. 

26 485, nr. 133

25-04-2012 

Er is toegezegd de Kamer nader te informeren over de Steenkooldialoog

Verhoeven, K. (D66)

Schouten, C.J. (CU)

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, van bedrijven die gebruikmaken van het financieel buitenlandinstrumentarium of meegaan op handelsmissies, te eisen dat zij voldoen aan de hernieuwde OESO-richtlijnen en dit inzichtelijk te laten maken door een due-diligenceproces uit te voeren. 

26 485, nr. 139

25-04-2012 

Onderhanden 

Dekken, T.R. van (PvdA)

Gerven, H.P.J. van (SP)

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering, volgens dit principe ook te werken aan een positieflijst voor andere dieren waarbij de domesticatie en natuurlijke behoeften van het dier, evenals risico's voor de volksgezondheid, dierziekteverspreiding, faunavervalsing en biodiversiteit als criteria worden gehanteerd. 

28 286, nr. 576

04-07-2012 

Onderhanden  

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering, voor 1 oktober 2012 een convenant af te sluiten met de bevoegde gezagen met inspannings- en resultaatverplichtingen ten aanzien van de vergunningverlening mestverwerkingsinitiatieven. 

33 037, nr. 27

05-07-2012 

Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

Dijkgraaf, E. (SGP)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering bij de (financiële) invulling van het deelakkoord met de provincies de keuzes ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van natuurgebieden zo te maken dat het beschikbare budget voldoende is voor waarborgen van het beheer. 

30 825, nr. 103

13-09-2011 

Voldaan

Deze motie is meegenomen bij de onderhande-lingen over het decentralisatie-akkoord. Uw Kamer is hierover geinformeerd, Kamerstukken 30 825, nrs 107 en 143

Ouwehand, E. (PvdD)

Thieme, M.L. (PvdD) 

Verzoekt de regering het verbod op vergassing van wilde dieren tot nader orde te handhaven en daartoe de inwerkingtreden van de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren op te schorten tot 1 januari 2012. 

32 372, nr. 69

27-09-2011 

Motie is uitgevoerd, motie ter verdere verlenging verworpen, besluit is in werking getreden

Jacobi, L. (PvdA)

Dikkers, mw. S.W. (PvdA)

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, in het vervolg ten minste drie weken van te voren deze inzet aan de Kamer toe te doen toekomen. 

21 501-32, nr. 518

12-10-2011 

Motie word uitgevoerd en Tweede Kamer is over meerdere onderhandelings-mandaten geïnformeerd. 

Leijten, mw. R.M. (SP)

Gerven, H.P.J. van (SP)

Jacobi, L. (PvdA)

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering, in de Europese Unie in te zetten op het opnemen van een verbod in het visserijakkoord op industriële schepen op het continentale plat van Guinee-Bissau om zo niet te concurreren met lokale voedselvoorziening, waarbij dit verbod in het kader van «non-discriminatie» bij voorkeur ook zou moeten gelden voor schepen van buiten de EU. 

21 501-32, nr. 520

12-10-2011 

Voldaan.

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 25 november in het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 november. 

Dijk, J.J. van (SP)

Eijsink, mw. drs. A.M.C. (PvdA)

El Fassed, A. (GL)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, de drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 2 mln.

22 054, nr. 181

22-12-2011 

Hier wordt aan voldaan

Gerven, H.P.J. van (SP)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering niet de aanbeveling uit het adviesrapport over te nemen om de minimumgrens voor uitbetaling van agrarische natuursubsidies te verhogen.

29 246, nr. 26

06-12-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is geïnformeerd, 08-05-2012, 29 246, nr. 30

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP)

Gerven, H.P.J. van (SP)

Jacobi, L. (PvdA)

Dijkgraaf, E. (SGP) 

Verzoekt de regering, veehouders die op hun bedrijf geproduceerde mest in een straal van 30 kilometer af weten te zetten. te ontzien van de verplichte mestverwerking. 

33 037, nr. 7

22-12-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 2 juli 2012 (TK 33 322, nr. 2, 3 en 4). 

El Fassed, A. (GL)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld, zoals LTO en natuur- en milieuorganisaties, te komen tot een green deal waardoor boeren hun inkomenspositie kunnen verbeteren door middel van decentrale energieopwekking. 

33 000 XIII nr. 131

14-12-2011  

Motie is onderhanden, de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Lodders, mw. W.J.H. (VVD) 

Verzoekt de regering, erop toe te zien dat het Rijk als bevoegd gezag de complementaire doelen schrapt in ontwerpaanwijzingsbesluiten en de maatregelen in de beheerplannen hierop aan te passen voordat deze definitief worden vastgesteld zoals bedoeld in de eerder aangenomen motie (32670, nr. 8);

verzoekt de regering voorts om de termijn voor het definitief vaststellen van het concept beheerplan te verkorten tot maximaal een jaar. 

32 670, nr. 40

08-03-2012 

Ik verwijs u naar mijn brief van 19 juni 2012, Kamerstuk 32 670, nr. 61

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

De gewijzigde motie Braakhuis over de gevolgen van het schrappen van de maandagbezorging.

29 502,nr.86

03-04-2012 

Onderhanden

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering, al het mogelijke in het werk te stellen om te komen tot terugbetaling van de uitgekeerde bonussen en het inperken van de salarissen van de bestuurders van PostNL. 

29 502,nr. 91

03-04-2012 

Voldaan

De Tweede Kamer is 08-06-2012 geïnformeerd,

29 502 nr. 98 

El Fassed, A. (GL) 

Verzoekt de regering met ketenpartijen afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten;

Verzoekt de regering tevens de mogelijkheid te onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum. 

33 000 XIII, nr. 132

14-12-2011  

Onderzoek over de THT datum is nog niet afgerond. Zodra resultaten beschikbaar zijn, wordt Tweede Kamer geïnformeerd. Zie ook brief 14 maart 2012 (TK 33 000 XIII, nr. 171). 

Voordewind, J.S. (CU)

Schouten, C.J. (CU)

Braakhuis, B.A.M. (GL) 

Verzoekt de regering, de OESO-richtlijnen te hanteren als instapcriterium voor bedrijven binnen sectorprogramma's van het IDH door te verlangen dat ze de OESO-richtlijnen onderschrijven. 

26 485, nr. 130

25-04-2012 

Afgedaan, met het opstellen van een IMVO kader gaat het IDH aan deze motie voldoen.  

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat lopende initiatieven, zoals het Bedrijfsmineralenplan, ook in 2012 kunnen worden voortgezet door allen die in 2012 deelnamen. 

28 973 nr. 97

08-03-2012 

Motie wordt uitgevoerd. 

Jacobi, L. (PvdA)

Tongeren, L. van (GL)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering het voorstel om 100 ha van de Hedwigepolder te ontpolderen in te trekken. 

30 862, nr. 65

16-05-2012 

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer van 25 mei 2012 (TK 30 862, nr. 81

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering, een importverbod in te stellen op zogenoemde trophy's van dieren waaronder delen van neushoorns en olifanten.

28 286, nr. 575

04-07-2012 

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Lodders, mw. W.J.H. (VVD) 

Spreekt uit dat decharge verleend wordt onder de voorwaarde dat;

– voor de begrotingsbehandeling een separate, volledige en adequate rapportage over ILG 2007–2011 komt met een volledig overzicht van afspraken conform overzichtsconstructie ILG inclusief prestaties en bereikte resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief

– daarbij tevens inzicht wordt gegeven in de verplichtingenstand in relatie tot het budget of tot de budgetten inclusief de benodigde middelen voor de beheerplannen (inclusief hydrologische maatregelen). 

33 240 XIII, nr. 17

04-07-2012 

Onderhanden

Koppejan, A.J. (CDA)

Jacobi, L. (PvdA) 

Roept de regering op de werkgroep motorvermogen ook de bestaande ontwikkelingen, zoals black box, te laten evalueren en daarbij de mogelijkheden te onderzoeken tot een spoedige, brede invoering daarvan binnen een wettelijk kader dan wel een privaat arrangement;

verzoekt de regering daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar handhaving met Natuurbeschermingswet 1998-vergunningen;

verzoekt de regering voorts voor het zomerreces de Kamer te informeren over het eindrapport van de werkgroep motorvermogen en in de bijbehorende kabinetsreactie te komen met concrete voorstellen.

32 201, nr. 41

15-03-2012 

Uw Kamer is op 9 juli 2012 over de stand van zaken geïnformeerd. 

Jacobi, L. (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer zo snel mogelijk terug te brengen naar maximaal 10% en daartoe met voorstellen te komen tot vermindering van de bureaucratie, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de effectiviteit, de efficiëntie en legitimiteit.

De motie-Koopmans/Jacobi (30825, nr. 102) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: constaterende dat jaarlijks zo'n 60 mln. tot 70 mln. beschikbaar is voor agrarisch natuurbeheer;constaterende dat meer dan 40% van de financiële middelen voor agrarisch natuurbeheer op gaat aan uitvoeringskosten zoals administratieve zaken en controles;van mening dat financiële middelen bestemd voor agrarisch natuurbeheer maximaal ingezet dienen te worden voor daadwerkelijk agrarisch natuurbeheer;verzoekt de regering, de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer zo snel mogelijk terug te brengen naar maximaal 10% en daartoe met voorstellen te komen tot vermindering van de bureaucratie, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de effectiviteit, de efficiëntie en legitimiteit. 

30 825, nr.106

13-09-2011 

Verwerkt in de bijlage van de Kamerbrief van 08-05-2012, Kamerstuk 29 246 nr. 30

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, de sector te faciliteren om de promotieregeling te kunnen benutten en de financiering van het nationale deel van de co financiering te kunnen blijven realiseren.

22 112, nr. 1231

28-09-2011 

Voldaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd op 28-10-2011 in het Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 20 en 21 oktober. 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Jacobi, L. (PvdA) 

Verzoekt de regering, in de Raad van Ministers tot een akkoord te komen inzake het voorstel van het Europees Parlement om in 2012 250 mln. te reserveren voor groentetelers die lijden onder de gevolgen van de EHEC-crisis. 

21 501-32, nr. 521

12-10-2011  

De Tweede Kamer is geïnformeerd 25-11-2011, 21 501-03 Nr. 59 

Gerven, H.P.J. van (SP)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een verbod op import van legbatterijeieren en producten daarvan mogelijk is in de Europese Unie, hetzij via een rechtstreeks verbod hetzij via andere belemmeringen;

verzoekt de regering deze mogelijkheden door de Europese Unie in WTO-verband te bespreken. 

31 923 nr. 24

27-09-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief op 10 november 2011 (TK 31 923, nr. 25

Dijk, J.J. van (SP)

Eijsink, mw. drs. A.M.C. (PvdA)

El Fassed, A. (GL) 

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor een robuust en effectief internationaal wapenhandelsverdrag;

roept de regering op, daarbij ook als inzet te hebben, de handel in munitie voor wetshandhaving, zoals traangas, en producten voor tweeërlei gebruik zoals internetfiltertechnologie te reguleren. 

22 054, nr. 183

22-12-2011 

Onderhanden, primair het ministerie van Buitenlandse Zaken 

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, geen wapenexportvergunningen af te geven aan Egypte zolang het geweld tegen de eigen burgerbevolking aanhoudt;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren wanneer zij wel voornemens is de wapenexportvergunningen aan Egypte weer toe te kennen. 

22 054, nr. 184

22-12-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 02-07-2012 geïnformeerd, 22 054, nr. 199

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering te onderzoeken of de «opslagplaatsen» vallende onder de Dienst Regelingen ten behoeve van in beslag genomen dieren, zowel kwantitatief als (veterinair) kwalitatief voldoen aan de verwachte toename van het aantal in beslag te nemen dieren door de komst van het nationaal alarmnummer 144 en de dierenpolitie. 

29 246, nr. 27

06-12-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 08-03-2012 geïnformeerd, 28 286, nr. 559 en

en 26-03-2012 met 20112012–2046

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering, indien CDM aangeeft dat uitspoelingsrisico na ontsmetten vergelijkbaar is met vanggewas, onmiddellijk de regels aan te passen en niet te wachten op het 5e Actieprogramma Nitraat. 

33 037, nr. 3

22-12-2011 

Afgedaan. Zie mijn brief van 3 april 2012 (TK 33 037, nr. 17). 

Gerbrands, mw. K. (PVV)

Dijkgraaf, rE. (SGP) 

Verzoekt de regering in het overleg te pleiten om:

– voor 2012 de TAC's van geassocieerde bestanden van Noordzeehorsmakreel en van zilversmelt minimaal op het niveau van 2011 te houden;

– bij de bepaling van het TAC-niveau de TAC's van de geassocieerde bestanden samen te laten lopen met de bestanden waarmee ze geassocieerd zijn, zoals tong en schol.

21 501-32, nr. 557

14-12-2011  

Voldaan. Uw kamer is geïnformeerd op 22-12-2011 (TK 21 501-32, nr. 562). 

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering om een eenduidige omschrijving van het tot nu toe op velerlei manieren te interpreteren begrip «megastal» per diersoort.

28 973 nr. 99

08-03-2012 

Motie is uitgevoerd. De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 5 juni 2012 (TK 28 973 nr. 109

Dijkgraaf, E. (SGP)

Gerbrands, mw. K. (PVV)

Slob, drs A. (CU) 

Verzoekt de regering, in de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid in te zetten op:

– gefaseerde, maar stevige Europese doelstellingen voor reële reductie van ongewenste bijvangst en het vergroten van overlevingskansen van deze bijvangst;

– het monitoren en evalueren van deze doelstellingen voor inzicht en toetsing;

– het opzetten van een effectief sanctiemechanisme voor het geval dat doelstellingen niet worden gehaald,

mits:

– regelgeving die reductie van ongewenste bijvangst belemmert, wordt aangepast;

– innovatietrajecten die aansluiten op de doelstellingen worden gestimuleerd;

– doelstellingen, toetsing en sanctionering regionaal en in overleg met de sector opgezet en uitgevoerd worden;

– een aanlandingsplicht het sluitstuk is van een effectief sanctiemechanisme. 

32 201, nr. 28

08-11-2011 

Discussie loopt in Visserijraad; Kamer wordt via verslagen geïnformeerd. 

Hamer, mw. drs. M.I. (PvdA) 

Verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden om postbezorgers recht te geven op tenminste het wettelijk minimumloon voor het aantal gemiddeld per week gewerkte uren, doch tenminste twaalf uur per week en een dergelijk wetsvoorstel aan de Kamer te zenden voor 1 juni 2012. 

29 502, nr. 87

03-04-2012 

Deze motie wordt behandeld door het ministerie van SZW, zie Kamerbrief 29 502, nr. 101 

Ormel, drs. H.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering om in Europees verband te streven naar het opheffen van alle handelsbeperkende maatregelen die het gebruik van vaccinatie nodeloos beperken en een plan van aanpak voor eind 2012 aan de Kamer te presenteren. 

28 286, nr. 552

07-03-2012 

Plan van aanpak wordt voor eind 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. 

Veldhoven, mw. S. van (D66)

Grashoff, R (GL)

Ormel, drs. H.J. (CDA)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Dijkstra, mw. P.A. (D66) 

Spreekt uit dat de overheid tekortgeschoten is bij de aanpak van de Q-koortsepidemie, betreurt dat en betreurt eveneens dat daardoor het vertrouwen in de overheid is geschaad en velen zich onvoldoende gehoord voelen. 

29 683, nr. 136 gewijzigd

05-07-2012 

Motie is onderhanden.

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 mei, de gegevens van de definitieve beschikking toeslagrechten (BTR) 2011 over te nemen en de vaste grenzen alleen over te schrijven door een gecertificeerde gps-meting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stas heeft oordeel over de motie gegeven in brief aan TK van 26 april. Daarbij de motie op het tweede verzoek in de motie geduid: «Als ik het verzoek in de motie zo mag lezen dat naast het gebruik van de luchtfoto, GPS-metingen door ondernemers – en daarmee door DR – zoveel mogelijk kunnen worden gebruikt bij het wijzigen van perceelsgrenzen voor een actueel perceelsregister, dan kan ik ook dit deel van de motie zien als ondersteuning van mijn beleid».

2 mei 2012: motie nr 591 is gewijzigd (juiste tekst staat hierboven), nieuwe nummer is nog niet bekend 

21 501-32, nr. 595

26-04-2012 

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 26 april 2012, TK 28 652 nr. 148 

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD) 

Verzoekt de regering, bij de verkoop van de erfpachtgronden op de Waddeneilanden onafhankelijke, niet aan de overheid gelieerde taxateurs in te schakelen. 

29 659, nr. 91

04-07-2012 

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Dekken, T.R. van (PvdA) 

Verzoekt de regering, de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden.

21 501-32, nr. 630

05-07-2012 

Motie is onderhanden, Kamer wordt geïnformeerd

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, uitsluitingsgronden te formuleren die garanderen dat alleen actieve landbouwers in aanmerking komen voor Europese landbouwsubsidies.

21 501-32, nr. 585

25-04-2012 

Voldaan

De Tweede Kamer is geïnformeerd

08-06-2012, 28 625, nr. 152 

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering, de Praktijkproef Bovengronds aanwenden van mest, waar de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VRBM) aan meedoet – waarvoor de ontheffing op 1 september afloopt – te verlengen met ten minste één jaar. 

33 037, nr. 28

05-07-2012  

Motie is onderhanden, Kamer wordt geïnformeerd. 

Gesthuizen, mw. S.M.J.G. (SP) 

Verzoekt de regering om te zorgen dat de door Nederlandse overheidsinstanties georganiseerde handelsmissies betaalbaar zijn voor ondernemers uit het kleinbedrijf, en te komen met concrete voorstellen om de kosten voor dergelijke missies voor kleine ondernemers te doen dalen. 

33 000-XIII, nr. 23

03-11-2011 

De voorgenomen verhoging van deelnamekosten voor kleine ondernemers zijn niet doorgevoerd 

Gerven, H.P.J. van (SP) 

Verzoekt de regering consequent mensen boven gebouwen te kiezen bij het verdelen van de schaarse middelen bij de nVWA;

verzoekt de regering tevens te waken voor uit de hand lopende ICT-kosten. 

26 991, nr. 326

06-12-2011 

Deze motie wordt uitgevoerd. 

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord:

– met de grootst mogelijke doortastendheid en urgentie te zorgen voor integrale uitvoering van de aanbevelingen uit het Ganzen-7-akkoord;

– voorts in te zetten op een structureel, evenwichtig en effectief pakket aan veranderingen in de omgeving van Schiphol om de aanwezigheid van ganzen in gebieden die leiden tot risico's, te minimaliseren;

– tot een effectief pakket te komen voor andere Nederlandse luchthavens. 

32 372, nr. 80

22-12-2011 

Onderhanden

Primair Ministerie van I&M

Gent, mw. W. van (GL)

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering om met de provincies tot een gezamenlijke toekomstvisie op natuur en natuurbeleid te komen. 

30 825, nr. 133

08-12-2011 

Gezien de demissionaire status van het kabinet is het aan een nieuw kabinet om met een visie te komen op het natuurbeleid voor de nabije toekomst. 

Dijk, J.J. van (SP) 

Verzoekt de regering geen wapenexportvergunning te verlenen aan landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden en waar geen vrije verkiezingen worden gehouden. 

22 054, nr. 173

30-06-2011 

Voldaan

De Tweede Kamer is 02-12-2011 geïnformeerd, 22 054, nr. 179

Houwers, J. (VVD)

Gerbrands, mw. K. (PVV) 

Verzoekt de regering om binnen drie maanden te komen tot een plan van aanpak in samenwerking met de sector om palingvissers in te zetten voor de bevordering van palingmigratie; in dit plan dient geëxpliciteerd te worden bij welke waterverbindingen de kosten voor het inzetten van vissers lager zijn dan de kosten voor de aanpassing van obstakels. 

21 501-32, nr. 551

14-12-2011 

De commissie voor de binnenvisserij is gevraagd deze motie mee te nemen in haar toekomstvisie 

Hijum, van (CDA) 

Verzoekt de regering om, indien de Europese Commissie met een aangepast voorstel komt, in te spelen op deze overgangsregeling.

24 515, nr. 224

08-12-2011 

Voldaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd op 21-12-2012 (TK 21 501-32, nr. 562

Ferrier, mw. K.G. (CDA)

Hachchi, mw. W. (D66)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering bij de GLB-onderhandelingen niet alleen de gevolgen voor ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen, maar ook in te zetten op een afbouw van resterende handelsbarrières voor ontwikkelingslanden, waaronder in ieder geval wordt verstaan de door de OECD genoemde beperkingen in de vorm van exportsubsidies waar deze gelden voor landbouwproducten zoals suiker;

verzoekt de regering voorts zich in te zetten voor een betere markttoegang voor de armste landen, onder andere door andere grote handelsmogendheden op te roepen net als de EU tarief- en quotumvrije markttoegang te geven aan de armste landen en door het Europese en Nederlandse Aid for Trade beleid te benutten om ontwikkelingslanden in staat te stellen hun marktpreferenties ook daadwerkelijk te gebruiken. 

31 250, nr. 94

22-12-2011 

Een van de belangrijke punten van de kabinetsinzet in het kader van de onderhandelingen over een nieuw GLB is volwaardige aandacht voor de externe effecten van het GLB specifiek voor ontwikkelingslanden. Het kabinet zal zich er sterk voor maken dat de aandacht voor de belangen van ontwikkelingslanden volwaardig blijven worden meegenomen. De Nederlandse inzet is bijvoorbeeld gericht op afschaffing suikerquota per 2015 en afschaffing exportrestituties na 2013. Binnen het Algemeen Preferentieel Stelsel heeft Nederland recent met succes gepleit voor uitbreiding van de lijst met producten waar ontwikkelingslanden preferenties op krijgen. Verder roept de EU (gesteund door Nederland) andere handelsmogendheden al jaren op om ook volledige tariefvrije, quotavrije markttoegang te geven. In dat kader is Nederland verheugd te zien dat ook opkomende economieën als China, India en Brazilië bezig zijn om dergelijke regelingen te ontwikkelen. Verder is Nederland een groot voorstander van Aid for Trade. Zo zet Nederland via het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) erop in dat bedrijven uit ontwikkelingslanden daadwerkelijk kunnen exporteren en hun producten aansluiten bij de wensen van de Europese consument.  

Koppejan, A.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, op korte termijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gepresenteerde cijfers over de postbezorging op maandag en de mogelijk bewuste beïnvloeding van deze cijfers;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan en tot die tijd geen besluiten te nemen over aanpassing van de UPD;

verzoekt de regering voorts, in de gesprekken met PostNL over aanpassing van de UPD tevens het buitensporige beloningsbeleid richting de directie van PostNL aan de orde te stellen. 

29 502,nr.85

03-04-2012 

Onderhanden 

Braakhuis, B.A.M. (GL)

Voordewind, J.S. (CU) 

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Shell en maximale druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat Shell uitspraken van het Nigeriaanse hooggerechtshof accepteert en indien nodig uitvoert;

verzoekt de regering, tevens zich in de toekomst niet te mengen in lopende rechtszaken tegen Shell. 

26 485, nr. 140

25-04-2012 

Onderhanden

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Graus, D.J.G. (PVV) 

Verzoekt de regering tevens samen met de sector te komen tot een landsdekkende en sectordekkende pilot milieuconcentraten onder dezelfde voorwaarden als de bestaande pilots.

28 973 nr. 96

08-03-2012 

Motie wordt uitgevoerd. Tweede Kamer is geïnformeerd met brief 13 juni 2012, TK 33 037 nr. 21

Ouwehand, E. (PvdD) 

Verzoekt de regering op geen enkele wijze meer bij te dragen aan de financiering van megastallen in het buitenland. 

28 973 nr 92

08-03-2012 

Motie is onderhanden 

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering tevens, dat bij het vaststellen van de erfpachtcanon alle gebieden die drinkwaterbedrijven pachten en als natuurgebied beheren als «natuurgrond» moeten worden gewaardeerd, op een vergelijkbare wijze als bij andere natuurbeheerders.

29 659, nr. 93

04-07-2012 

Onderhanden 

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de regering, de Natura 2000-gebieden definitief aan te wijzen waarvan de financiering van de maatregelen ter realisatie van de internationale doelen in het beheerplan zijn geregeld binnen de daartoe vastgestelde budgetten.

30 825, nr. 180

05-07-2012 

Onderhanden 

Jacobi, L. (PvdA)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Veldhoven, mw. S. van (D66) 

Verzoekt de Regering te komen met een nader maatregelenpakket over hoe deze miljoenenoverschrijdingen worden voorkomen.  

33 240 XIII, nr.18

04-07-2012 

Uw Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd. 

Koppejan, A.J. (CDA)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Slob, drs A. (CU) 

Verzoekt de regering om in beeld te brengen welke impact de wijzigingsvoorstellen van het gemeenschappelijk visserijbeleid voor Nederland en zijn betrokken visserijsector hebben, de Kamer hierover te informeren en geen onomkeerbare stappen te zetten zonder overleg met de Kamer.

21 501-32, nr. 606

06-06-2012 

Motie wordt uitgevoerd, zie ook verslag van de Visserijraad dd 29 juni 2012. 

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, zich er voor in te zetten dat weidegang via de vergroeningsmaatregelen daadwerkelijk wordt gestimuleerd.

21 501-32, nr. 593

25-04-2012 

Voldaan. De Kamer is geïnformeerd op 10-05-2012 (TK 21 501-32, nr. 598

Snijder-Hazelhoff, mw. J.F. (VVD)

Koopmans, G.P.J. (CDA) 

Verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening. 

33 000 XIII, nr. 174

22-03-2012  

Motie wordt uitgevoerd. Tweede Kamer is geïnformeerd met brief 29 juni 2012.(TK 33 037, nr. 23

Grans, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering tot een beter communicatiebeleid te komen ten behoeve van betrokken burgers en actoren onder wie burgemeesters, dierenartsen en politie tijdens uitbraken van op mens of dier overdraagbare dierziekten

22 807, nr. 147

13-06-2012

Uitgevoerd

2.2 Door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aanvaarde moties 2011/2012

Indiener(s)

Omschrijving

Vindplaats en

datum

Stand van

Zaken

Schrijver, prof.mr. N.J. (PvdA)

Schaap, prof.dr.ing. S. (VVD)

Terpstra, drs. G.H. (CDA)

Backer, mr. J.P. (D66)

Ester, dr. P. (CU)

Holdijk, mr. G. (SGP) 

Ritueel slachten: verzoekt de regering om in overleg met experts en betrokken organisaties, waaronder het CMO en het NIK, te werken aan verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht; verzoekt de regering voor zowel de reguliere industriële slacht als de (onbedwelmde) rituele slacht kwaliteitseisen te ontwikkelen voor onder meer de opleiding van vervoerders en slachters, voor de organisatie van slachthuizen, alsmede voor een goede behandeling van dieren voor en tijdens de slacht gebaseerd op «best practices» gericht op verbetering van dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens om voldoende capaciteit vrij te maken ten behoeve van het toezicht op de naleving van deze kwaliteitscriteria alsmede de handhaving daarvan. 

31 571, nr. F

14-12-2011 

Deze motie wordt uitgevoerd. 

Vos, ir. M.B. (GroenLinks) 

Dierenwelzijn: Verzoekt de regering met voorstellen te komen voor extra regels met betrekking tot het houden van dieren, het transport en de leefruimte, en voor meer stringente handhaving. 

31 571, nr. G

14-12-2011 

Deze motie wordt uitgevoerd. Ten aanzien van mijn Europese inzet over de transportduur van slachtvee, verwijs ik naar mijn brief van 29 juni 2012 (TK 21 501-32, nr. 625). 

Vliegenthart, drs. A (SP)

Lange, prof.dr. C.A. de (OSF)

Nagel, J.P. (50 PLUS)

Faber-van de Klashorst, M.H.M. (PVV)

Vos, ir. M.B. (GroenLinks) 

Dierenwelzijn: Verzoekt de regering de Kamer voor 1 oktober 2012 een notitie voor te leggen die meer inzicht verschaft in de huidige gang van zaken bij het groot-schalige industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen. 

31 571, nr. H (gew)

14-12-2011 

Deze notitie wordt vóór 1 oktober 2012 aan uw Kamer gestuurd. 

2.3 Openstaande toezeggingen aan de Tweede Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

Alle communicatie tussen de GD en het ministerie van EL&I zal door de staatssecretaris van EL&I voor 1 september naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

AO Dierziekten en antibiotica (met Minister Schipper, VWS)

05-07-2012 

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 september geïnformeerd. 

De staatssecretaris zal deze zomer de Kamer nader berichten over concrete werkbare alternatieven inzake vergroening van het GLB.  

AO LBR

04-07-2012 

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

De Kamer ontvangt voor de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging Meststoffenwet een ex ante analyse/evaluatie van de wet.  

AO Mest met stas Atsma

03-07-2012 

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 september geïnformeerd. 

Ritueel slachten: Als de AMvB en de ministeriële regeling zijn geformuleerd, komt er een voortgangsbrief over hoe we op al die punten verder zijn gevaren en aan welke vervolgstappen we nu werken. 

Convenant Ritueel slachten antwoord in 2e termijn

12-06-2012 

De Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd. 

De Tweede Kamer ontvangt voor 1 juli een uitgebreide brief waarin, zoals besproken, nadere informatie gegeven wordt over onder meer de batenlastendiensten, het ILG, de EHS en de uitvoering van de motie Jacobi (nr 10, maatregelenpakket). Inclusief onderdelen:

– implementatie Blauw/Korff

– conceptbeheerplannen

– aansluiting rapportages ILG, begroting, jaarverslag, bezuinigingen

– bijstellingen nVWA, fusie- en frictiekosten

– kosten uitzendkrachten DR

– maatregelen beter beheer kostenontwikkelingen 

WGO jaarverslag ELI, onderdeel landbouw en natuur

07-06-2012 

Afgedaan met brief van 29 juni 2011. 

(TK 33 240 XIII, nr. 19)

Mest: De staatssecretaris zal voor het AO Mest van 14 juni a.s. een brief aan de Kamer sturen op hoofdlijnen over de Mestwet. 

AO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij

06-06-2012 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 29 juni 2012 (TK 33 037, nr. 23).

GVB, aanlandingsplicht: Ik ben bereid om te pleiten voor een impact assessment. Op basis daarvan kunnen wij bepalen wat een aanvaardbare route is voor invoering van die aanlandingsplicht. 

AO Extra Landbouw- en Visserijraad van 12 juni

06-06-2012 

In uitvoering. Zie ook het verslag van de visserijraad van juni. 

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer blijvend informeren over de onderhandelingen in Europa en het overleg met de sector over de aanlandingsplicht.  

AO Extra Landbouw- en Visserijraad van 12 juni

06-06-2012 

De Kamer is en wordt geïnformeerd met geannoteerde agenda's, verslagen, en kwartaalrapportages. 

Megastallen: Het spoor zou kunnen zijn dat ik met de partijen, de maatschappelijke organisaties en de medeoverheden, gehoord deze discussie en gezien mijn brief om tafel ga en bezie of we gezamenlijk tot contouren van een convenant kunnen komen. 

AO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij

06-06-2012 

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 

De staatssecretaris neemt de ingetrokken motie Koopmans/Dijkgraaf over (21 501-32, nr. 592 »verzoekt de regering, zich in te zetten om de volledige budgetperiode 2014–2020 te kunnen gebruiken om de overgang te faciliteren en meer ruimte te creëren voor nationale invulling van de overgang die de geleidelijkheid waarborgt»).

VSO Landbouwraad

25-04-2012

Toezegging wordt meegenomen in de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

De Kamer ontvangt binnen enkele weken informatie t.a.v. welke hondenrassen onderzoek gaat plaatsvinden betreffende malversaties in fokpraktijken.

AO Moties en toezeggingen

14-03-2012 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 11 juli 2012.  

De Staatssecretaris zal voor het AO Export een algemene exportbrief sturen, met de Nederlandse exportpositie en exportstrategie. 

AO Handelsraad

07-03-2012 

De Tweede Kamer is 11-05-2012 geïnformeerd, 31 985, nr. 9

Staatssecretaris komt in het voorjaar met de Grondnota.

Debat Natuurakkoord

16-02-2012 

De Tweede Kamer is 20-06-2012 geïnformeerd, 30 825, nr. 179

De staatssecretaris van EL&I zal rond de zomer van 2012 het rapport van de Commissie Toekomst Binnenvisserij aan de Tweede Kamer sturen.  

AO Visserij

15-02-2012 

De Tweede Kamer zal na de zomer geïnformeerd worden. 

De Staatssecretaris zal de Kamer in juni informeren over de verdeling geld en grond tussen de provincies nav het decentralisatieakkoord.

AO PAS/N2000

14-02-2012 

De Kamer wordt geïnformeerd, wanneer de provincies dit afgerond hebben.

De Staatssecretaris zal het natuurbeleidsplan, met daarin verwerkt de aanbevelingen van de IUCN, in mei/ juni ter informatie aan de Tweede Kamer sturen.

AO BES aangelegenheden

30-01-2012 

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Schmallenbergvirus: De staatssecretaris van EL&I zal woensdag 21 december 2011 een brief aan de Kamer sturen over het Schmallenbergvirus. 

AO Antibioticaresistentie in de veehouderij

20-12-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief 21 december 2011 (TK 29 683 nr. 108

Antibiotica: De staatssecretaris van EL&I zal uiterlijk 31 mei 2012 de Kamer een uitgebreide brief sturen over het antibioticabeleid, waarin hij onder meer ingaat op:

– de reductiedoelstellingen per diersoort en sector

– specifieke geneesmiddelen

– het bijbehorende tijdspad

– eventuele maatregelen / sancties

– het instrument van de pilots

– stand v zaken maatregelen van de keten mbt verduurzaming veehouderij 

AO Antibioticaresistentie in de veehouderij

20-12-2011 

Afgedaan. Zie de brief van 1 juni 2012 (TK 29 683, nr. 124). 

De staatssecretaris van EL&I zal de Kamer begin januari 2012 informeren over de compensatieregeling en garantstelling voor de palingvissers. 

AO LBR December en behandelvoorbehoud GLB

14-12-2011 

De tegemoetkoming voor inkomstenverlies dioxinesluiting paling en wolhandkrabvisserij is afgehandeld. De Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van 13 maart 2012 (TK 29 675, nr. 143). 

Voor het eind van het jaar informeert de staatssecretaris van EL&I de Kamer over het legbatterijenverbod.

AO LBR December en behandelvoorbehoud GLB

14-12-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 19 december 2011 (TK 31 923 nr. 26).  

De staatssecretaris van EL&I zal de Kamer voor 1 januari 2012 informeren over de aard en inhoud van het compromis met Ameland over staandwantvisserij.

AO LBR December en behandelvoorbehoud GLB

14-12-2011 

Afgedaan met brief van 22 december 2011 (TK 29 675, nr. 139). 

Dit najaar zal de staatssecretaris van EL&I de uitkomst van het literatuuronderzoek naar bijensterfte aan de Kamer sturen.

Uitgaande brief Literatuuronderzoek naar bijensterfte d.d. 13-12-2011

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 27 maart 2012 (TK 32 372, nr. 91). 

Toekomstvisie tuinbouw komt voorjaar 2012 naar de Kamer.

Begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur (XIII)

06-12-2011 

De Tweede Kamer wordt na de zomer van 2012 geïnformeerd. 

Nota Dierenwelzijn: Voor 1 januari 2012 ontvangt de Kamer de nota Dierenwelzijn.  

Begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur (XIII)

06-12-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 23 februari 2012 (TK 28 286 nr. 548). 

Staatssecretaris zal de Tweede Kamer de begrenzing en oppervlakte van de herijkte EHS doen toekomen  

vervolg AO Decentralisatie Natuurbeleid

01-12-2011 

De Kamer wordt geïnformeerd, wanneer de provincies de herijking afgerond hebben. 

De staatssecretaris zal de Kamer in april en november 2012 informeren over de uitvoering van de adviezen uit het rapport «DR tot uw dienst» van Blauw en Korff en de uitwerking daarvan op de eindgebruikers. In de april-brief zal de stas terugkomen op de ondergrens voor de natuurregelingen en de uitvoering van de Europese boetesystematiek, met een uitgebreid overzicht en de stand van zaken op dat gebied.  

AO Dienst Regelingen

23-11-2011 

De Kamer is geïnformeerd op 8 mei 2012 (TK 29 246 nr. 30) en wordt in november 2012 nogmaals geïnformeerd. 

Staatssecretaris zal de bekendheid van de OESO-richtlijnen vergroten en de Kamer daarop informeren. Dit geldt ook voor het toezicht op de OESO-richtlijnen 

AO MVO met minister Rosenthal

17-11-2011 

Onderhanden, er is een congres over geweest op 12-12-2011. Verder lopen er een aantal projecten.

NVWA: De systematiek van bestuurlijke boetes (evaluatie) wordt over uiterlijk 1 jaar naar de Kamer gestuurd. 

AO nVWA

16-11-2011 

De Tweede Kamer zal voor het eind van 2012 worden geïnformeerd. 

Voor het eind van volgende week ontvangt de Kamer een brief inzake de motie Koopmans c.s. betreffende de EHEC-schaderegeling.

AO LBR

10-11-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 25 november 2011  

De Staatssecretaris stuurt voor 1 december een brief over erfpacht op de Wadden aan de Kamer, met een situatieschets, afwegingen over verkoop, redelijkheid en billijkheid. Ook de stand van zaken ontwikkelagenda wordt meegenomen. 

AO Staatsbosbeheer

26-10-2011

De Tweede Kamer is 02-12-2011 geïnformeerd, 29 659, nr. 77

In de loop van september 2011 stuurt de staatssecretaris van EL&I de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Doorn en het rapport van Alders aan de Kamer. 

Wetgevingsoverleg Legkippen

08-09-2011 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 23 november 2011 (TK 28 973 nr. 85). 

De Staatssecretaris zal het akkoord met de provincies, inclusief een doorrekening door het PBL, aan de Tweede Kamer versturen.

AO EHS en Natuur

07-09-2011 

Afgedaan met brief van 16-02-2012, 30 825, nr. 170

De Staatssecretaris zal in de loop van oktober/ november een update sturen van het onderzoek naar de ontwikkeling van de postmarkt.

Vervolg AO Post met minister Kamp (2e termijn van 21 december 2011)

21-03-2012 

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

De Kamer ontvangt een brief zodra de Regiegroep (duurzame veehouderij) definitief is samengesteld. 

Plenair debat over het rapport van de klankbordgroep economische dimensie verduurzaming voedselproductie

18-01-2012 

Voldaan

De Tweede Kamer is 01-06-2012 geïnformeerd, 28 973, nr. 108  

Mest: De toezegging gedaan tijdens het AO Mestbeleid dat de Kamer in oktober 2012 separaat geïnformeerd wordt over de bodemvruchtbaarheidproblematiek, wordt herhaald. 

Plenair debat over het rapport van de klankbordgroep economische dimensie verduurzaming voedselproductie

18-01-2012 

De Tweede Kamer is per brief 13 juni geïnformeerd (TK 33 037 nr. 21) en zal nader worden geïnformeerd. 

Kwekersrecht: De Kamer wordt geïnformeerd zodra het onderwerp octrooi- en kwekersrecht in de EU wordt geagendeerd. 

Plenair debat over het rapport van de klankbordgroep economische dimensie verduurzaming voedselproductie

18-01-2012 

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 19 maart 2012 (TK 27 428 nr. 215). 

In maart 2012 stuurt de staatssecretaris van EL&I zijn reactie op het PBL rapport (evaluatie) over duurzame gewasbeschermingsmiddelen aan de Kamer. 

Voorzetting/tweede termijn AO Glastuinbouw

15-02-2012

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief van 8 maart 2012 (TK 27 858 nr. 102).

De Staatssecretaris zal in zijn overleg met PostNL ook de problemen rondom de bezorging en de reorganisatie aan de orde stellen en hierover de Tweede Kamer rapporteren.

Mondelinge vraag – het lid VAN BEMMEL (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Zorgen over slechte bezorging PostNL» (AD, 16 april 2012)

17-04-2012 

De Tweede Kamer is 08-06-2012 geïnformeerd, 29 502, nr. 98

2.4 Openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer over afgelopen parlementaire jaar

Omschrijving

Vindplaats en datum

Stand van Zaken

Ik ben bereid een dergelijk convenant op te stellen met betrokken religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de slachthuizen, dierenartsen, wetenschap en NGO’s. Hiervoor zou ik een periode van 3 maanden willen uittrekken.

Brief aan TK d.d. 20 december 2011 (EK 31 571 nr. I)

De Eerste Kamer is geïnformeerd met brief op 5 juni 2012 (EK 31 571 nr. 22)

De Staatssecretaris zegt toe dat hij de door hem in het debat geschetste maatregelen die denkbaar zijn in een eventueel convenant (betreffende welzijnsverbetering rituele slacht) op schrift te stellen en nog diezelfde week aan de Kamer te doen toekomen.

Behandeling wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

13-12-2011

De Eerste Kamer is geïnformeerd met brief van 20 december 2011 (EK 2011/12, 31 571, nr. I)

Licence