Base description which applies to whole site

3.5 Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Voedselveiligheid

1

2014

2014

n.v.t.

 

Screeningsbeleid

1

2012

2013

n.v.t.

 

Leefstijlbeleid

1

2015

2015

n.v.t.

 

Veiligheidsprogramma

2

2013

2014

n.v.t.

 

Taskforce beheersing zorguitgaven

2 en FBZ

2011

2012

Bijlage bij TK 29 689, nr. 395

 

Tweede evaluatie Wmo door het SCP

3

2013

2014

www.scp.nl

 

Interdepartementaal beleidsonderzoek naar gehandicaptenzorg

3

2012

2013

n.v.t.

 

Rijksbreed onderzoek Caribisch Nederland

4

2014

2015

n.v.t.

 

Jeugdstelsel

5

2018

2019

n.v.t.

 

Uitvoering Sportbeleid

6

2010

2011

TK 32 772, nr. 1

 

Sport- en beweegbeleid

6

2015

2016

n.v.t.

 

Uitvoering taken door Nationaal Comité 4 en 5 mei

7

2013

2014

n.v.t.

 

Uitvoering uitkeringen door SVB

7

2013

2014

n.v.t.

 

Interdepartementaal beleidsonderzoek naar Universitair Medisch Centra

FBZ

2011

2012

Bijlage bij TK 33 278, nr. 1

           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Monitor Zorgverzekeringsmarkt

2

jaarlijks

jaarlijks

www.nza.nl

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening (opvolging motie-Van der Veen)

2

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 689, nr. 380

 

Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen

2

2011

2012

TK 29 477, nr. 196

 

Monitor Farmacie / Marktscan

2

2012

2012

TK 29 477, nr. 133 (Monitor 2010)

 

Evaluatie pilots orgaandonatie

2

2012

2014

n.v.t.

 

Sanquin deelonderzoek Evaluatie van de Wet inzake bloedvoorziening

2

2010

2011

TK 29 447, nr.13 en nr. 18

 

Marktscan intramurale AWBZ-zorg

3

jaarlijks

jaarlijks

www.nza.nl

 

Marktscan extramurale AWBZ-zorg

3

jaarlijks

jaarlijks

www.nza.nl

 

Kennisbeleid en kennisinstituten

3

2007

2011

 
 

Evaluatie Zorg ZBO’s (CVZ en NZa)

4

2013

2014

n.v.t.

 

Zorgbalans

4

2013

2014

www.gezondheidszorgbalans.nl

 

Evaluatie subsidiesystematiek PG-organisaties

4

2015

2016

n.v.t.

 

Monitor en effectmeting financieel instrumentarium Zorginnovatieplatform

4

2010

2013

n.v.t.

 

Opleidingsfonds

4 / FBZ

2015

2016

n.v.t.

 

Dyslexiezorg

FBZ

2011

2012

Bijlagen bij TK 29 689, nr. 382

 

Evaluatie Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

FBZ

2012

2012

n.v.t.

 

Evaluatie Zorgverzekeringswet

FBZ

2013

2013

n.v.t.

           

2. Overig onderzoek

 

Evaluatie Embryowet

1

2010

2013

n.v.t.

 

Evaluatie Euthanasiewet

1

2010

2012

Eind 2012 verwacht

 

Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

1

2010

2012

n.v.t.

 

Evaluatie aanpak nieuwe influenza A (H1N1)

1

2010

2011

TK 22 894, nr. 297

 

Beleidsevaluatie Beslissingskader PGD

2

2011

2012

n.v.t.

 

Dossieronderzoek naar vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen

2

2010

2010

Bijlage bij TK31016, nr. 17

 

Evaluatie AMvB zorgplanbespreking

3

2011

2012

n.v.t.

 

Tijdsbestedingonderzoek Monitor Vrijwilligerswerk SCP

3

2010

2012

n.v.t.

 

Longitudinaal onderzoek daklozen

3

2010

2014

n.v.t.

 

Deelname aan vrijwilligerswerk, POLS (CBS)

3

2013

2014

n.v.t.

 

Actieplan «Ouderen in veilige handen»

3

2011

2014

n.v.t.

 

Monitor Plan van Aanpak G4

3

jaarlijks

jaarlijks

www.trimbos.nl

 

Monitor Stedelijk Kompas

3

jaarlijks

jaarlijks

www.trimbos.nl

 

Financiële impactanalyse besluitvorming over ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap

3

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie wet BIG

4

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie subsidieregelingen stageplaatsen zorg

4

2010

2011

TK 29 282, nr. 11

 

Onderzoek Ongevallen en bewegen in Nederland (OBIN)

6

doorlopend

doorlopend

www.tno.nl

 

Verkenning maatschappelijke kostenbaten Evenementen & Olympische Spelen

6

2010

2011

TK 30 234, nr. 1

 

Matchfixing

6

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie Capaciteitsplan

4

2011

2011

www.cpb.nl

 

Evaluatie integrale bekostiging

FBZ

2010

2012

Bijlagen bij TK 32 620, nr. 67

 

Monitor effecten eigen bijdrage ggz

FBZ

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie initiatieven bestuurlijk akkoord ggz

FBZ

2014

2014

n.v.t.

Licence