Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Baten-lastenagentschap Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3,1 mln. overschreden. Met de eigenaar is afgesproken het surplus in 2014 in te zetten ten behoeve van een deel van de opstartkosten voor het RVB i.o. Deze incidentele kosten ontstaan door het fusietraject en liggen vooral op het gebied van ICT.

De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.

Baten-lastenagentschap RVOB, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

20.979

3.100

24.079

Omzet overige departementen

100

0

100

Omzet derden

1.350

0

1.350

Rentebaten

20

0

20

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

22.449

3.100

25.549

       

Lasten

     

Apparaatskosten

21.949

0

21.949

– personele kosten

15.453

0

15.453

– wv eigen personeel

15.053

0

15.053

– wv externe inhuur

400

0

400

– materiële kosten

6.496

0

6.496

– wv apparaat ICT

1.400

0

1.400

– wv bijdrage SSO's

750

0

750

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

312

0

312

– materieel

287

0

287

– wv apparaat ICT

233

0

233

– immaterieel

25

0

25

Overige lasten

0

3.100

3.100

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

3.100

3.100

Totaal lasten

22.261

3.100

25.361

       

Saldo van baten en lasten

188

0

188

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kostprijzen per product (* € 1)

     

Pacht

600

 

600

Huur

709

 

709

Erfpacht

491

 

491

Medegebruik/overig

436

 

436

Zakelijke lasten

273

 

273

Omzet per productgroep (* € 1.000)

     

Homogene producten

10.622

 

10.622

Heterogene producten

11.827

3.100

14.927

Totale omzet

22.449

3.100

25.549

Aandeel directe uren

62%

 

62%

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

1320

 

1320

FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte

242,1

 

242,1

Mate van kostendekkendheid

100%

 

100%

Saldo van baten en lasten (%)

1%

 

1%

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

0,7

 

0,7

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

     

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

0,8

 

0,8

Licence