Base description which applies to whole site

3.4 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT

Het baten-lasten-agentschap GDI is leverancier van gemeenschappelijke en specifieke ICT-diensten aan met name het Ministerie van VenJ en het Ministerie van BZK. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.

Doel daarvan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lasten-agentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden.

Vanaf 1 januari 2014 biedt GDI haar diensten aan onder de naam «SSC-ICT Haaglanden, Eenheid Pijler 2». SSC-ICT, EP2 draagt zorg voor de levering van standaard DWR-werkplekken, de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als Rijksbrede voorziening), bestuursneutrale applicaties (ERP, ECM,WFM, IdM) en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Per 1 april 2014 valt ook het Ministerie van AZ onder het verzorgingsgebied van SSC-ICT, EP2.

Met de mutaties in de 1e suppletoire begroting 2014 wordt invulling gegeven aan de overgang naar het Ministerie van BZK. Gewijzigde prognoses in baten en lasten ten gevolge van uitbreiding van bestaande, dan wel nieuwe dienstverlening welke op ten tijde van de ontwerpbegroting 2014 nog niet bekend waren, en de mutaties in baten en lasten ten gevolge van de overkomst van de ICT-dienstverlening van Ministerie van AZ, welke per 01-04-2014 bij SSC-ICT EP2 is onderbracht, zijn hierin verwerkt.

Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

45.800

– 44.664

1.136

Omzet overige departementen

1.192

55.320

56.512

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

46.992

10.656

57.648

       

Lasten

     

Apparaatskosten

39.155

11.355

50.510

– personele kosten

27.469

9.943

37.412

– wv eigen personeel

14.798

4.274

19.072

– wv externe inhuur

12.671

5.669

18.340

– materiële kosten

11.686

1.412

13.098

– wv apparaat ICT

9.926

– 218

9.708

– wv bijdrage SSO's

1.760

0

1.760

Rentelasten

100

42

142

Afschrijvingskosten

7.737

– 741

6.996

– materieel

7.737

– 741

6.996

– wv apparaat ICT

7.658

– 909

6.749

– immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

46.992

10.656

57.648

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

16

2.699

2.715

2.

Totaal operationele kasstroom

6.075

– 4.530

1.545

Totaal investeringen (–/–)

– 700

– 7.675

– 8.375

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 700

– 7.675

– 8.375

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4.260

883

– 3.377

Beroep op leenfaciliteit (+)

700

7.675

8.375

4.

Totaal financieringskasstroom

– 3.560

8.558

4.998

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

1.831

– 948

883

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

 

2014

2014

Gemiddeld uurtarief

102

102

Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten

1%

1%

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

1%

1%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

199

242

Aantal externe fte's

75

114

Aantal externe fte's in % van totale fte's

27%

34%

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

begroting

stand 1e suppletoire begroting

Beschikbaarheid systemen

98,0%

98,0%

Betrouwbaarheid dienstverlening

96,0%

96,0%

Resultaat benchmarkvergelijking

2%

2%

Klanttevredenheid

7

7

Licence