Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.7 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Inleiding

Het RVOB bestaat uit twee directies, namelijk de directies Vastgoed en Ontwikkeling. De hoofddoelstelling van de Directie Vastgoed is het doelmatig in gebruik geven van rijksvastgoed en het doelmatig verkopen van overtollig rijksvastgoed. De Directie Ontwikkeling is de ontwikkelpoot van de dienst en opereert namens het Rijk bij de planvorming en in sommige gevallen bij de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap RVOB
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

22.311

21.888

20.979

20.336

19.309

18.021

17.477

Omzet overige departementen

64

500

100

100

100

100

100

Omzet derden

2.038

950

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

Rentebaten

18

20

20

20

20

20

20

Vrijval voorzieningen

1.195

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

15

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

25.641

23.358

22.449

21.806

20.779

19.491

18.947

               

Lasten

             

Apparaatskosten

20.180

22.850

21.949

21.306

20.279

18.991

18.447

– personele kosten

14.661

15.948

15.453

15.158

14.671

13.834

13.473

– wv eigen personeel

14.014

15.748

15.053

14.758

14.271

13.434

13.073

– wv externe inhuur

647

200

400

400

400

400

400

– materiële kosten

5.519

6.902

6.496

6.148

5.608

5.157

4.974

– wv apparaat ICT

1.399

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

– wv bijdrage SSO's

750

750

750

750

750

750

750

Rentelasten

17

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

414

432

312

319

378

418

351

– materieel

380

407

287

294

353

393

326

– wv apparaat ICT

258

329

233

247

311

359

313

– immaterieel

34

25

25

25

25

25

25

Overige lasten

112

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

112

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

20.723

23.282

22.261

21.625

20.657

19.409

18.798

               

Saldo van baten en lasten

4.918

76

188

181

122

82

149

In de meerjarige apparaatbegroting zijn de diverse taakstellingen van het kabinet Rutte (I en II) verwerkt. Dit komt tot uiting in het neerwaarts verloop van Omzet moederdepartement. De invulling van de taakstelling vindt plaats binnen de personele en materiële lasten en zal met name worden bereikt door een natuurlijk personeelsverloop en terughoudend personeelsbeleid.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (€ 21,0 mln.)

De omzet heeft betrekking op de bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap. De omzet in 2014 is als volgt te verdelen naar de diverse producten:

Producten (x€ 1.000)

Omzet

Erfpacht

855

Huur

3.621

Pacht

1.883

Medegebruik

1.804

Behandelen zakelijke lasten

1.308

Onbeheerde nalatenschappen

829

Bodemmaterialen

322

Beheerstaken in eigen beheer

686

Verkopen

5.675

Aankopen

116

Taxaties en Advies

1.370

Projectopdrachten gebiedsontwikkeling

622

Business cases gebiedsontwikkeling

1.575

Adviezen over ontwikkelmogelijkheden

313

Totaal

20.979

Omzet overige departementen (€ 0,1 mln.)

De omzet betreft vergoedingen in verband met te verrichten taxaties ten behoeve van overige departementen.

Omzet derden (€ 1,4 mln.)

De betreffende omzet heeft betrekking op:

 • Opbrengsten Domeinen Roerende Zaken (DRZ) i.v.m. ICT-dienstverlening (€ 0,9 mln.).

 • Opbrengst activiteiten in verband met Onbeheerde nalatenschappen (€ 0,2 mln.).

 • Opbrengst externe taxatiewerkzaamheden en ureninzet voor tijdelijk beheer (€ 0,25 mln.).

Rentebaten (€ 0,02 mln.)

De rentebaten zijn berekend op basis van een rentevoet van 1%.

Toelichting op de lasten

Personeel (€ 15,5 mln.)

De personele kosten 2014 zijn opgebouwd uit 2 componenten:

 • Eigen personeel (€ 15,1 mln.), betrekking hebbende op 214 fte’s (de te verwachten bezetting 2014). De gehanteerde gemiddelde prijs per fte bedraagt circa € 70.000.

 • Externe inhuur (€ 0,4 mln.).

Materieel (€ 6,5 mln.)

De materiële kosten 2014 zijn onder te verdelen in onderstaande categorieën.

Materiële kosten – categorieën (x € 1.000)

Bedrag

ICT

1.400

Huren

2.293

Huisvesting

575

Opleiding en wervingskosten

420

Reis- en verblijfkosten

644

Communicatie

252

Landsadvocaat

500

Overig

412

Totaal

6.496

Afschrijvingskosten (€ 0,3 mln.)

De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van de huidige investeringsvoorraad en de te verwachten (vervangings)investeringen. De afschrijvingen hebben grotendeels betrekking op ICT (€ 0,233 mln.) en telecomapparatuur (€ 45.000).

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap RVOB
(bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

8.814

8.673

20.003

13.029

11.752

11.124

10.598

2.

Totaal operationele kasstroom

15.725

418

– 6.467

– 945

– 133

– 115

– 115

 

Totaal investeringen (-/-)

– 3.948

– 90.381

– 23.631

– 144

– 314

– 289

– 302

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.948

– 90.381

– 23.631

– 144

– 314

– 289

– 302

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 3.643

– 97

– 76

– 188

– 181

– 122

– 82

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

3.643

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 61

0

0

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8.570

90.000

23.200

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

8.509

89.903

23.124

– 188

– 181

– 122

– 82

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

29.100

8.613

13.029

11.752

11.124

10.598

10.099

Toelichting

 • 1. Het jaar 2012 betreft de daadwerkelijke realisatiegegevens. Het jaar 2013 betreft de gegevens Ontwerpbegroting 2013. De eindstanden 2012 – beginstanden 2013, respectievelijk eindstanden 2013 – beginstanden 2014, sluiten om deze reden niet aan.

 • 2. De totale operationele kasstroom komt tot stand door het resultaat van baten en lasten te vermeerderen met de geplande afschrijvingen en te verminderen met de onttrekking aan voorzieningen (betalingen).

 • 3.a De investeringen hebben grotendeels betrekking op gebiedsontwikkelingsprojecten. Het betreft aankoop van gronden en activering van plan- en uitvoeringskosten (€ 23,2 mln.).

  Hiernaast is sprake van ICT (vervangings)investeringen (€ 0,4 mln.).

 • 4.a De eenmalige uitkering aan het moederdepartement heeft betrekking op de bestemming van de vastgestelde winst van het voorgaande dienstjaar. (5%-regeling eigen vermogen).

 • 4.d Het beroep op de leenfaciliteit betreft de investeringen met betrekking tot gebiedsontwikkelingsprojecten.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren1

Omschrijving Generiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kostprijzen per product (* € 1)

             

Pacht

601

728

600

594

583

580

578

Huur

695

728

709

702

689

685

683

Erfpacht

494

616

491

486

477

476

473

Medegebruik/overig

449

392

436

432

424

422

420

Zakelijke lasten

263

392

273

270

265

264

263

Omzet per productgroep (* € 1.000)

             

Homogene producten

10.713

10.944

10.622

10.252

9.662

8.921

8.608

Heterogene producten

14.928

12.414

11.827

11.554

11.117

10.570

10.339

Totale omzet

25.641

23.358

22.449

21.806

20.779

19.491

18.947

Aandeel directe uren

62%

60%

62%

64%

65%

66%

67%

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

1.391

1.280

1.320

1.330

1.340

1.350

1.360

FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte

257,1

257,1

242,1

242,1

242,1

242,1

242,1

Mate van kostendekkendheid

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Saldo van baten en lasten (%)

19%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

0,92

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

     

7.0

   

7.0

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

Het management van het RVOB bewaakt de doelmatigheid door middel van de planning&control en interne controlecyclus via welke strakke budgetsturing plaatsvindt en continu wordt nagedacht over verdere efficiencies, verbeteringen en opbrengstmogelijkheden. Daarnaast propageert het management vooral sinds de batenlastenontwikkelingen kostenbewustzijn bij de medewerkers door onder andere te sturen op het minimaliseren van ineffectief overleg en het beperken van overbodige personele en materiele kosten en uitgaven, daarbij hanteert zij een sober personeelsbeleid. Jaarplan en tariefnotitie zijn in dit kader belangrijke conditionerende stukken welke als kaderstellend en richtinggevend gelden voor de dienst. Naast het minimaliseren van de kosten wordt ook gestuurd op het maximaliseren van de opbrengst. Een belangrijk thema in de programmasfeer is bijvoorbeeld de volledigheid van de ingebruikgevingen; dat is niet altijd even makkelijk in een maatschappelijk speelveld waarbinnen de marktprijs niet altijd zomaar wordt geaccepteerd.

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

De hierboven vermelde kostprijzen zijn berekend op basis van normtijden, vermenigvuldigd met het voor het betreffende jaar ingeschatte uurtarief. Het betreft alleen homogene producten. Voor de heterogene producten zijn geen normtijden vastgesteld.

Omzet per productgroep

Binnen het RVOB is sprake van homogene en heterogene producten. Er is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten.

Aandeel directe uren voor totaal RVOB

Dit kengetal geeft aan hoe het totale aantal netto te werken uren (aanwezige uren) aan directe en indirecte uren besteed wordt. Het geeft daarmee inzicht in het aandeel van de overhead (bedrijfsvoering, management en beleid). De te verwachten stijging van het aandeel directe uren is het gevolg van sturing op het verhogen van de directe uren voor medewerkers in het primair proces.

Aantal directe uren voor medewerker in primair proces

Dit kengetal laat de ontwikkeling zien van het aantal directe uren dat een medewerker (in fte) in het primaire proces op jaarbasis levert.

FTE-totaal

Het vermelde aantal fte's betreft de begrotingssterkte en geeft het maximaal toegestaan aantal fte’s weer.

Mate van kostendekkendheid

Het uitgangspunt is dat het baten-lastenagentschap RVOB volledig kostendekkend is.

Saldo van baten en lasten (%)

Het (streef)percentage betreft het saldo van baten en lasten gedeeld door de totale baten.

Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)

Het RVOB betaalt namens het Rijk de onroerendezaakbelasting. Zij beoordeelt hiertoe de aanslagen en maakt waar nodig bezwaar. Door het aantal gehonoreerde bezwaarschriften te vergelijken met het aantal ingediende bezwaarschriften ontstaat een beeld van de effectiviteit van het maken van bezwaar. De in de tabel vermelde norm stelt dat minimaal 70% van alle ingediende bezwaarschriften door de gemeente toegekend moet worden. Door de norm op 70% te stellen (in plaats van bijvoorbeeld 90%) wordt voorkomen dat alleen bezwaarschriften worden ingediend waarbij het vrijwel zeker is dat het RVOB in het gelijk wordt gesteld.

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

Met een interval van circa drie jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het doel is dat de klanten het RVOB met een 7 waarderen.

Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld

Doelstelling is dat alle ontvangen klachten binnen de gestelde termijn van de klachtenprocedure, binnen 6 weken, inhoudelijk worden beantwoord. Er worden weinig klachten ontvangen. Om te voorkomen dat een kleine onvolkomenheid (bijvoorbeeld 1 klacht 1 dag buiten de termijn) leidt tot een onevenredig negatief beeld is een kleine foutenmarge in het kengetal ingebouwd (80%-score).

Licence