Base description which applies to whole site
+

2.1.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2015

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015

 

6.922.713

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belasting- en invorderingsrente

1

– 106.000

2) Apparaatsmutaties belastingdienst

1

188.138

3) Onvoorzien

10

– 36.327

Overige uitgaven (saldo)

 

15.723

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

6.984.247

Toelichting

 • 1. De raming van zowel de ontvangsten als de uitgaven wordt (budgettair neutraal) structureel bijgesteld. Een nadere toelichting is opgenomen bij hoofdstuk 2.2.

 • 2. De hogere apparaatuitgaven bij de Belastingdienst betreft een saldopost van meerdere mutaties. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid in hoofdstuk 2.2.

 • 3. Dit betreft een uitkering van een reservering ad – € 50 mln. voor inzet bij vooral de belastingdienst en de loon- en prijsbijstelling van € 13,7 mln.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr

Ontvangsten 2015

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015

 

121.575.790

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belastingontvangsten

1

732.077

2) Belasting- en invorderingsrente

1

– 106.000

3) Kosten doorbelasting vervolging

1

10.000

4) Ontvangsten boetes en schikkingen

1

20.000

5) Dividend staatsdeelnemingen

3

370.000

6) Winstafdracht DNB

3

39.008

7) Aflossing kapitaalversterkingen

3

– 683.333

8) Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaal-versterking

3

– 341.667

9) Schaderestituties EKV

5

90.000

10) Apparaatontvangsten

8

16.519

Overige ontvangsten (saldo)

 

16.558

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

121.738.952

Toelichting

 • 1. In de Voorjaarsnota 2015 wordt de mutatie op de belastingontvangsten toegelicht.

 • 2. De raming van zowel de ontvangsten als de uitgaven wordt (budgettair neutraal) structureel bijgesteld. Een nadere toelichting is opgenomen bij hoofdstuk 2.2.

 • 3. Door meevallende realisatiecijfers over 2014 is de reeks van de ontvangsten vervolgingskosten bijgesteld.

 • 4. Door meevallende realisatiecijfers over 2014 is de reeks van de ontvangsten boetes en schikkingen bijgesteld.

 • 5. De dividenden van staatsdeelnemingen zijn hoger dan verwacht.

 • 6. De winstafdracht DNB valt hoger uit door een toename van de vermogenswinsten.

 • 7. De Staat heeft de laatste aflossing van ING in 2014 vervroegd ontvangen.De terugbetaling was voor 2015 geraamd, derhalve wordt dit nu gecorrigeerd.

 • 8. Zie punt 7.

 • 9. De recuperatieramingen worden met € 90 mln. naar boven bijgesteld. Dit vooral als gevolg van het schuldenakkoord tussen Argentinië en de Club van Parijs.

 • 10. De toename komt vooral door verhuuropbrengsten van werkplekken aan derden, ontvangsten voor werkzaamheden ADR en afroming van het eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken.

Licence