Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (1e suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

 

1.374,6

1.374,6

Stand vastgestelde begroting 2015

 

1.374,6

1.374,6

         

– mutaties 1e suppletoire begroting

     
         

1.

Saldo 2014

5

 

– 37,9

 

Verwerking saldo 2014 op de artikelen

1 t/m 5

– 53,2

– 15,3

2.

Generale kasschuif

1 en 6

– 75,0

– 75,0

3.

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

5

– 1,5

 
   

2

1,5

 

4.

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

1

21,4

 
   

div.

– 21,4

 
 

Overig

div.

0,4

0,4

Stand 1e suppletoire begroting

 

1.246,8

1.246,8

Toelichting

1. Saldo 2014

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2014 een nadelig saldo van ca. € 37,9 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2015 als een verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelige saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten)

2. Generale kasschuif

De grote projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma lopen binnen een aantal jaar af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. IenM staat voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.

3. Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Conform het Deltaprogramma 2015, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering en financiering van zoetwatermaatregelen in de periode 2015–2021, wordt in totaal € 145,1 miljoen uit de Investeringsruimte (artikel 5) naar het artikel Investeren in Zoetwatervoorziening (artikel 2) overgeboekt. Dit betreft een overboeking uit de reeds gereserveerde investeringsruimte zoetwater voor een betekenisvolle start van de opgaven van zoetwater,met het doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

4. Verantwoorden over- en onderprogrammering

Bij ontwerpbegroting 2014 is toegelicht dat het instrument overprogrammering door het kabinet is ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. In de brief van 13 februari over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is aangekondigd dat in de programmering een tijdelijke en beheerste overprogrammering wordt opgenomen. Over de gehele begrotingsperiode tot en met 2028 is het budget en de programmering op het Deltafonds met elkaar in evenwicht.

In lijn met de werkwijze op het Infrastructuurfonds, waar de over- en onderprogrammering per modaliteit zichtbaar wordt gemaakt, zal vanaf heden ook op het Deltafonds de over- en onderprogrammering op een centrale plek op het fonds worden verantwoord (artikelonderdeel 1.02 overige aanlegprojecten Waterveiligheid). Tot op heden werd de over- onderprogrammering op het Deltafonds nog per artikelonderdeel verantwoord, dit betekent dat de reeks op de desbetreffende artikelonderdelen naar de nieuwe centrale plek zal worden verplaatst.

Het betreft de verwerking van een budgettair neutrale mutatie die de verplaatsing van dit instrument verantwoordt.

Licence