Base description which applies to whole site

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Uitgaven

2015

Artikelnr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

32.421.680

alle

1e suppletoire begroting

– 956.075

Div

Vastgestelde begroting

31.465.605

 
     

Vermoedelijke uitkomsten 2015

– 19.498

Div

     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

   
     

Verdeelmodel BUIG

28.800

2

Uitvoeringsmutaties TW

4.711

2

Overboeking naar GF innovatie/transformatie WSW

– 30.000

2

Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede

– 10.000

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

12.706

4

Uitvoeringsmutaties KOT

– 45.000

7

Uitvoeringsmutaties overbruggingsregeling AOW

– 10.250

8

Uitvoeringsmutaties WKB

– 9.288

10

Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten

7.052

11

Geen aanspraak op restant onvoorzien

– 12.707

99

Overige mutaties

– 824

Div

     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 64.800

 
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2015

31.381.307

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Ontvangsten

2015

Artikelnr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

1.685.276

Alle

1e suppletoire begroting

133.083

Div

Vastgestelde begroting

1.818.359

 
     

Vermoedelijke uitkomsten 2015

31.001

Div

     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

   
     

Restituties art. 2

19.486

2

Restituties art. 4

34.069

4

Restituties art. 5

2.961

5

Terugvorderingen art. 7

17.000

7

Uitvoeringsmutaties art. 10

– 14.934

10

Diversen

3.770

Div

     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

62.352

 
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2015

1.911.712

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

17.072

16.893

1.333

– 794

17.432

Uitgaven:

17.150

17.271

1.333

– 794

17.810

           

Subsidies

4.665

3.562

45

 

3.607

           

Opdrachten

11.109

13.506

1.288

– 794

14.000

           

Bekostiging

203

203

   

203

           

Bijdrage aan andere begrotingen

1.173

0

   

0

           

Ontvangsten

33.748

33.748

– 8.278

– 1.470

24.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,539 miljoen. Hiervan is € 1,333 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,794 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 1,470 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Opdrachten –/– € 0,794 miljoen

 • 1. Een overboeking van € 0,040 miljoen naar VWS in verband met de verrekening van een opdracht MKBA sociaal domein en een overboeking van € 0,025 miljoen van Fin. als SZW-bijdrage in de kosten van een onderzoek Vormgeving grote verplichtstelling (–/– € 0,015 miljoen).

 • 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 0,036 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 0,743 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,743 miljoen).

Ontvangsten –/– € 1.470 miljoen

Bijstelling van de raming boeteontvangsten op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 (–/– € 1,470 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

6.457.735

6.552.652

19.178

6.786

6.578.616

Uitgaven:

6.529.723

6.503.955

19.178

– 6.217

6.516.916

           

Inkomensoverdrachten

6.289.079

6.359.283

39.453

34.922

6.433.658

BUIG

5.512.013

5.593.761

1.399

28.800

5.623.960

Participatiebudget

     

1.427

1.427

WSW

21.003

21.003

16

– 16

21.003

Toeslagenwet

465.620

455.536

24.682

4.711

484.929

AIO

237.042

236.107

– 1.898

 

234.209

Bijstand zelfstandigen

50.205

50.205

14.788

 

64.993

Bijstand buitenland

1.600

1.600

   

1.600

Repatriëring

0

0

10

 

10

Uitkeringen onderstand (CN)

1.071

1.071

456

 

1.527

Re-integratie (CN)

525

0

   

0

           

Garanties

300

300

 

– 78

222

         

0

Subsidies

219.438

134.071

– 16.251

– 40.109

77.711

           

Opdrachten

20.602

9.997

– 4.024

– 1.109

4.864

           

Bekostiging

304

304

 

50

354

           

Bijdrage aan ZBO's

     

107

107

           

Ontvangsten

500

26.500

16.217

19.486

62.203

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,961 miljoen. Hiervan is € 19,178 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 6,217 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 19,486 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

BUIG € 28,800 miljoen

 • 1. Een correctie op het oorspronkelijke gehanteerde verdeelmodel over de gemeenten leidt tot € 28,800 miljoen hogere uitgaven dan oorspronkelijk geraamd. Gemeenten die voordeel hebben van deze correctie krijgen hierdoor in 2015 een hoger budget. Tegelijkertijd zal geen enkele gemeente als gevolg van deze correctie budgetnadeel ontvangen ten opzichte van het voorlopig budget in september 2014 is vastgesteld (€ 28,800 miljoen).

Participatiebudget € 1,427 miljoen

 • 1. Er is een nabetaling over 2014 die betrekking heeft op bezwaar- en beroepszaken over vaststellingen van het Participatiebudget over eerdere jaren (€ 1,427 miljoen).

WSW –/– € 0,016 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het WSW-budget een onderuitputting van € 0,016 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,016 miljoen).

Toeslagenwet € 4,711 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume is naar beneden bijgesteld en de gemiddelde uitkering is iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 4,711 miljoen).

  Deze bijstellingen betreffen met name de toeslagen op grond van WAO en WIA.

Garanties –/– € 0,078 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,078 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,078 miljoen).

Subsidies –/– € 40,109 miljoen

 • 1. Een overboeking van € 30,000 miljoen naar het Gemeentefonds naar aanleiding van de motie Kerstens in verband met innovatie en transformatie van de WSW sector (–/– € 30,000 miljoen).

 • 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 0,109 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Subsidies een onderuitputting van € 10,000 miljoen gerealiseerd (sectorplannen € 7,0 miljoen en armoede € 3,0 miljoen). Aanvragers van sectorplannen kunnen namelijk zelf bepalen wanneer zij de subsidie door middel van voorschotten uitbetaald willen krijgen. Naar nu blijkt wordt er door aanvragers met een ander ritme dan verwacht gebruik gemaakt van voorschotten. De verwachte onderuitputting op de subsidieregeling armoede van € 3 miljoen houdt verband met de afronding van de toekenningen deze zomer na sluiting van het aanvraagtijdvak 2015.

  Daarna kon een nauwkeurigere raming van het kasverloop (2015–2018) worden bepaald en bleek dat dit jaar minder voorschotten hoeven te worden verstrekt (–/– € 10,000 miljoen).

Opdrachten –/– € 1,109 miljoen

 • 1. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK € 0,055 miljoen overgeboekt als bijdrage in de subsidie Banenaanjager overheidswerkgevers, naar OCW is € 0,050 miljoen als bijdrage in de subsidie aan Fier Fryslan en naar VenJ € 0,100 miljoen ten behoeve van de subsidie aan de KBvG.

  Van VWS is € 0,050 miljoen ontvangen als bijdrage in het project Mensenwerk (–/– € 0,155 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 0,954 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,954 miljoen).

Bekostiging € 0,050 miljoen

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,050 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's € 0,107 miljoen

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,107 miljoen).

Ontvangsten € 19,486 miljoen

 • 1. De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de Wet Participatiebudget, de Toeslagenwet en de boedelscheiding SVB-Nederlandse Antillen (€ 19,486 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

604

604

149

357

1.110

Uitgaven:

604

604

149

357

1.110

           

Inkomensoverdrachten

604

604

149

357

1.110

Ongevallen verzekering (CN)

604

604

149

357

1.110

           

Ontvangsten

0

0

   

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,506 miljoen. Hiervan is € 0,149 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 0,357 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Ongevallen verzekering (CN) € 0,357 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat het budget Ongevallen verzekering Caribisch Nederland niet toereikend is. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt de raming met € 0,357 miljoen verhoogd (€ 0,357 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

3.113.430

3.053.230

46.522

12.706

3.112.458

Uitgaven:

3.113.430

3.053.230

46.522

12.706

3.112.458

           

Inkomensoverdrachten

2.961.225

2.941.025

49.894

12.706

3.003.625

Uitkeringslasten Wajong

2.961.225

2.941.025

49.894

12.706

3.003.625

           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

152.205

112.205

– 3.372

0

108.833

Re-integratie Wajong

152.205

112.205

– 3.372

 

108.833

           

Ontvangsten

0

0

0

34.069

34.069

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 59,228 miljoen. Hiervan is € 46,522 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 12,706 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 34,069 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong € 12,706 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. De gemiddelde uitkering is iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 13,000 miljoen).

 • 2. Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (–/– € 0,900 miljoen).

 • 3. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de tegemoetkoming Wajong (€ 0,606 miljoen).

Ontvangsten € 34,069 miljoen

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Wajong en Re-integratie Wajong in 2014 (€ 34,069 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

41.859

44.771

3.811

– 6.027

42.555

Uitgaven:

41.859

44.771

3.811

– 6.027

42.555

           

Inkomensoverdrachten

26.359

29.271

3.811

– 3.127

29.955

Uitkeringslasten IOW

26.209

29.121

3.861

– 3.127

29.855

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

150

150

– 50

 

100

           

Subsidies

15.500

15.500

 

– 2.900

12.600

           

Ontvangsten

0

0

2.961

2.961

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,216 miljoen. Hiervan is € 3,811 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 6,027 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,961 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW –/– € 3,127 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Zowel het volume als de gemiddelde uitkering is lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 3,630 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de IOW (€ 0,503 miljoen).

Subsidies –/– € 2,900 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor de subsidieregeling 50+ een onderuitputting van € 2,900 miljoen gerealiseerd (–/– € 2,900 miljoen).

Ontvangsten € 2,961 miljoen

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen bij de subsidieregeling 50+ over eerdere jaren (€ 2,961 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

6.743

6.743

740

0

7.483

Uitgaven:

6.743

6.743

740

0

7.483

           

Inkomensoverdrachten

6.743

6.743

740

0

7.483

TAS

4.225

4.225

165

 

4.390

Ziekteverzekering (CN)

2.518

2.518

575

 

3.093

           

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,740 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

2.408.446

2.168.644

26.133

– 45.666

2.149.111

Uitgaven:

2.408.446

2.168.644

26.133

– 44.508

2.150.269

           

Inkomensoverdrachten

2.386.182

2.147.646

26.319

– 45.000

2.128.965

Kinderopvangtoeslag

2.386.182

2.147.646

26.319

– 45.000

2.128.965

           

Subsidies

10.578

6.899

– 1.187

53

5.765

Kinderopvang subsidies

10.578

6.899

– 1.187

53

5.765

           

Opdrachten

3.477

4.261

429

– 1.563

3.127

           

Bijdrage aan agentschappen

8.209

9.838

572

2.002

12.412

DUO

5.950

7.611

 

2.000

9.611

Justis

 

327

256

2

585

IVHO

359

0

   

0

CIBG

1.900

1.900

316

 

2.216

           

Ontvangsten

1.408.866

1.506.779

20.342

17.000

1.544.121

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 18,375 miljoen. Hiervan is € 26,133 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 44,508 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 17,000 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag –/– € 45,000 miljoen

 • 1. De bijstelling bestaat uit een lager geraamde volumeontwikkeling en uit lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag. Bij de volumeontwikkeling is het geraamde totaal aantal uren opvang naar beneden bijgesteld. Dit is een saldo van meer kinderen in de opvang en een lager gemiddeld aantal uren opvang per kind, waarbij het laatste effect groter is dan het eerste effect (–/– € 45,000 miljoen).

Subsidies € 0,053 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,053 miljoen).

Opdrachten –/– € 1,563 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,055 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 1,008 miljoen gerealiseerd (–/– € 1,008 miljoen).

 • 3. Overboeking van € 0,500 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het Masterplan onderwijshuisvesting Caribisch Nederland (–/– € 0,500 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen € 2,002 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen).

 • 2. Voorbereidingskosten DUO in verband met de voorgenomen directe financiering Kinderopvang (€ 2,000 miljoen).

Ontvangsten € 17,000 miljoen

 • 1. De terugvorderingen over recente toeslagjaren zijn hoger dan geraamd. Daarnaast verloopt het proces van definitief afrekenen bij de Belastingdienst steeds sneller waardoor ontvangsten eerder binnenkomen (€ 17,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

31.890

108.245

5.092

– 10.280

103.057

Uitgaven:

31.890

108.245

5.092

– 10.280

103.057

           

Inkomensoverdrachten

31.890

107.995

5.092

– 10.250

102.837

Uitkeringslasten MKOB

   

1.199

 

1.199

Overbruggingsregeling AOW

16.601

16.601

27

– 10.250

6.378

Uitkeringslasten AOV incl.

       

tegemoetkoming (CN)

15.289

15.289

3.866

 

19.155

Tijdelijke regeling inkomens-

       

ondersteuning AOW

 

76.105

   

76.105

           

Opdrachten

 

250

 

– 30

220

           

Ontvangsten

0

0

621

0

621

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 5,188 miljoen. Hiervan is € 5,092 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 10,280 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Overbruggingsregeling AOW –/– € 10,250 miljoen

 • 1. De raming 2015 van de overbruggingsregeling AOW wordt met € 10,250 miljoen verlaagd vanwege een lagere instroom dan geraamd in de begroting (–/– € 10,250 miljoen).

Opdrachten –/– € 0,030 miljoen

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 0,030 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

829

829

226

0

1.055

Uitgaven:

829

829

226

0

1.055

           

Inkomensoverdrachten

829

829

226

0

1.055

Uitkeringslasten AWW (CN)

829

829

226

   
           

Ontvangsten

0

0

   

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,226 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

5.389.722

5.379.156

– 67.989

– 9.288

5.301.879

Uitgaven:

5.389.722

5.379.156

– 67.989

– 9.288

5.301.879

           

Inkomensoverdrachten

5.389.722

5.379.156

– 67.989

– 9.288

5.301.879

Uitkeringslasten AKW

3.215.604

3.237.182

1.238

 

3.238.420

Uitkeringslasten WKB

2.164.612

2.132.468

– 69.227

– 9.288

2.053.953

Uitkeringslasten TOG

5.464

5.464

   

5.464

Kopje TOG uitkeringen

4.042

4.042

   

4.042

           

Ontvangsten

237.589

237.259

2.099

– 14.934

224.424

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 77,277 miljoen. Hiervan is –/– € 67,989 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 9,288 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 14,934 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten WKB –/– € 9,288 miljoen

 • 1. De bijstelling van –/– € 9,288 miljoen bestaat uit een saldo van lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kindgebonden budget en hogere uitgaven vanwege hogere nabetalingen over voorgaande toeslagjaren (–/– € 9,288 miljoen).

Ontvangsten –/– € 14,934 miljoen

 • 1. De terugontvangsten WKB over recente toeslagjaren vallen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 14,934 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

462.130

464.617

– 31.939

7.052

439.730

Uitgaven:

462.130

464.617

– 31.939

7.052

439.730

           

Bijdrage aan ZBO's

461.481

463.968

– 31.940

7.052

439.080

Uitvoeringskosten UWV

363.088

353.865

– 29.936

9.079

333.008

Uitvoeringskosten SVB

92.585

103.854

– 2.177

– 2.027

99.650

Uitvoeringskosten IB

5.808

6.249

173

 

6.422

           

Bijdrage aan nationale organisaties

649

649

1

0

650

Landelijke Cliëntenraad

649

649

1

 

650

           

Ontvangsten

0

10.000

0

143

10.143

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 24,887 miljoen. Hiervan is –/– € 31,939 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 7,052 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,143 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV € 9,079 miljoen

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de uitvoeringskosten Wajong en Re-integratie Wajong (€ 8,161 miljoen).

 • 2. Ten behoeve van de Programmaraden Beschut werk, Implementatie dagen wethoudersbijeenkomsten en Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 1,468 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 1,468 miljoen).

 • 3. Een overboeking van € 0,050 miljoen naar Fin. als bijdrage in de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel ZW-premie AOW (–/– € 0,050 miljoen).

 • 4. Op het UWV-budget wordt een onderuitputting van € 0,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2015 niet tot besteding komen (–/– € 0,500 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB –/– € 2,027 miljoen

 • 1. Ten behoeve van de Programmaraad Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 0,038 miljoen aan de SVB-begroting toegevoegd (€ 0,038 miljoen).

 • 3. Een overboeking van € 1,465 miljoen naar VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten CIZ-indicatiestellingen dubbele AKW (–/– € 1,465 miljoen).

 • 4. Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 0,600 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2015 niet tot besteding komen (–/– € 0,600 miljoen).

Ontvangsten € 0,143 miljoen

 • 1. Op basis van de jaarrekening 2014 heeft de LCR een positief resultaat van € 0,143 miljoen gerealiseerd.

  Dit leidt tot een terugontvangst in 2015 (€ 0,143 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

13.952.163

13.207.553

– 2.516

2.300

13.207.337

Uitgaven:

13.952.163

13.207.553

– 2.516

2.300

13.207.337

           

Bijdrage aan sociale fondsen

13.952.163

13.207.553

– 2.516

2.300

13.207.337

Rijksbijdrage:

         

in kosten heffingskortingen AOW

1.962.400

1.964.700

– 1.500

 

1.963.200

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.752.500

11.003.900

   

11.003.900

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

171.017

171.017

583

2.300

173.900

tegemoetkoming ANW-gerechtigden

8.246

8.246

76

 

8.322

zwangere zelfstandigen

58.000

59.690

– 1.675

 

58.015

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,216 miljoen. Hiervan is –/– € 2,516 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 2,300 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 2,300 miljoen

 • 1. De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV.

  Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 2,300 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

123.166

148.389

– 1.345

3.751

150.795

Uitgaven:

123.166

148.389

– 1.345

2.751

149.795

           

Inkomensoverdrachten

39.064

43.064

204

2.500

45.768

Remigratieregeling

38.564

42.564

204

2.000

44.768

Inburgering

500

500

 

500

1.000

           

Subsidies

7.263

7.113

– 121

1.288

8.280

           

Opdrachten

20.894

18.975

– 1.561

– 4.537

12.877

Inburgering

14.665

11.873

– 2.805

– 4.290

4.778

Integratie

4.529

5.402

1.244

– 247

6.399

Remigratie

1.700

1.700

   

1.700

           

Bijdrage aan agentschappen

9.300

10.092

0

– 1.000

9.092

Dienst Uitvoering Onderwijs

9.300

10.092

 

– 1.000

9.092

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.240

31.240

26

0

31.266

Centraal orgaan opvang asielzoekers

9.240

31.240

26

 

31.266

           

Leningen

37.405

37.905

107

4.500

42.512

Dienst uitvoering onderwijs

37.405

37.905

107

4.500

42.512

           

Ontvangsten

1.000

1.000

2.214

3.214

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,406 miljoen. Hiervan is –/– € 1,345 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 2,751 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,214 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Remigratieregeling € 2,000 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat de raming voor de Remigratieregeling niet toereikend is. Het volume is hoger dan waarmee eerder rekening is gehouden in de raming (€ 2,000 miljoen).

Inburgering € 0,500 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,500 miljoen).

Subsidies € 1,288 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 1,088 miljoen).

 • 2. Overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact (€ 0,200 miljoen).

Inburgering –/– € 4,290 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (–/– € 1,591 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar VenJ is € 0,025 miljoen overgeboekt als bijdrage aan het Landelijk platform lokale professionals, naar het GF is € 0,075 miljoen overgemaakt ten behoeve van het project Link2Work. Tot slot heeft VWS € 0,015 miljoen ontvangen als SZW-bijdrage in de kosten van de conferentie wereldvrouwenopvang (–/– € 0,115 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Inburgering een onderuitputting van € 2,584 miljoen gerealiseerd (–/– € 2,584 miljoen).

Integratie –/– € 0,247 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,003 miljoen).

 • 2. Overboeking naar BZK als bijdrage in de kosten van de campagne antidiscriminatie (–/– € 0,250 miljoen).

Dienst Uitvoering Onderwijs –/– 1,000 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 kan op het gereserveerde budget voor DUO ten behoeve van de uitvoering van het leenstelsel en het beheer van het examenstelsel een verlaging van € 1,000 miljoen ingeboekt (–/– € 1,000 miljoen).

Leningen € 4,500 miljoen

 • 1. De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 4,500 miljoen verhoogd. Het betreft volumeontwikkelingen als gevolg van de instroom van vluchtelingen (€ 4,500 miljoen).

Ontvangsten € 2,214 miljoen

 • 1. De hogere ontvangsten hebben voor € 0,704 miljoen betrekking op terugbetaalde leningen en voor € 1,510 miljoen op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 2,214 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

278.491

290.056

5.672

3.358

299.086

Uitgaven:

278.491

290.056

4.957

3.358

298.371

           

Eigen personeel

171.397

175.769

2.459

776

179.004

           

Inhuur personeel

1.350

4.469

478

2.017

6.964

           

Overig personeel

2.809

2.809

   

2.809

           

Materieel

13.141

15.624

– 929

730

15.425

           

ICT

13.599

11.484

214

1.161

12.859

           

Bijdrage aan SSO's

76.195

79.901

2.735

– 1.326

81.310

           

Ontvangsten

3.573

3.073

1.700

4.773

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,315 miljoen. Hiervan is € 4,957 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 3,358 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,700 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 0,776 miljoen)

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 1,723 miljoen).

 • 2. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS en Fin. is elk € 0,025 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Financieel Diensten Centrum. Naar BZK is € 0,005 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van het bundelen van het toezicht Wet Normering Topinkomens. Tot slot is € 0,170 miljoen ontvangen van VWS voor het Expertisecentrum Zorg Bestrijding (€ 0,215 miljoen).

 • 3. In verband met het Cao-akkoord 2015 zijn middelen vanuit de aanvullende post bij Fin. aan de departementale begrotingen toegevoegd (€ 1,888 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting van € 0,054 miljoen verwacht (–/– € 0,054 miljoen).

 • 5. De pilot (Aanpak van) Georganiseerde uitkeringsfraude wordt verlengd. Daarmee komt er alsnog een zelfstandige businesscase intensivering toezicht van de inspectie SZW naast die van UWV en SVB. Hiermee zijn personeelskosten van inspecteurs mee gemoeid (€ 0,450 miljoen).

Inhuur personeel (€ 2,017 miljoen)

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,849 miljoen).

 • 2. Van VWS en Fin. is € 0,007 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Financieel Diensten Centrum (€ 0,014 miljoen).

 • 3. OCW sluit per 1 januari 2016 aan op 3F, het samenwerkingsverband tussen VWS-Fin-SZW voor de financiële administratie. OCW vergoedt de hiervoor benodigde ontwikkelingskosten, die worden gemaakt door SZW.

  De kosten vallen bij inhuur personeel en materieel (€ 1,5 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget inhuur personeel een onderuitputting van € 0,346 miljoen verwacht (–/– € 0,346 miljoen).

Materieel (€ 0,730 miljoen)

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,530 miljoen).

 • 2. OCW 3F. Zie Inhuur personeel, nr 3 (€ 0,200 miljoen).

ICT (€ 1,161 miljoen)

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 1,083 miljoen).

 • 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,078 miljoen).

Bijdrage aan SSO's (–/– € 1,326 miljoen)

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 0,739 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het huisvestingsbudget een onderuitputting van € 0,587 miljoen verwacht (–/– € 0,587 miljoen).

Ontvangsten € 1,700 miljoen

 • 1. OCW 3F. Zie Inhuur personeel nr 3 (€ 1,700 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

0

0

   

0

Uitgaven:

0

0

   

0

           

Programma-uitgaven

0

0

   

0

Aflopende regelingen

0

0

   

0

           

Ontvangsten

0

0

199

199

Toelichting

Er zijn geen mutaties bij de uitgaven. Het totaal van de ontvangstenmutaties bedraagt € 0,199 miljoen.

De restituties hebben betrekking op een verrekening inzake het Bedrijfsverzamelgebouw Tilburg.

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

46.404

39.830

– 5.052

– 1.656

33.122

Uitgaven:

46.326

40.037

– 5.052

– 3.503

31.482

           

Subsidies

0

100

0

112

212

           

Opdrachten

25.721

19.332

– 3.777

– 3.314

12.241

Handhaving

15.260

7.344

– 4.451

– 1.708

1.185

Opdrachten overig

10.461

11.988

674

– 1.606

11.056

           

Bekostiging

2.825

2.825

1.428

– 277

3.976

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.825

2.825

1.428

– 277

3.976

           

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Verzameluitkering SZW

0

0

     
           

Bijdrage aan agentschappen

15.580

15.580

– 2.303

– 24

13.253

Agentschap SZW

15.077

15.077

– 2.217

 

12.860

Rijksdienst Ondernemend Nederland

503

503

– 86

– 24

393

           

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

2.200

– 400

0

1.800

Financiën

2.200

2.200

– 400

 

1.800

           

Ontvangsten

0

0

0

984

984

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 8,555 miljoen. Hiervan is –/– € 5,052 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 3,503 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,984 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,112 miljoen).

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,112 miljoen).

Handhaving (–/– € 1,708 miljoen).

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 1,298 miljoen).

 • 2. Een overboeking van € 0,100 miljoen naar het Gemeentefonds in verband met het overdragen van het Kennisplatform Naleving.net (–/– € 0,100 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van € 0,310 miljoen verwacht (–/– € 0,310 miljoen).

Opdrachten overig (–/– € 1,606 miljoen).

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,345 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is € 0,010 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar gezichtsbeperkende kleding. Van VWS is € 0,010 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de organisatie van de 24ste «Social services conference».

  Tot slot is € 0,122 miljoen overgeboekt naar VWS ten behoeve van de pilot ondersteuning nabestaanden in de gemeente Zwolle (–/– € 0,102 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget overige opdrachten een onderuitputting van € 1,849 miljoen verwacht (–/– € 1,849 miljoen).

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland (–/– € 0,277 miljoen).

 • 1. Een overboeking naar BZK van € 0,011 miljoen als bijdrage in de FZOG premies (–/– € 0,011 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op de uitvoeringskosten Caribisch Nederland een onderuitputting van € 0,266 miljoen verwacht (–/– € 0,266 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,024 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting van € 0,024 miljoen verwacht (–/– € 0,024 miljoen).

Ontvangsten € 0,984 miljoen

 • 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 0,984 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

19.008

31.505

– 18.798

– 12.707

0

Uitgaven:

19.008

31.505

– 18.798

– 12.707

0

       

Overige beleidsuitgaven

19.008

31.505

– 18.798

– 12.707

0

Onvoorzien

19.008

31.505

– 18.798

– 12.707

0

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         
           

Ontvangsten

         

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 31,505 miljoen. Hiervan is –/– € 18,798 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van –/– € 12,707 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Onvoorzien –/– € 12,707 miljoen

Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen aanspraak meer worden gedaan (–/– € 12,707 miljoen).

Licence