Base description which applies to whole site
+

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

B.1 Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

De onderuitputting wordt veroorzaakt door meevallers en vertragingen in projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de directie Bedrijfsvoering. Voor het personele gedeelte van de begroting wordt het overschot onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor gedetacheerden. De oorzaak van de onderuitputting bij de verplichtingen heeft met name betrekking op artikelonderdeel apparaatsuitgaven. Deze onderuitputting bij de verplichtingen is het gevolg van het herijken en toepassen van de aanwijzingsregeling verplichtingen=kasbedrag 2015.

B.2 Kabinet van de Koning

Artikel 1 Kabinet van de Koning

De onderuitputting bij het Kabinet van de Koning is met name bereikt door strikt financieel management en het later in dienst treden van medewerkers op detacheringsbasis.

B.3 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichten- en Veiligheidsdiensten

Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten

Het tekort wordt veroorzaakt door extra uitgaven voor huisvesting en ICT.

B.4.1 Exploitatieoverzicht 2015

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Baten

       

Omzet moederdepartement

22.000

25.214

3.214

24.636

Omzet overige departementen

57.520

42.767

– 14.753

46.751

Omzet derden

0

21.919

21.919

20.908

Rentebaten

0

0

0

19

Vrijval uit voorzieningen

0

376

376

320

Bijzondere baten

0

8

8

15

Totaal baten

79.520

90.285

10.765

92.649

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

11.703

12.385

682

12.129

Waarvan eigen personeel

10.703

10.644

– 59

9.804

Waarvan externe inhuur

1.000

1.388

388

1.970

Waarvan overige personele kosten

0

352

352

354

– Materiële kosten

67.817

76.768

8.951

78.978

Waarvan apparaat ICT

4.039

1.552

– 2.487

1.339

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

63.778

75.216

11.438

77.639

Afschrijvingskosten

       

– Immaterieel

0

0

0

0

– Materieel

0

0

0

0

Overige lasten

       

– Dotaties aan voorzieningen

0

352

352

712

– Bijzondere lasten

0

1

1

90

– Rentelasten

0

0

0

0

Totaal lasten

79.520

89.506

9.986

91.909

Saldo van baten en lasten

0

780

780

741

Toelichting

Per saldo heeft DPC in 2015 een positief saldo behaald van € 0,78 miljoen.

De winst is bijna geheel in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Er is sprake van een hogere omzet dan begroot, met daar tegenover hogere materiële kosten. Er is wel sprake van lagere materiële ICT kosten. De voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel heeft in 2015 nauwelijks invloed op het resultaat. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen komt hiermee € 0,237 miljoen boven de grens die op basis van de Regeling Agentschappen. DPC zal uiterlijk bij de eerste suppletoire begroting 2016 aangeven hoe dit te herstellen.

Kasstroomoverzicht over 2015 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen

18.717

21.308

2.591

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

96.106

96.106

Totaal uitgaven operationele kasstroom

0

97.942

97.942

2.

Totaal operationele kasstroom

0

– 1.836

– 1.836

Totaal investeringen (–/–)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 301

– 301

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aflossingen op leningen (–/–)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beroep op leenfaciliteit (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 301

– 301

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2015 (incl. deposito) (=1+2+3+4)

18.717

19.171

454

Toelichting

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.

Licence