Base description which applies to whole site

4.1. Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 4.1.1. staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2008–2014 8. De cijfers tot en met 2012 zijn op basis van de jaarekeningen. De cijfers 2013 en 2014 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4.1.1. Inkomsten gemeenten 2008–2014 (x € miljoen)
 

2008 1

20091

20101

20111

20121

2013 2

20142

Gemeentefonds

16.198

17.690

18.591

18.370

18.437

17.941

18.716

Specifieke uitkeringen

10.650

11.165

10.163

9.613

9.212

9.067

9.858

OZB

2.797

2.935

3.043

3.170

3.336

3.598

3.711

Retributies en overige belastingen

4.781

4.758

4.814

4.943

4.984

5.144

5.147

Bouwgrondexploitatie

8.720

7.878

7.171

6.992

6.242

5.057

4.540

Onttrekkingen reserves

7.585

9.214

10.563

9.162

9.070

3.909

3.448

Overige middelen

11.717

16.950

11.310

12.212

11.142

7.425

6.061

Totaal

62.448

70.588

65.656

64.461

62.423

52.141

51.481

1

cijfers op basis van jaarrekeningen

2

cijfers op basis van begrotingen

Een belangrijke bron is het gemeentefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het gemeentefonds is verantwoordelijk voor 36% van de totale inkomsten in 2014. Een beschrijving van de opbouw is te vinden in hoofdstuk 3 van de voorliggende ontwerpbegroting.

Een tweede belangrijke inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen (19% in 2014). Een belangrijk deel hiervan heeft in 2014 nog betrekking op sociale aangelegenheden (bijstand, re-integratie, sociale werkvoorziening). Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2. dieper ingegaan.

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende Zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen. Op deze opbrengsten uit lokale heffingen wordt in paragraaf 4.3. ingegaan.

8

De bronnen zijn:

– Gemeentefonds: slotwet betreffende jaar (rekeningcijfers) en ontwerpbegroting (begrotingcijfers)

– Specifieke uitkeringen: Iv3 CBS economische categoriën (rekeningcijfers) en OSU (begrotingcijfers)

– OZB: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers) en COELO Atlas lokale lasten (begrotingcijfers)

– Retributies en overige belastingen: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Bouwgrondexploitatie: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Onttrekkingen reserves: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers)

– Overige middelen: Iv3 CBS functies (rekeningcijfers en begrotingcijfers), is een restpost.

Licence