Base description which applies to whole site

03 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 03.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

103.358

97.170

92.371

87.268

87.297

86.967

86.970

Omzet overige departementen

18.632

11.079

13.227

14.637

14.643

14.643

14.643

Omzet derden

0

17.103

20.813

20.813

20.813

20.813

20.813

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

121.990

125.352

126.411

122.719

122.754

122.423

122.426

               

Lasten

             

Apparaatskosten

90.490

99.290

100.043

97.022

97.627

97.579

97.579

Personele kosten

60.268

63.343

64.743

62.362

62.725

62.690

62.690

– waarvan eigen personeel

53.648

52.810

51.054

49.892

49.892

49.883

49.875

– waarvan externe inhuur

6.620

10.533

13.690

12.471

12.834

12.806

12.815

Materiële kosten

30.222

35.947

35.300

34.660

34.902

34.889

34.889

– waarvan apparaat ICT

6.721

4.750

7.850

7.708

7.762

7.759

7.759

– waarvan bijdrage aan SSO's

9.066

9.010

9.190

9.186

9.370

9.557

9.557

Gerechtskosten

14.467

16.108

16.542

15.937

15.313

15.033

15.036

Afschrijvingskosten

7.554

9.387

9.255

9.193

9.243

9.241

9.241

– Materieel

5.093

8.806

9.255

9.193

9.243

9.241

9.241

– Immaterieel

2.461

581

0

0

0

0

0

Rentelasten

354

568

572

567

571

570

570

Overige lasten

7.563

0

0

0

0

0

0

– waarvan dotaties voorzieningen

7.563

0

0

0

0

0

0

– waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

120.428

125.352

126.411

122.720

122.754

122.423

122.426

               

Saldo van baten en lasten

1.562

0

0

0

0

0

0

Baten

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage vanuit VenJ, zie onderstaande tabel 03.2 voor een nadere uitsplitsing.

Tabel 03.2 PxQ onderbouwing omzet moederdepartement
 

Vrijheids- straffen

Taakstraffen

Schadever- goedings- maatregelen

Ontnemings- maatregelen

Geldboetes

Overige

Totaal

P (x € 1,–)

59,33

31,85

420,25

3.191,86

7,00

   

Q (stuks)

17.162

32.812

11.954

1.446

10.718.101

   

P x Q (x € 1.000)

1.018

1.045

5.024

4.616

70.300

10.368

92.371

Bij de inning van geldboetes worden administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. Het tarief administratiekosten bedraagt op grond van de Regeling vaststelling administratiekosten, Staatscourant nr. 20096, 28 september 2012, voor alle producten € 7,00. Deze administratiekostenvergoeding wordt ontvangen op de begroting van VenJ (artikel 34) en als bijdrage verstrekt aan het CJIB voor de productie van de producten WAHV, boetevonnissen en OM-afdoeningen. De totale geraamde bijdrage uit de administratiekostenvergoeding bedraagt – rekening houdend met het inningspercentage- voor 2015 circa € 70 mln.

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Onderstaand een overzicht van de opdrachtgevers:

Tabel 03.3 Opdrachtgevers

opdrachtgever

Q

departement

Bedrag

(x € 1.000)

Inspectie SZW

3.800

SZW

157

Agentschap Telecom

300

EZ

12

Dienst Regelingen

1.000

EZ

41

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.500

IenM

103

nVWA

6.000

EZ

248

DUO

1.500

OCW

40

De opbrengsten van verhuur van panden aan (diensten van) overige departementen zijn ook opgenomen onder deze post.

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Zorginstituut Nederland en de Huurcommissie.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook opgenomen de inhuur van bijv. (automatiserings)deskundigen t.b.v. projecten.

De daling van het aantal fte’s eigen personeel houdt verband met het veranderprogramma Eenheid & Eenvoud. Dit ligt in lijn met het streven van het kabinet om te komen tot een kleinere, efficiëntere en compactere overheid.

Tabel 03.4 Personele kosten (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

– Eigen personeel

             

kosten

€ 51.902

€ 50.469

€ 48.728

€ 47.595

€ 47.595

€ 47.596

€ 47.596

aantal fte

916,0

890,0

860,0

840,0

840,0

840,0

840,0

               

– Externe inhuur

             

kosten

€ 6.608

€ 10.533

€ 13.690

€ 12.471

€ 12.834

€ 12.806

€ 12.815

               

– Post-actief personeel

             

Dotatie voorziening post actief personeel

€ 12

€ 12

€ 25

€ 25

€ 25

€ 17

€ 8

aantal fte

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

               

– Overige P-kosten

€ 1.746

€ 2.329

€ 2.300

€ 2.271

€ 2.271

€ 2.271

€ 2.271

               

Totale kosten

€ 60.268

€ 63.343

€ 64.743

€ 62.362

€ 62.725

€ 62.690

€ 62.690

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. De bijdrage SSO’s betreft o.a. de aan de RGD te betalen gebruikersvergoeding voor onze huurpanden.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder andere de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 5,6 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 10,9 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit voor investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2015 over de stand van de leningen bedraagt 1,7 procent.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. Het CJIB heeft in 2013 een organisatieverandering voorbereid. In dat kader is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2014 € 6,3 mln. Naar verwachting zal de uitputting van de reorganisatievoorziening voor € 2,3 mln. plaatsvinden in 2014 en voor € 4 mln. in de periode van 2015 t/m 2018. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 03.5 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari

12.258

28.824

27.348

27.231

26.975

27.892

28.808

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

23.318

9.387

9.255

9.193

9.243

9.241

9.241

                 

3a.

Totaal investeringen

– 4.265

– 24.600

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen

24

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.241

– 24.600

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

                 

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 2.191

0

0

0

0

0

                 

4b.

Eenmalige storting door moederdepartement

1.223

0

0

0

0

0

0

                 

4c.

Aflossing op leningen

– 4.634

– 8.672

– 9.372

– 9.449

– 8.325

– 8.325

– 8.325

4d.

Beroep op leenfaciliteit

900

24.600

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

4.

Totaal financieringskasstroom

– 2.511

13.737

– 6.622

– 6.699

– 5.575

– 5.575

– 5.575

                 

5

Rekening courant RHB

31 december

28.824

27.348

27.231

26.975

27.892

28.808

29.724

Investeringskasstroom

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Voor 2015 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 03.6 Investeringen

Activum

looptijd

bedrag

Software

3–5 jaar

1.150.000

Hardware

3–5 jaar

1.600.000

Totaal

 

2.750.000

Tabel 03.7 Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal

916

890

860

840

840

840

840

Saldo van baten en lasten in %

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Geldboetes

             

Aantal

10.821.363

10.508.580

10.718.101

10.852.274

11.184.126

11.184.126

11.184.126

Kostprijs (x € 1)

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Omzet (p*q)

75.749.541

73.560.060

70.300.025

71.180.065

73.356.682

73.356.682

73.356.682

% geïnde zaken binnen 1 jaar

94,3

93,9

93,7

93,7

93,7

93,7

93,7

               

Transacties (t/m 2010 = incl. OM-afdoeningen)

             

Aantal

77.878

68.152

0

0

0

0

0

Kostprijs (x € 1)

42,39

31,47

– 

– 

– 

– 

– 

Omzet (p*q)

3.300.937

2.145.043

– 

– 

– 

– 

– 

% geïnde zaken binnen 1 jaar

78,0

55,0

– 

– 

– 

– 

– 

               

Vrijheidsstraffen 1

             

Aantal

18.744

19.796

17.162

17.126

17.131

17.154

17.185

Kostprijs (x € 1)

57,98

56,62

59,33

57,37

57,45

57,41

57,41

Omzet (p*q)

1.086.774

1.120.860

1.018.227

982.461

984.093

984.794

986.551

               

Taakstraffen*

             

Aantal

36.165

39.875

32.812

33.197

33.632

34.111

34.676

Kostprijs (x € 1)

30,80

30,16

31,85

30,66

30,54

30,36

30,36

Omzet (p*q)

1.113.906

1.202.640

1.045.222

1.017.805

1.026.948

1.035.457

1.052.581

               

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

12.559

16.181

11.954

11.732

11.536

11.372

11.232

Kostprijs (x € 1)

418,11

376,00

420,25

409,72

413,78

416,80

416,80

Omzet (p*q)

5.250.986

6.084.125

5.023.515

4.806.714

4.773.442

4.739.787

4.681.648

% afgedane zaken binnen 3 jaar

87,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

               

Ontnemingsmaatregelen

             

Aantal

1.123

1.335

1.446

1.490

1.523

1.556

1.603

Kostprijs (x € 1)

4.363,67

3.384,05

3.191,86

3.049,20

3.026,52

3.000,25

3.000,25

Omzet (p*q)

4.900.402

4.518.121

4.615.774

4.543.854

4.608.632

4.668.104

4.809.833

% afgedane zaken binnen 3 jaar

             

% afgedane A-zaken binnen 32jaar

59,9

65,0

         

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

   

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

78,6

80,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

               

Voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Omzet (p*q)

693.000

834.114

834.114

834.114

834.114

834.114

834.114

               

Routeren Toezicht

             

Omzet (p*q)

560.000

438.553

438.553

438.553

438.553

438.553

438.553

               

Overige omzet

             

Omzet (p*q)

29.334.454

40.211.490

43.135.571

38.916.434

36.731.536

36.365.509

36.266.038

               

Totaal

121.990.000

125.352.000

126.411.000

122.720.000

122.754.000

122.423.000

122.426.000

1

Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

2

De doelstelling ontnemingsmaatregelen % afgedane A-zaken binnen 3 jaar is bij de ontwerpbegroting 2015 gewijzigd in % afgedane A-zaken binnen 5 jaar. De reden hiervoor is dat de inningstermijn van zaken stijgt, als gevolg van onder meer een toenemend aantal zaken waarin beslag is gelegd en een toename van overeengekomen betalingsregelingen tijdens het incassoproces.

Licence