Base description which applies to whole site

5.2 Verdiepingsbijlage bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

197.794

192.047

184.688

177.793

171.340

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

18.382

1.057

57

– 155

– 155

 

Nieuwe mutaties:

           

GSM interferentieproblematiek kasschuif

– 15.000

15.000

       

GSM interferentieproblematiek bijdrage I&M

– 4.000

– 15.000

       

Invulling taakstelling Rijksdienst

– 411

– 805

– 1.811

– 2.054

– 2.375

 

Overige

1.515

184

189

190

188

 

Stand ontwerpbegroting 2015

198.280

192.483

183.123

175.774

168.998

169.003

Toelichting

GSM interferentieproblematiek bijdrage I&M

Vanwege interferentie van de nieuwe 4G technologie met het GSM-netwerk van het spoor worden er flexibele filters geplaatst in de treinontvangers. Aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt een bijdrage hiertoe overgeboekt.

Invulling taakstelling Rijksdienst

De invulling van de taakstelling Rijksdienst (kabinet Rutte II) vindt plaats op de onderdelen opdrachten, bijdragen agentschappen en bijdragen ZBO’s en RWT’s.

Ontvangsten beleidsartikel (X € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

52.265

52.265

43.434

30.200

30.200

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

756

         

Nieuwe mutaties

260

         

Stand ontwerpbegroting 2015

53.281

52.265

43.434

30.200

30.200

30.200

Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

814.790

715.271

608.666

553.815

536.428

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

32.992

– 7.575

– 9.338

3.501

3.779

 

Nieuwe mutaties:

           

Ruimtevaart

13.359

– 13.359

       

Innovatiefonds

13.200

16.653

13.304

30.320

30.595

 

TKI toeslag

 

– 6.000

       

Invulling subsidietaakstelling

 

– 41.400

– 49.100

– 50.000

– 50.000

 

Europese programma’s

 

41.400

49.100

50.000

50.000

 

PPS/Innovatie: MIT

 

4.500

12.000

15.000

15.000

 

PPS/Innovatie: TKI toeslag

 

– 4.500

– 12.000

– 15.000

– 15.000

 

TNO

11.000

– 11.000

       

Overig

2.952

1.035

438

2.248

2.037

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

888.293

695.025

613.070

589.884

572.839

562.403

Toelichting

Ruimtevaart

In het kader van het meerjarige kasmanagement vindt op Ruimtevaart een per saldo neutrale versnelling plaats van € 13 mln. De bijdrage in het kader van de verplichte ESA-programma’s General Budget en Kourou die oorspronkelijk voor 2015 geraamd stond, wordt, zoals gebruikelijk, in 2014 betaald.

Innovatiefonds

Het beschikbare budget in 2014 voor Vroege Fase Financiering en de co-investeringsfaciliteit voor Business Angels (circa € 72 mln) en de onderuitputting vanuit 2013 (circa € 15 mln) is in het juiste ritme aan de jaren tot en met 2019 toebedeeld. Daarnaast is in 2014 € 100 mln toegevoegd aan het Innovatiefonds voor het Dutch Venture Initiative als onderdeel van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering. Daarnaast is een deel van de te verwachten terugontvangsten op de via het Innovatiefonds uitgezette middelen in de begroting verwerkt. Deze ontvangsten zijn ingezet voor het Aanvullend Actieplan MKB-financiering onder andere voor het structureel beschikbaar stellen van budget voor Vroege Fase Financiering (€ 12,5 mln structureel) en € 25 mln voor de overige onderdelen van het Actieplan MKB-financiering.

TKI toeslag

Vanuit het budget van de TKI toeslag wordt € 6 mln overgeboekt naar artikel 13 voor de te verwachten schades op de BMKB.

Invulling subsidietaakstelling / Europese programma’s

Conform de begrotingsafspraken 2014 wordt de subsidietaakstelling (oplopend tot € 50 mln) op Joint Technology Initiatives (JTI’s), Eureka en Eurostars gecompenseerd. De hiervoor beschikbare middelen worden structureel overgeboekt van de OCW-begroting naar de EZ-begroting.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)/ TKI toeslag

Om de succesvolle MIT-regeling op het niveau van 2014 (€ 30 mln) te houden, is binnen het geheel van middelen voor PPS/Innovatie structureel budget overgeheveld van de TKI-toeslag naar de MIT. Hierdoor is er ook de komende jaren voldoende budget beschikbaar om via de MIT-regeling private investeringen door het MKB in R&D te stimuleren.

TNO

Op de bijdrage aan TNO vindt in 2014 een versnelde betaling plaats ten laste van 2015.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

49.968

55.438

56.415

58.833

60.841

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

23.527

853

1.701

2.470

2.748

 

Nieuwe mutaties:

           

Innovatiefonds

 

5.000

5.000

10.000

15.000

 

Overig

1.000

310

621

931

1.241

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

74.495

61.601

63.737

72.234

79.830

82.025

Toelichting

Innovatiefonds

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

319.466

271.972

259.195

255.633

251.614

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

32.383

5.731

2.698

1.208

1.205

 

Nieuwe mutaties:

           

BMKB

 

26.000

5.000

     

Bevorderen Ondernemerschap

 

17.000

6.000

1.000

1.000

 

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw

 

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

 

Kamers van Koophandel

12.190

– 12.190

       

Nederlandse Investerings Instelling

– 5.600

5.300

300

     

overig

15

– 892

– 2.442

– 4.150

– 4.823

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

358.454

306.921

264.751

247.691

242.996

246.998

Toelichting

BMKB

Naast de € 6 mln die vanuit artikel 12 wordt toegevoegd wordt er in totaal € 29 mln aan de interne begrotingsreserve onttrokken om het verwachte tekort in 2015 en 2016 te dekken. Tevens wordt € 4 mln ingezet ter dekking van tegenvallende premie-ontvangsten.

Bevorderen Ondernemerschap

De benodigde budgetten voor het Aanvullend MKB-actieplan Financiering (TK, 32 637, nr. 147) worden aan artikel 13 toegevoegd. Dit betreft een kasreserve van € 12 mln voor het ondersteunen van marktpartij(en) bij het oprichten van een achtergesteld leningenfonds. Daarnaast betreft het in totaal € 13 mln voor het verbeteren en ontsluiten van informatie over kredietwaardigheid binnen het MKB; het opzetten en stimuleren van ketenfinanciering; het verhogen van de ambitie en verbetering van de groeivaardigheden in het kleinbedrijf; het stroomlijnen en toegankelijker maken van het financieringsinstrumentarium.

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw

Het garantieplafond voor de Garantieregeling Scheepsnieuwbouw wordt met ingang van 2015 verlaagd van € 1 mld naar € 400 mln. Conform het door het Kabinet vastgestelde garantiekader wordt als gevolg van de niet benutte garantieruimte het plafond verlaagd. De ontvangsten en uitgaven worden naar verhouding met € 6 mln verlaagd tot € 4 mln.

Kamers van Koophandel

De raming in 2014 wordt met € 12 mln verhoogd ten laste van de voor 2015 geraamde uitgaven zodat de Kamers van Koophandel in 2015 over voldoende liquide middelen kunnen beschikken.

Nederlandse Investerings Instelling

Op het artikelonderdeel «Bevorderen Ondernemerschap» vindt een kasschuif plaats ten behoeve het meerjarig beschikbaar houden van het budget voor de Nederlandse Investerings Instelling (NII).

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

72.087

64.041

62.952

63.932

65.669

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 5.500

         

Nieuwe mutaties:

           

BMKB

 

20.000

5.000

     

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw

 

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

66.587

78.041

61.952

57.932

59.669

62.071

Toelichting

Zie toelichting onder uitgaven mutaties.

Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

1.538.633

1.623.310

1.832.740

1.965.568

2.228.905

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 35.112

1.826

530

444

730

 

Nieuwe mutaties:

           

Uitvoering Nationaal Energieakkoord

– 1.600

– 3.050

– 425

– 425

   

Diverse activiteiten SodM

– 2.800

         

Pallas

– 100

400

2.500

1.000

   

Geothermie

8.700

1.000

       

Invulling taakstelling Rijksdienst

– 328

– 1.961

– 2.097

– 1.495

– 1.648

 

Overig

2.024

– 2.499

8

13

18

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

1.509.417

1.619.026

1.833.256

1.965.105

2.228.005

2.810.679

Toelichting

Uitvoering Nationaal Energieakkoord

Naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden middelen overgeboekt voor de uitvoering van haar aandeel in het Nationaal energieakkoord.

Diverse activiteiten SodM

Het budget van SodM wordt verhoogd vanwege apparaatsuitgaven in verband met de uitvoering van wettelijke taken en de inhuur van externe boorspecialisten. Daarnaast maakt SodM extra kosten in verband met werkzaamheden steenkoolwinning.

Pallas

EZ draagt bij aan Pallas voor het ontwerp, de aanbesteding en vergunningsprocedure van een nieuw te realiseren onderzoeksreactor in Petten. De beoogde nieuwe reactor is bedoeld als opvolger van de bestaande Hoge Flux Reactor. In januari 2012 heeft het kabinet ingestemd met fase 1 van Pallas. De € 40 mln die hiervoor interdepartementaal bijeengebracht is, is vervolgens overgeboekt naar de EZ begroting. EZ heeft in 2013 € 1,5 mln aan Pallas betaald, dat is minder dan oorspronkelijk geraamd voor dat jaar. Deze mutatie betreft een meerjarige ramingsbijstelling op basis van de verwachte kasuitloop, zodat het totaalbudget dat voor Pallas beschikbaar was in stand blijft.

Geothermie

De raming voor het verlenen van garanties voor de ondersteuning van aardwarmte (Geothermie) wordt verhoogd met totaal € 124,9 mln (€ 62,5 mln in 2014 en € 62,4 mln in 2015). De uitgavenmutatie (€ 8,7 mln in 2014 en € 1,0 mln in 2015) betreft de voeding van de interne begrotingsreserve voor Geothermie.

Invulling taakstelling Rijksdienst

De invulling van de taakstelling rijksdienst vindt plaats op de onderdelen overige subsidies, opdrachten en bijdragen agentschappen.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

12.165.411

11.185.411

10.959.411

10.243.411

10.036.761

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 504.000

– 751.000

– 1.366.000

– 546.000

– 454.000

 

Nieuwe mutaties:

           

Aardgasbaten

– 596.000

– 899.000

– 84.000

– 354.000

– 46.000

 

Afrekening RVO

3.917

         

Stand Ontwerpbegroting 2015

10.069.328

9.535.411

9.509.411

9.343.411

9.536.761

10.042.761

Toelichting

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten voor 2014 en verder is gebaseerd op het meest recente scenario van het CPB uit de concept-Macro Economische Verkenning (concept-MEV).

Afrekening RVO

Vanwege een afrekening met RVO op de uitvoeringskosten wordt een bedrag van € 3,9 mln ontvangen.

Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

565.726

529.596

506.109

489.715

486.217

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

104.692

25.717

18.272

10.330

5.428

 

Nieuwe mutaties:

           

Bijstelling NVWA

– 400

35.400

33.520

26.720

22.520

 

Bijstelling RVO

 

9.400

5.600

4.400

8.100

 

Dekking NVWA/RVO

 

– 17.744

– 31.614

– 31.678

– 31.424

 

RVO/NVWA/toevoeging medebewindstaken

 

29.265

29.265

29.265

29.265

 

Medebewindstaken van productschappen naar RVO/NVWA

 

– 29.265

– 29.265

– 29.265

– 29.265

 

Terugboeken voorlopige verdeling taakstelling Rijksdienst

   

6.380

14.509

17.689

 

Invulling taakstelling Rijksdienst

– 1.411

– 3.408

– 13.846

– 21.427

– 25.328

 

Kasverschuiving PAS-middelen

– 19.363

5.557

8.300

4.800

700

 

Herziening bezuiniging attaches HGIS

   

1.036

2.115

2.115

 

Derogatie mestbeleid

5.607

5.607

5.607

5.607

5.607

 

Uitgaven/ontvangsten subsidie Wereldbank

1.886

         

Onttrekking reserve visserij

1.900

         

Overig

– 2.052

– 4.497

323

477

515

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

656.585

585.628

539.687

505.568

492.139

484.196

Toelichting

Bijstellingen NVWA en RVO/Dekking NVWA/RVO

De bijdrage aan de NVWA wordt meerjarig verhoogd ter financiering van het plan van aanpak om het toezicht door de NVWA te versterken en te verbeteren (TK, 33 835, nr. 1).

De bijdrage aan de RVO wordt meerjarig verhoogd ter dekking van de noodzakelijke kosten voor uitvoering van het voorziene opdrachtenpakket.

Deze verhogingen worden voor een deel gecompenseerd binnen artikel 16 vanuit de middelen van de nationale cofinanciering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en vanuit het budget voor medebewind productschappen. De totale mutatie leidt tot een meerjarige budgetverschuiving met ingang van 2015, die binnen het geheel van de EZ-begroting wordt gecompenseerd. De noodzakelijke verhogingen voor de NVWA en RVO voor 2014, zijn reeds verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Medebewindstaken van productschappen naar RVO en NVWA

De RVO en de NVWA nemen met ingang van 2015 medebewindstaken en autonoom publieke taken over van de productschappen. Het beschikbare budget voor medebewind productschappen wordt met ingang van 2015 overgeheveld naar de bijdrage aan de RVO (structureel € 21,7 mln) en de bijdrage aan de NVWA (€ 7,6 mln).

Terugboeken voorlopige verdeling taakstelling Rijksdienst

In de begroting 2014 was een voorlopige verdeling opgenomen van de taakstelling Rijksdienst. Deze is vooruitlopend op de definitieve verdeling teruggedraaid.

Invulling taakstelling Rijksdienst

De definitieve invulling van de taakstelling Rijksdienst vindt plaats op de bijdragen aan de College Toelating Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden, DICTU, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Raad voor de Plantenrassen en diverse onderzoeksbudgetten.

Kasverschuiving PAS-middelen

Van de middelen die in 2014 beschikbaar zijn voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komt een groot deel in latere jaren tot betaling, omdat betalingen op verstrekte subsidies meestal pas in de jaren ná de subsidieverstrekking plaatsvinden. Dit leidt tot een horizontale budgetverschuiving van 2014 naar latere jaren.

Herziening bezuiniging attaches HGIS

De bijdrage aan de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland die in de begroting 2014 aan dit artikel is toegevoegd wordt gecorrigeerd met de taakstelling regeerakkoord (Kabinet Rutte/Verhagen) die ten onrechte op deze bijdrage in mindering is gebracht.

Derogatie mestbeleid

In het kader van het 5e actieprogramma nitraat is afgesproken dat de agrariërs die profiteren van de nieuwe derogatieregeling opnieuw een bijdrage leveren aan de kosten van de derogatiemonitoring in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Op grond hiervan worden zowel de uitgaven als ontvangsten structureel verhoogd.

Uitgaven/ontvangsten subsidie Wereldbank

Eind 2012 is een subsidie verstrekt aan de Wereldbank ten behoeve van de organisatie van de internationale conferentie rond de Global Partnership on Oceans (GPO). Omdat in de loop van 2013 is besloten om de conferentie in Den Haag plaats te laten vinden, heeft het Ministerie van EZ de organisatie op zich genomen. Het teveel betaalde voorschot aan de Wereldbank wordt teruggevorderd. Dit leidt tot hogere uitgaven en ontvangsten.

Onttrekking reserve visserij

Ten behoeve van uitgaven aan visserijregelingen die vallen onder het Europees Visserijfonds worden middelen onttrokken uit de interne begrotingsreserve visserij. Dit leidt tot hogere uitgaven en ontvangsten.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

292.779

278.579

278.579

278.579

278.579

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

73.243

27.264

21.696

13.865

8.764

 

Nieuwe mutaties:

           

Derogatie mestbeleid

5.607

5.607

5.607

5.607

5.607

 

Uitgaven/ontvangsten subsidie Wereldbank

1.886

         

Onttrekking reserve visserij

1.900

         

Overig

456

1.608

1.478

1.478

1.478

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

375.871

313.058

307.360

299.529

294.428

286.335

Toelichting

Derogatie mestbeleidUitgaven/ontvangsten subsidie WereldbankOnttrekking reserve visserij

Zie de toelichtingen bij de uitgaven.

Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

795.701

787.417

717.261

706.251

701.459

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

21.688

23.678

19.986

24.364

21.845

 

Nieuwe mutaties:

           

Lumpsum Groen Onderwijs

 

4.566

3.311

3.338

4.134

 

Technologiemiddelen

 

4.210

4.193

4.178

4.063

 

Professionaliseringsmiddelen

   

3.545

3.545

3.545

 

Schoolboeken

 

2.892

9.329

9.180

8.992

 

Huisvesting scholen

 

3.809

3.809

3.809

3.809

 

OV-kaart minderjarige MBO studenten

     

– 1.648

– 1.648

 

Overig

1.045

2.893

1.147

1.494

2.457

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

818.434

829.465

762.581

754.511

748.656

730.534

Toelichting

De begrotingsmutaties op artikel 17 bestaan voor het grootste deel uit overboekingen vanaf de begroting van het Ministerie van OCW naar de EZ-begroting. Het gaat per saldo om een bedrag structureel oplopend tot bijna € 22 mln. Dit bedrag bestaat uit het terugdraaien van het niet gratis verstrekken van schoolboeken, bijdragen in de huisvesting van scholen, het EZ aandeel in de Technologiemiddelen, het aandeel van het Groen Onderwijs in de professionaliseringsmiddelen, de via de OCW-begroting te verstrekken OV-kaart voor minderjarige MBO-studenten en andere relatief kleine zaken.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

75

75

75

75

75

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           

Nieuwe mutaties:

           

Stand Ontwerpbegroting 2015

75

75

75

75

75

75

Beleidsartikel 18 Natuur en regio
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

432.349

390.947

548.509

520.629

403.304

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 113.471

– 101.007

– 301.390

– 301.090

– 201.060

 

Nieuwe mutaties:

           

Terugboeken voorlopige verdeling taakstelling Rijksdienst

   

4.130

9.421

11.486

 

Invulling taakstelling Rijksdienst

– 130

– 533

– 3.225

– 5.974

– 7.591

 

Natuurbeleid

7.750

3.750

925

– 3.140

1.340

 

Bijdrage in transitiekosten DLG

18.200

         

Overig

– 1.359

– 6

206

382

544

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

343.339

293.151

249.155

220.228

208.023

200.872

Toelichting

Terugboeken voorlopige verdeling taakstelling Rijksdienst

In de begroting 2014 was een voorlopige verdeling opgenomen van de taakstelling Rijksdienst. Deze is vooruitlopend op de definitieve verdeling terug gedraaid.

Invulling taakstelling Rijksdienst

De definitieve invulling van de taakstelling Rijksdienst vindt plaats op de bijdragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Staatsbosbeheer en diverse onderzoeksbudgetten.

Natuurbeleid

Diverse niet geraamde ontvangsten (VINAC; grondverkoop Gelderland, PROMT; verkoop militaire terreinen DLG), eindafrekeningen (ZandMaas) en versnellingen (GrensMaas/NURG) worden onder meer aangewend voor de uitvoering van de «motie natuureducatie», kosten die volgen uit Europese verplichtingen (bijvoorbeeld VIBEG volgend uit Kaderrichtlijn Mariene Strategie) en gerechtelijke uitspraken (Hamsterbeheer in het kader van soortenbeleid) en tekorten in verband met eerdere bezuinigingen en afspraken in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid (tekort Dienst Landelijk Gebied en extra kosten in verband met de decentralisatie Faunafonds).

Bijdrage in transitiekosten DLG

In 2014 vindt er een additionele bijdrage aan DLG plaats (€ 18,2 mln) welke zal worden ingezet voor de transitiekosten als gevolg van het besluit tot opsplitsing van de Dienst Landelijk Gebied. Deze middelen komen voort uit een meevaller die in 2014 is opgetreden bij de ontvangsten uit de taakstelling verkoopgronden. Het in 2013 niet ontvangen deel van de taakstelling verkoop gronden (€ 18,2 mln), zal conform de afspraken met provincies, in 2014 alsnog door de provincies worden betaald.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

86.282

91.282

96.282

64.282

51.380

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

5.515

2.625

       

Nieuwe mutaties:

           

VINAC/Zandmaas

7.300

2.800

4.675

     

Verkoop natuurgronden

18.200

         

Stand Ontwerpbegroting 2015

117.297

96.707

100.957

64.282

51.380

39.061

Toelichting

VINAC/Zandmaas

De hogere ontvangsten houden verband met diverse niet geraamde ontvangsten (VINAC grondverkoop Gelderland, PROMT; verkoop militaire terreinen DLG) en eindafrekeningen (ZandMaas). Deze meevallers in de ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven op dit artikel (zie de toelichting bij de uitgaven).

Verkoop natuurgronden

In 2014 is een meevaller opgetreden bij de ontvangsten uit de taakstelling verkoop gronden. Het in 2013 niet ontvangen deel van de taakstelling (€ 18,2 mln) zal, conform de afspraken met provincies, in 2014 alsnog door de provincies worden betaald.

Artikel 40 Apparaat
Uitgaven niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

367.581

329.832

310.660

287.210

279.237

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

9.180

20.126

17.869

18.648

18.166

 

Nieuwe mutaties:

           

Desalderingen AOFonds en RVO

7.315

         

Overheveling p-direkt naar BZK

 

– 4.790

– 4.525

– 4.310

– 4.187

 

Diverse werkzaamheden SODM

1.800

         

Verdeling loonbijstellingstranche 2014

683

637

1.389

1.323

937

 

Overig

6.225

3.211

8.314

7.936

9.680

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

392.784

349.016

333.707

310.807

303.833

308.809

Toelichting

Desalderingen AOfonds en RVO

De meevaller van het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOfonds) en het overschot op het eigen vermogen van RVO is ingezet voor het oplossen van de apparaatsproblematiek.

Overheveling p-direkt naar BZK

Het uitvoeringsbudget voor de dienstverlening van P-direkt wordt overgeheveld naar het Ministerie van BZK.

Diverse werkzaamheden SODM

SODM voert diverse werkzaamheden op het terrein van toezicht uit. Het betreft externe boorspecialisten, uitvoering van wettelijke taken en werkzaamheden in verband met steenkoolwinning.

Verdeling loonbijstellingstranche 2014

De loonbijstellingstranche 2014 voor sociale lasten is verdeeld over de relevante artikelen.

Overig

De definitieve verdeling van de taakstellingen van het huidige kabinet is verdeeld over het kerndepartement, de agentschappen en de ZBO’s. De uitwerking van de verdeling van taakstellingen is opgenomen in een tabel bij het apparaatsartikel 40. In het kader van de verdeling van de taakstelling is een bedrag gereserveerd voor sociaal flankerend beleid en reorganisatiekosten. Daarnaast is hier het aandeel van de agentschappen in de overheveling p-direkt verwerkt.

Ontvangsten niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

14.943

14.874

14.818

14.818

14.818

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

16.739

16.425

16.380

16.380

16.380

 

Nieuwe mutaties:

           

Desalderingen AOFonds en RVO

7.315

         

Overige ontvangsten

745

         
             

Stand Ontwerpbegroting 2015

39.742

31.299

31.198

31.198

31.198

31.198

Toelichting

Desalderingen AOFonds en RVO

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Overige ontvangsten

Het betreft een BTW-teruggave van de Belastingdienst.

Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien
Uitgaven niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Ontwerpbegroting 2014

250

250

250

250

250

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

8.530

– 40.932

– 44.740

– 45.062

– 45.888

 

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loonbijstellingstranche 2014

– 5.570

– 5.143

– 5.318

– 4.991

– 4.507

 

Verdeling prijsbijstellingstranche 2014

– 2.714

– 1.342

– 959

– 964

– 622

 

Invulling subsidietaakstelling begrotingsafspraken

 

44.900

50.200

50.600

50.600

 

Overig

– 496

2.267

567

167

167

 

Stand Ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling loonbijstellingstranche 2014

In de begroting 2014 is de loonbijstellingstranche 2014 sociale lasten verdeeld over de relevante artikelonderdelen.

Verdeling prijsbijstellingstranche 2014

In de begroting 2014 is de prijsbijstellingstranche 2014 ingezet voor het oplossen van diverse beleids- en apparaatsknelpunten.

Invulling subsidietaakstelling begrotingsafspraken

Op het onderdeel «Nog te verdelen» stond het restant van de subsidietaakstelling als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 (Rijksbrede herschikking subsidies bedrijfsleven). Deze taakstelling wordt nu definitief ingevuld.

Licence