Base description which applies to whole site

5.7 Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel Evaluatie- en onderzoeksbijlage

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel / onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

11

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

11

2014

2014

Verwachte opleverdatum is oktober 2014

 

Evaluatie PIANOo

11

2014

2014

Verwachte opleverdatum is september 2014

 

Evaluatie Frequentiebeleid

11

2015

2015

 

2 Overig onderzoek

 

Agentschap Telecom

11

2017

2017

 
 

Evaluatieonderzoek metrologiewet

11

2014

2015

 
 

Raad voor accreditatie

11

2015

2015

 
 

Autoriteit Consument en Markt

11

2017

2018

 
 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

11

2016

2016

 
 

Evaluatie wet Markt en Overheid

11

2015

2015

 
 

Evaluatie Postwet

11

2013

2013

Verwachte opleverdatum na het zomerreces 2014

 

Aanbestedingswet 2012

11

2014

2015

 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een sterk innovatievermogen

12

2014

2015

i.c.m. art 13.

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Innovatiekrediet

12

2016

2016

 
 

Seed capital technostarters

12

2016

2016

 
 

Fund of Funds

12

2016

2016

 
 

Business Angels/Informal Investors

12

2016

2016

 
 

Vroege fase financiering

12

2017

2017

 
 

ROM’s

12

2015

2015

 
 

Eurostars, Eureka, Opkomende markten, Geïndustrialiseerde landen

12

2013

2014

Oplevering na zomerreces

 

MIT-regeling (inclusief IPC’s)

12

2016

2016

 
 

TNO, Deltares, Marin en NLR (GTI’s)

12

2015

2015

 
 

Tussenevaluatie Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI)

12

2015

2015

 
 

STW

12

2016

2016

 
 

Ruimtevaartbeleid

12

2017

2017

 
 

Kennisbescherming: Evaluatie IE beleid

12

2018

2018

 
 

WBSO/RDA

12

2016

2016

 
 

Innovatiebox

     

Is verantwoordelijkheid Financiën, zal niet meer worden meegenomen in deze lijst

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een excellent ondernemingsklimaat

13

2014

2015

Artikel 13 wordt gecombineerd met artikel 12 en schuift 1 jaar op.

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

           
 

Valorisatie

13

2013

2014

 
 

Microfinanciering

13

2015

2015

 
 

Evaluatie Beroepsonderwijs in bedrijf

13

2013

2013

Subsidieregeling is afgerond. De tussenevaluatie van Berenschot is naar de TK gestuurd. De eindevaluatie voegt weinig toe en zal niet naar de TK gestuurd.

 

BMBK

13

2015

2016

 
 

Groeifaciliteit

13

2015

2016

 
 

Garantie Ondernemingsfinanciering

13

2013

2014

De evaluatie is in juni 2014 afgerond. De rapportage zal bij de volgende halfjaarlijkse benuttingsbrief aan de TK worden toegezonden.

 

Garantieregeling Scheepsnieuwbouw

13

2016

2017

 
 

Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw

13

2014

2014

 
 

Evaluatie groeiversneller

13

2014

2014

 
 

Programma Biobased Economy

13

2013

2014

hyperlink

 

Microfinanciering

13

2015

2015

 
 

Evaluatie Digitale agenda

13

2015

2016

 
 

Evaluatie regeldruk/ACTAL

13

2017

2017

 
 

Evaluatie Bewijs van Goede dienst

13

2013

2013

hyperlink

 

Bijdrage NBTC

13

2016

2016

 
 

Evaluatie EIM

13

2013

2014

 
 

Evaluatie ondernemingspleinen

13

2017

2017

 
 

Handelsregisterwet 2007

13

2013

2013

hyperlink

 

Zelfstandigenaftrek plus diverse overige maatregelen

13

   

Evaluatie zal worden bezien in relatie tot beleid rond winstbox.

2 Overig onderzoek

 

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13

2014

2015

Evaluatie wordt medio 2014 opgestart

 

Onderwijs en ondernemerschap

13

2015

2015

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14

2012

2014

Verwachte opleverdatum na het zomerreces 2014

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

SDE+

14

2016

2016

 
 

Subsidieregeling zonnepanelen

14

2014

nvt

Op 29 augustus 2013 heeft de Minister de Kamer geïnformeerd dat aangezien het kabinet geen intenties heeft om een vervolg te geven aan deze regeling, hij geen meerwaarde ziet in een evaluatie.

 

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

14

2014

2012

De regeling is eerder geëvalueerd (TK, 32 637, nr. 31

hyperlink) en in de tussentijd geen verdere ontwikkelingen.

 

Elektrisch rijden

14

2015

2015

 
 

Green Deal

14

2015

2015

 
 

Bijdrage Energieonderzoek Centrum Nederland

14

2015

2015

 
 

Top sectoren energie

14

2015

2015

 
 

Joint Implementation

14

2014

2015

 
 

Wet voorraadvorming Aardolieproducten

14

2017

2017

 
 

Onderzoek en ontwikkeling bodembeheer

14

2013

2014

Verwachte opleverdatum zomer 2014

 

Meerjarenafspraak Energie-efficïentie ETSondernemingen(MEE)

14

2013

2013

Evaluatie Meerjaren afspraken energie efficiëntie MEE, (TK, 30 196 nr. 221). hyperlink

 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

14

2012

2013

Evaluatie Energie Investerings-aftrek (TK, 33 752 nr. 5), hyperlink

2 Overig onderzoek

 

Evaluatie Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

14

2012

2013

TK, 31 410, nr. 19, hyperlink

Artikel 16 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Concurrerende, duurzame en veilige agro, visserij en voedselketen

16

2013

2014

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Integrale POP 2 evaluatie (waaronder Investeringsregeling Jonge Agrariërs, subsidieregeling kleine en grote netwerken, subsidieregeling beroepsopleiding en voorlichting, Demonstratieregeling, Stimuleringssubsidie biologische Productie, Samenwerking bij innovatie NU)

16

2016

2016

 
 

Brede weerverzekering

16

2015

2016

 
 

Garantieregeling Landbouw (GL) en Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI)

16

2018

2018

 
 

Demoregeling proefprojecten GLB

16

2015

2016

 
 

Fijnstofmaatregelen en luchtwassers

16

2014

2014

 
 

Meetprogramma duurzame stallen

16

2017

2017

 
 

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

16

2017

2017

 
 

Set aside regeling

16

2014

2014

 
 

Functionele agrobiodiversiteit (POP-Nieuwe uitdagingen)

16

2014

2014

 
 

Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en Nu duurzaamheidsinvesteringen

16

2013

2014

 
 

Eindevaluatie Europees Visserijfonds

16

2016

2017

 
 

Inbeslaggenomen goederen (IBG)

16

2014

2014

 
 

Ondersteuning biologische sector

16

2014

2014

 
 

Consumentenbond Voedselonderzoek

16

2014

2014

 
 

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

16

2014

2014

 
 

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

16

2014

2014

 
 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

16

2014

2014

 
 

GD basismonitoring en Diergezondheidsfonds (DGF)

16

2017

2017

 
 

Regeling stidug

16

2014

2015

 
 

Verlaagd tarief glastuinbouw

16

2013

2014

 
 

DLO subsidieregeling

16

2015

2015

 
 

Meststoffenwet

16

2016

2016

 
 

Programma Internationale Aangelegenheden (PIA)

16

2015

2015

 
 

Voedselzekerheid

16

2018

2018

 
 

Regeling praktijknetwerken veehouderijen

16

2012

2013

Hyperlink

 

Energie-efficiency voedings- en genotmiddelenindustrieindustrie

16

2012

2013

Hyperlink

 

Voedingscentrum Nederland

16

2012

2013

Hyperlink

 

Platform Verduurzaming voedsel

16

2013

2013

Hyperlink

 

Koopmansgelden

16

 

2014

De Koopmansgelden zijn ingezet voor verschillende doelen. Zie toelichting onder deze tabel.

           

2 Overig onderzoek

 

Evaluatie mosselconvenant

16

2014

2014

 
 

WOT Genetische bronnen

16

2014

2014

 
 

WOT Visserijonderzoek

16

2014

2015

 
 

WOT Economische informatievoorziening

16

2015

2015

 
 

WOT Voedselveiligheid

16

2014

2014

 
 

WOT Diergezondheid

16

2014

2014

 
 

WOT Natuur en milieu

16

2015

2016

 
 

Evaluatie binnenvisserij

16

2013

2013

Zie TK, 29 664, nr. 106 en TK 29 664 nr. 107 (Kabinetsreactie). hyperlink

 

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa)

16

   

Een Commissie van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de SDa en hierover wordt aan VWS en EZ gerapporteerd. Deze rapportage mondt jaarlijks uit in brief aan de TK (bijvoorbeeld TK, 2012–2013, 29 683, nr. 156).

De Koopmansgelden waren bestemd voor structuurverbetering van de melkveehouderij en vermindering van de milieubelasting door de melkveehouderij. Daartoe zijn de Koopmansgelden besteed aan landinrichting, kavelruil, regionale projecten gericht op milieu- en structuurverbetering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie. Zie ook Tweede Kamerstukken 2005–2006, 30 468 en 29 939, nr. 3. Een aanzienlijk deel van deze middelen is daartoe aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) toegevoegd (evaluatie http://edepot.wur.nl/245891). Daarnaast zijn deze middelen ingezet ten behoeve van de Melkveeacademie (evaluatie: http://edepot.wur.nl/135116), pilotprojecten Koe&Wij (http://www.archief.verantwoordeveehouderij.nl/producten/Koeenwij/Algemeen/Weidegang_in_Nederland_anno_2008.pdf) en Jonge Landbouwers (http://edepot.wur.nl/247754). Onder de verzamelterm innovatieprojecten melkveehouderij zijn ook diverse activiteiten met Koopmansgelden gefinancierd (http://www.innovatieagendamelkveehouderij.nl, http://edepot.wur.nl/22975 en http://www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343239333530

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

2012

2014

Hyperlink

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

IBO bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingaantallen

17

2012

2013

Hyperlink

 

Evaluatie NME

17

2013

2013

Hyperlink

2 Overig onderzoek

       
 

Regeling praktijkleren en groene plus

17

2013

2013

Meegenomen in beleidsdoorlichting

 

Regeling groene plus lectoraten

17

2012

2013

Meegenomen in beleidsdoorlichting

Artikel 18 Natuur en regio

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Natuur en regio

18

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Doorwerking ruimtelijk economisch beleid in de regio

18.1

2013

2014

 
 

Evaluatie EFRO (door Europese Commissie)

18.1

2015

2015

 
 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

18.1

2015

2016

 
 

Balans van de leefomgeving

18.2/3

2013

2014

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

 

Kroondomeinen

18.2

2016

2017

 
 

Natuurlijk ondernemen

18.2

2013

2014

TK 33 043, nr. 26

 

Beleids- en wetsevaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied

18.3

2014

2014

(nieuw ten opzichte van begroting 2014)

 

Natuurschoonwet 1928

18.3

2014

2014

(nieuw ten opzichte van begroting 2014)

 

Programmatische Aanpak Stikstof

18.2

2015

2015

 
 

SBB

18.3

2014

2014

 
 

Programma naar een rijke Waddenzee

18.2

2014

2014

Afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

Evaluatie Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland

18.3

2017

2017

 
 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid1

18.3

2017

2017

 
 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

18.2

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurpact

18.3

2016

2016

 
 

Evaluatie Natuurpact

18.3

2019

2019

 

2 Overig onderzoek

 

EHS Groot project 2012

18.3

2012

2013

TK 30 825, nr. 206

 

EHS Groot project 2013

18.3

2013

2014

 
 

EHS Groot project 20142

18.3

2014

2015

 
 

Voortgangsrapportage Natuurpact

18.3

Jaarlijks vanaf 2015

Jaarlijks vanaf 2015

 
1

Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2

Met de decentralisatie van de uitvoering van het natuurbeleid zal in overleg met de Tweede Kamer bepaald worden of de groot project status EHS en de rapportage Groot Project (in de huidige opzet) gehandhaafd blijft.

Licence