Base description which applies to whole site

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2016. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS voor 2016 toegenomen met EUR 780,4 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2016

VJN 2016

Mutatie

HGIS-uitgaven

5.678,6

6.524,5

845,9

HGIS-ontvangsten

263,4

328,9

65,5

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.415,2

6.195.6

780,4

Deze toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties met name veroorzaakt door kasschuiven uit latere jaren en per saldo overboekingen naar de HGIS voor opvang in de regio en mutaties op het Budget Internationale Veiligheid (BIV). In de hierna volgende tabellen is een vijftal categorieën opgenomen en zijn verder per onderdeel beknopt toegelicht.

Stand Miljoenennota 2016

5.678,6

1. Aanpassing BNI/BBP-raming

– 21,8

2. Eindejaarsmarge

85,7

3. Overboekingen van/naar HGIS

172,9

4. Kasschuiven

543,6

5. Desalderingen

65,5

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2016

845,9

Stand Voorjaarsnota 2016

6.524,5

   

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2016

263,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2016

65,5

Stand Voorjaarsnota 2016

328,9

Toelichting:

  • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS per saldo verlaagd met EUR 21,8 miljoen.

  • 2. De eindejaarsmarge, die over 2015 is aangevraagd, is in 2016 toegevoegd aan de HGIS. Het betreft hier de reguliere eindejaarsmarge maar ook de verrekening van de overschrijding van het noodhulpfonds in 2015.

  • 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Dit wordt met name veroorzaakt doordat enerzijds middelen worden toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor opvang in de regio. Daar staat tegenover dat budget wordt overgeheveld uit het Budget Internationale Veiligheid naar de begroting van Defensie. Het gaat hierbij om Defensie-uitgaven voor activiteiten gekoppeld aan missies en operaties die geen onderdeel van de HGIS zijn.

  • 4. Een aantal kasschuiven is opgenomen binnen de HGIS. Waaronder een kasschuif van EUR 236 miljoen uit 2017 naar 2016 voor het budget voor de Wereldbank ter optimalisatie van het kasritme van de Staat en een schuif van EUR 313 miljoen uit latere jaren voor de opvang van asielzoekers.

  • 5. Per saldo nemen de ontvangsten toe. Dit wordt veroorzaakt door mutaties bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (klimaatmiddelen), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vrijval van de begrotingsreserve voor FOM en FIB) en Defensie (ontvangsten van de VN voor de missie in Mali). Deze middelen worden binnen de HGIS opnieuw ingezet voor klimaatdoeleinden, het nieuwe instrument voor het bedrijfsleven: het Dutch Trade en Investment Fund (DTIF) en verrekend op de begroting van Defensie.

Licence