Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting betreft de verkregen kabinetsbijdrage voor de uitvoering van het boven sectoraal loonakkoord (€ 129,6 miljoen), die via het artikel Nominaal en onvoorzien is uitgedeeld aan de defensieonderdelen. Deze zijn onder de post «bijstellen formatiebudgetten nav gewijzigde arbeidsvoorwaarden» verantwoord. Op de artikelen inzet, investeringen krijgsmacht en Nominaal en onvoorzien is de definitieve eindejaarsmarge ingeboekt (€ 178,7 miljoen). Dit is de overloop naar 2016 van de verplichtingen die in 2015 niet tot betaling zijn gekomen.

Op het artikel inzet is vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) € 60 miljoen naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS) overgeheveld. Vanuit BH&OS is hiermee de inzet van Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) gefinancierd van € 20,8 miljoen. De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo – € 4,7 miljoen. Ten slotte werken de verlaagde ontvangsten door op het uitgavenkader (– € 8,3 miljoen).

Daarnaast zijn er kasschuiven gedaan om de ramingen van investeringen en van pensioenen en SBK aan te laten sluiten op het aangepaste verloop van de uitgaven.

Licence