Base description which applies to whole site

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

608.239

– 1.300

606.939

– 9.602

597.337

– 8.441

– 8.741

– 5.211

– 4.286

                   

Uitgaven

614.456

– 1.300

613.156

– 7.391

605.765

– 8.269

– 8.569

– 5.211

– 4.286

Waarvan juridisch verplicht

95%

               
                   

1. Gezondheidsbescherming

103.030

0

103.030

1.282

104.312

398

314

314

314

                   

Subsidies

4.988

0

4.988

– 2.265

2.723

– 1.177

– 1.026

– 1.026

– 1.026

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

4.654

0

4.654

– 1.931

2.723

– 841

– 603

– 603

– 603

Crisisbeheersing Volksgezondheid

319

0

319

– 319

0

– 321

– 408

– 408

– 408

                   

Opdrachten

2.735

0

2.735

189

2.924

217

145

135

135

waarvan onder andere:

                 

Crisisbeheersing Volksgezondheid

1.268

0

1.268

– 1.000

268

95

77

77

77

Aanschaf Jodiumtabletten

1.000

0

1.000

– 226

774

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

94.975

0

94.975

3.358

98.333

1.358

1.195

1.205

1.205

waarvan onder andere:

                 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

78.313

0

78.313

1.536

79.849

1.534

1.529

1.531

1.531

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

14.627

0

14.627

3.027

17.654

876

725

725

725

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

232

0

232

0

232

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan medeoverheden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

                   

2. Ziektepreventie

442.812

– 1.300

441.512

– 9.068

432.444

– 9.068

– 9.284

– 5.526

– 4.601

                   

Subsidies

222.553

– 1.300

221.253

– 6.779

214.474

– 9.445

– 8.961

– 9.603

– 8.878

Ziektepreventie

15.036

0

15.036

– 314

14.722

– 770

– 1.390

– 1.525

– 600

Jeugdgezondheidszorg

1.952

0

1.952

0

1.952

0

0

0

0

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

193.425

– 1.300

192.125

– 6.613

185.512

– 8.679

– 7.575

– 8.082

– 8.282

RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

12.140

0

12.140

148

12.288

4

4

4

4

                   

Opdrachten

15.377

0

15.377

– 2.920

12.457

– 2.500

– 3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

(Vaccin)onderzoek

15.271

0

15.271

– 2.920

12.351

– 2.500

– 3.500

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

203.916

0

203.916

631

204.547

2.877

3.177

4.077

4.277

RIVM: Opdrachtverlening Centra

203.916

0

203.916

631

204.547

2.877

3.177

4.077

4.277

                   

Bijdragen aan medeoverheden

966

0

966

0

966

0

0

0

0

                   

3. Gezondheidsbevordering

50.445

0

50.445

515

50.960

504

504

204

204

                   

Subsidies

30.733

0

30.733

1.357

32.090

154

154

– 146

– 146

waarvan onder andere:

                 

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

1.524

0

1.524

0

1.524

0

0

0

0

Verslavingszorg

7.361

0

7.361

– 346

7.015

– 346

– 346

– 346

– 346

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

10.458

0

10.458

881

11.339

30

0

0

0

Gezonde leefstijl jeugd

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Letselpreventie

3.767

0

3.767

660

4.427

400

400

0

0

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.579

0

4.579

33

4.612

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

2.631

0

2.631

147

2.778

100

100

200

200

                   

Opdrachten

4.951

0

4.951

– 655

4.296

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

1.060

– 1.060

0

0

0

0

0

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

513

0

513

441

954

0

0

0

0

Letselpreventie

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

196

0

196

0

196

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

577

0

577

– 485

92

– 350

– 350

– 350

– 350

RIVM: Voedselconsumptiepeiling

121

0

121

– 100

21

0

0

0

0

RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

106

0

106

– 35

71

0

0

0

0

Afgifte Schengenverklaringen via het CAK

350

0

350

– 350

0

– 350

– 350

– 350

– 350

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

550

550

700

700

700

700

                   

Bijdragen aan medeoverheden

14.184

0

14.184

– 252

13.932

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.067

0

14.067

– 252

13.815

0

0

0

0

                   

4. Ethiek

18.169

0

18.169

– 120

18.049

– 103

– 103

– 203

– 203

                   

Subsidies

17.067

0

17.067

– 400

16.667

– 400

– 400

– 500

– 500

Abortusklinieken

15.661

0

15.661

– 300

15.361

– 300

– 300

– 300

– 300

Beleid Medische Ethiek

1.406

0

1.406

– 100

1.306

– 100

– 100

– 200

– 200

                   

Opdrachten

396

0

396

– 17

379

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

– 3

0

– 3

– 3

– 3

– 3

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

3

0

3

– 3

0

– 3

– 3

– 3

– 3

                   

Ontvangsten

10.903

0

10.903

– 3.500

7.403

– 3.500

– 3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bestuurlijke boetes

4.252

0

4.252

0

4.252

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Binnen artikel 1 is door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het RIVM voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast zijn er additionele opdrachten aan het RIVM verstrekt (€ 3,8 miljoen). Het betreft onder andere drie meerjarige opdrachten die gebaseerd zijn op de nota Gezondheid Dichtbij gebaseerde én een opdracht voor de communicatie voor «Alles is gezondheid...». Dit budget is overgeheveld van het instrument subsidies binnen dit artikelonderdeel.

Tot slot zijn de middelen van het programma Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 1,4 miljoen).

2. Ziektepreventie

Subsidies

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Ter dekking van het gewijzigd amendement 28 van de leden De Lange en Tanamal (TK 34 300-XVI, nr. 28) voor de financiering van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVFP) zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve Zorg (€ 2 miljoen). De middelen worden ingezet om een landelijk dekkend netwerk te kunnen opbouwen en de transitie te maken naar een meer ambulante werkwijze.

Daarnaast is binnen dit artikel door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbescherming (€ 0,6 miljoen) voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur. Voor een publiekscampagne verbetering productsamenstelling, de hogere kosten van het CAK voor de verlening van de zogenoemde Schengenverklaringen en de financiering van de Hoorstichting zijn middelen overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbevordering (€ 1,6 miljoen).

Voor de bijdrage aan de subsidieregeling Donatie bij leven zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen).

Voor de uitvoering van nieuwe Europese regelgeving is er een extra bijdrage geleverd aan het CCMO (€ 0,6 miljoen).

In de reservering voor technologische en demografische ontwikkelingen van de screeningsprogramma’s is budget vrijgevallen (€ 0,6 miljoen).

Verder is door een herschikking van het budget binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie budget (€ 1,7 mln.) overgeheveld naar de instrumenten opdrachten en bijdragen aan agentschappen.

Als gevolg van een vertraging in de uitrol van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening in 2015 is in overleg met de screeningsorganisaties besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te stellen en het budget voor 2016 te verhogen (€ 1 miljoen).

Opdrachten

(Vaccin) onderzoek

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Financiën voldaan. Daarnaast is € 0,6 miljoen bijgeboekt als gevolg van een herschikking binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie.

Ontvangsten

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting voldaan.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

4.097.613

1.300

4.098.913

– 3.810.150

288.763

– 146.366

– 2.871

7.960

30.660

                   

Uitgaven

4.187.157

1.300

4.188.457

46.738

4.235.195

52.871

248

10.292

30.660

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

               
                   

1. Kwaliteit en veiligheid

129.213

0

129.213

8.824

138.037

21.569

20.431

21.475

15.870

                   

Subsidies

118.421

0

118.421

3.822

122.243

16.734

15.396

16.440

16.135

waarvan onder andere:

                 

Integraal Kankercentrum Nederland

34.490

0

34.490

0

34.490

0

0

0

0

Nederlands Kanker Instituut

17.226

0

17.226

0

17.226

0

0

0

0

Zwangerschap en geboorte

3.505

0

3.505

0

3.505

0

0

0

0

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.462

0

3.462

0

3.462

0

0

0

0

Nictiz

5.110

0

5.110

0

5.110

0

0

0

0

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.272

0

1.272

136

1.408

0

0

0

0

Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

6.819

0

6.819

418

7.237

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.032

0

3.032

91

3.123

0

0

0

0

Regeling Donatie bij leven

700

0

700

200

900

0

0

0

0

Onderzoek

2000

0

2.000

– 1.000

1.000

0

0

0

0

TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza)

2.825

0

2.825

72

2.897

500

0

0

0

LSH projecten inclusief DCTI

7.742

0

7.742

0

7.742

1.085

0

0

0

UMC Groningen: Lifelines project

3.498

0

3.498

0

3.498

0

0

0

0

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.250

0

21.250

370

21.620

370

370

370

370

Antibioticaresistentie

0

0

0

500

500

7.500

10.000

15.100

15.100

Inloophuizen kankerpatiënten

0

0

0

450

450

450

450

450

450

Uitvoering Agenga gepast gebruik en transparantie ggz

0

0

0

2.500

2.500

7.500

4.000

0

0

                   

Opdrachten

7.923

0

7.923

4.303

12.226

4.826

5.026

5.026

– 274

waarvan onder andere:

                 

Implantatenregister

300

0

300

204

504

0

0

0

0

Publiekscampagne orgaandonatie

1.500

0

1.500

220

1.720

0

0

0

0

Programma Gender en Gezondheid

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

2.869

0

2.869

699

3.568

9

9

9

9

waarvan onder andere:

                 

CIBG: Donorregister

2.355

0

2.355

25

2.380

0

0

0

0

                   

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.918.893

300

3.919.193

3.922

3.923.115

5.035

6.700

6.700

6.700

                   

Subsidies

15.054

600

15.654

3.058

18.712

1.785

2.000

2.000

2.000

waarvan onder andere:

                 

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Anonieme e-mental health

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.199

0

6.199

0

6.199

0

0

0

0

Suïcidepreventie

1.642

0

1.642

2.000

3.758

2.000

2.000

2.000

2.000

Verspilling in de zorg

0

0

0

324

324

0

0

0

0

Kwaliteitsimpuls apothekers

2.900

0

2.900

– 1.300

1.600

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.893.700

0

3.893.700

0

3.893.700

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.508.700

0

2.508.700

0

2.508.700

0

0

0

0

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

1.353.000

0

1.353.000

0

1.353.000

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

0

32.000

0

32.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

8.145

– 300

7.845

1.483

9.328

3.250

4.700

4.700

4.700

waarvan onder andere:

                 

Programma Verspilling in de zorg

300

0

300

– 200

100

100

0

0

0

Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik

2.880

0

2.880

0

2.880

0

0

0

0

Publiekscampagne Depressie

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

CIBG: WPG/GVS/APG

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

619

0

619

– 619

0

0

0

0

0

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

619

0

619

– 619

0

0

0

0

0

                   

3. Bevorderen werking van het stelsel

139.051

1.000

140.051

33.992

174.043

26.267

– 26.883

– 17.883

8.090

                   

Subsidies

30.930

1.000

31.930

– 9.585

22.345

– 49.107

– 24.107

– 15.125

10.875

waarvan onder andere:

                 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

791

0

791

150

941

875

875

875

875

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

30.000

0

30.000

– 9.840

20.160

– 50.000

– 25.000

– 16.000

10.000

                   

Inkomensoverdrachten

26.927

0

26.927

85.090

112.017

81.090

90

90

90

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.927

0

26.927

0

26.927

0

0

0

0

Schadevergoeding Erasmus MC

0

0

0

85.000

85.000

81.000

0

0

0

                   

Opdrachten

4.529

0

4.529

3.758

8.287

9

9

27

0

waarvan onder andere:

                 

Risicoverevening

1.890

0

1.890

– 105

1.785

– 18

– 18

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

471

0

471

683

1.154

27

27

27

0

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

21.539

0

21.539

– 150

21.389

– 875

– 875

– 875

– 875

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

21.539

0

21.539

– 150

21.389

– 875

– 875

– 875

– 875

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

51.022

0

51.022

– 41.031

9.991

– 4.850

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

35.954

0

35.954

– 29.461

6.493

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

15.068

0

15.068

– 11.570

3.498

– 4.850

– 2.000

– 2.000

– 2.000

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.104

0

4.104

– 4.090

14

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

4.104

0

4.104

– 4.090

14

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

60.955

0

60.955

0

60.955

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wanbetalers

59.902

0

59.902

0

59.902

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz

Om het hoge ambitieniveau uit de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz waar te maken, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De € 2,5 miljoen in 2016 is bestemd voor het onderzoeksprogramma voor de ggz (€ 1 miljoen) en voor versterking van de positie van de cliënt (€ 1,5 miljoen).

Opdrachten

Programma Gender en Gezondheid

Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van kostenverspilling en zorgkosten. Met dit voorstel wordt een meerjarig, nationaal kennisprogramma bij ZonMW gestart worden om de kwaliteit van zorg genderspecifiek te verbeteren (€ 3 miljoen).

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Suïcidepreventie

Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 Volksgezondheid voor de uitbreiding van de financiering van de Stichting 113Online om zowel uit te breiden in capaciteit, de expertisefunctie te verstevigen en in te zetten op een inbedding van suïcidepreventie in de regio (Supranet) (€ 2 miljoen).

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De niet benodigde middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.

Opdrachten

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

Het streven is dat het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Wadden vanaf augustus 2016 wordt uitgevoerd met een ambulancehelikopter in opdracht van RAV Fryslan. Deze voorziening wordt in 2016 vanaf de begroting bekostigd. Daartoe worden beschikbare middelen binnen het BKZ overgeheveld (€ 3 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

In de Voorjaarsnota 2015 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming van de wanbetalers verhoogd met het oog op de invoering van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. De wet treedt (pas) in werking per 1 juli 2016. Voor 2016 volgt zodoende een incidentele meevaller bij de uitgaven van € 20 miljoen.

Daarnaast is een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid verwerkt. Dit heeft te maken met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Tot slot is een overboeking naar artikel 4 verwerkt voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen).

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

Dit betreft een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen).

De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor op onderzoek ten aanzien van de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder is sprake van ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed (€ 6,5 miljoen). De evaluatie over 2016 en 2017 wordt afgewacht om te kijken of er structureel budget bij het Zorginstituut kan worden afgeboekt.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

3.643.306

0

3.643.306

– 3.275.292

368.014

– 68.609

– 73.853

– 79.366

– 85.733

                   

Uitgaven

3.644.801

0

3.644.801

90.408

3.735.209

– 68.609

– 73.853

– 79.366

– 85.733

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

               
                   

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

88.899

0

88.899

2.177

91.076

46

– 487

– 321

346

                   

Subsidies

22.629

0

22.629

1.784

24.413

– 1.004

– 487

– 321

346

waarvan onder andere:

                 

Movisie

7.198

0

7.198

0

7.198

0

0

0

0

Transitie en transformatie

1.135

0

1.135

3.380

4.515

700

0

0

0

Wmo-werkplaatsen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

Ondersteuning vrijwilligers

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Mezzo

3.200

0

3.200

0

3.200

0

0

0

0

Siriz (opvang specifieke groepen)

1.517

0

1.517

0

1.517

0

0

0

0

Aanpak Laaggeletterdheid

2000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

66.270

0

66.270

– 667

65.603

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.654

0

60.654

0

60.654

0

0

0

0

Evaluatie Wmo 2015

980

0

980

0

980

0

0

0

0

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

1.060

1.060

1.050

0

0

0

                   

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.555.902

0

3.555.902

88.231

3.644.133

– 68.655

– 73.366

– 79.045

– 86.079

                   

Subsidies

82.613

0

82.613

27.402

110.015

31.496

33.563

33.984

32.650

waarvan onder andere:

                 

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

18.000

0

18.000

2.000

20.000

0

0

0

0

Waardigheid en trots

0

0

0

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Vilans

4.686

0

4.686

3

4.689

3

3

3

3

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.142

0

11.142

207

11.349

207

207

207

207

InVoorZorg! (IVZ)

9.642

0

9.642

– 2.294

7.348

6.933

0

0

0

Joodse en Indische instellingen

2.504

0

2.504

0

2.504

0

0

0

0

Subsidieregeling palliatieve zorg

15.551

0

15.551

– 41

15.510

– 41

– 41

– 41

– 41

Subsidies netwerken palliatieve zorg

3.480

0

3.480

– 1

3.479

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

2.416

0

2.416

0

2.416

0

0

0

0

Dementie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Transitie HLZ

4.722

0

4.722

– 1.636

3.086

0

0

0

0

Bureau mentorschap

513

0

513

38

551

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

– 88.500

– 93.600

– 99.000

– 104.700

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

– 88.500

– 93.600

– 99.000

– 104.700

                   

Opdrachten

12.859

0

12.859

– 7.761

5.098

– 13.752

– 15.430

– 16.130

– 16.130

waarvan onder andere:

                 

Informatievoorziening zorg en ondersteuning

1.670

0

1.670

0

1.670

0

0

0

0

Transitie HLZ

2.350

0

2.350

0

2.350

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgeverschap

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

92.130

0

92.130

50.190

142.320

2.101

2.101

2.101

2.101

waarvan onder andere:

                 

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

23.400

0

23.400

47.600

71.000

0

0

0

0

Centrum Indicatiestelling Zorg

68.707

0

68.707

2.613

71.320

2.124

2.124

2.124

2.124

ZiNL: iWlz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

3.441

0

3.441

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Transitie en transformatie

Het budget voor transitie en transformatie op dit artikelonderdeel is met een bedrag van circa € 3,4 miljoen opgehoogd. Voor het overgrote deel (€ 2,1 miljoen) betreft dit overboekingen vanuit andere artikelonderdelen voor het evaluatieonderzoek van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) dat het SCP op verzoek van VWS uitvoert.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

In het kader van Verantwoord Begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

Op het budget voor de compensatieregeling pgb-trekkingsrechten is in 2015 € 2 miljoen niet tot besteding komen. Deze € 2 miljoen blijft beschikbaar voor de compensatieregeling.

Waardigheid en Trots

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies. Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan de ondersteuning van 150 verpleeghuizen die projecten uitvoeren om de kwaliteit te verbeteren en aan het publiceren van cliëntervaringen op ZorgkaartNederland.

InVoorZorg!

Op het budget voor InVoorZorg! zal in verband met een temporisering van de uitgaven na verwachting in 2016 € 2,3 miljoen niet tot besteding komen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 18,4 miljoen).

Opdrachten

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen.

De totale uitvoeringskosten van gemeenten bedraagt op basis van de begroting 2016 van de SVB € 47,6 miljoen. Dit betekent per saldo dat in 2016 een bedrag van € 16,6 miljoen (saldo € 47,6 miljoen en VWS-bijdrage € 31 miljoen) uit het gemeentefonds is overgeboekt naar de begroting van VWS gezien de financiering van de SVB via de begroting van VWS verloopt. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Vanwege wijzigingen in de langdurige zorg is het nodig de criteria voor het recht op tweemaal kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, opnieuw vast te stellen. De uitvoering hiervan is belegd bij het CIZ. Deze mutatie betreft de structurele overboeking van de middelen van de begroting van SZW naar VWS omdat de financiering van het CIZ via de VWS-begroting plaatsvindt. Voor 2016 is dit een bedrag van € 2,6 miljoen.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

829.432

0

829.432

– 54.217

775.215

– 8.681

81.128

29.116

22.506

                   

Uitgaven

871.197

0

871.197

75.939

947.136

46.849

30.830

29.116

22.506

Waarvan juridisch verplicht (%)

94%

               
                   

1. Positie cliënt

23.383

0

23.383

2.036

25.419

0

0

0

0

                   

Subsidies

20.002

0

20.002

– 175

19.827

79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.730

0

19.730

– 175

19.555

79

0

0

0

                   

Opdrachten

3.289

0

3.289

2.233

5.522

– 79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.144

0

3.144

0

3.144

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

92

0

92

– 22

70

0

0

0

0

                   

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

430.131

0

430.131

29.047

459.178

33.650

18.000

17.000

17.000

                   

Subsidies

414.954

0

414.954

28.990

443.944

33.653

18.000

17.000

17.000

waarvan onder andere:

                 

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

191.433

0

191.433

0

191.433

0

0

0

0

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.022

0

112.022

– 22

112.000

0

0

0

0

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

20.615

0

20.615

0

20.615

0

0

0

0

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.197

0

38.197

0

38.197

0

0

0

0

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.501

0

1.501

0

1.501

0

0

0

0

Regionaal arbeidsmarktbeleid

8.500

0

8.500

0

8.500

0

0

0

0

Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts)

8.312

0

8.312

– 5.900

2.412

0

0

0

0

Pensioenregeling UMC's

0

0

0

28.200

28.200

32.800

17.000

17.000

17.000

Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg)

3.474

0

3.474

0

3.474

0

0

0

0

                   

Opdrachten

8.653

0

8.653

– 505

8.148

0

0

0

0

Arbeidsmarktonderzoek

1.250

0

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Celsus

650

0

650

0

650

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

– 3

0

– 3

0

0

0

Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen

3

0

3

– 3

0

– 3

0

0

0

                   

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

124.782

0

124.782

15.711

140.493

10.495

10.506

9.742

485

                   

Subsidies

10.636

0

10.636

8.512

19.148

9.152

7.951

7.951

10

waarvan onder andere:

                 

Nivel

5.636

0

5.636

337

5.973

10

10

10

10

Innovatie en zorgvernieuwing

0

0

0

7.007

7.007

8.021

7.715

7.715

0

Jaar van de transparantie

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

344

0

344

150

494

150

150

150

150

                   

Bijdragen aan agentschappen

3.791

0

3.791

– 2.398

1.393

– 2.071

– 2.071

– 2.071

– 2.071

waarvan onder andere:

                 

CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders

500

0

500

0

500

0

0

0

0

CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders

1.411

0

1.411

– 1.411

0

– 1.411

– 1.411

– 1.411

– 1.411

CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

800

0

800

0

800

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

110.011

0

110.011

9.447

119.458

3.264

4.476

3.712

2.396

waarvan onder andere:

ZonMw: programmering

110.011

0

110.011

9.297

119.308

3.114

4.476

3.712

2.396

                   

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

180.401

0

180.401

20.018

200.419

286

856

906

3.553

                   

Subsidies

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Uitvoering Wtcg

26

0

26

0

26

0

0

0

0

                   

Opdrachten

202

0

202

– 35

167

– 27

– 27

– 27

0

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering Wtcg

102

0

102

81

183

– 27

– 27

– 27

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

178.173

0

178.173

22.053

200.226

2.813

3.383

3.433

3.553

CAK

69.870

0

69.870

9.755

79.625

4.003

4.303

4.223

4.223

NZa

55.969

0

55.969

– 90

55.879

– 82

– 81

– 82

– 82

Zorginstituut Nederland

48.503

0

48.503

13.719

62.222

– 84

– 81

– 81

– 82

CBZ

899

0

899

– 899

0

– 902

– 901

– 902

– 902

CSZ

2.923

0

2.923

– 432

2.500

– 126

139

271

392

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.000

0

2.000

– 2.000

0

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

EZ: ACM

2.000

0

2.000

– 2.000

0

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

                   

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

                   

Bekostiging

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

Zorg en welzijn

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

                   

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

3.482

0

3.482

1.718

5.200

1.418

468

468

468

                   

Subsidies

300

0

300

1.700

2.000

1.400

450

450

450

                   

Opdrachten

3.182

0

3.182

18

3.200

18

18

18

18

                   

Ontvangsten

4.858

0

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Deze overboeking is bedoeld voor communicatiekosten, waaronder voor de NIX18 campagne.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Innovatie, beroepen en opleidingen

Dit betreft een technische herschikking van € 5.9 miljoen binnen het instrument subsidies.

Pensioenregeling UMC’s

Deze post is opgehoogd met € 28,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende twee delen:

  • Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie

    De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.

  • Compensatie herstelopslag UMC’s

    De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de -herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Innovatie en Zorgvernieuwing

Met het tijdelijke programma Innovatie en Zorgvernieuwing wordt het innovatief vermogen van het stelsel van preventie, zorg en ondersteuning vergroot, zodat dit stelsel sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in en wensen uit de samenleving. Het is noodzakelijk ook de komende jaren met de zorgsector tot een afgewogen agenda voor innovatie te komen. Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing geeft innovatie al op een aantal onderdelen een duw in de rug, ondere andere door het cofinancieren van het PGD, het investeren in een FastTrack-fonds en het verbreden van ParkinsonNet. Vanwege het kostenbesparende effect van de maatregelen op middellange termijn is het budget overgeheveld uit het Budgettair Kader Zorg (€ 7 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 9,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboekingen vanuit artikel 6 voor de Sportimpuls tranche 2016 (€ 6,5 miljoen), het programma sportblessurepreventie (€ 0,6 miljoen) en de kennis en innovatieagenda sport (€ 1 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsaactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Dit betreft bijdragen aan het CAK van in totaal € 9,8 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 4 voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast is voor hogere uitvoeringskosten van de gewijzigde wettelijke regelingen door het CAK extra budget toegevoegd (€ 5,8 miljoen). De hogere uitvoeringskosten hebben betrekking op het invoeren van nieuwe taken en de afwikkeling van de CER en de Wtcg (waar in het beschikbare kader geen budgetten meer voor zijn opgenomen).

Tot slot is er van artikel 5 Jeugd een overboeking verwerkt voor de uitvoeringskosten op het gebied van de Jeugdwet (€ 1,6 miljoen).

Zorginstituut Nederland

Dit betreft bijdragen aan het ZiNL van in totaal € 13,7 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen). Daarnaast is er een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg verwerkt die samenhangt met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

EZ: ACM

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken van € 2 miljoen voor het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke macht, AMM).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij onder andere om de doorwerking op het budget (jeugd)zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de jeugdzorg op de BES-eilanden.

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

In de begroting 2016 is structureel € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de strafrechtelijke handhaving in de zorg. Deze middelen worden in de eerste suppletoire begroting 2016 ten behoeve van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie (OM) overgeboekt naar de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van SZW en Veiligheid en Justitie. In december 2015 (TK 28 828, nr. 225) is naar aanleiding van signalen van de Inspectie SZW vanaf 2016 nog eens € 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Deze middelen zijn in de eerste suppletoire begroting 2016 verwerkt. Tevens zijn middelen geraamd voor de inrichting van het doorontwikkeld centraal meldpunt zorgfraude.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

                   

Uitgaven

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

51%

               
                   

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

                   

Subsidies

112.345

0

112.345

87.850

200.195

– 5.909

– 4.947

– 4.000

– 3.000

Schippersinternaten

22.484

0

22.484

0

22.484

0

0

0

0

Participatie

1.932

0

1.932

– 190

1.742

91

53

0

0

Kennis en beleidsinformatie

6.076

0

6.076

0

6.076

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.816

0

1.816

334

2.150

0

0

0

0

Jeugdhulp

20.026

0

20.026

14.706

34.732

– 6.000

– 5.000

– 4.000

– 3.000

Transitie jeugd

60.011

0

60.011

73.000

133.011

0

0

0

0

                   

Opdrachten

12.374

0

12.374

– 2.873

9.501

– 1.000

– 833

– 667

0

Kennis en beleidsinformatie

1.737

0

1.737

104

1.841

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.668

0

1.668

165

1.833

0

0

0

0

Jeugdhulp

4.504

0

4.504

– 1.891

2.613

– 1.000

– 833

– 667

0

Transitie jeugd

4.465

0

4.465

– 1.072

3.393

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

1.232

0

1.232

0

1.232

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

203

0

203

0

203

0

0

0

0

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

203

0

203

0

203

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

82.508

0

82.508

0

82.508

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

78.000

0

78.000

0

78.000

0

0

0

0

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Per 1 januari 2016 is de regeling huisvestingslasten jeugdzorgPlus van kracht. In deze regeling is de normatieve huisvestingscomponent vastgesteld op € 16.000. Op basis van bezetting, ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van de kapitaallasten in verband met de huisvesting. Er is ruimte in deze subsidie voor projectsubsidies voor de jeugdzorginstellingen die met hun kapitaallasten boven de € 16.000 uitkomen. Door deze ruimte in zijn geheel in 2016 te benutten, kunnen projecten worden opgezet om de huisvestingslasten te uniformeren (€ 14,7 miljoen). De middelen kunnen worden gedekt door middel van een kasschuif uit latere jaren.

Transitie jeugd

De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn in 2015 lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. De middelen die in 2015 niet tot besteding zijn gekomen, zijn doorgeschoven naar 2016 (€ 73 miljoen).

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

106.757

0

106.757

– 64.485

42.272

– 9.143

– 2.852

– 1.407

– 846

                   

Uitgaven

128.813

0

128.813

– 63.015

65.798

– 3.428

– 852

– 1.407

– 846

Waarvan juridisch verplicht (%)

96%

               
                   

1. Passend sport- en beweegaanbod

79.648

– 550

79.098

– 59.513

19.585

– 2.428

148

– 407

154

                   

Subsidies

23.141

– 550

22.591

– 6.972

15.619

– 2.428

148

– 407

154

Gehandicaptensport

1.824

300

2.124

– 250

1.874

0

0

0

0

Verantwoord sporten en bewegen

929

0

929

– 795

134

– 650

– 650

– 650

– 321

Sport en bewegen in de buurt

12.935

– 850

12.085

– 5.732

6.353

– 1.778

798

243

475

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.453

0

7.453

– 195

7.258

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.000

0

3.000

600

3.600

0

0

0

0

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

600

600

0

0

0

0

Energiebesparing en duurzame energie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

203

203

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

203

203

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan medeoverheden

53.507

0

53.507

– 53.344

163

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

47.108

0

47.108

– 47.098

10

0

0

0

0

Energiebesparing en duurzame energie

6.399

0

6.399

– 6.246

153

0

0

0

0

                   

2. Uitblinken in sport

39.513

750

40.263

– 1.940

38.323

0

0

0

0

                   

Subsidies

27.278

750

28.028

– 1.940

26.088

0

0

0

0

Topsportevenementen

7.033

0

7.033

– 2.650

4.383

0

0

0

0

Topsportprogramma's

18.758

750

19.508

560

20.068

0

0

0

0

Dopingbestrijding

1.487

0

1.487

150

1.637

0

0

0

0

                   

Inkomensoverdrachten

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

Stipendiumregeling

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

180

0

180

0

180

0

0

0

0

Dopingbestrijding

180

0

180

0

180

0

0

0

0

                   

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

9.652

– 200

9.452

– 1.562

7.890

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Subsidies

9.287

0

9.287

– 1.487

7.800

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Kennis als fundament

9.287

0

9.287

– 1.487

7.800

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Opdrachten

303

– 200

103

– 75

28

0

0

0

0

Kennis als fundament

303

– 200

103

– 75

28

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

0

62

0

62

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor de Sportimpuls tranche 2016, uitgevoerd door ZonMw, zijn de middelen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid, omdat via dit artikel ZonMw wordt gefinancierd (€ 6,5 miljoen). Het betreft middelen voor projecten op het terrein van Sport en Bewegen in de Buurt (reguliere Sportimpuls, Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB)).

Tot slot heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een ingediend amendement bij de begrotingsbehandeling SZW voor 2016 en 2017 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om kinderen te helpen met een sportlidmaatschap (TK 34 300 XV, nr. 17). Deze middelen zijn door SZW voor dit doel overgeboekt naar de begroting van VWS en zal worden toegevoegd aan het Jeugd Sport Fonds.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.899,7 fte realiseren in 2016. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58,0 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2016 heeft VWS een bedrag van € 47,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Energiebesparing en duurzame energie (RVO)

Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,2 miljoen).

2. Uitblinken in sport

Subsidies

Dit betreft grotendeels een eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland van € 2,5 miljoen in de vorm van een decentralisatie-uitkering voor het organiseren van de Big Start van de Giro d’Italia 2016.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

290.109

0

290.109

– 249.208

40.901

0

0

0

0

                   

Uitgaven

290.109

0

290.109

20.000

310.109

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

               
                   

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

20.260

0

20.260

– 3.300

16.960

0

0

0

0

                   

Subsidies

19.460

0

19.460

– 3.300

16.160

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.486

0

5.486

0

5.486

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

1.848

0

1.848

0

1.848

0

0

0

0

Zorg- en dienstverlening

7.667

0

7.667

– 2.300

5.367

0

0

0

0

                   

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                   

Opdrachten

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                   

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

269.849

0

269.849

23.300

293.149

0

0

0

0

                   

Inkomensoverdrachten

254.922

0

254.922

23.400

278.322

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wuv vervolgingsslachtoffers

148.200

0

148.200

4.400

152.600

0

0

0

0

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

65.800

0

65.800

0

65.800

0

0

0

0

Wbp via Stichting 1940–1945

36.200

0

36.200

0

36.200

0

0

0

0

Backpay

0

0

0

19.000

19.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

14.927

0

14.927

– 100

14.827

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

SVB

10.800

0

10.800

– 100

10.700

0

0

0

0

PUR

2.900

0

2.900

0

2.900

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Zorg- en dienstverlening

Voor de betaling van de pensioenen en uitkeringen aan de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II door de SVB, op grond van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, is budget overgeheveld naar artikelonderdeel 2 inkomensoverdrachten.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten.

Backpay

De bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Backpay zijn in 2015 niet tot besteding gekomen. De betalingen vinden plaats in 2016.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

                   

Uitgaven

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

Waarvan juridisch verplicht

100%

               
                   

Inkomensoverdrachten

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

1. Zorgtoeslag

4.383.295

0

4.383.295

– 27.245

4.356.050

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

7.738

0

7.738

0

7.738

0

0

0

0

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

41.299

0

41.299

0

41.299

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld (€ 27,2 miljoen). Door de lagere vaststelling van de standaardpremie valt de zorgtoeslag circa € 75 miljoen lager uit. Overige bijstellingen (ontwikkeling inkomens, kaspatroon) leiden tot een opwaartse bijstelling van circa € 50 miljoen.

Licence