Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2017. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).

Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

8.176,0

212,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

8.176,0

212,5

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

8.118,2

241,4

         

– Mutaties Miljoenennota 2017 (uitkomst 2016)

 

– 88,0

10,5

         

– Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2016

     
         

1.

Regeringsvliegtuig

97

– 40,0

 

2.

Hydrologische maatregelen

13

– 12,8

10,0

3.

Eenvoudig Beter

div.

11,0

 

4.

Bijstelling ETS-ontvangsten

19

 

– 54,0

5.

Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten

17

 

– 2,0

6.

Overige interdepartementale overboekingen

     
 

– waarvan uit het Infrastructuurfonds

26

– 37,0

 
 

– waarvan uit het Deltafonds

26

– 20,5

 
 

– waarvan uit Hoofdstuk XII

div.

– 17,9

 
 

Diversen

 

– 2,6

0,7

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

7.910,3

206,6

1. Regeringsvliegtuig

In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de Miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg hiervan worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.

2. Hydrologische maatregelen

Vanaf 2016 zal in totaal € 30,0 miljoen aan opbrengsten uit grondverkoop worden overgeboekt naar het Provinciefonds voor hydrologische maatregelen uitgevoerd door provincies. In navolging van de overheveling van € 5,0 miljoen bij de Eerste suppletoire 2016 wordt bij deze Tweede suppletoire 2016 in totaal € 12,8 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds. De dekking komt met name uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds.

3. Eenvoudig Beter

Dit betreft de bijdrage aan het programma Eenvoudig Beter voor de implementatie van de Omgevingswet.

4. Bijstelling ETS-ontvangsten

De ETS-ontvangsten vallen in 2016 naar verwachting € 54,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten komt doordat de veilingopbrengst per emissierecht afneemt.

5. Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten

De zogenaamde «Governmental Planning Compensation Levy» (hoofdzakelijk het Schadeschap Luchthaven Schiphol) is in 2016 stopgezet. De totale kosten zoals die door het Rijk zijn voorgefinancierd, zijn inmiddels terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen middels deze heffing. Dit leidt tot een verlaging van het ontvangstenbudget.

6. Overige interdepartementale overboekingen

Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen en overboekingen naar het Provincie, Gemeente-, het Btw-compensatiefonds. De meest vermeldenswaardige overboekingen zijn onder andere OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds. Verder vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds voor de uitvoering en planuitwerking van de gebiedsontwikkeling van het project Ooijen-Wanssum vanuit het Deltafonds (€ 20,6 miljoen). En wordt er vanuit Hoofdstuk XII een bijdrage geleverd aan het Gemeente- en Provinciefonds voor de bodemsanering van het Olasfa-terrein te Olst en de saneringsopgave van Rotterdamse Gasfabrieken, respectievelijk € 6,9 miljoen en € 4,7 miljoen.

Licence