Base description which applies to whole site

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

B.1 Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Het overschot wordt onder andere verklaard door meevallers en vertragingen bij projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de directie Bedrijfsvoering. Voor het personele gedeelte van de begroting wordt het overschot onder andere veroorzaakt lagere vervoerskosten. In 2016 zijn minder ontvangsten gerealiseerd omdat er minder openstaande vorderingen betreffende personele uitgaven uit voorgaande jaren waren en dat betrof voor het grootste gedeelte ontvangsten voor gedetacheerden.

B.2 Kabinet van de Koning

Artikel 1 Kabinet van de Koning

Het overschot bij het Kabinet van de Koning wordt veroorzaakt door met name lagere personele uitgaven dan geraamd.

B.3 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichten- en Veiligheidsdiensten

Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Het overschot wordt verklaard door niet volledige personele bezetting gedurende het jaar en lagere uitgaven voor een gedetacheerde dan geraamd. Daarnaast was sprake van een meevaller in het onderhoud van technische installaties en een niet tijdige facturering van geleverde prestaties. De ontvangsten hebben betrekking op een vergoeding van het UWV als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

B.4.1 Exploitatieoverzicht 2016

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 20151

Baten

       

Omzet moederdepartement

22.071

24.158

2.087

25.214

Omzet overige departementen

36.937

48.203

11.266

42.846

Omzet derden

27.947

21.666

– 6.280

21.919

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

16

16

376

Bijzondere baten

0

37

37

8

Totaal baten

86.955

94.080

7.125

90.363

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

11.920

13.095

1.175

12.385

Waarvan eigen personeel

10.920

11.078

157

10.644

Waarvan externe inhuur

1.000

1.472

472

1.388

Waarvan overige personele kosten

0

546

546

352

– Materiële kosten

75.034

81.108

6.074

76.768

Waarvan apparaat ICT

4.989

5.598

609

1.552

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

70.045

75.510

5.465

75.216

         

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

     

– Immaterieel

0

0

0

0

– Materieel

0

0

0

0

Overige lasten

     

– Dotaties voorzieningen

0

209

209

352

– Bijzondere lasten

0

19

19

1

Totaal lasten

86.955

94.431

7.476

89.506

Saldo van baten en lasten

0

– 351

– 351

857

1

Aangepast i.v.m. stelselwijziging

Toelichting:

Met ingang van 2016 is een stelselwijziging van de productgroep Media-inkoop ingevoerd. Het doel van de stelselwijziging is er voor zorgen dat een eventueel financieel resultaat bij de productgroep Media-inkoop ten alle tijden wordt verrekend met de opdrachtgevers van Media-inkoop en nooit ten gunste of ten laste kan komen aan het algemeen bedrijfsresultaat van DPC.

Het effect van de stelselwijziging per 01-01-2016 bedraagt afgerond € 77.000. Dit effect is verwerkt in de beginstand van het eigen vermogen per 01-01-2016. Het resultaat van het productgroep Media Inkoop over 2016 is afgerond € 38.000. De stelselwijziging heeft geen significant effect gehad op het resultaat over 2016.

Om een goede vergelijking mogelijk te maken tussen 2016 en 2015 zijn de realisatiecijfers 2015, voor zover van toepassing, gecorrigeerd voor de stelselwijziging die in 2016 heeft plaatsgevonden

Per saldo heeft DPC in 2016 een negatief saldo behaald van € 0,4 miljoen.

Het verlies is bijna geheel in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Er is sprake van een hogere omzet dan begroot, met daar tegenover hogere personele en materiële kosten waaronder hogere ICT kosten.

De voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel heeft in 2016 ook een negatieve invloed op het resultaat.

Het saldo van baten en lasten zal ten laste worden gebracht van de exploitatiereserve.

Het eigen vermogen komt hiermee ruim onder de grens op basis van de Regeling Agentschappen.

Kasstroomoverzicht over 2016 (bedragen x € 1.000)
   

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016 + stand depositorekeningen

21.007

19.171

– 1.836

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

101.337

101.337

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

0

98.715

98.715

2.

Totaal operationele kasstroom

0

2.622

2.622

 

Totaal investeringen (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 237

– 237

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Aflossingen op leningen (–/–)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 237

– 237

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €

21.007

21.556

549

Licence