Base description which applies to whole site

3.2. Integratie-uitkeringen overig

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering.

In tabel 3.2.1 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen met uitzondering van de integratie-uitkering sociaal domein. Deze is apart zichtbaar in tabel 2.2.2 Budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 3.2.1. Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ontwerpbegroting 2015:

           

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.298

3.374

3.451

3.531

3.612

3.612

Wmo

1.257.471

1.095.612

1.092.288

1.092.288

1.092.288

1.092.288

WUW-middelen

2.672

2.361

1.599

0

0

0

VTH-taken

40.758

40.758

40.758

46.700

46.700

46.700

Stand ontwerpbegroting 2015

1.304.199

1.142.105

1.138.096

1.142.519

1.142.600

1.142.600

1e suppletoire begroting 2015:

           

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014

2

         

Wmo

1.256

42.529

86.526

86.526

86.526

86.526

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.305.457

1.184.634

1.224.622

1.229.045

1.229.126

1.229.126

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

           

Stand ontwerpbegroting 2016

1.305.457

1.184.634

1.224.622

1.229.045

1.229.126

1.229.126

Licence