Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

25. EMANCIPATIE

Artikel

Het bevorderen van emancipatie

Algemene doelstelling

Het kabinet wil emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Doel is de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgenders te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen. Een positieve houding en beeldvorming over homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stimuleren:

Het instrument, dat de Minister ter beschikking heeft, is wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en emancipatie van LHBT en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de Minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld onder andere naar belangenorganisaties.

Regisseren:

Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.

Indicatoren/kengetallen

Tabel 25.1 Indicatoren
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sociale acceptatie homoseksualiteit onder de bevolking

92%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

Bron: SCP Wel trouwen, niet zoenen. De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderpersonen 2015.

Beleidswijzigingen

De midterm review en beleidsdoorlichting in 2014 geven geen aanleiding tot grote aanpassingen in het emancipatiebeleid. De lijn, zoals weergegeven in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016, wordt daarom grotendeels voortgezet. Wel zullen er nieuwe accenten worden gelegd.

  • Voortzetting van de aandacht voor economische zelfstandigheid;

  • Extra focus op groepen waar de sociale acceptatie van LHBT’s lager is dan gemiddeld: jongeren en migranten- en religieuze gemeenschappen;

  • Meer nadruk op sekse- en genderdiversiteit binnen het LHBT-beleid;

  • Meer aandacht voor mannen bij gendergelijkheid.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 25.2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

15.444

7.283

10.609

12.628

15.154

15.463

15.463

Uitgaven

13.124

15.284

13.474

14.625

15.581

15.463

15.463

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

52,6%

       
               

Bekostiging

4.148

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

Kennisinfrastructuur

4.148

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

 

Vrouwenemancipatie

2.948

2.952

2.952

2.952

2.952

2.952

2.952

 

LHBT

1.200

1.201

1.201

1.201

1.201

1.201

1.201

                   

Subsidies

7.370

7.693

7.194

7.194

7.204

7.234

7.234

Subsidieregeling emancipatie

2.590

343

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

2.590

286

         
 

LHBT

 

57

         

Subsidieregeling emancipatie 2011

4.780

7.350

7.194

7.194

7.204

7.234

7.234

 

Vrouwenemancipatie

2.568

5.037

5.129

4.879

4.879

4.879

4.879

 

LHBT

2.212

2.313

2.065

2.315

2.325

2.355

2.355

                   

Opdrachten

1.455

1.257

1.021

1.043

1.043

1.043

1.043

 

Vrouwenemancipatie

852

683

542

564

564

564

564

 

LHBT

603

574

479

479

479

479

479

                   

Bijdrage aan agentschappen

151

150

143

133

129

129

129

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

151

150

143

133

129

129

129

                   

Bijdrage aan medeoverheden

0

1.886

923

2.062

3.022

2.904

2.904

Gemeentefonds BZK

0

1.886

923

2.062

3.022

2.904

2.904

 

Vrouwenemancipatie

 

1.049

789

2.003

2.003

2.003

2.003

 

LHBT

 

837

134

59

1.019

901

901

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

 

145

40

40

30

   
 

LHBT

145

40

40

30

   

Ontvangsten

89

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 25 is voor 2016 52,6 procent juridisch verplicht.

Bekostiging: Juridische verplicht 100 procent. De aanvragen van de kennisinfrastructuur voor de jaren 2016 en 2017 moeten vóór 1 oktober 2015 zijn ingediend.

Subsidies: Van het beschikbare budget is in 2015 53,9 procent juridisch verplicht. Dit betreft meerjarige projectsubsidies. Ervaringsgegevens laten zien dat in de loop van het jaar het resterende deel van het budget wordt verplicht. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de subsidiebijlage.

Opdrachten: Van het beschikbare budget is in 2015 26,6 procent juridisch verplicht. Ervaringsgegevens laten zien dat in de loop van de jaren het resterende deel van het budget wordt verplicht.

Bijdrage aan agentschappen: Het budget voor 2015 is 100 procent juridisch verplicht. Op basis van managementafspraken tussen bestuursdepartement en DUO zijn afspraken vastgelegd voor het komende jaar.

Bijdrage aan mede-overheden: Juridisch verplicht 0 procent.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties: Juridisch verplicht 100 procent.

Bekostiging

Toelichting op de financiële instrumenten

Met deze middelen worden zes instituten voor de Kennisinfrastructuur bekostigd.

Subsidies

Voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013- 2016 worden subsidies verleend voor activiteiten die passen bij deze brief.

Opdrachten

De middelen voor opdrachten voor zowel vrouwenemancipatie als LHBT-emancipatie worden besteed aan onderzoeken en symposia.

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan mede-overheden

Actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid ontvangen via een decentralisatie-uitkering een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties:

Bijdrage aan het Europese project «Rights, Equality and Citizenship Programme» van Transgender Europe (TGEU).

Licence