Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

95. APPARAATSUITGAVEN

Artikel

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en adviesraden geraamd.

95.1 Budgettaire gevolgen
Tabel 95.1 Budgettaire gevolgen artikel 95 (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

256.178

260.366

239.161

221.189

213.060

213.508

212.669

Uitgaven

256.178

260.366

239.161

221.189

213.060

213.508

212.669

               

Personele uitgaven

176.907

179.687

166.545

154.045

148.566

148.908

148.023

Waarvan

             

– 

eigen personeel

164.778

167.990

155.495

143.858

138.740

139.061

138.129

– 

externe inhuur

8.612

8.305

7.846

7.233

6.977

6.992

7.025

– 

overige personele uitgaven

3.517

3.392

3.204

2.954

2.849

2.855

2.869

               

Materiële uitgaven

79.271

80.679

72.616

67.144

64.494

64.600

64.646

Waarvan

             

– 

ICT

30.133

31.439

27.427

25.378

24.503

24.555

24.570

– 

bijdrage aan SSO's

31.330

30.398

28.404

26.292

25.036

25.051

24.963

– 

overige materiële uitgaven

17.808

18.842

16.785

15.474

14.955

14.994

15.113

                 

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

10.194

567

567

567

567

567

567

Toelichting:

Op het artikel Apparaatsuitgaven staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan SSO’s geraamd.

Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 Apparaatsuitgaven. De van aan OCW verbonden instellingen ontvangen premies worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan OCW overgemaakt en via de slotwet en de saldibalans (toevoeging premie aan gegroeide reserve) in het jaarverslag verwerkt. De geraamde uitgaven vanuit deze reserve zijn als onderdeel van de materiële uitgaven gespecificeerd in tabel 95.1.

In onderstaande tabel zijn ter informatie de apparaatsuitgaven OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Erfgoedinspectie, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn ter informatie de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en ZBO’s weergegeven.

Tabel 95.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal ministerie

256,2

260,4

239,2

221,2

213,1

213,5

212,7

Kerndepartement

132,3

147,1

134,2

121,0

117,1

117,6

116,8

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

47,5

37,3

33,9

32,9

32,0

31,9

31,9

Inspectie van het Onderwijs

67,8

67,3

63,5

60,1

57,2

57,2

57,2

Erfgoedinspectie

2,4

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

2,1

Onderwijsraad

2,4

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,3

Raad voor Cultuur

2,4

2,5

2,2

2,0

1,8

1,8

1,8

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

1,4

1,4

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

               

Totaal apparaatskosten agentschappen

307,2

298,7

294,1

245,2

236,1

236,3

234,9

Dienst Uitvoering Onderwijs

278,9

257,9

253,9

225,3

216,3

216,4

216,2

Nationaal Archief

28,3

40,8

40,2

19,9

19,8

19,9

18,7

               

Totaal apparaatskosten ZBO's

92,8

90

98,5

95,6

94,8

94,7

94,7

Stichting fonds voor de Podiumkunsten

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Stichting Mondriaanfonds

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Stichting Nederlands Filmfonds

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Stichting Nederlands Letterenfonds

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)

1,6

1,7

1,7

0

0

0

0

Commissariaat voor de Media (CvdM)

5,5

3,7

3,7

3,4

3,2

3,2

3,2

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

3,8

3,8

3,5

3,2

3,1

3,1

3,1

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

15

13

13

13

13

13

13

Koninklijke Bibliotheek (KB)

12

15,3

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

32,3

30,4

28,4

28,2

28

27,9

27,9

Stichting Participatiefonds

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,7

2,7

Stichting Vervangingsfonds

2,8

2,5

2,3

2,1

1,9

1,9

1,9

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

De cijfers in bovenstaande tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.

De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten en ZBO's en RWT's betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uitgevoerd.

Toelichting:

In bovenstaande tabel zijn niet alle RWT’s opgenomen. Niet opgenomen zijn RWT’s waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. Opgenomen zijn die ZBO’s waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn. Creatie van een extra informatielast wordt niet wenselijk geacht.

In onderstaande tabel zijn ter informatie de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.

Tabel 95.3 Apparaatsuitgaven kerndepartement in 2016 onderverdeeld naar beleidsartikel (bedragen x € 1 miljoen)

Beleidsartikel

Bedrag

Primair onderwijs

5,8

Voortgezet onderwijs

6,7

Middelbaar Beroepsonderwijs

5,8

Hoger onderwijs en Studiefinanciering

6,5

Internationaal beleid

2,3

Cultuur

8,6

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2,7

Emancipatie

2,0

In onderstaande tabel staat de verdeling van de taakstelling op de Apparaatsuitgaven/-kosten uit het Regeerakkoord weergegeven. Deze taakstelling is verdeeld over kerndepartement, agentschappen en ZBO’s.

Tabel 95.4 Apparaatsuitgaven/-kosten invulling taakstelling (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

2017

2018

Struct

Departementale taakstelling (totaal)

24,0

54,0

67,0

67,0

         

Kerndepartement

6,9

20,0

26,5

26,5

         

Agentschappen

       

DUO

12,1

23,5

27,9

27,9

NA

0,8

1,0

1,0

1,0

Totaal Agentschappen

12,9

24,5

28,9

28,9

         

ZBO’s

       

Cultuurfondsen

0,5

1,1

1,4

1,4

Commissariaat voor de Media

0,2

0,5

0,6

0,6

Nederlandse Publieke Omroep

0,1

0,3

0,4

0,4

Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

0,2

0,4

0,5

0,5

Kon.Ned.Academie van Wetenschappen (KNAW)

0,7

1,6

2,0

2,0

Kon.Bibliotheek (KB)

0,6

1,3

1,6

1,6

Ned.organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

1,5

3,5

4,3

4,3

Participatiefonds

0,1

0,3

0,4

0,4

Vervangingsfonds

0,2

0,4

0,5

0,5

Stimuleringsfonds voor de Pers

0,0

0,1

0,1

0,1

Totaal ZBO's

4,2

9,5

11,6

11,6

         

Nog in te vullen

0,0

0,0

0,0

0,0

Licence