Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2015 en de stand ontwerpbegroting 2016. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de 1ste suppletoire begroting. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.

Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

  • 1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2015;

  • 2. Loonbijstelling, tranche 2015;

  • 3. Prijsbijstelling, tranche 2015;

  • 4. Regeerakkoord 2012: D32 Intensivering onderwijs en onderzoek – tranche 2016.

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2015

In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2015 wijst uit dat in het primair onderwijs het aantal leerlingen per saldo hoger is dan in de referentieraming 2014, terwijl het aantal leerlingen en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs lager is.

In het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs is het aantal leerlingen en studenten in de eerste jaren per saldo hoger, maar op termijn wordt dit lager. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2014. In onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.

Tabel 1 Budgettaire verwerking leerlingen- en studentenontwikkeling (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Uitgaven:

           

1

Primair onderwijs

5.987

11.282

21.148

15.631

26.983

43.567

3

Voortgezet onderwijs

28.286

24.778

9.326

– 4.194

– 15.758

– 21.983

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

1.200

– 82.907

– 122.047

– 133.128

– 128.015

– 118.429

6

Hoger beroepsonderwijs

18.880

13.179

1.645

– 15.940

– 25.628

– 40.816

7

Wetenschappelijk onderwijs

30.439

11.390

– 984

– 11.866

– 22.654

– 33.084

11

Studiefinanciering

– 10.816

– 27.359

– 33.718

– 39.666

– 52.006

– 64.632

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.108

1.420

1.438

945

312

– 430

13

Lesgelden

– 17

– 54

– 64

– 55

– 56

– 56

Subtotaal uitgaven

75.067

– 48.271

– 123.256

– 188.273

– 216.822

– 235.863

               

Ontvangsten:

           

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

50

64

65

43

14

– 20

13

Lesgeldontvangsten

– 6.497

– 16.908

– 18.830

– 17.560

– 17.932

– 17.196

Subtotaal ontvangsten

– 6.447

– 16.844

– 18.765

– 17.517

– 17.918

– 17.216

               

Totaal (uitgaven minus ontvangsten)

81.514

– 31.427

– 104.491

– 170.756

– 198.904

– 218.647

2. Loonbijstelling – tranche 2015

De loonbijstelling tranche 2015 is uitgekeerd aan de departementen. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 2 Budgettaire verwerking loonbijstelling (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Primair onderwijs

38.063

37.501

37.362

37.406

37.173

37.012

3

Voortgezet onderwijs

27.775

27.746

27.876

27.824

27.615

27.188

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

12.538

12.332

12.214

12.276

12.184

12.082

6

Hoger beroepsonderwijs

9.052

9.105

9.227

9.201

9.254

9.358

7

Wetenschappelijk onderwijs

10.344

10.306

10.294

10.221

10.249

10.323

8

Internationaal beleid

21

21

21

21

20

20

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

929

958

1.210

608

518

518

14

Cultuur

397

405

399

398

397

397

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2.597

2.535

2.479

2.467

2.467

2.467

25

Emancipatie

6

6

7

7

7

7

95

Apparaatsuitgaven

1.723

1.560

1.434

1.396

1.394

1.393

Totaal

103.445

102.475

102.523

101.825

101.278

100.765

3. Prijsbijstelling – tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgekeerd aan de departementen. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 3 Budgettaire verwerking prijsbijstelling (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Primair onderwijs

3.848

3.811

3.777

3.757

3.734

3.715

3

Voortgezet onderwijs

3.368

3.327

3.283

3.268

3.184

3.127

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.846

3.830

3.854

3.900

3.883

3.856

6

Hoger beroepsonderwijs

2.009

2.022

2.050

2.045

2.056

2.080

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.101

4.087

4.085

4.061

4.072

4.098

8

Internationaal beleid

15

14

14

14

14

14

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

96

79

56

62

46

46

11

Studiefinanciering

9.110

9.260

9.540

9.632

9.768

9.913

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

289

288

290

290

290

286

14

Cultuur

1.081

1.093

1.232

1.123

1.123

1.123

15

Media

3.299

3.294

3.122

3.136

3.153

3.178

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.108

1.088

1.070

1.066

1.066

1.066

25

Emancipatie

14

14

14

14

14

14

95

Apparaatsuitgaven

820

762

645

622

625

627

Totaal

33.004

32.969

33.032

32.990

33.028

33.143

4. Regeerakkoord 2012: D32 Intensivering onderwijs en onderzoek – tranche 2016

De tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II is overgeheveld van de aanvullende post naar de OCW-begroting. Deze middelen zijn bedoeld voor het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). In onderstaande tabel wordt de verdeling per sector weergegeven.

Tabel 4 Budgettaire verwerking Intensivering D32 (NOA) tranche 2016 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Primair onderwijs

0

93.000

93.000

93.000

93.000

93.000

3

Voortgezet onderwijs

0

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

119.000

119.000

119.000

119.000

119.000

6

Hoger beroepsonderwijs

0

8.897

7.258

7.258

7.258

7.258

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

1.103

2.742

2.742

2.742

2.742

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

0

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Totaal

0

292.000

292.000

292.000

292.000

292.000

1. PRIMAIR ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

9.963.954

9.822.141

9.779.266

9.781.858

9.721.254

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 27.978

14.751

22.827

14.140

25.434

 

Nieuwe mutaties

30.527

120.503

96.144

67.697

47.760

 

Stand ontwerpbegroting 2016

9.966.503

9.957.395

9.898.237

9.863.695

9.794.448

9.747.953

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Regeerakkoord 2012

0

93.000

93.000

93.000

93.000

2.

Beleidsmatige herschikkingen

5.016

– 4.205

– 3.397

– 1.772

– 1.485

3.

Ramingsbijstelling gewichtenregeling

0

– 10.000

– 20.000

– 30.000

– 40.000

4.

Ramingsbijstelling onderwijsachterstanden gemeenten

0

0

– 10.000

– 30.000

– 40.000

5.

Ramingsbijstelling subsidies

0

– 3.812

– 4.361

– 4.418

– 4.415

6.

Lerarenfonds

– 4.500

4.500

0

0

0

7.

Overboekingen (intern)

– 382

– 292

– 237

– 276

– 247

8.

Overboekingen met andere departementen

– 11.518

0

0

0

0

9.

Loon- en prijsbijstelling

41.911

41.312

41.139

41.163

40.907

Totaal

30.527

120.503

96.144

67.697

47.760

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

2.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

3.

Op basis van de lagere raming van gewichtenleerlingen wordt het budget voor de gewichtenregeling structureel met € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

4.

Op basis van de lagere raming van gewichtenleerlingen wordt het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid structureel met € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

5.

De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.

Mede naar aanleiding van de motie Ypma/Straus (34 000-VIII, nr 26) is de regeling Lerarenfonds in het leven geroepen. De inschrijving daarvoor wordt in oktober 2015 opengesteld. Een groot deel van de uitgaven zal daarom in 2016 plaatsvinden. Met deze mutaties worden middelen uit 2015 doorgeschoven naar 2016.

8.

Deze mutatie betreft grotendeels een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).

9.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

3. VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

7.480.508

7.457.444

7.471.144

7.453.846

7.376.868

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

53.452

23.264

6.290

– 8.124

– 19.075

 

Nieuwe mutaties

44.267

93.744

94.398

95.492

95.410

 

Stand ontwerpbegroting 2016

7.578.227

7.574.452

7.571.832

7.541.214

7.453.203

7.349.007

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Regeerakkoord 2012

0

53.000

53.000

53.000

53.000

2.

Beleidsmatige herschikkingen

8.671

– 3.152

– 2.531

– 1.337

– 1.120

3.

Ramingsbijstelling subsidies

0

– 1.781

– 1.548

– 1.637

– 1.636

4.

Overboekingen (intern)

4.492

17.259

17.149

17.166

17.126

5.

Overboekingen met andere departementen

– 39

– 2.655

– 2.831

– 2.792

– 2.759

6.

Loon- en prijsbijstelling

31.143

31.073

31.159

31.092

30.799

Totaal

44.267

93.744

94.398

95.492

95.410

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

2.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

3.

De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.

4.

Het gaat om een overboeking van MBO in verband met de overheveling van de middelen voor de convenanten met RMC-regio's.

5.

Het betreft hier overboekingen van en naar andere ministeries, zoals de bijdrage van het Ministerie van VWS voor de «Rookvrije Schoolpleinen» en het aandeel van groen onderwijs (op de begroting van EZ) in de tranches intensivering onderwijs.

6.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

1.361

4. BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.107.238

4.049.047

4.025.945

4.052.092

4.024.944

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 39.362

– 88.820

– 112.687

– 110.184

– 123.134

 

Nieuwe mutaties

18.881

104.486

111.071

111.240

108.046

 

Stand ontwerpbegroting 2016

4.086.757

4.064.713

4.024.329

4.053.148

4.009.856

3.986.080

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Regeerakkoord 2012

0

119.000

119.000

119.000

119.000

2.

Beleidsmatige herschikkingen

6.588

– 1.698

– 1.355

– 723

– 603

3.

Ramingsbijstelling subsidies

 

– 7.707

– 8.918

– 8.933

– 8.935

4.

Overboekingen (intern)

– 4.091

– 17.145

– 17.155

– 17.161

– 17.164

5.

Overboekingen met andere departementen

0

– 4.126

3.431

2.881

– 319

6.

Loon- en prijsbijstelling

16.384

16.162

16.068

16.176

16.067

Totaal

18.881

104.486

111.071

111.240

108.046

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

2.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

3.

De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.

4.

Het betreft hier interne overboekingen. Het gaat hier onder andere om een overboeking naar artikel 3 (VO) ten behoeve van CVTE.

5.

Het betreft hier overboekingen van en naar andere ministeries. Het gaat hier onder andere om een overboeking van het Ministerie van SZW in het kader van Tel mee met Taal.

6.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

6.500

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

6.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

6. HOGER BEROEPSONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.774.109

2.787.344

2.824.041

2.816.582

2.832.458

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

– 4.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

17.286

18.976

– 1.143

– 17.893

– 27.268

 

Nieuwe mutaties

9.049

17.474

16.141

16.485

16.627

 

Stand ontwerpbegroting 2016

2.796.444

2.823.794

2.839.039

2.815.174

2.821.817

2.838.628

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Regeerakkoord 2012

0

8.897

7.258

7.258

7.258

2.

Beleidsmatige herschikkingen

219

– 1.118

– 876

– 493

– 412

3.

Ramingsbijstelling subsidies

0

– 106

– 123

– 6

– 6

4.

Overboekingen (intern)

– 2.231

– 1.326

– 1.395

– 1.520

– 1.523

5.

Loon- en prijsbijstelling

11.061

11.127

11.277

11.246

11.310

Totaal

9.049

17.474

16.141

16.485

16.627

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Het betreft de middelen afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten van de maatregel collegegeld tweede studie op te vangen. Deze middelen worden ook deels ingezet voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

4.

Het betreft hier met name een herverdeling van een aantal budgetten (NVAO, SKI123 en EP-NUFFIC) onder de instrumenten ZBO's/RWT's en Bijdragen aan (inter)nationale organisaties die betrekking hebben op zowel hbo als wo, zodat alle ZBO's/RWT's op artikel 6 zijn ondergebracht en alle (inter)nationale organisaties op artikel 7.

5.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

7. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.145.632

4.132.599

4.125.211

4.100.882

4.111.653

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

– 6.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

29.942

12.234

– 1.720

– 12.602

– 23.690

 

Nieuwe mutaties

17.015

15.376

17.290

18.086

18.031

 

Stand ontwerpbegroting 2016

4.186.589

4.160.209

4.140.781

4.106.366

4.105.994

4.123.050

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Regeerakkoord 2012

0

1.103

2.742

2.742

2.742

2.

Beleidsmatige herschikkingen

0

– 1.796

– 1.505

– 723

– 612

3.

Ramingsbijstelling subsidies

0

– 66

– 114

– 123

– 128

4.

Overboekingen (intern)

2.312

1.484

1.548

1.668

1.468

5.

Loon- en prijsbijstelling

14.445

14.393

14.379

14.282

14.321

6.

HGIS

258

258

240

240

240

Totaal

17.015

15.376

17.290

18.086

18.031

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Het betreft de middelen afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten van de maatregel collegegeld tweede studie op te vangen. Deze middelen worden ook deels ingezet voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

4.

Het betreft hier met name een herverdeling van een aantal budgetten (NVAO, SKI123 en EP-NUFFIC) onder de instrumenten ZBO's/RWT's en Bijdragen aan (inter)nationale organisaties die betrekking hebben op zowel hbo als wo, zodat alle ZBO's/RWT's op artikel 6 zijn ondergebracht en alle (inter)nationale organisaties op artikel 7.

5.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

16

16

16

16

16

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

16

16

16

16

16

16

8. INTERNATIONAAL BELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

11.235

11.099

11.120

11.120

10.520

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

923

70

70

0

0

 

Nieuwe mutaties

348

2.493

179

35

34

 

Stand ontwerpbegroting 2016

12.506

13.662

11.369

11.155

10.554

10.554

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kasschuif Nederlandse Taalunie (NTU)

– 288

144

144

0

0

2.

Nederlands voorzitterschap EU

600

2.314

0

0

0

3.

Loon- en prijsbijstelling

36

35

35

35

34

Totaal

348

2.493

179

35

34

Toelichting op de nieuwe mutaties:

2.

Dit betreft middelen voor de voorbereiding en uitvoering van het Nederlandse EU voorzitterschap in het eerste half jaar van 2016.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

99

99

99

99

99

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

99

99

99

99

99

99

9. ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

249.541

249.496

298.177

164.364

138.683

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

18.717

– 2.292

– 875

– 849

– 849

 

Nieuwe mutaties

831

3.711

– 114.329

17.882

38.202

 

Stand ontwerpbegroting 2016

269.089

250.915

182.973

181.397

176.036

231.933

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kasschuif dekkingspakket actieplan LeerKracht 2008

0

– 6.914

– 126.793

6.012

26.428

2.

Regeerakkoord 2012

0

17.000

17.000

17.000

17.000

3.

Beleidsmatige herschikkingen

90

39

62

0

0

4.

Ramingsbijstelling subsidies

0

– 6.528

– 4.936

– 4.883

– 4.880

5.

Overboekingen (intern)

0

– 17

– 21

– 23

– 24

6.

Overboekingen met andere departementen

– 284

– 906

– 907

– 894

– 886

7.

Loon- en prijsbijstelling

1.025

1.037

1.266

670

564

Totaal

831

3.711

– 114.329

17.882

38.202

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Bij nota van wijziging op de begroting 2008 is het dekkingspakket voor Actieplan LeerKracht van Nederland gepresenteerd. Voor saldoverschillen in de maatregelen versus de dekking is verevening over de jaren heen afgesproken. Dit wordt nu tot en met 2020 verwerkt.

2.

Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

4.

De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

11. STUDIEFINANCIERING

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.246.402

4.654.404

4.797.345

4.863.739

4.927.007

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 28.912

– 142.880

– 189.551

– 209.149

– 258.351

 

Nieuwe mutaties

47.793

442.085

– 206.673

– 109.908

40.541

 

Stand ontwerpbegroting 2016

4.265.283

4.953.609

4.401.121

4.544.682

4.709.197

4.785.102

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kasschuif OV-studentenkaart

0

400.000

– 250.000

– 150.000

0

2.

Beleidsmatige herschikkingen

8.800

4.107

4.306

200

200

3.

Overboekingen (intern)

0

– 697

– 883

– 533

– 354

4.

Prijsbijstelling

9.110

9.260

9.540

9.632

9.768

5.

Prijsbijstelling niet-relevant

29.883

29.415

30.364

30.793

30.927

Totaal

47.793

442.085

– 206.673

– 109.908

40.541

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft een kasschuif van 2017 en 2018 naar 2016 inzake betalingen aan OV-vervoerders.

2.

Het betreft het saldo van mutaties in relatie tot het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS): meerkosten vanwege langere doorlooptijd programma door het politieke akkoord rondom het studievoorschot, niet geaccordeerd dereguleringsvoorstel en vertraging van de baten PVS.

4.

Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

5.

Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante uitgaven studiefinanciering.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

804.481

850.159

907.617

969.427

1.033.623

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

12.503

19.552

18.296

16.304

13.106

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

816.984

869.711

925.913

985.731

1.046.729

1.112.501

12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

89.214

88.963

89.435

89.426

89.550

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

5.524

– 1.003

– 2.476

– 3.333

– 3.958

 

Nieuwe mutaties

532

347

399

223

220

 

Stand ontwerpbegroting 2016

95.270

88.307

87.358

86.316

85.812

83.959

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Beleidsmatige herschikkingen

243

107

169

0

0

2.

Overboekingen (intern)

0

– 48

– 60

– 67

– 70

3.

Prijsbijstelling

289

288

290

290

290

Totaal

532

347

399

223

220

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.709

3.706

3.726

3.725

3.731

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 421

– 672

– 692

– 712

– 741

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

3.288

3.034

3.034

3.013

2.990

2.906

13. LESGELD

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 63

– 467

– 936

– 1.104

– 1.105

 

Nieuwe mutaties

111

28

51

– 28

– 30

 

Stand ontwerpbegroting 2016

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Beleidsmatige herschikkingen

111

49

77

0

0

2.

Overboekingen (intern)

0

– 21

– 26

– 28

– 30

Totaal

111

28

51

– 28

– 30

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

246.227

254.566

268.725

276.790

278.215

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 3.627

– 5.431

– 21.064

– 27.359

– 24.212

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

242.600

249.135

247.661

249.431

254.003

257.933

14. CULTUUR

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

733.744

747.018

759.042

738.182

736.175

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 17.680

– 1.500

– 555

6.393

6.750

 

Nieuwe mutaties

1.775

2.045

954

1.835

1.884

 

Stand ontwerpbegroting 2016

717.839

747.563

759.441

746.410

744.809

743.725

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Beleidsmatige herschikkingen

0

– 756

– 633

– 306

– 256

2.

Kasschuif investeringen huisvesting

0

664

– 664

0

0

3.

Desalderingen

34

0

0

0

0

5.

Overboekingen (intern)

300

300

300

300

300

6.

Overboekingen met andere departementen

– 37

339

320

320

320

7.

Loon- en prijsbijstelling

1.478

1.498

1.631

1.521

1.520

Totaal

1.775

2.045

954

1.835

1.884

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

780

494

494

494

494

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

1.907

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

34

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

2.721

494

494

494

494

494

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Desalderingen

34

0

0

0

0

Totaal

34

0

0

0

0

15. MEDIA

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

996.406

1.002.191

953.108

963.817

960.960

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 141.837

 

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

10.058

3.294

3.122

3.136

3.153

 

Stand ontwerpbegroting 2016

864.627

1.005.485

956.230

966.953

964.113

977.030

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Beleidsmatige herschikkingen

6.759

0

0

0

0

2.

Loon- en prijsbijstelling

3.299

3.294

3.122

3.136

3.153

Totaal

10.058

3.294

3.122

3.136

3.153

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen.

2.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

190.500

197.500

190.500

197.500

190.500

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

1.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

191.500

197.500

190.500

197.500

190.500

197.500

16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

973.046

951.909

933.063

928.728

928.928

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

39.465

– 2.922

– 2.841

– 2.493

– 3.343

 

Nieuwe mutaties

13.248

4.592

4.494

4.160

3.591

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.025.759

953.579

934.716

930.395

929.176

928.892

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Beleidsmatige herschikkingen

8.923

– 426

– 355

– 173

– 142

2.

Overboekingen (intern)

20

0

0

0

0

3.

Overboekingen met andere departementen

600

1.395

1.300

800

200

4.

Loon- en prijsbijstelling

3.705

3.623

3.549

3.533

3.533

Totaal

13.248

4.592

4.494

4.160

3.591

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

4.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

101

101

101

101

101

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

101

101

101

101

101

101

25. EMANCIPATIE

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

15.172

15.132

15.464

15.464

15.464

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

66

– 901

– 338

– 22

– 22

 

Nieuwe mutaties

46

– 757

– 501

139

21

 

Stand ontwerpbegroting 2016

15.284

13.474

14.625

15.581

15.463

15.463

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overboekingen (intern)

– 50

– 25

0

0

0

2.

Overboekingen met andere departementen

76

– 752

– 522

118

0

3.

Loon- en prijsbijstelling

20

20

21

21

21

Totaal

46

– 757

– 501

139

21

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 25 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 91 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.355

680

816

797

832

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

229.452

164.859

165.919

165.608

165.233

 

Nieuwe mutaties

– 230.807

– 165.539

– 261.053

– 260.723

– 260.383

 

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

– 94.318

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Ramingsbijstelling 2017–2020

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

2.

Beleidsmatige herschikkingen

– 64.475

– 2.318

– 2.454

– 2.435

– 2.470

3.

Loon- en prijsbijstelling

– 166.332

– 163.221

– 164.281

– 163.970

– 163.595

Totaal

– 230.807

– 165.539

– 261.053

– 260.723

– 260.383

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft een incidentele bijstelling van € 94,3 miljoen voor de jaren 2017 tot en met 2020 welke bij de begroting 2017 zal worden verdeeld over de verschillende beleidsartikelen, nadat rekening is gehouden met de budgettaire mutatie op basis van de referentie- en studiefinancieringsraming 2016.

2.

Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Het restant van de eindejaarsmarge 2014/2015 van € 63,1 miljoen wordt ingezet ter dekking van incidentele OCW-brede problematiek. Het betreft onder meer extra uitgaven voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) als gevolg van de invoering van het studievoorschot, tegenvallers bij de contributie aan het CERN en het onderwijs op Caribisch Nederland als gevolg van koersverschillen en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

3.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

ARTIKEL 95. APPARAATSUITGAVEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

247.052

233.400

215.150

207.537

207.984

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 2.481

– 6.406

– 5.904

– 5.174

– 4.272

 

Nieuwe mutaties

15.795

12.167

11.943

10.697

9.796

 

Stand ontwerpbegroting 2016

260.366

239.161

221.189

213.060

213.508

212.669

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kasschuif

– 5.278

939

1.253

1.543

1.543

2.

Beleidsmatige herschikkingen

18.455

8.853

8.492

7.762

6.900

3.

Overboekingen (intern)

– 370

528

780

474

518

4.

Overboekingen met andere departementen

445

– 475

– 661

– 1.100

– 1.184

5.

Loon- en prijsbijstelling

2.543

2.322

2.079

2.018

2.019

Totaal

15.795

12.167

11.943

10.697

9.796

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.

Dit betreft een kasschuif 2015–2019 waarmee de budgetten worden aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.

2.

Dit betreft de dekking van OCW-brede problematiek. De incidentele problematiek betreft onder meer extra uitgaven als gevolg van de migratie naar een nieuwe ICT-ondersteuner, herhuisvestingskosten in verband met de inkrimping van de huisvesting Hoftoren en RCE en de overgang naar een nieuw financieel systeem. De structurele problematiek betreft met name de structurele ICT-beheerskosten als gevolg van de digitalisering van de werkprocessen en het programma Informatiebeveiliging en de dekking van de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

5.

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

567

567

567

567

567

 

Mutatie Nota van Wijziging

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendementen

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

567

567

567

567

567

567

SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKELONDERDEEL

Onderstaand tref u een overzicht aan van de standen ontwerpbegroting 2016 per artikelonderdeel.

Meerjarenraming verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   

TOTAAL

36.610.667

38.828.987

36.045.573

35.980.685

36.054.413

36.048.962

                 

1

 

Primair onderwijs

9.966.503

9.957.395

9.898.237

9.863.695

9.794.448

9.747.953

 

70

Bekostiging

9.449.795

9.413.102

9.372.757

9.361.372

9.301.951

9.265.394

 

71

Subsidies

101.148

119.427

112.248

109.859

110.004

110.004

 

72

Opdrachten

9.200

11.413

11.805

12.179

12.213

12.282

 

73

Bijdragen aan agentschappen

28.727

25.082

23.517

22.608

22.603

22.596

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

16.060

15.698

15.237

15.004

15.004

15.004

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

361.550

361.750

351.750

331.750

321.750

311.750

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

23

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

7.720.600

7.579.547

7.542.207

7.450.629

7.465.553

7.349.007

 

70

Bekostiging

7.549.409

7.458.184

7.429.590

7.341.000

7.355.343

7.238.699

 

71

Subsidies

70.687

47.090

39.514

38.916

39.539

39.639

 

72

Opdrachten

1.888

1.788

2.070

2.381

2.347

2.353

 

73

Bijdragen aan agentschappen

30.339

27.241

25.877

25.084

25.078

25.070

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

65.189

45.006

44.908

43.000

42.998

42.998

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

238

238

248

248

248

248

 

79

Garanties

2.850

         
                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.115.057

4.026.058

4.058.428

4.010.137

3.990.053

3.945.374

 

70

Bekostiging

3.639.314

3.579.542

3.617.472

3.594.306

3.586.803

3.554.637

 

71

Subsidies

256.180

252.140

250.658

227.641

216.072

216.064

 

72

Opdrachten

4.312

2.311

2.311

2.311

2.311

2.311

 

73

Bijdragen aan agentschappen

21.116

19.699

18.893

17.269

17.266

17.261

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

71.812

63.151

63.666

63.466

63.466

63.466

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

103.493

109.215

105.428

105.144

104.135

91.635

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

0

0

0

0

0

0

 

79

Garanties

18.830

0

0

0

0

0

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

2.855.915

2.848.076

2.817.116

2.821.507

2.806.786

2.838.628

 

70

Bekostiging

2.780.336

2.794.090

2.763.727

2.770.228

2.754.710

2.786.556

 

71

Subsidies

4.182

2.568

1.892

146

146

146

 

72

Opdrachten

265

0

0

0

0

0

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.520

15.195

12.260

11.796

11.793

11.789

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

36.220

36.223

39.237

39.337

40.137

40.137

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

9

0

0

0

0

0

 

79

Garanties

17.383

         
                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

4.198.381

4.142.227

4.106.165

4.106.380

4.094.582

4.121.930

 

70

Bekostiging

4.170.612

4.115.999

4.080.045

4.080.059

4.068.344

4.095.692

 

71

Subsidies

2.301

2.930

2.822

3.023

3.140

3.140

 

72

Opdrachten

1.300

1.667

1.667

1.667

1.467

1.467

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

163

0

0

0

0

0

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

24.005

21.631

21.631

21.631

21.631

21.631

                 

8

 

Internationaal beleid

10.081

12.327

10.555

10.555

10.554

10.554

 

71

Subsidies

1.206

1.555

1.626

1.626

1.025

1.025

 

72

Opdrachten

805

2.500

207

207

207

207

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

8.070

8.272

8.272

8.272

8.872

8.872

 

77

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

450

450

450

450

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

276.404

250.915

182.977

181.399

176.040

231.933

 

70

Bekostiging

30.602

28.460

32.546

31.679

31.326

92.613

 

71

Subsidies

218.309

201.918

134.765

132.186

132.195

126.803

 

72

Opdrachten

21.281

14.819

10.306

12.382

7.368

7.368

 

73

Bijdragen aan agentschappen

6.212

5.718

5.360

5.152

5.151

5.149

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

                 

11

 

Studiefinanciering

4.265.283

4.953.609

4.401.121

4.544.682

4.709.197

4.785.102

 

73

Bijdragen aan agentschappen

131.502

108.439

101.954

97.185

97.558

97.534

 

80

Inkomensoverdrachten

2.266.168

2.730.556

1.910.403

1.884.197

1.925.246

1.943.122

 

81

Leningen

1.867.613

2.114.614

2.388.764

2.563.300

2.686.393

2.744.446

                 

12

 

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

95.270

88.307

87.358

86.316

85.812

83.959

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.745

16.621

15.671

15.096

15.084

15.079

 

80

Inkomensoverdrachten

77.525

71.686

71.687

71.220

70.728

68.880

                 

13

 

Lesgelden

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

                 

14

 

Cultuur

857.208

2.773.796

901.159

869.028

887.427

888.793

 

70

Bekostiging

141.492

2.032.976

194.554

160.202

180.202

180.202

 

71

Subsidies

37.668

43.473

51.107

52.773

51.172

53.788

 

72

Opdrachten

1.976

1.602

1.602

2.501

2.501

2.501

 

73

Bijdragen aan agentschappen

43.705

39.278

21.529

21.185

21.185

19.935

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

 

79

Garanties

629.000

653.100

629.000

629.000

629.000

629.000

                 

15

 

Media

1.007.133

1.005.154

963.230

966.953

964.113

977.030

 

70

Bekostiging

1.001.608

1.000.525

958.902

962.764

959.924

972.841

 

71

Subsidies

920

919

919

919

919

919

 

72

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.570

3.675

3.374

3.235

3.235

3.235

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

35

35

35

35

35

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

967.620

934.735

930.902

929.176

928.892

928.584

 

70

Bekostiging

850.317

819.354

816.403

814.913

814.621

814.313

 

71

Subsidies

21.491

26.507

25.644

25.415

25.423

25.423

 

73

Bijdragen aan agentschappen

360

300

300

300

300

300

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

301

286

267

260

260

260

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

488

488

488

488

488

488

 

77

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

94.663

87.800

87.800

87.800

87.800

87.800

                 

25

 

Emancipatie

7.283

10.609

12.628

15.154

15.463

15.463

 

70

Bekostiging

5

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

 

71

Subsidies

4.548

4.423

5.237

6.807

7.234

7.234

 

72

Opdrachten

544

967

1.043

1.043

1.043

1.043

 

73

Bijdragen aan agentschappen

150

143

133

129

129

129

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

1.886

923

2.062

3.022

2.904

2.904

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

150

0

0

0

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

– 94.318

 

1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

3

Nader te verdelen

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

– 94.318

                 

95

 

Apparaatsuitgaven

260.366

239.161

221.189

213.060

213.508

212.669

 

1

Personeel

179.687

166.545

154.045

148.566

148.908

148.023

 

2

Materieel

80.679

72.616

67.144

64.494

64.600

64.646

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Meerjarenraming uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   

TOTAAL

36.148.106

36.853.389

35.955.541

35.987.560

35.945.971

35.946.028

                 

1

 

Primair onderwijs

9.966.503

9.957.395

9.898.237

9.863.695

9.794.448

9.747.953

 

70

Bekostiging

9.449.795

9.413.102

9.372.757

9.361.372

9.301.951

9.265.394

 

71

Subsidies

101.148

119.427

112.248

109.859

110.004

110.004

 

72

Opdrachten

9.200

11.413

11.805

12.179

12.213

12.282

 

73

Bijdragen aan agentschappen

28.727

25.082

23.517

22.608

22.603

22.596

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

16.060

15.698

15.237

15.004

15.004

15.004

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

361.550

361.750

351.750

331.750

321.750

311.750

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

23

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

7.578.227

7.574.452

7.571.832

7.541.214

7.453.203

7.349.007

 

70

Bekostiging

7.409.386

7.445.589

7.459.222

7.431.590

7.343.000

7.238.699

 

71

Subsidies

71.187

54.590

39.507

38.911

39.532

39.639

 

72

Opdrachten

1.888

1.788

2.070

2.381

2.347

2.353

 

73

Bijdragen aan agentschappen

30.339

27.241

25.877

25.084

25.078

25.070

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

65.189

45.006

44.908

43.000

42.998

42.998

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

238

238

248

248

248

248

                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.086.757

4.064.713

4.024.329

4.053.148

4.009.856

3.986.080

 

70

Bekostiging

3.677.623

3.618.097

3.583.173

3.637.117

3.606.606

3.595.343

 

71

Subsidies

256.180

252.140

250.658

227.641

216.072

216.064

 

72

Opdrachten

4.312

2.311

2.311

2.311

2.311

2.311

 

73

Bijdragen aan agentschappen

22.635

19.699

18.893

17.269

17.266

17.261

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

22.514

63.251

63.866

63.666

63.466

63.466

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

103.493

109.215

105.428

105.144

104.135

91.635

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

0

0

0

0

0

0

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

2.796.444

2.823.794

2.839.039

2.815.174

2.821.817

2.838.628

 

70

Bekostiging

2.741.946

2.770.700

2.788.403

2.763.995

2.770.541

2.786.556

 

71

Subsidies

3.619

3.044

2.153

146

146

146

 

72

Opdrachten

265

0

0

0

0

0

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.520

15.195

12.260

11.796

11.793

11.789

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

30.894

34.855

36.223

39.237

39.337

40.137

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.200

0

0

0

0

0

                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

4.186.589

4.160.209

4.140.781

4.106.366

4.105.994

4.123.050

 

70

Bekostiging

4.154.933

4.131.818

4.114.661

4.080.045

4.079.756

4.096.812

 

71

Subsidies

4.973

2.930

2.822

3.023

3.140

3.140

 

72

Opdrachten

1.300

1.667

1.667

1.667

1.467

1.467

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.836

0

0

0

0

0

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

21.547

23.794

21.631

21.631

21.631

21.631

                 

8

 

Internationaal beleid

12.506

13.662

11.369

11.155

10.554

10.554

 

71

Subsidies

1.814

1.696

1.696

1.626

1.025

1.025

 

72

Opdrachten

805

2.500

207

207

207

207

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

9.437

9.016

9.016

8.872

8.872

8.872

 

77

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

450

450

450

450

450

450

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

269.089

250.915

182.973

181.397

176.036

231.933

 

70

Bekostiging

23.287

28.460

32.542

31.677

31.322

92.613

 

71

Subsidies

218.309

201.918

134.765

132.186

132.195

126.803

 

72

Opdrachten

21.281

14.819

10.306

12.382

7.368

7.368

 

73

Bijdragen aan agentschappen

6.212

5.718

5.360

5.152

5.151

5.149

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

 
                 

11

 

Studiefinanciering

4.265.283

4.953.609

4.401.121

4.544.682

4.709.197

4.785.102

 

73

Bijdragen aan agentschappen

131.502

108.439

101.954

97.185

97.558

97.534

 

80

Inkomensoverdrachten

2.266.168

2.730.556

1.910.403

1.884.197

1.925.246

1.943.122

 

81

Leningen

1.867.613

2.114.614

2.388.764

2.563.300

2.686.393

2.744.446

                 

12

 

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

95.270

88.307

87.358

86.316

85.812

83.959

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.745

16.621

15.671

15.096

15.084

15.079

 

80

Inkomensoverdrachten

77.525

71.686

71.687

71.220

70.728

68.880

                 

13

 

Lesgelden

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

                 

14

 

Cultuur

717.839

747.563

759.441

746.410

744.809

743.725

 

70

Bekostiging

622.998

651.718

676.036

661.684

661.684

661.684

 

71

Subsidies

43.193

48.998

55.107

57.673

56.072

56.238

 

72

Opdrachten

4.576

4.202

3.402

2.501

2.501

2.501

 

73

Bijdragen aan agentschappen

43.705

39.278

21.529

21.185

21.185

19.935

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

                 

15

 

Media

864.627

1.005.485

956.230

966.953

964.113

977.030

 

70

Bekostiging

859.926

1.000.856

951.902

962.764

959.924

972.841

 

71

Subsidies

920

919

919

919

919

919

 

72

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.746

3.675

3.374

3.235

3.235

3.235

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

35

35

35

35

35

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.025.759

953.579

934.716

930.395

929.176

928.892

 

70

Bekostiging

901.486

836.922

819.354

816.363

814.913

814.621

 

71

Subsidies

27.986

27.783

26.507

25.184

25.415

25.423

 

72

Opdrachten

835

300

300

300

300

300

 

73

Bijdragen aan agentschappen

301

286

267

260

260

260

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

488

488

488

488

488

488

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

94.663

87.800

87.800

87.800

87.800

87.800

                 

25

 

Emancipatie

15.284

13.474

14.625

15.581

15.463

15.463

 

70

Bekostiging

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

4.153

 

71

Subsidies

7.693

7.194

7.194

7.204

7.234

7.234

 

72

Opdrachten

1.257

1.021

1.043

1.043

1.043

1.043

 

73

Bijdragen aan agentschappen

150

143

133

129

129

129

 

75

Bijdrage aan medeoverheden

1.886

923

2.062

3.022

2.904

2.904

 

76

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

145

40

40

30

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

– 94.318

 

1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

3

Nader te verdelen

0

0

– 94.318

– 94.318

– 94.318

– 94.318

                 

95

 

Apparaatsuitgaven

260.366

239.161

221.189

213.060

213.508

212.669

 

1

Personeel

179.687

166.545

154.045

148.566

148.908

148.023

 

2

Materieel

80.679

72.616

67.144

64.494

64.600

64.646

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Meerjarenraming ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   

TOTAAL

1.274.611

1.337.192

1.381.620

1.450.187

1.508.734

1.585.352

                 

1

 

Primair onderwijs

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

 

90

Ontvangsten

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

1.361

 

90

Ontvangsten

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

1.361

                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwassenen-educatie

6.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

90

Ontvangsten

6.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

90

Ontvangsten

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

16

16

16

16

16

16

 

90

Ontvangsten

16

16

16

16

16

16

                 

8

 

Internationaal beleid

99

99

99

99

99

99

 

90

Ontvangsten

99

99

99

99

99

99

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

90

Ontvangsten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

                 

11

 

Studiefinanciering

816.984

869.711

925.913

985.731

1.046.729

1.112.501

 

90

Studiefinanciering relevant

293.579

296.243

299.767

304.254

307.229

312.244

 

91

Studiefinanciering niet relevant

523.405

573.468

626.146

681.477

739.500

800.257

                 

12

 

Tegemoetkoming studiekosten

3.288

3.034

3.034

3.013

2.990

2.906

 

90

TS 17-

288

22

0

0

0

0

 

91

Vo 18+

3.000

3.012

3.034

3.013

2.990

2.906

                 

13

 

Lesgelden

242.600

249.135

247.661

249.431

254.003

257.933

 

90

Ontvangsten

242.600

249.135

247.661

249.431

254.003

257.933

                 

14

 

Cultuur

2.721

494

494

494

494

494

 

90

Ontvangsten Kunsten

2.053

136

136

136

136

136

 

91

Ontvangsten Letteren en bibliotheken

36

36

36

36

36

36

 

92

Ontvangsten Cultureel erfgoed

632

322

322

322

322

322

                 

15

 

Media

191.500

197.500

190.500

197.500

190.500

197.500

 

90

Ontvangsten

191.500

197.500

190.500

197.500

190.500

197.500

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

101

101

101

101

101

101

 

90

Ontvangsten

101

101

101

101

101

101

                 

25

 

Emancipatie

0

0

0

0

0

0

 

90

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

 

90

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

                 

95

 

Apparaatsuitgaven

567

567

567

567

567

567

 

90

Ontvangsten

567

567

567

567

567

567

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Licence