Base description which applies to whole site

5.4 Moties en toezeggingen

Moties EZ Tweede Kamer parlementair jaar 2014–2015

Indiener(s)

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuk

Stand van zaken

Leegte, R.W. (VVD)

Öztürk, S. (GrKÖ)

Verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de regels ten aanzien van afwikkeling van schadeclaims ten gevolge van mijnbouwactiviteiten meer in lijn kunnen worden gebracht met de rechtsregels die in Duitsland gelden en de Kamer daarover te zijner tijd te informeren.

09-09-2014

32 849, nr. 31

Onderhanden.

Er is opdracht gegeven tot vergelijkend onderzoek. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, worden deze met de Kamer gedeeld.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, voor 1 januari 2015 producenten- en brancheorganisaties die erkenning hebben aangevraagd erkend te hebben; verzoekt voorts, producenten- en brancheorganisaties conform de EU-verordening 1308/2013 te erkennen zonder verzwarende nationale voorschriften.

09-09-2014

33 910, nr. 14

Afgedaan.

Kamerstuk 33 910, nr. 22, d.d. 19 december 2014

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering om, het regeldrukeffect van de overgenomen taken spoedig te inventariseren en met de Kamer te delen en de ontwikkeling ervan te monitoren.

09-09-2014

33 910, nr. 18

Afgedaan.

Kamerstuk 29 515, nr. 362, d.d. 12 juni 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, haar inzet voor dolfijnen waar te maken en de resolutie van Monaco te steunen.

10-09-2014

28 286, nr. 754

Afgedaan.

Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 125, d.d. 14 november 2014

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, om verhoging van vangstquota voor walvissen zowel op de IWC als binnen Europees verband ter discussie te stellen en waar mogelijk tegen te gaan.

11-09-2014

28 286, nr. 763

Afgedaan.

Kamerbrief 34 000-XIII-125, d.d. 14 november 2014

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, haar inzet voor walvissen waar te maken en de resolutie van Nieuw-Zeeland te steunen in de huidige vorm.

11-09-2014

28 286, nr. 755

Afgedaan.

Kamerbrief 34 000-XIII-125, d.d. 14 november 2014

Ojik, drs. A. van (GL)

Verzoekt de regering, de inzet op energiebesparing te intensiveren en concrete en specifieke maatregelen te nemen om de doelstellingen te realiseren.

18-09-2014

34 000, nr. 21

Afgedaan.

Kamerstuk II 2014/2015, 30 196, nr. 258, d.d. 13 november 2014

Slob, drs A. (CU)

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

Verzoekt de regering, ruimte te zoeken binnen de bestaande kaders om initiatieven die de werkgelegenheid in de regio op peil houden, zoals het Pact van het Noorden, maximaal te ondersteunen.

18-09-2014

34 000, nr. 10

Afgedaan.

Kamerbrief 29 697-17, d.d. 20 oktober 2014

Slob, drs A. (CU)

Roemer, E.G.M. (SP)

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Pechtold, drs. A. (D66)

Ojik, drs. A. van (GL)

Verzoekt de regering, in Europees verband actief te streven naar een substantiële vermindering van energieafhankelijkheid binnen tien jaar; verzoekt de regering tevens, op basis van het toegezegde onderzoek, nog voor de Voorjaarsnota met een voorstel te komen om transparantie van de Nederlandse brandstofmix te verbeteren.

18-09-2014

34 000, nr. 16

Afgedaan.

Kamerbrief betreffende moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postbeleid, d.d. 13 juli 2015

Schouw, dr. A.G. (D66)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering in samenwerking met de betreffende plantaardige agrarische keuringsdiensten de borging van de publieke belangen in de governance structuur te verbeteren en de huidige uitvoeringstructuur in stand te laten.

23-09-2014

31 490, nr. 160

Onderhanden.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering om samen met de sector en de betreffende provincies te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de productie in bestaande oude varkens- en pluimveestallen versneld te stoppen.

23-09-2014

33 792, nr. 3

Onderhanden.

In de beantwoording Kamervragen van 16 juni 2015 van de leden Van Dekken en Leenders (Aanhangsel 2576) is aangegeven dat de Staatssecretaris in overleg met de LTO vakgroep varkenshouderij en de NVV de mogelijkheden aan het onderzoeken is om te komen tot een vitaliseringsslag naar een toekomstbestendige varkenshouderij die goed is ingepast in het landelijk gebied. De komende periode zal een concrete aanpak worden uitgewerkt met de betrokken partijen.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, binnen drie jaar een wettelijke verplichting voor gps-apparatuur in veetransportwagens en een centrale database voor verzameling en analyse van de gps-gegevens ter verbetering van de handhaving te realiseren.

23-09-2014

28 286, nr. 761

Onderhanden.

De Staatssecretaris is voornemens om het gebruik van gps-apparatuur in transportwagens verplicht te stellen en een centrale database in te richten als één van de van de voorwaardes voor private kwaliteitssystemen.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees importverbod op angorawol.

23-09-2014

28 286, nr. 753

Afgedaan.

Kamerstuk 28 286, nr. 777, d.d. 18 december 2014

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering zich sterk te maken voor een Europees handels- en importverbod op wasbeerhondenbont.

23-09-2014

28 286, nr. 766 (was nr. 758)

Afgedaan.

Kamerstuk 28 286, nr. 777, d.d. 18 december 2014

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering, in de evaluatie inzichtelijk te maken met welk percentage het aantal routinematige keizersneden bij vleesrunderen is verminderd als gevolg van de verandermaatregelen; verzoekt de regering voorts, tijdig een wettelijk verbod op het fokken met deze soorten vleesrunderen voor te bereiden zodat er een fokverbod kan intreden als uit de evaluatie blijkt dat bij de verlaging van het percentage routinematige keizersneden bij vleesrunderen in 2018 onvoldoende voortgang is geboekt.

23-09-2014

28 286, nr. 760

Onderhanden.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Verzoekt de regering om, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de situatie in de praktijk aan de tolerantiegrens te laten voldoen.

23-09-2014

28 286, nr. 762

Onderhanden. Maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak NVWA. De Kamer heeft op 20 maart 2015 de 2e voortgangsrapportage ontvangen (TK 33 835, nr 12).

Liefde, B.C. de (VVD)

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Verzoekt de regering, zich tegen het voorstel van het Italiaans voorzitterschap uit te spreken, onder andere tijdens de Informele Telecomraad op 2 en 3 oktober in Milaan, en vast te blijven houden aan netneutraliteit en de afschaffing van hogere roamingtarieven.

01-10-2014

21 501, nr. 504

Afgedaan.

Kamerstuk 21 501-33, nr. 510, d.d. 20 oktober 2014

Tongeren, drs. L. van (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, binnen Europa te pleiten voor een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat.

07-10-2014

33 858, nr. 23

Afgedaan.

Kamerbrief 33 858, nr. 29, d.d. 13 oktober 2014

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering zich niet te verzetten tegen een hogere Europese doelstelling voor energiebesparing, als dat niet een terugverdientijd van 20 jaar niet tot onaanvaardbare kosten voor de Nederlandse samenleving leidt. Verzoekt de regering zich bij de onderhandelingen over het ETS vervolgens in te spannen om een hoger doel voor energiebesparing te vertalen in een adequaat instrumentarium.

16-10-2014

21 501-08, nr. 533

Afgedaan.

Kamerbrief 21 501-08-543, d.d. 9 december 2014

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering met de NAM en de uitvoeringsorganisatie tot een plan te komen waardoor alle preventieve maatregelen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de mensen in Groningen vóór 2020 zijn uitgevoerd.

16-10-2014

33 529, nr. 85

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, dat eind december 2015 naar de Kamer wordt gestuurd.

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering het mogelijk te maken dat Staatsbosbeheer geen ministeriële goedkeuring hoeft te vragen voor de verkoop en ruil van gronden aan/met natuurbeheerders, waaronder ook drinkwaterbedrijven, mits de kwaliteit en toegankelijkheid van de natuur voldoende gewaarborgd is.

16-10-2014

29 659, nr. 136

Afgedaan.

Kamerbrief 29 659, nr. 139, d.d. 29 juni 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering om, minimaal de voorgestelde klimaat- en energiedoelen van de Europese Commissie te steunen, of zich er in ieder geval niet tegen te verzetten.

16-10-2014

21 501–20, nr. 918

Afgedaan.

Kamerbrief 33 858, nr. 31, d.d. 23 oktober 2014

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Schouten, C.J. (CU)

Verzoekt de regering, snelle en laagdrempelige toegang tot onafhankelijk advies bij de Commissie van Aanbestedingsexperts te waarborgen en zo nodig extra financiële middelen in te zetten om de capaciteit te kunnen uitbreiden.

28-10-2014

34 000-XIII-37

Afgedaan.

Kamerstuk II 2014/2015, 32 440, nr. 89, d.d. 1 april 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verzoekt de regering, een arbeidsmarktverkenning naar de deeleconomie te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door de Sociaal-Economische Raad te vragen, dit mee te nemen in de al aangevraagde studie naar de circulaire economie.

28-10-2014

34 000-XIII-39

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 29 544, nr. 581, d.d. 19 december 2014

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, een aanvullend onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden en de kosten voor het verzorgen van meer of volledige mobiele dekking in Nederland en het bestaande onderzoek van TNO en Agentschap Telecom hierbij te betrekken.

28-10-2014

34 000-XIII-21

Afgedaan.

Kamerstuk 29 517, nr. 97, d.d. 14 april 2015

Verhoeven, K. (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de British Business Bank te zien als een inspiratiebron voor de manier waarop Nederlandse ondernemers in de financiering van hun eigen vermogen en vreemd vermogen kunnen worden voorzien.

28-10-2014

34 000-XIII-33

Onderhanden, zie Kamerstuk 32 637, nr. 162.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het aandeel innovatiesubsidies dat bijdraagt aan de verduurzaming vergroot kan worden.

28-10-2014

34 000-XIII-40

Afgedaan.

Kamerstuknummer 33 043, nr. 42, d.d. 18 juni 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verhoeven, K. (D66)

Schouten, C.J. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, te bezien welke rol de Nederlandse Mededingingsautoriteit kan spelen bij het aanpakken van ongewenste overschrijding van wettelijke betalingstermijnen voor transacties tussen bedrijven onderling.

28-10-2014

34 000-XIII-55

Onderhanden.

De Tweede Kamer is met Kamerstukken II 22 112, nr. 1984, d.d. 8 juni 2015 geïnformeerd dat er een onderzoek wordt gedaan naar de aard van de problematiek. Voor de begrotingsbehandeling zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het vervolg.

Schouten, C.J. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, samen met de grensregio’s een economische agenda voor de grensregio’s op te stellen, met daarin voorstellen om ondernemerschap te stimuleren, de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt en de economie weg te nemen en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren.

28-10-2014

34 000-XIII, nr. 36

Afgedaan.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 17 juli 2015 inzake Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid.

Öztürk, S. (GrKÖ)

Verzoekt de regering, data voor en over ambachtsbranches te behouden en periodiek te updaten; verzoekt de regering tevens, daartoe in overleg te gaan met (vertegenwoordigers dan wel samenwerkingsverbanden van) de brancheorganisaties en overige kenniscentra op het gebied van ambachten om specifieke behoeften en de invulling daarvan te inventariseren en daarover aan de Kamer te rapporteren voor het einde van het jaar.

28-10-2014

34 000-XIII-25

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover in september 2015 geïnformeerd.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de besteding van interne begrotingsreserves van artikel 16 voor 2014 en volgende jaren inzichtelijk te maken.

04-11-2014

34 000-XIII-64

Afgedaan.

In de suppletoire begrotingswetsvoorstellen (1e en 2e suppletoire begroting) van EZ zijn de geraamde mutaties (onttrekkingen en stortingen) in de interne begrotingsreserves inzichtelijk gemaakt.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de volgende onderwerpen ook op de agenda te zetten bij deze top:-omgaan met vlees van gevaccineerde dieren en de financiële gevolgen voor individuele veehouders bij dierziekte-uitbraken;-en de toelating van eieren uit derde landen in de Europese Unie met lagere dierenwelzijnseisen dan minimaal vereist in de Europese Unie.

04-11-2014

34 000-XIII-63

Afgedaan.

Kamerstuk 28 286, nr. 776, d.d.14 december 2014 over de uitkomsten van de dierenwelzijnsconferentie.

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, het experiment «Regels wieden» te starten waar belangenorganisaties, maar bovenal de individuele ondernemers, in een platform hun suggesties voor verbeteringen van overbodige regels, conflicterende regelgeving of onpraktische procedures in de land- en tuinbouw en visserij kunnen melden; verzoekt de regering tevens, de uitkomsten en concrete suggesties van het experiment «Regels wieden» binnen een jaar met de Kamer te delen.

04-11-2014

34 000-XIII-60

Afgedaan.

Kamerstuk 29 515, nr. 360, d.d. 28 april 2015

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, te komen met een voedselvisie en daar het WRR-rapport Naar een voedselbeleid bij te betrekken.

04-11-2014

34 000-XIII-65

Onderhanden.

Zoals aangegeven in de Kamerbrief van 3 juni 2015 (TK 31 532, nr 149) wordt de reactie rond het zomerreces aan de Kamer gestuurd.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Verzoekt de regering, een einddatum vast te stellen waarop het couperen van biggenstaartjes in Nederland beëindigd moet zijn.

04-11-2014

34 000-XIII-84

Afgedaan.

De Kamer is geïnformeerd met de brieven van 4 april 2014 (TK 2013–2014 28 286, nr. 729), 2 december 2014 (TK 2014–2015 28 286, nr. 773) en 30 maart 2015 (28 286, nr. 799).

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering, de aangenomen motie stromest (33 037, nr. 127) op de kortst mogelijke termijn uit te voeren.

04-11-2014

34 000-XIII-82

Afgedaan.

Kamerstuk 33 037, nr. 54, d.d. 10 november 2014

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt de regering, de ontwikkelaars van de Marker Wadden te helpen bij de verdere realisatie van dit unieke project, bijvoorbeeld door te zorgen dat TKI-gelden gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van de Marker Wadden.

04-11-2014

34 000-XIII-81

Afgedaan.

Kamerstuk 33 576, nr. 45, d.d. 26 juni 2015

Klaver, J.F. (GL), Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, regelgeving voor te bereiden of afspraken te maken om te zorgen voor weidegang voor alle Nederlandse koeien.

04-11-2014

34 000-XIII-80

Onderhanden.

De Kamer is met de brieven van 29 maart (TK 33979–73) en 14 juli jl. (TK 33979–99) geïnformeerd over de inzet van het kabinet om weidegang te stimuleren.

Klaver, J.F. (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, bij de volgende update van de Monitor Voedselverspilling (met daarin cijfers over 2013) in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel met concrete maatregelen te komen om voedselverspilling tegen te gaan, indien blijkt dat geen significante verbetering is opgetreden ten opzichte van 2012.

04-11-2014

34 000-XIII-77

Afgedaan.

Kamerstuknummer 34 087, nr. 3, d.d. 23 april 2015

Lodders, W.J.H. (VVD)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, vanuit de ministeries van EZ en OCW in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van de huidige situatie en te onderzoeken op welke wijze het onderwijs in de toekomst het best in de begroting kan worden ondergebracht; verzoekt de regering voorts, de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren voor het zomerreces van 2015.

04-11-2014

34 000-XIII-75

Onderhanden.

De beleidsreactie van het kabinet verschijnt tezamen met de bijbehorende rapporten voor de begrotingsbehandeling.

Veldhoven, S. van (D66)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, actief in te zetten op kennisontwikkeling voor de veredeling en teeltoptimalisatie van eiwitgewassen.

04-11-2014

34 000-XIII-74

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd d.m.v. de kabinetsreactie op het rapport van de WRR «Naar een Voedselbeleid», welke rond het zomerreces aan de Kamer wordt gestuurd.

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering om, dit gilde van de traditioneel werkende herders te steunen; verzoekt de regering tevens om, middelen te zoeken voor een bijdrage in de kosten die deze traditionele herders maken om hun cultuurhistorische waarde in stand te houden in aanvulling op de bekostiging van het natuurbeheer (SNL).

04-11-2014

34 000-XIII-66

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Verzoekt de regering, te bezien of naast onze eeuwenoude (natuurlijke) bejaag- en verjaagmethoden middels de valk en havik, ook de buizerd en arend kunnen worden opgenomen in het huidige opleidingsstelsel van valkerij-akte.

04-11-2014

34 000-XIII-70

Afgedaan.

Kamerstuk 33 348, nr. 11 en 21, resp. d.d. 11 december 2014 en 27 mei 2015

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, zich blijvend en maximaal in te spannen hoe we primaire levensbehoeften als zeer schaarse fosfaten kunnen extraheren, scheiden en opslaan uit dierlijke afvalstoffen en voor de inzet van concentraten als kunstmestvervanger en de Kamer zo spoedig mogelijk over de voortgang te rapporteren.

04-11-2014

34 000-XIII-94

Afgedaan.

Kamerstuk 33 037, nr. 145, d.d. 24 februari 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om met de Provincie Groningen, de initiatiefnemers van de Stroomversnelling en met alle overige betrokken partijen ervoor te zorgen dat het Noorden een grootschalige pilot kan worden voor nieuwe concepten van zeer energiezuinige dan wel Co2- neutrale bouw, en daarmee gelijktijdig de werkgelegenheid in Noord-Nederland blijvend te versterken.

11-11-2014

33 529, nr. 89

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 96, d.d. 9 februari 2015

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Roept de regering op, te laten berekenen wat de effecten zijn van verschillende kilo-per-hectarescenario’s of equivalente routes met dezelfde milieueffecten, blijvend binnen het fosfaatplafond, zowel op economisch gebied als voor grondgebondenheid; roept de regering vervolgens op, na overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, vóór behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer met een hoofdlijnenbrief de Tweede Kamer te informeren hoe de AMvB ingevuld zal worden.

25-11-2014

33 979, nr. 52

Afgedaan.

Kamerstuk 33 979 , nr. 70, d.d. 11 december 2014

Leegte, R.W. (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, dit samenhangende plan van aanpak samen met de relevante partijen van het energieakkoord op te stellen en voor 1 april 2015 naar de Kamer te sturen.

27-11-2014

34 000 XIII, nr. 108

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 30 196, nr. 305, d.d. 2 april 2015

Leegte, R.W. (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt de regering: in de verdere uitwerking van de zesde variant voor de locatie N33 in overleg met de provincie Groningen eventuele hinder en schade voor bewoners zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken; in de verdere uitwerking van het plangebied Veenkoloniën, conform de eerder door de Kamer aangenomen motie, zo veel mogelijk rekening te houden met de door de provincie Drenthe vastgestelde gebiedsvisie en bij de verdere uitwerking daarvan in te zetten op het voorkomen en beperken van eventuele hinder en schade voor de bewoners in de bovengenoemde woonkernen.

27-11-2014

34 000 XIII, nr. 130

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 612, nr. 49, d.d. 3 april 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, af te zien van besteding of voorbereidende activiteiten voor besteding van SDE+ in het buitenland.

27-11-2014

34 000 XIII, nr. 120

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 31 239, nr. 184, d.d. 9 januari 2015

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om, een inschatting te maken van de hoeveelheid geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek die de komende tien jaar nodig is voor het behalen van de 2050-doelstellingen, en dat af te zetten tegen huidige geldstromen.

27-11-2014

34 000 XIII, nr. 115

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom en de uitkomst hiervan met de Kamer te delen.

27-11-2014

34 000 XIII, nr. 132

Onderhanden.

Momenteel bevinden een proeftuin en een Green Deal op het gebied van gelijkstroom zich in de afrondende fase. De resultaten hiervan zullen worden benut bij de uitvoering van de motie.

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de Minister, gedurende deze periode ook geen proefboringen te laten plaatsvinden.

16-12-2014

33 952, nr. 29 (was nr. 28)

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 952, nr. 30, d.d. 11 februari 2015 en Kamerstukken II 2014/2015, 33 952, nr. 32, d.d. 10 juli 2015

Jacobi, L. (PvdA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, de provinciale vrijstellingslijst te evalueren en aan te passen opdat deze beter aansluit bij de voorkomende overlast en/of schade, zoals die van steenmarters, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen.

16-12-2014

33 576, nr. 21

Onderhanden.

In Kamerstuk 33 348, nr. 18, d.d. 29 mei 2015 geïnformeerd over de voortgang.

Jacobi, L. (PvdA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering om, binnen de PKB PMR, in lijn met het advies-Veerman, creatief invulling te geven aan de integrale opgave voor het Buijtenland van Rhoon.

16-12-2014

33 576, nr. 22

Afgedaan.

Kamerstuk 33 576, nr. 46, 13 juli 2015.

Graus, D.J.G. (PVV)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, ten aanzien van de Engbertsdijksvenen het mogelijk te maken dat maximaal gebruikgemaakt kan worden van de mogelijkheden van het omwisselbesluit om zodoende alternatieven goed in te kunnen vullen; verzoekt de regering voorts, hierover in overleg te treden met belanghebbenden, de Kamer over de uitkomsten te informeren en tot die tijd geen onomkeerbare beslissingen te nemen.

16-12-2014

33 576, nr. 23

Onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, ook de andere provincies te wijzen op de bevindingen in Gelderland en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de Natura 2000-doelen, die inhoudt dat teelten met een hoog bestrijdingsmiddelengebruik in de werkingssfeer van Natura 2000-gebieden aan een passende beoordeling moeten worden onderworpen.

16-12-2014

33 576, nr. 25

Onderhanden.

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, de monitoring van zoutwinning minstens van gelijke zwaarte te laten zijn als de monitoring van gaswinning, zodat monitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden volgens het hand-aan-de-kraanprincipe.

16-12-2014

33 576, nr. 37 (was nr. 27)

Afgedaan.

Kamerstuk 32 849, nr. 38, d.d. 12 mei 2015

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, in de vergunning voor zoutwinning aan Frisia vergelijkbare monitoringvoorwaarden op te leggen als die er gesteld zijn in de vergunning voor de gaswinning.

16-12-2014

33 576, nr. 38 (was nr. 28)

Afgedaan.

Kamerstuk 32 849, nr. 38, d.d. 12 mei 2015

Jacobi, L. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, met het oog op de doelmatige inzet van rijksmiddelen, concrete, kwalitatieve afspraken te maken met elke provincie over de doelen die met de inzet van de rijksmiddelen gehaald dienen te worden, en daarop bij de driejaarlijkse doorlichting van het Natuurpact te toetsen.

16-12-2014

33 576, nr. 29

Afgedaan.

Kamerstuk 30 825, nr. 214, d.d. 24 maart 2015

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, niet in te stemmen met het huidige voorstel voor managementzones Natura 2000 voor de Doggersbank, ten aanzien van het Nederlandse deel van de Doggersbank managementzones vast te stellen zoals recentelijk voorgesteld door de visserijsector, waarmee ecologisch kwetsbare gebieden en de gevolgen voor de visserij worden beperkt, en er bij het Verenigd Koninkrijk op aan te dringen eveneens het voorstel van de visserijsector over te nemen.

16-12-2014

33 576, nr. 36

Afgedaan.

Kamerbrief 33 576-42, d.d. 14 april 2015

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering in kaart te brengen hoe groot het gat is tussen laboratorium, collegezaal en praktijk en aan te geven welke stappen gezet zullen worden om dit beter op elkaar aan te laten sluiten.

18-12-2014

27 858, nr. 283

Afgedaan.

Kamerstuk 27 858, nr. 309, d.d. 12 mei 2015

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering om in overleg met de sector te treden om te komen tot een betere vorm van informatie verschaffing naar omwonenden over toepassing van Metam-Natrium, waarmee zij de kans krijgen maatregelen te nemen tegen eventuele negatieve effecten op hun gezondheid, en daarover de Kamer te informeren

18-12-2014

27 858, nr. 291

Onderhanden.

De Tweede Kamer is op 10 juli 2015 d.m.v. Kamerstuk 27 858-323 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering zich, in overleg met LTO en Bionext, in Europees verband in te zetten voor een versnelling van de registratie van basisstoffen, waarbij de registraties van specifieke basisstoffen en de daarmee gepaard gaande lasten tussen landen worden verdeeld, en de Kamer voor het meireces te informeren over de voortgang.

18-12-2014

27 858, nr. 287

Onderhanden.

De Tweede Kamer is op 10 juli jl. d.m.v. Kamerstuk 27 858-323 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met de retailsector het stunten met goedkoop vlees te stoppen.

20-01-2015

28 973, nr. 152

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Verzoekt de regering, bij de maatregelen die uit het energieakkoord voortvloeien concreet in euro’s aan te geven wat de kosten per vermeden ton CO2 van de maatregel zijn.

20-01-2015

30 196, nr. 277

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover begin 2016 geïnformeerd.

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Leegte, R.W. (VVD)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, in alle relevante begrotingen een herkenbare regel op te nemen waarin de maatregelen die uit het energieakkoord voortvloeien worden gepresenteerd; verzoekt de regering tevens, in de begroting van het Ministerie van EZ een totaaloverzicht van alle maatregelen van alle ministeries vanwege het energieakkoord op te nemen.

20-01-2015

30 196, nr. 278

Afgedaan.

In artikel 14 van de EZ-begroting voor 2016 is een overzicht opgenomen. De begrotingen van IenM en WenR bevatten verwijzingen naar dit overzicht.

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Spreekt uit dat de vrijstelling van de kolenbelasting wordt ingetrokken indien per 1-1-2016 de afgesproken drie kolencentrales en per 1-7-2017 de twee overgebleven kolencentrales niet zijn gesloten.

20-01-2015

30 196, nr. 281

Onderhanden.

De AMvB ter vaststelling van de rendementseisen voor kolencentrales is voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, de energiebedrijven en de milieuorganisaties nogmaals te verzoeken om met elkaar in gesprek te gaan en uiterlijk voor 1 maart tot overeenstemming te komen; verzoekt de regering tevens om, subsidies uit de SDE+ tot die tijd niet beschikbaar te stellen voor de meestook van biomassa.

20-01-2015

30 196, nr. 283

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 30 196, nr. 300, d.d. 18 maart 2015

Jacobi, L. (PvdA)

Monasch, drs. MA J.S. (PvdA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Verzoekt, de regering om, met in achtneming van de doelen uit het energieakkoord, zo veel mogelijk rekening te houden met de gewenste variant van de provincie Friesland over de inpassing van windmolens in het IJsselmeer c.q. op of langs de Afsluitdijk.

20-01-2015

30 196, nr. 287 (was 282 + 286)

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 612, nr. 49, d.d. 3 april 2015

Dikkers, drs. ing. S.W. (PvdA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, zich bij de Europese Commissie in te spannen voor (meer) onaangekondigde controles door de FVO.

27-01-2015

26 991, nr. 459

Afgedaan.

Nederland heeft per brief op 23 juni 2015 de Europese inspectiedienst FVO aandacht gevraagd voor de inspectiemissies in derde landen inzake paardenvlees en het belang van onaangekondigde controles hierbij. Zie ook Kamerbrief 28 286 nr. 776, d.d. 2 juni 2015.

Jacobi, L. (PvdA)

Bashir, F. (SP)

Helvert, M.J.F. van (CDA)

Verzoekt de regering, mede aan de hand van buitenlandse voorbeelden en de resultaten van de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928, te onderzoeken in welke vorm de toegankelijkheid van paden in beheer bij boeren en andere particuliere eigenaren het beste in Nederland georganiseerd kan worden; verzoekt de regering tevens, zich samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) in te spannen voor het zo veel mogelijk uniformeren en structureel maken van regelingen op dit terrein; verzoekt de regering voorts, de voorwaarden bij de regelingen beter uit te werken ten bate van logische doorgaande routes waarbij de toegankelijkheid niet nodeloos beperkt wordt.

27-01-2015

33 888, nr. 8

Onderhanden.

Er heeft dit voorjaar overleg tussen EZ en het IPO plaatsgevonden over de uitvoering van de Boerenlandwandelpadenregeling. De Kamer wordt over de uitkomsten hiervan in het najaar geïnformeerd.

Liefde, B.C. de (VVD)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe postzegels met verschillende snelheden en prijzen binnen de UPD gerealiseerd kunnen worden.

29-01-2015

34 024, nr. 17

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de uitkomst.

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de Minister, te onderzoeken hoe de aansprakelijkheid bij zoekgeraakte aangetekende brieven kan worden aangepast naar een reëler bedrag, bijvoorbeeld door het introduceren van meerdere categorieën aangetekende brieven.

29-01-2015

34 024, nr. 19

Afgehandeld.

Kamerstukken II 2014/2015, 34 024, nr. 28, d.d. 2 juni 2015

Geurts, J.L. (CDA)

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor een noodfaciliteit via het Borgstellingsfonds voor de getroffen gebieden; verzoekt voorts in overleg te treden met de diverse betrokken overheden, zoals de provincies voor de mogelijkheden voor financiële steun via bijvoorbeeld het Faunafonds.

10-02-2015

21 501–32, nr. 829 (was 823)

Afgedaan.

Kamerstuknummer 27 858 nr. 298, d.d. 13 maart 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering om schadeafhandeling van aardbevingsschade en bodemdaling en versterking van het onroerend goed zoveel mogelijk integraal af te handelen.

12-02-2015

33 529, nr. 122

Onderhanden.

Bosman, André (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, bij de beslissing van 1 juli de maatschappelijke effecten voor de inwoners mee te wegen, en niet alleen de veiligheid en de winning, als vergelijkbaar met een MKBA.

12-02-2015

33 529, nr. 104

Onderhanden.

De Tweede Kamer is op 23 juni jl. d.m.v. Kamerstuk 33 529-174 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

Bosman, André (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, voor de gaswinning ná 1 juli een winningsbesluit voor te bereiden dat uitgaat van het laagst mogelijke niveau gaswinning dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid en de veiligheid; verzoekt de regering tevens, inzichtelijk te maken hoe de gaswinning na 1 januari 2016 nog verder verlaagd kan worden.

12-02-2015

33 529, nr. 116

Afgedaan.

Kamerstukken II, 33 529 nr. 174, 23 juni 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering:- ervoor zorg te dragen dat de NAM de kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed betaalt;- bij herstel en behoud niet slechts economische afwegingen, maar ook de monumentale waarde en de waarde voor het landelijk gebied en de identiteit van Groningen mee te wegen;- zorg te dragen voor een speciaal team bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het herstel en de preventie van schade aan monumenten en erfgoed.

12-02-2015

33 529, nr. 107

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, dat eind december 2015 naar de Kamer wordt gestuurd.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Öztürk, S. (GrKÖ)

Smaling, E.M.A. (SP)

Krol, H. (50PLUS)

Constaterende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid vijf aanbevelingen doet om het veiligheidsbelang te versterken, om onzekerheid te erkennen en om beter te communiceren; verzoekt de regering, alle aanbevelingen over te nemen.

10-03-2015

33 529, nr. 125

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 143 d.d. 2 april 2015

Slob, drs A. (CU)

Bosman, André (VVD)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Vos, Jan C. (PvdA)

Overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeert dat bij de gaswinning betrokken partijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van bij de gaswinning betrokken burgers; verzoekt het kabinet, alle aanbevelingen over te nemen en daarover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, aan de Kamer te rapporteren.

10-03-2015

33 529, nr. 138

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 143 d.d. 2 april 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering om, ruim voor de behandeling van STROOM de Kamer een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening te sturen met in ieder geval de volgende gegevens: de financiële gevolgen voor huishoudens en bedrijven van een kostenverrekening via de SDE+ in vergelijking met een kostenverrekening via de netwerktarieven; de gevolgen van een kostenverrekening via de SDE+ voor het budget van de SDE+ dat beschikbaar is voor duurzame-energiedoelstellingen en het mogelijk effect op het aandeel duurzame energie dat met het huidige voorgenomen budget gerealiseerd kan worden.

26-03-2015

34 058, nr. 31

Onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, de Kamer mede te delen wat de totale investeringskosten en operationele kosten van het net op zee zijn en van het net naar de eerste kavel Borssele.

26-03-2015

34 058, nr. 33

Afgedaan.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 juli 2015 inzake Actualisatie kosten netwerk op zee.

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om, deze zaken nader te onderzoeken en de resultaten daarvan uiterlijk voor het voorgenomen besluit over de locaties van de windmolenparken naar de Kamer te sturen.

26-03-2015

34 058, nr. 30

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, bij het ontwikkelen van de kavelbesluiten in een vroeg stadium te overleggen met de belanghebbenden over medegebruik van de Noordzee en de mogelijkheid te geven om voorstellen te doen om de schade te minimaliseren of het medegebruik te verbeteren.

26-03-2015

34 058, nr. 29

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 561, nr. 19 d.d. 19 mei 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering bij mogelijke significante gevolgen van windmolens op Natura 2000-gebieden op zee te kiezen voor mitigerende maatregelen.

26-03-2015

34 058, nr.23

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 561, nr. 19 d.d. 19 mei 2015

Ouwehand, E. (PvdD)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, in de voorschriften en de subsidieregeling voor windenergie op zee op te nemen dat er gebruik gemaakt wordt van minder vervuilende manieren om roest van windmolens te voorkomen.

26-03-2015

34 058, nr. 24

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 561, nr. 19 d.d. 19 mei 2015

Veen, M.S. van (VVD)

Verzoekt de regering om, te onderzoeken of deze legeskosten omlaag kunnen zonder afbreuk te doen aan het kostendekkende karakter van deze leges.

31-03-2015

32 637, nr. 172

Onderhanden, zie Kamerstuk 29 861, nr. 38, d.d. 17 juni 2015

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de regering om, in overleg met de regio te treden over deze werkgelegenheidsplannen, daar waar nodig ondersteuning te bieden en de Kamer hierover te rapporteren; verzoekt de regering tevens om, de ervaring die door het ministerie is opgedaan bij interventies bij andere bedrijven, zoals Nedcar, NRG, ALDEL en Thermphos, hierin mee te nemen; verzoekt de regering voorts om, na te gaan of er ruimte is op de begroting en daarbij te betrekken de niet-gereserveerde middelen en de eindejaarsreserve.

31-03-2015

32 637, nr. 171

Onderhanden.

Schouten, C.J. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, de regio Emmen-Coevorden-Hoogeveen--Hardenberg te ondersteunen in het benutten van EFRO-subsidie, INTERREG-subsidie en nationale regelingen voor het verbeteren van het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat voor bedrijven.

31-03-2015

32 637, nr. 173 (was 170)

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, het rendement van het eerste Dutch Venture Initiative openbaar te maken en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren.

21-04-2015

32 637, nr. 180

Onderhanden.

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd d.m.v. van het goedgekeurde jaarverslag dat in het 3e kwartaal van 2015 wordt verwacht.

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering, deze inbesteding terug te draaien en zich in te spannen voor een eerlijke en transparante aanbestedingsprocedure voor haar digitaliseringswerkzaamheden.

21-04-2015

32 637, nr. 178

Zie brief van de Minister van OCW d.d. 23 juni jl.

Verhoeven, K. (D66)

Ziengs, E. (VVD)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om in de toekomstige voortgangsrapportages over regeldruk ook systematisch en transparant te rapporteren over de omvang van de eenmalige kosten van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en over de nalevingskosten van wet- en regelgeving met een Europese oorsprong.

21-04-2015

32 637, nr. 177

Onderhanden.

Deze wijze van rapporteren zal ingaan in 2016.

Dekken, T.R. van (PvdA)

Heerema, R.J. (VVD)

Spreekt uit dat het verbod niet uitgebreid zal worden naar andere wilde diersoorten en dat het verbod beperkt blijft tot het circus, optochten, reclames en tentoonstellingen.

21-04-2015

28 286, nr. 802

Afgedaan.

Kamerstuk 28 286, nr 797, d.d. 13 maart 2015

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de economische gevolgen van een hoogspannings-tracé mee te wegen in het Tracébesluit.

28-04-2015

29 023, nr. 190

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, de kosten van verkabeling van hoogspanningslijnen voor de betreffende gemeenten inzichtelijk te maken en de Kamer hierover voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel STROOM te informeren.

28-04-2015

29 023, nr. 189

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 29 023, nr. 198, d.d. 1 juli 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verzoekt de regering, te onderzoeken of het nodig is om belastingregels voor schenkingen zo aan te passen dat zij geen rem op schadevergoeding en -preventie bij mijnbouwactiviteiten zetten.

28-04-2015

34 041, nr. 33

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, alle niet-bedrijfsgevoelige informatie van het SodM over de naleving van de relevante wetgeving stapsgewijs openbaar te maken en te ontsluiten via de website.

28-04-2015

34 041, nr. 32

Onderhanden.

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, alle andere reële opties om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te reguleren uit te werken en de Kamer hierover uiterlijk eind mei te informeren

28-04-2015

33 979, nr. 95

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 979, nr. 98, d.d. 2 juli 2015.

Bommel, drs. H. van (SP)

Veldhoven, S. van (D66)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Veldman, H.S. (VVD)

verzoekt de regering voor elk van de alternatieven in kaart te brengen in hoeverre natuur doorkruist wordt, huizen gevoelige bestemming worden etc., conform de leidende principes zoals opgesteld in de startnotitie voor de mer (paragraaf 3.5.2), alvorens de keuze te maken welke alternatieven in de mer zullen worden meegenomen; verzoekt de regering om de bewoners bij het gehele proces van de beoordeling te blijven betrekken en de Kamer over de uitkomst welke alternatieven in de mer worden meegenomen te informeren.

28-04-2015

29 023, nr. 194

Onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Vos, Jan C. (PvdA)

Öztürk, S. (GrKÖ)

Smaling, E.M.A. (SP)

Krol, H. (50PLUS)

Verzoekt de regering, alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden op te schorten of aan te houden, in ieder geval tot de Energievisie 2015 en aanpassing van het gasgebouw met de Kamer zijn besproken.

28-04-2015

33 450, nr. 44

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 34 041, nr. 39 d.d. 25 april 2015

Bosman, André (VVD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering om verschillende scenario’s te onderzoeken over hoe de rol van de Groningers in de besluitvorming over de gasproductie in hun regio kan worden versterkt en de Kamer hierover in het najaar te informeren.

30-04-2015

33 529, nr. 167 (was 150)

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering om, het onderzoek naar de verjaring van mijnbouwschade als uitvoering van de motie-Agnes Mulder (29 023, nr. 157) voorafgaand aan de voorgenomen wetswijziging van de Mijnbouwwet toe te sturen aan de Kamer.

30-04-2015

33 529, nr. 152

Afgedaan.

Kamerstuk II 2013/2014, 32 849, nr. 21, d.d. 20 juni 2014

Smaling, E.M.A. (SP)

Spreekt uit dat de begrippen «veiligheid», «risico» en «onzekerheid» zodanig en in zodanig begrijpelijke taal worden gedefinieerd dat opsporings- en winningsbesluiten hieraan getoetst kunnen worden.

30-04-2015

33 529, nr. 159

Afgedaan.

Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 143 d.d. 2 april 2015

Tongeren, drs. L. van (GL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de Minister diverse opties om SodM onafhankelijker te positioneren dan nu uit te werken, waarbij voor- en nadelen inzichtelijk worden gemaakt, en deze opties uiterlijk na de zomer aan de Kamer voor te leggen.

30-04-2015

33 529, nr. 167 (was 155)

Onderhanden.

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, snel bouw- en veiligheidsnormen te ontwikkelen voor de industriële installaties, infrastructuur en overige bebouwing.

30-04-2015

33 529, nr. 154

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, te komen tot een eenduidige definitie van startups en het Nederlandse startup-ecosysteem van startups, investeerders, incubators en accelerators in kaart te brengen.

01-07-2015

32 637, nr. 186

Onderhanden.

De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Bedrijfslevenbeleid die in oktober 2015 wordt verstuurd.

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering nogmaals te kijken naar kwetsbaarheden voor identiteitsfraude bij zzp’ers als gevolg van de koppeling van het BTW en BSN-nummer en de vermelding van de geboortedatum en het privéadres in het KvK-handelsregister en de Kamer te informeren over mogelijke oplossingen.

01-07-2015

32 637, nr. 188

Onderhanden.

Verhoeven, K. (D66)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering, de streefwaarde van betalingen binnen 30 dagen bij de overheden te verhogen van 90% naar 95%.

01-07-2015

32 637, nr. 190

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Verzoekt de regering, de impact van het valorisatieprogramma op de kwaliteit en opbouw van academische kennis te onderzoeken, bijvoorbeeld via een steekproefsgewijze benadering.

01-07-2015

32 637, nr. 191

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, te bezien of er systeemrisico’s zijn voor Nederlandse investeringsinstellingen bij het beleggen in gas, olie en kolen.

01-07-2015

30 196, nr. 338

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren.

01-07-2015

33 348, nr. 174 (tvv 147)

Onderhanden.

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, provincies te ondersteunen bij het regeldruk-luw maken van de faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan.

01-07-2015

33 348, nr. 127

Onderhanden.

Thieme, mr. M.L. (PvdD)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering om, dit jaar met een plan van aanpak te komen om de import van de jachttrofeeën, bijvoorbeeld ivoor en tijgerhuiden, in nationaal dan wel Europees verband aan te pakken en de Kamer daarover te informeren.

01-07-2015

33 348, nr. 140

Onderhanden.

Veldhoven, S. van (D66)

Grashoff, R (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat het monitoringssysteem naast kwantiteit eveneens aandacht heeft voor kwaliteit; verzoekt de regering, externe experts zoals de Algemene Rekenkamer en het Planbureau voor de Leefomgeving te betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem.

01-07-2015

33 348, nr. 146

Onderhanden.

Grashoff, R (GL)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies met als doel voor de begrotingsbehandeling van 2016 met landsdekkende voorstellen te komen die gericht zijn op instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties.

01-07-2015

33 348, nr. 130

Onderhanden.

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, warmteaansluiting niet te laten concurreren met woningisolatie, bijvoorbeeld volgens het model Stroomversnelling.

01-07-2015

30 196, nr. 344

Onderhanden.

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, zich in te spannen om de chemische installaties in Delfzijl met spoed aardbevingsbestendig te maken.

02-07-2015

33 529, nr. 193

Onderhanden.

Over de stand van zaken over het aardbevingbestendig maken van industriële installaties is de Kamer geïnformeerd via Kamerbrief 33 529-174.

Bosman, André (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om in adequate bijstand te voorzien voor bewoners van het Groninger bevingsgebied die te maken hebben met bevingsschade of hun woning tijdelijk of permanent dienen te verlaten en daarvoor in gesprek te gaan met de Nationaal Coördinator Groningen.

02-07-2015

33 529, nr. 194

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, dat eind december 2015 naar de Kamer wordt gestuurd.

Bosman, André (VVD)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, het SodM in overleg met risico-experts van de NAM voor november tot een goede methode voor risicovergelijking te laten komen en daarbij ook de mogelijkheid en betekenis van berekening van het groepsrisico in beeld te brengen.

02-07-2015

33 529, nr. 195

Onderhanden.

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Verhoeven, K. (D66)

Liefde, B.C. de (VVD)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Verzoekt de regering in overleg met de marktpartijen te komen tot een besluit waarbij clausulering voor landelijke kavels wordt afgeschaft, met uitzondering van nieuws en Nederlandstalige muziek; wijziging van eigendomsbeperking van landelijke kavels van maximaal één ongeclausuleerd kavel én één geclausuleerd kavel naar maximaal vier kavels; en de vergunningen ten behoeve van het uitzenden op de FM-band worden verlengd; verzoekt de regering met de marktpartijen in overleg te treden om tot overeenstemming te komen over beslechting dan wel beëindiging van de huidige juridische geschillen en de waardebepaling van de kavels zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de huidige vergoedingen die door marktpartijen worden betaald, en de Kamer vóór 1 september 2015.

02-07-2015

24 095, nr. 385

Onderhanden.

De Tweede Kamer zal kort na het zomerreces worden geïnformeerd over de gesprekken die hierover plaatsvinden.

Jacobi, L. (PvdA)

Dijkgraaf, prof. dr. E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe het visseizoen binnen Nederland voor aal aan veranderende omstandigheden onderhevig is en de Kamer te informeren hoe binnen het aalbeheerplan er eventueel nog dit jaar rekening gehouden kan gaan worden met deze veranderende omstandigheden.

02-07-2015

29 664, nr. 129

Afgedaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief «Flexibiliteit in het aalbeheerplan», d.d. 26-8-2015.

Liefde, B.C. de (VVD)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, in het reeds toegezegde onderzoek in ieder geval te betrekken: de financiële gevolgen voor verschillende sectoren in Nederland, waaronder de land- en tuinbouw, de vleesverwerkende industrie en de Rotterdamse haven, de werkgelegenheidseffecten voor Nederland en de gevolgen voor de Nederlandse export.

02-07-2015

34 214, nr. 8

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, samen met de lokale bestuurders, de Nationaal Coördinator en de NAM, ervoor te zorgen dat deze gevallen nog voor 2016 zijn opgelost

02-07-2015

33 529, nr. 196 (tvv 177)

Onderhanden.

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Verzoekt de regering om daar steeds naar te handelen en daartoe adequate maatregelen te nemen of te laten nemen.

02-07-2015

33 529, nr. 178

Onderhanden.

Ouwehand, E. (PvdD)

Tongeren, drs. L. van (GL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, Agnes H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

verzoekt de regering, te reageren op het ECN-rapport Reductie gasvraag Nederland en daarbij in te gaan op de uitvoerbaarheid van elk van de genoemde besparingsmaatregelen

02-07-2015

33 529, nr. 186

Onderhanden.

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, zeer terughoudend te zijn in het aanwijzen van nog meer commissies en bestuurders.

02-07-2015

33 529, nr. 192

Onderhanden.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, dat eind december 2015 naar de Kamer wordt gestuurd.

Moties EZ Eerste Kamer parlementair jaar 2014–2015

Indiener(s)

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuk

Stand van zaken

Reuten, dr. G.A.T.M. (SP)

Graaf, mr. Th.C. de (D66)

Schaap, prof. dr. ing. S. (VVD)

Terpstra, drs. G.H. (CDA)

Koffeman, drs. N.K. (PvdD)

Thissen, C.P. (GL)

Vraagt de regering om, mocht het wetsvoorstel worden aanvaard, tegelijk met de uitwerking van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur een wijzigingswet voor te bereiden waarmee de essentie van de algemene maatregel van bestuur en de betekenis van grondgebondenheid opgenomen worden in de wet.

17-12-2014

33 979, G

Onderhanden.

Koning, drs. ir. A.L. (PvdA)

Reuten, dr. G.A.T.M. (SP)

Vos, ir. M.B. (GroenLinks)

Verzoekt de regering om het parlement bij de eerstvolgende versobering of, indien deze zich eerder aandient, de evaluatie over drie jaar, inzage te verschaffen in de genoemde kosten- en batenopbouw en het rendement van de UPD, opdat op grond daarvan gesproken kan worden over de eventuele aanpassing van de UPD.

26-05-2015

34 024, G

Onderhanden.

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2014–2015

In het parlementaire jaar 2014–2015 zijn ruim 500 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZ-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

EK/TK

Toezegging gedaan bij:

Omschrijving

Stand van zaken

Economie en innovatie

TK

Parlementaire agenda [04-09-2014] – AO Groene Groei

De Minister zal bezien (o.a. via VNG en IPO) of er behoefte is bij lokale overheden en bedrijfsleven om tot een loket te komen waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning voor het verlenen van vergunningen (Green Deal).

Voldaan met Kamerstuk 33 043, nr. 42, d.d. 18 juni 2015.

TK

Parlementaire agenda [02-10-2014] – Wijziging van de Telecommunicatiewet

De Minister zal de Kamer voor de Kerst informeren over de uitvoering van de motie De Liefde over modernisering van de telecomwetgeving.

Voldaan met Kamerstuk 26 643, nr. 345, d.d. 23 december 2014.

TK

Parlementaire agenda [14-10-2014] – EZ begroting (E&I deel)

&

Parlementaire agenda [11-06-2015] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Minister zal bij evaluatiemomenten van wetgeving bekijken wat er qua modernisering wenselijk en mogelijk is en zal daarnaast aan de hand van concrete cases kijken naar modernisering van wetgeving. De Minister zal de Kamer voor het Kerstreces informeren over een selectie van wetten waarnaar in eerste instantie gekeken wordt. De Minister zal de Kamer medio 2015 informeren over de modernisering van wetgeving.

Modernisering van wet- en regelgeving is een doorlopend proces. De Kamer is bij brief d.d. 20 juli jl. geïnformeerd over de voortgang waarmee aan de toezegging is voldaan.

TK

Parlementaire agenda [14-10-2014] – EZ begroting (E&I deel)

De Minister zal in de evaluatie van de Aanbestedingswet extra aandacht besteden aan de klachten over de EMVI-criteria.

Voldaan met Kamerstuk 34 252, nr. 1, d.d. 8 juli 2015.

TK

Parlementaire agenda [14-10-2014] – EZ begroting (E&I deel)

De Minister zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over het beleid voor startups, incl. de speciale samenwerking met Amsterdam en wie de rol van special envoy zal gaan vervullen.

Voldaan met Kamerstuk 32 637, nr. 162, d.d. 31 december 2014.

TK

Parlementaire agenda [12-11-2014] – AO Telecommunicatie

De Minister zal het wetsvoorstel voor diverse aanpassingen van de Telecommunicatiewet, waarin o.a. de motie De Liefde over overstappen zakelijke gebruikers tot uitvoering wordt gebracht, naar verwachting in het voorjaar van 2015 bij de Kamer indienen en zal de Kamer nader informeren over de planning en de mogelijke inwerkingtreding.

Voldaan. De Kamer is per brief van 12 december 2014 (Kamerstuk 24 095, nr. 377) over de planning van het wetsvoorstel geïnformeerd.

TK

Parlementaire agenda [19-11-2014] – AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De Minister zal de Kamer in het eerste kwartaal van 2015 informeren over de 10 te realiseren fieldlabs naar aanleiding van de Actieagenda Smart Industry.

Voldaan met Kamerstuk 29 826, nr. 63, d.d. 22 januari 2015.

TK

Parlementaire agenda [16-12-2014] – Mondelinge vragen van het lid VERHOEVEN (D66) aan de Minister van Financiën, bij afwezigheid van de Minister van Economische Zaken, over het bericht «Startups raken verstrikt in oerwoud aan subsidies (FD, 16 december 2014)

De Minister zal bezien hoe doorlooptijden van aanvragen voor regelingen (onder andere WBSO) versneld kunnen worden en of een «fast lane» voor starters gecreëerd kan worden.

Onderhanden. De Kamer wordt hierover in het najaar van 2015 geïnformeerd.

TK

Parlementaire agenda [04-02-2015] – Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets»

Diverse toezeggingen ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid, onder andere inzake de werkwijze rond controles bij grensoverschrijdende arbeid (o.a. minimumloon) en inzake een proef om BBL-leerlingen en werkzoekenden bij Duitse bedrijven te detacheren.

De Kamer is geïnformeerd over de voortgang met Kamerstukken 32 851, nr. 25, d.d. 28 april 2015 en 32 851, nr. 27, d.d. 17 juli 2015.

TK

Parlementaire agenda [10-03-2015] – AO Bedrijfslevenbeleid & Innovatie

De Minister zal voor de zomer een nadere uitwerking van het toekomstfonds (regelingen en criteria) naar de Kamer sturen.

Voldaan met Kamerstuk 31 288, nr. 474, d.d. 8 juni 2015.

TK

Parlementaire agenda [10-03-2015] – AO Bedrijfslevenbeleid & Innovatie

De Minister zal de Kamer binnen een jaar informeren over (transparantie rond) de benutting van octrooien.

Onderhanden. De Kamer wordt voor eind februari 2016 geïnformeerd.

TK

Parlementaire agenda [10-03-2015] – AO Bedrijfslevenbeleid & Innovatie

De Minister zal de Kamer in mei informeren over de uitkomsten/plannen van de taskforce Wientjes.

Voldaan met Kamerbrief 32 637, nr. 181, d.d. 19 mei 2015.

TK

Parlementaire agenda [30-04-2015] – AO mobiele bereikbaarheid 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten

De Minister zal de Kamer aan het eind van het jaar informeren over de actuele stand van zaken van de mobiele bereikbaarheid van 112. De Minister zal daarbij ingaan op de lokale ontwikkelingen naar aanleiding van de overleggen tussen gemeenten en operators, waarbij Agentschap Telecom desgevraagd technische ondersteuning biedt. De Minister zal ook ingaan op de aanbevelingen in het rapport van Agentschap Telecom, de tariefstelling voor het plaatsen van antennes op Rijksgebouwen en de stand van zaken van bellen via 4G, waarover de Minister in gesprek gaat met providers.

Onderhanden. De Kamer wordt voor het eind van 2015 geïnformeerd over de stand van zaken.

TK

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Marktwerking en Mededinging

De Minister zal de optie van «app-neutraliteit» (in navolging van netneutraliteit) nader bekijken en de Kamer daarover informeren.

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Post

De Minister zal de Kamer over een half jaar informeren in hoeverre zelfstandige pakketbezorgers voor PostNL gebruik hebben gemaakt van het aanbod om in vaste dienst te treden.

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [02-07-2015] – AO Telecommunicatie

De Minister zal bekijken of in Benelux-verband roamingtarievenzo snel mogelijk afgeschaft kunnen worden, vooruitlopend op de afschaffing in EU-verband.

Onderhanden.

Energie

TK

Parlementaire agenda [09-10-2014] – Debat Groningen

De Minister zal binnen enkele weken de bindendheid van advies van de Tcbb inzake schadegevallen door aardbevingen regelen (bindende arbitrage).

Voldaan met Kamerstuk 33 529, nr. 87, d.d. 29 oktober 2014.

TK

Parlementaire agenda [17-11-2014] – WGO Energie

De Minister zal in gesprek gaan met de industrie over mogelijke lagere kosten van gebieden voor wind op zee die verder uit de kust liggen, zoals IJmuiden Ver. Cijfers die door de industrie worden aangedragen zullen worden gecheckt om vervolgens voor de zomer van 2015 te besluiten over eventuele bouw van windparken op zee in verder uit de kust gelegen gebieden zodat de 12-mijlszone kan worden ontzien.

Voldaan met Kamerstuk 33 561, nr. 18, d.d.24 april 2015.

TK

Parlementaire agenda [17-11-2014] – WGO Energie

De Minister zal een moreel appèl doen op windmoleneigenaren om niet met gebruikmaking van SDE+ oude windmolens te vervangen door nieuwe, aangezien het gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld is.

Voldaan in de reguliere overleggen tussen het ministerie en de windenergiesector.

TK

Parlementaire agenda [17-11-2014] – WGO Energie

De Minister zal de Kamer na uitspraak van de Hoge Raad over de Wet onafhankelijk netbeheer informeren over de uitspraak met een appreciatie, waarbij hij ook in zal gaan op de effecten voor de werkgelegenheid bij Delta en Eneco.

Voldaan met Kamerbrief, d.d. 29 juni 2015.

TK

Parlementaire agenda [03-12-2014] – AO Energieraad

Samen met de Staatssecretaris van IenM zal de Minister de Kamer informeren over de kabinetsinzet ten aanzien van de verbetering van het Europese emissiehandelssysteem.

Voldaan met Kamerstuk 21 501-08, nr. 543, d.d. 9 december 2014.

TK

Parlementaire agenda [03-12-2014] – AO Energieraad

De Minister zal de Kamer bij geannoteerde agenda’s, verslagen en ook tussentijds zo goed mogelijk informeren over ontwikkelingen in de EU, conform de afspraken uit het AO informatievoorziening, en zal daarbij ook steeds het krachtenveld in Europa schetsen.

Betreft een doorlopende toezegging. Voorbeelden van waarop aan de toezegging wordt voldaan zijn het verslag van de Telecomraad van 27 november 2014 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 518) en het verslag van de Energieraad van 5 maart 2015 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 535).

TK

Parlementaire agenda [04-02-2015] – Dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee

De Minister zal de Kamer na afloop van de gesprekken over compensatie van bestaande vergunninghouders voor wind op zee informeren over de uitkomsten, incl. de kosten.

Voldaan met Kamerstuk 33 561, nr. 15, d.d. 23 maart 2015.

EK

Parlementaire agenda [10-02-2015] – Energie Efficiency (33 913)

De Minister zal de Kamer in het Energierapport 2015 informeren over de vervanging van bestaande gasnetten in relatie tot de transitie naar meer duurzame energie (33.913) (T02094).

Onderhanden. Het Energierapport 2015 wordt in december gepubliceerd.

TK

Parlementaire agenda [12-02-2015] – Debat Groningen

De Minister zal de Kamer binnen 2 maanden informeren over de voor- en nadelen van omkering van bewijslast en de praktijk in het buitenland, mede met het oog op de behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet.

Voldaan met Kamerstuk 32 849, nr. 37, d.d. 13 april 2015.

TK

Parlementaire agenda [25-03-2015] – Plenair debat Wind op Zee

De Minister zal bij het wetsvoorstel STROOM ingaan op het inrichten van een compensatieregeling voor exploitanten van windparken op zee bij te late oplevering van de netaansluiting door TenneT.

Voldaan met wetsvoorstel STROOM dat momenteel bij de Tweede Kamer aanhangig is, Kamerstuk 34 199, nrs. 2 en 3.

TK

Parlementaire agenda [07-04-2015] – AO 380 kV

De Minister zal de Kamer informeren over de weging van de alternatieve tracés voor de hoogspanningsverbinding in West-Brabant en welke alternatieve tracés in het MER-onderzoek worden meegenomen en daarbij ook informatie geven over de mogelijkheden voor ondergrondse verkabeling.

Onderhanden. De Kamer wordt kort na het zomerreces geïnformeerd.

TK

Parlementaire agenda [09-04-2015] – AO Energie

De Minister zal de Kamer kort na de zomer informeren over zijn visie op omgevingsmanagement en zal gebiedscoördinatoren aanstellen bij RCR-windparken daar waar dat meerwaarde heeft, conform de motie Van Veldhoven. Daarbij is het uitgangspunt om standaard een gebiedscoördinator aan te bieden. Voor de windparken in Drenthe en Friesland worden gebiedscoördinatoren aangewezen.

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [09-04-2015] – AO Energie

De Minister zal de Kamer voor de zomer informeren over de 1-op-1 afspraken inzake energiebesparing in de industrie.

Voldaan met Kamerstuk 30 196, nr. 346, d.d. 29 juni 2015.

TK

Parlementaire agenda [16-04-2015] – Debat Mijnbouwwet (34 041)

&

Parlementaire agenda [01-07-2015] – Debat Gaswinning Groningen

De Minister spant zich ervoor in om half oktober het wetsvoorstel voor wijziging van de Mijnbouwwet ter implementatie van de kabinetsreactie op het OVV-rapport bij de Kamer in te dienen.

Onderhanden. Het wetsvoorstel wordt momenteel via internet geconsulteerd en ligt op schema om half oktober bij de Tweede Kamer ingediend te kunnen worden.

TK

Parlementaire agenda [16-04-2015] – AO Energie Unie + Stas IM

De Minister zal de Kamer nader informeren over de afstemming tussen lidstaten ten aanzien van energieonderzoek en daarbij in het bijzonder ingaan op het onderzoek naar energieopslag en naar Thorium.

Voldaan met Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 153, d.d. 13 juli 2015.

TK

Parlementaire agenda [27-05-2015] – 2e termijn AO Energie (nav AO 9/4)

De Minister zal de Kamer informeren wanneer er duidelijkheid is van de Europese Commissie over of de subsidiëring van bij- en meestook voldoet aan de staatssteunregels.

Onderhanden. Moment waarop de Kamer geïnformeerd kan worden is afhankelijk van de besluitvorming door de Europese Commissie.

EK

Parlementaire agenda [16-06-2015] – Plenair debat EK wind op zee

De Minister zal de Eerste Kamer informeren over de planning van de evaluatie van het Energieakkoord, het tijdpad van de besluiten m.b.t. de locaties voor de Hollandse Kust en de relatie tussen beide.

Voldaan met Kamerbrief, d.d. 19 juni 2015.

TK

Parlementaire agenda [01-07-2015] – Debat Gaswinning Groningen

De Minister zal de Kamer informeren over het proces met betrekking tot het vaststellen van de NPR (normen voor aardbevingbestendig bouwen).

Voldaan met Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 153, d.d. 13 juli 2015.

TK

Parlementaire agenda [02-07-2015] – Vervolg AO Energie/SDE+

De Minister zal de Kamer een helder en gestructureerd overzicht geven van de besteding van SDE-middelen en de realisatie van de doelstelling hernieuwbare energie.

Onderhanden. De Kamer ontvangt in oktober het toegezegde overzicht.

TK

Parlementaire agenda [02-07-2015] – Vervolg AO Energie/SDE+

De Minister zal de Kamer vóór de behandeling van de herziening van het Nationaal Waterplan informeren over het aanvullend onderzoek naar effecten op werkgelegenheid en economie in de kustgemeenten van het plaatsen van windmolens in de strook tussen 10 en 12 mijl uit de kust (n.a.v. motie Mulder/Van Veldhoven).

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [02-07-2015] – Vervolg AO Energie/SDE+

De Minister zal de Kamer informeren over het tijdschema met betrekking tot de evaluatie van het Energieakkoord in 2016.

Voldaan met Kamerstuk 30 196, nr. 355, d.d. 13 juli 2015.

Landbouw en Visserij

EK

Parlementaire agenda [03-09-2014] – Wijziging Wet op bedrijfsorganisatie / opheffing bedrijfslichamen

De Minister zal de Eerste en Tweede Kamer bij gebruikmaking van de mogelijkheid tot het afgeven van een algemeen verbindend verklaring steeds informeren (33 910) (T02101).

Betreft een doorlopende toezegging. Op dit moment is van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt.

TK

Parlementaire agenda [03-09-2014] – Wijziging Wet op bedrijfsorganisatie / opheffing bedrijfslichamen

De Minister zal de regeling met betrekking tot de erkenning van PO’s en BO’s en de criteria voor AVV’s binnen 2 weken naar de Kamer sturen. Dit gebeurt voor publicatie, zodat de Kamer dan nog kan besluiten om over de regeling te debatteren.

Voldaan met Kamerstuk 33 910 nr. 20, d.d. 22 september 2014. Vervolgens heeft een SO plaatsgevonden.

EK

[28-04-2015] – Plenair debat AMvB grondgebonden groei Melkveehouderij

Uitvoering van de motie Reuten door een wetsvoorstel op te stellen dat een 1-op-1 vertaling is van de inhoud van de AMvB grondgebondenheid. De Staatssecretaris spant zich ertoe in om dit wetsvoorstel zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Onderhanden.

TK

[17-06-2015] – AO GGO’s + StasI&M

De Staatssecretaris zal een impact assessment light uitvoeren om de consequenties, zowel financieel als anderszins van het Commissievoorstel Herziening besluitvorming gebruik ggo’s in kaart te brengen voor Nederland.

Toezegging is onder handen.

TK

[10-06-2015] – Dertig leden debat over het aanvragen voedselpatenten door multinationals

De Staatssecretaris informeert de Kamer per brief over de stand van zaken rondom de uitgebreide veredelingsvrijstelling en haar actieplan betreffende haar (Europese) inzet.

De Kamer is op 14-7 jl. geïnformeerd over het actieplan van de Staatssecretaris (TK 27 428-308).

TK

[28-05-2015] – Debat over het middel Round Up + StasI&M

De Kamer informeren over het oordeel van het Ctgb over het rapport van de EASAC over neonicotinoïden en de gegevens over normoverschrijdingen van deze stoffen in het oppervlaktewater.

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

TK

[01-06-2015] – Kamerbrief Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014.

De Kamer informeren over de invulling van productiebegrenzing via de Meststoffenwet in het geval er onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen er in zal slagen de fosfaatproductie te verminderen.

De Kamer is op 2 juli jl. geïnformeerd over de invulling van productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij (TK 33 979-98).

TK

[04-12-2014] – AO Gewasbeschermingsmiddelen met Staatssecretaris Mansveld

De Kamer informeren over de verschillen in toelatingsbeoordelingen tussen Nederland en omringende landen, evenals over de wederzijdse erkenning.

De Kamer is geïnformeerd met de brief «Gelijk speelveld van Nederland met omringende landen en wederzijdse erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen van 12 mei 2015 (Kamerstuknr. 27 858, nr. 310).

TK

Parlementaire agenda [05-11-2014] – AO Landbouw- en Visserijraad 10 en 11 november

De Staatssecretaris zal de Kamer in december een brief sturen over de rendac-tarieven en daarbij ingaan op de aanbevelingen van het LEI en op de suggestie om de markt open te stellen voor mogelijke concurrenten.

De Kamer is geïnformeerd op 16 december 2014 met Kamerstuk 34 000-XIII, nr. 141.

TK

Parlementaire agenda [16-10-2014] – AO Huiselijk geweld en Dierenwelzijn

De Staatssecretaris zal binnen een maand een reactie sturen op het advies van de RDA over agressieve honden en daarbij het plan De gezonde(re) en sociale hond in Nederland meesturen.

De Kamer heeft op 12 februari 2015 het projectplan ontvangen (Kamerstuk 28 286, nr. 782).

TK

Parlementaire agenda [04-09-2014] – AO Dierenwelzijn

De AMvB inzake de pelsdierhouderij zal dit najaar aan de Kamer worden voorgehangen met een officiële notificatie.

De Kamer heeft het ontwerpbesluit op 4 maart 2015 ontvangen (TK 30 826, nr 38). De voorhangprocedure is op 15 april 2015 afgerond.

TK

Parlementaire agenda [03-12-2014] – AO Dierproeven

De Staatssecretaris zal de Kamer een reactie doen toekomen op het rapport van de stichting Een Dier Een Vriend «het bedrog van dierproeven».

De Kamer heeft de reactie op 2 februari 2015 ontvangen (Kamerstuk 32 336, nr. 139).

TK

Parlementaire agenda [10-12-2014] – AO Dierziekten, Antibiotica en Vogelgriep (Aviaire Influenza)

De Staatssecretaris zal de Kamer de rapporten van de commissie Dierenwelzijn over de vogelgriep doen toekomen als deze gereed zijn. Hieronder wordt ook ingegaan op het proces van vergassing.

De Kamer is geïnformeerd op 13 april 2015 (Kamerstuk 28 807, nr. 190).

TK

Parlementaire agenda [20-01-2015] – Plenair debat Toelaatbaarheid Paardenvlees op NL markt

De Staatssecretaris gaat bij de Europese Commissie aandringen op meer onaangekondigde controles van de FVO. Hier zoekt de Staatssecretaris tevens steun voor zoeken bij de lidstaten en bij de collega’s in de Landbouwraad. Het betreft onaangekondigde controles binnen het programma van (aangekondigde) FVO missies.

In een recente brief aan de Europese inspectiedienst FVO heeft Nederland aandacht gevraagd voor de inspectiemissies in derde landen inzake paardenvlees en het belang van onaangekondigde controles hierbij.

TK

Parlementaire agenda [28-01-2015] – AO Paardenhouderij

De Kamer wordt in april op de hoogte gebracht van het komende gesprek tussen de NVWA en de sector, waarin duidelijk zal worden gemaakt op grond van welke regelgeving kan worden gehandhaafd. In die brief zal ook het alerter handhaven en het couperen van staarten worden meegenomen.

De Kamer is geïnformeerd met de brief van 28 mei 2015 over de toezeggingen van het AO paardenhouderij (Kamerstuk 28 286, nr. 813).

TK

Parlementaire agenda [23-06-2015] – AO Dierenwelzijn

De Staatssecretaris zal na de zomer een brief aan de Kamer sturen over de mogelijkheden en de termijn om te komen tot een verbod op zwanendriften.

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [23-06-2015] – AO Dierenwelzijn

De Staatssecretaris zal met de Staatssecretaris van OCW in de zomer een brief over het BPRC aan de Kamer sturen.

De Kamer is geïnformeerd op 26 augustus 2015.

TK

Parlementaire agenda [23-06-2015] – AO Dierenwelzijn

De Staatssecretaris zal na de zomer een brief sturen over het convenant onbedwelmd slachten. De brief over het convenant zal ook vergezeld zijn van de wetenschappelijke onderzoeken.

Onderhanden.

TK

Parlementaire agenda [21-01-2015] – AO Landbouwraad 26 januari

In de kwartaalrapportage GVB (april 2015) zal specifiek aandacht worden besteed aan de stand van zaken van de voorbereiding aanlandplicht voor de kottersector.

De Kamer is geïnformeerd via de Kwartaalraportage GVB van 12 mei 2015 (Kamerstuknr. 32 201, nr. 76).

TK

Parlementaire agenda [10-12-2014] – AO Dierziektes, Antibiotica en Vogelgriep (AI)

De Staatssecretaris stuurt begin 2015 een plan van aanpak voor opening van markten naar de Kamer. Dit mede n.a.v. het sluiten van de grens door België voor export pluimvee(producten) naar aanleiding van de uitbraak vogelgriep.

De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief «Versterking exportpositie Nederlandse agrosector» van 2 februari 2015 (Kamerstuknr. 31 985, nr. 25).

TK

Parlementaire agenda [10-03-2015] – AO Landbouwraad

De Kamer zal voor het zomerreces 2015 geïnformeerd worden over de pilot met cameratoezicht op de pelagische aanlandplicht.

De Kamer is geïnformeerd met de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 juni 2015 (Kamerstuknr. 21 501-32, nr. 845).

TK

Parlementaire agenda [10-03-2015] – AO Landbouwraad

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de vereenvoudigingsvoorstellen inzake het GLB, waarbij het resultaat per vereenvoudigingsvoorstel wordt opgenomen.

De Kamer is geïnformeerd over de vereenvoudigingsvoorstellen met het Verslag Landbouw- en Visserijraad van 16 maart 2015 (Kamerstuknr. 21 501-32, nr. 834).

TK

Parlementaire agenda [10-12-2014] – AO Landbouw- en Visserijraad

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten van gesprekken over het opzetten van een garantstelling in het kader van de Russische boycot van agrarische producten.

De Kamer is hierover geínformeerd met de brief «Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid voor de Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal» van 17 december 2014 (Kamerstuknr. 34 000-XIII, nr. 143).

TK

Parlementaire agenda [14-01-2015] – Debat Intensieve veehouderij

De Kamer wordt binnen drie maanden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de afspraken over import soja en het gesprek wat de Staatssecretaris hierover voert met de sector over het niet nakomen hiervan.

De Kamer is geïnformeerd met de brief van 2 juni 2015 betreffende dit onderwerp (Kamerstuknr. 28 973, nr. 166).

TK

Parlementaire agenda [10-12-2014] – AO Landbouw- en Visserijraad

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over het proces van controle van de Europese Commissie op nationale rapporten over de capaciteit van de Europese vloot.

De Kamer is geïnformeerd met de Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 juni 2015 (Kamerstuknr. 21 501-32, nr. 845).

Natuur

TK

[10-03-2015] – AO Landbouw- en Visserijraad

De Staatssecretaris zal de Kamer voor het meireces 2015 een brief sturen met haar inzet voor de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hierbij zal zij ook de beantwoording van de vragenlijst, uitgezet door de Europese Commissie, meesturen.

De Kamer is geïnformeerd met de brief «Nederlandse inzet in de Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn» van 18 mei 2015 (Kamerstuknr. 33 576, nr. 43).

TK

[28-10-2014] – Behandeling Landbouw & Natuurdeel van de EZ-begroting 2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd tijdens een zogenaamde natuurtafel het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van nationale parken, nieuwe stijl, gericht op hoe strakke regie gevoerd kan worden en wat het Rijk, provincies, terreinbeherende organisaties en de recreatieve sector gezamenlijk kunnen doen aan de zogenaamde nationale branding.

Het Programma Nationale Parken, ingesteld maart 2015, werkt samen met genoemde partijen aan een nieuwe standaard voor Nationale Parken.

De Kamer zal over de voortgang hiervan in het najaar, na afloop van het eerste bestuurlijk overleg, worden geïnformeerd.

TK

[02-10-2014] – AO Natuurbeleid

De Kamer ontvang voor het kerstreces een brief over de aansluiting tussen het agrarisch natuurbeheer en de vergroening van de eerste pijler.

De Kamer is geïnformeerd met de brief «Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer» van 18 december 2014 (Kamerstuknr. 28 625, nr. 220).

TK

[01-07-2015] – AO Verzamel AO Landbouw inclusief mestbeleid met Stas Mansveld (I&M)

De Staatssecretaris informeert de Kamer voor einde van het zomerreces over het PAS, waaronder een appreciatie van de beleidsregels provincies inzake PAS, de voortgang na de eerste termijn en beantwoording schriftelijke vragen van het lid Lodders.

De Kamer wordt voor het einde van het zomerreces geïnformeerd.

TK

[02-10-2014] – AO Natuurbeleid

De Staatssecretaris zegt toe de relatie tussen regeldruk en soortenbescherming inzichtelijk te maken.

De Kamer is geïnformeerd met brief «Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel» van 24 mei 2015 (Kamerstuknr. 33 348, nr. 17).

TK

[28-05-2015] – AO Natuurbeleid en Biodiversiteit

De Staatssecretaris zal in oktober een verkenning naar de Kamer sturen van de mogelijkheden om de invoer van jachttrofeeën verder te verbieden/verminderen.

De Kamer zal hierover in het najaar worden geïnformeerd.

TK

[28-05-2015] – AO Natuurbeleid en Biodiversiteit

De Staatssecretaris zal met betrekking tot de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda aan het eind van 2015 een overzicht van alle activiteiten aan de Kamer sturen waarin ook de ervaringen van de initiatiefnemers worden opgenomen.

De Kamer zal hierover eind 2015 worden geïnformeerd.

TK

[02-10-2014] – AO Natuurbeleid

De Kamer zal ieder jaar een voortgangsrapportage ontvangen over de voortgang van het Natuurpact.

De Kamer is geïnformeerd met de brief «Zevende voortgangsrapportage Groot Project EHS en evaluatiekader Natuurpact» van 24 maart 2015 (Kamerstuknummer 30 825, nr. 214).

TK

[15-06-2015] – Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet

De Staatssecretaris zegt toe met provincies in gesprek te gaan en gezamenlijk te bekijken welke ideeën voor landschappen er zijn, met meenemen van het hele thema agrarisch natuurbeheer, gemeenschappelijk landbouwbeleid, synergie met landschap en weidevogels.

De toezegging is onderhanden.

Licence