Base description which applies to whole site

2.1.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2017

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2017

 

6.568.021

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Mutaties belastingdienst

1

195.414

2) Deelname aan internationale instellingen

4

– 77.828

3) Schade-uitkering EKV

5

– 17.400

4) Onvoorzien

10

– 88.001

5) Loonbijstelling

10

57.524

6) Prijsbijstelling

10

13.511

Overige uitgaven (saldo)

 

24.776

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.676.017

Toelichting

 • 1. De mutatie op de uitgaven bij de Belastingdienst betreft een saldopost van met name de volgende mutaties: Voor de uitvoering van de Investeringsagenda is vanuit de Aanvullende Post € 80,6 mln. voor de instroom van nieuwe medewerkers en innovatieve projecten overgeheveld naar het artikel van de Belastingdienst. Daarnaast is € 53,3 mln. voor de vertrekregeling overgeheveld vanuit artikel 10 (+ € 133,9 mln.). Tevens zijn er aanvullend middelen vrijgemaakt binnen de begroting van Financiën voor het aannemen van personeel in bedrijfskritische functies om daarmee de continuïteit van het primaire proces te borgen. Daarnaast is € 35 mln. beschikbaar gesteld voor het programma rationalisatie, dat bijdraagt aan het oplossen van de door de ARK als onvolkomenheid aangemerkte legacyproblematiek van verouderde en minder wendbare ICT-systemen.

 • 2. De uitkeringen van SMP- en ANFA-winsten aan Griekenland wordt uiteindelijk pas definitief besloten aan het einde van het derde Griekse programma in 2018. Vandaar dat de bedragen die vooralsnog gepland stonden voor 2017 in de begroting worden doorgeschoven naar 2018. Daarnaast schuiven de kapitaalverhogingen voor IBRD en IFC een cohort op naar 2018 t/m 2022.

 • 3. Momenteel doen zich geen directe grote schadedreigingen voor. Om deze reden kan de raming naar beneden worden bijgesteld.

 • 4. Er zijn middelen die gereserveerd stonden voor Switch overgeheveld naar artikel 1 voor het bekostigen van de vertrekregeling en het programma rationalisatie van de Belastingdienst.

 • 5. Het departement Financiën heeft in 2017 loonbijstelling van € 57,5 mln. ontvangen.

 • 6. Het departement Financiën heeft in 2017 prijsbijstelling van € 13,5 mln. ontvangen.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr

Ontvangsten 2017

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2017

 

133.079.000

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Belastingontvangsten

1

4.602.829

1) Ontvangsten boetes en schikkingen

1

– 45.000

2) Kosten vervolging

1

– 20.000

3) Opbrengst verkoop vermogenstitels

3

966.760

4) Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen

3

– 32.000

5) Winstafdracht DNB

3

– 28.000

6) Lening SRH

3

160.000

7) Premies EKV

5

11.200

Overige ontvangsten (saldo)

 

8.306

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

138.703.095

Toelichting

 • 1. Het Hof heeft 7 juni 2016 geoordeeld dat er een wanverhouding bestaat tussen het niet tijdig betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de opgelegde verzuimboete. Als gevolg van deze uitspraak zijn de boeteontvangsten op de begroting van de Belastingdienst (60 mln.) naar beneden bijgesteld. Voor een deel wordt deze tegenvaller gedekt met een structurele meevaller binnen het boetedossier (15 mln.). Per saldo wordt de raming met 45 mln. bijgesteld.

 • 2. Op basis van de realisatie 2016 wordt de raming van de ontvangsten van de doorberekende tarieven Kostenwet met € 20 mln. verlaagd.

 • 3. De verkoop van aandelen a.s.r. in januari en april 2017 heeft geleid tot een ontvangst van € 966,8 mln.

 • 4. De dividenden van staatsdeelnemingen vallen in 2017 lager uit dan verwacht. Dit heeft met name te maken met het methodebesluit van de ACM inzake Gasunie, wat leidt tot minder dividendontvangsten.

 • 5. Vanwege gedaalde marktrentes die leiden tot lagere rendementen valt de winstafdracht DNB in 2017 tegen.

 • 6. Op 1 mei jl. is de Kamer per brief geïnformeerd over het uitkeren van overtollige liquiditeiten van SRH aan de Staat, waarvoor SRH een vordering ontvangt. Deze transactie leidt tot een betalingsverplichting en ontvangst van naar verwachting € 160 mln. in 2017 (Kamerstuk 33 532, nr. 71).

 • 7. Reeds ontvangen premies EKV geven aanleiding tot een opwaartse bijstelling van de raming.

Licence