Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2017.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2017

Ontwerpbegroting 2017:

 

Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen

10.050

Bodemsanering

38.150

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer

1.001.925

DU Ontwikkel/OEM variabel

406.438

Monumenten

20.000

Natuur

446.000

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

14.286

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

1.240

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Waddenfonds

28.878

Weidevogels

25

Zuiderzeelijn REP-middelen

20.062

Stand ontwerpbegroting 2017

1.987.114

1e suppletoire begroting 2017:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016

– 1

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratie Afsluitdijk)

2.893

Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta

35

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (Maaslijn Electrificatie)

– 1.483

Hydrologische Maatregelen

5.900

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

1.515

Meerjarenprogramma Eems-Dollard

248

MIRT-project IJsseldelta Fase 2

5.890

Beter benutten

44.594

Erfgoed en ruimte

562

Ontwikkelingsbedrijf NOM

2.000

Monumenten (Eusebius)

4.000

Projectstimuleringsregeling Interreg V

24

Innovatie Landbouw Veenkoloniën

5

Natuur

9.500

Stand 1e suppletoire begroting 2017

2.062.796

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017:

 

Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen (nieuw verdeelmodel)

– 10.050

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (nieuw verdeelmodel)

– 919.943

DU Ontwikkel/OEM variabel (nieuw verdeelmodel)

– 406.438

Natuur (nieuw verdeelmodel)

– 455.500

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-projecten)

12.028

Zoetwatermaatregelen

9.373

Groei op het spoor

717

Monumenten (Restauratie Domtoren)

4.000

Innovatie landbouw Veenkoloniën

65

Regionale verkenning Utrecht

29

RSP Zuiderzeelijn

105.104

Vierkant voor Werk

3.500

Erfgoed en Ruimte

165

   

2e suppletoire begroting 2017:

 

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016

– 23.630

Vismigratie Ambitie Afsluitdijk

3.900

Programma Smartwayz.nl

364

Zoetwatermaatregelen

70

Na-ijlende effecten mijnbouw

3.553

Agri meets Design

83

Maak verschil

41

Beter Benutten

8.055

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

5.204

Jaarconferentie Techniekpact

40

Smart Mobility challenge

75

Limburg Makers 2.0

375

Programma Eems-Dollard

83

Hydrologische Maatregelen

4.285

Amendement cofinanciering opruiming drugsafval

1.000

Asbest II problematiek

5.500

Herontwikkeling EMK-terrein Krimpen aan de Ijssel

350

Pilot altijd actuele vergunning

128

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling

13.510

Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur

300

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

12.600

Eems estuarium

83

MIRT onderzoek Lob van Gennep

182

MIRT Trade Port Noord, Venlo

21.150

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG)

5.000

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

41

Restbudget randstadspoor

4.215

RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn

44.991

Programma Jong Leren Eten EZ

450

Programma DuurzaamDoor EZ

100

Groei op het spoor

215

Stand 2e suppletoire begroting 2017

518.159

Licence