Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van HXII verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke Ministers

Opmerking

 

Beleidsartikelen

   

11

Integraal Waterbeleid

Minister van IeW

 

13.01

Ruimtelijk Instrumentarium

Minister van BZK

 

13.02

Geo-informatie

Minister van BZK

 

13.03

Gebiedsontwikkeling

Minister van BZK

 

13.04

Ruimtegebruik bodem

Minister van IenW

Deel Structuurvisies naar BZK

13.05

Eenvoudig Beter

Minister van BZK

 

14

Wegen en Verkeersveiligheid

Minister van IenW

 

16

Openbaar Vervoer en Spoor

Minister van IenW

 

17

Luchtvaart

Minister van IenW

 

18

Scheepvaart en Havens

Minister van IenW

 

19.01

Tegengaan Klimaatverandering

Minister van EZK

 

19.02

Internationaal beleid, Coördinatie en Samenwerking

Minister van IenW

Deel Klimaat naar EZK

20

Lucht en Geluid

Minister van IenW

 

21

Duurzaamheid

Minister van IenW

 

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Minister van IenW

 

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Minister van IenW

 

24

Handhaving en Toezicht

Minister van IenW

 

25

Brede Doeluitkering

Minister van IenW

 

26

Bijdrage Investeringsfondsen1

   
 

Niet-beleidsartikelen

   

97

Algemeen Departement

Minister van IenW

 

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Minister van IenW

 

99

Nominaal en Onvoorzien

Minister van IenW

 
1

De beleidsverantwoordelijke Minister op het Infrastructuurfonds en het Deltafonds wordt toegelicht in de Tweede suppletoire begroting van respectievelijk het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Model 2.25 Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in €

miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2017 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.

  • 2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XII, nr.2). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant.

  • 4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Licence