Base description which applies to whole site

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2017 per saldo te verhogen met EUR 74,8 miljoen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een saldo van mutaties op de beleidsartikelen 1, 4 en 5.

De raming van de instroom van asielzoekers in Nederland in 2017 wordt ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2017 verlaagd van 38.700 naar 36.700. De aangepaste raming heeft gevolgen voor de toerekening aan ODA voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen uit DAC-landen. De toerekening voor 2017 wordt daarom verlaagd met EUR 32,8 miljoen. Dit bedrag blijft onderdeel uitmaken van het ODA-budget. Het wordt overgeboekt van de begroting van Justitie en Veiligheid naar de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In aanvulling op het bovenstaande vindt u hieronder een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen in de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2017 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

– 11

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

+ 30,3

1.4

Dutch Good Growth Fund

– 36,5

4.1

Humanitaire hulp

+ 26

4.3

Veiligheid & Rechtsorde

– 50

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

+ 100,5

Toelichting

Artikel 1

De daling van de uitgaven op artikel 1.2 Versterkte Nederlandser Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid komt met name doordat er minder dan verwacht (EUR 10 miljoen) is uitgegeven aan het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). Verder leidt veranderde regelgeving voor bevoorschotting van uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) tot een budget verschuiving naar volgend jaar.

De toename van de uitgaven binnen het artikel 1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden (met EUR 30 miljoen in totaal) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een Nederlandse bijdrage aan het Women Entrepreneurs Financing Initiative (WeFi) van EUR 9 miljoen.

De daling van de uitgaven op artikel 1.4 Dutch Good Growth (DGGF) Fund wordt veroorzaakt doordat de totale vraag op de onderdelen (1) Investeren Nederlands mkb en (3) Exporteren Nederlands mkb binnen het DGGF in 2017 lager uitvalt.

Artikel 4

Op artikel 4.1 Humanitaire hulp worden de uitgaven met EUR 26 miljoen verhoogd. Zo worden er extra bijdragen gedaan aan het United Nations Relief and Works Agency, het wereldvoedselprogramma en diverse noodhulpprogramma’s in Zuid-Soedan, Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Somalië.

Binnen artikel 4.3 Veiligheid & Rechtsorde vindt per saldo een daling in de uitgaven plaats van EUR 50 miljoen. Dit komt doordat een deel van de middelen voor vluchtelingenopvang in de regio pas in 2018 en 2019 tot betaling komt. De verplichtingen zijn reeds aangegaan.

Artikel 5

De totale mutatie van per saldo EUR 100,5 miljoen bestaat met name uit een BNI-bijstelling en een verlaging van de toerekening van de eerstejaars asielopvang. De BNI-bijstelling van EUR 75,7 miljoen wordt verklaard door de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) die is gemeld bij de Miljoenennota. Daarnaast leiden aanpassingen in met name de toerekening voor de eerstejaars asielopvang, tot een verlaging van deze uitgaven met EUR 32,8 miljoen. De mutatie van EUR 24,8 miljoen betreft een som van mutaties van ODA-middelen die binnen de HGIS in 2017 niet tot besteding zijn gekomen. De middelen worden geparkeerd op het verdeelartikel.

Licence