Base description which applies to whole site

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

Artikel 1: Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

Het verschil ten opzichte van de raming wordt verklaard door de doorwerking van de cao voor de sector Rijk naar de grondwettelijke uitkeringen. Deze is lager dan destijds bij de opstelling van de begroting werd verondersteld. Per saldo leidt dit tot lagere uitgaven.

Zoals aangekondigd in de ontwerpbegroting van de Koning 2017 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 I, nr. 1 en 2) werd, naar aanleiding van het loslaten van de nullijn voor ambtenarensalarissen, rekening gehouden met een stijging van de grondwettelijke uitkeringen in 2017. Voor de technische indexering is gebruik gemaakt van de veronderstelde contractloonstijging zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2016. De feitelijke ontwikkeling is gebaseerd op de netto bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State, waarin de exacte uitwerking van de cao voor de sector Rijk is verwerkt. Dit werkt ook door naar de personele uitgaven binnen de B-component, op basis van de ontwikkeling in de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel. Tot slot is een lagere consumentenprijsindex van toepassing bij de indexering van het gedeelte voor de materiële uitgaven in de B-component. Deze ontwikkelingen leiden per saldo tot een neerwaartse bijstelling van € 48.000 ten opzichte van het bij de ontwerpbegroting van de Koning 2017 geautoriseerde bedrag.

Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Geen bijstelling.

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

De uitgavenmutatie is het saldo van onderuitputtingen bij de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Koning. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst is sprake van een onderuitputting van € 49.000 en bij het Kabinet van de Koning is sprake van een onderuitputting van € 50.000. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven door minder personeel.

De ontvangstenmutaties zijn technisch van aard in verband met afrondingsvoorschriften.

Licence