Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Algemeen

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2017 voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds.

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2016 is hieronder de belangrijkste wijziging opgenomen.

• Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt met ingang van de begroting 2017 inzicht gegeven in de niet-juridische verplichtingen. Het overzicht en de toelichting hierop is te vinden in de tabel «Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven» in de beleidsagenda.

Beleidsagenda’s

De beleidsagenda’s geven een kernachtig overzicht van de hoofdlijnen van het beleid.

De beleidsagenda voor Koninkrijksrelaties (IV) wordt afgesloten met vier overzichten:

• Overzichtstabel belangrijkste mutaties

In de beleidsagenda is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste beleidsmatige mutaties.

• Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In dit overzicht worden de niet-juridische verplichtingen opgenomen. Zie ook de toelichting hierboven bij de groeiparagraaf.

• Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

In de tabel van de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2015–2021 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie wordt opgenomen in bijlage 7.5 «Evaluatie- en overig onderzoek».

• Overzicht van risicoregelingen

In de beleidsagenda is een tabel «verstrekte garanties en verstrekte leningen» opgenomen.

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit drie beleidsartikelen: artikel 1 Waarborgfunctie, artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur en artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen.

De begroting van het BES-fonds kent één beleidsartikel: artikel 1 BES-fonds.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • A Algemene doelstelling

  • B Rol en verantwoordelijkheid

  • C Beleidswijzigingen

  • D1 Budgettaire gevolgen van beleid

  • D2 Budgetflexibiliteit

  • E Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2017.

De niet-beleidsartikelen

De begroting Koninkrijksrelaties heeft twee niet-beleidsartikelen: artikel 6 Apparaat en artikel 7 Nominaal en onvoorzien.

Bijlagen

De bijlagen 7.1 en 7.2 bevatten de verdiepingshoofdstukken voor Koninkrijksrelaties en BES-fonds. De bijlage 7.3 is een overzicht van de moties en toezeggingen voor beide hoofdstukken.

Vervolgens volgen voor Koninkrijksrelaties een overzicht subsidies (bijlage 7.4) en een overzicht evaluatie- en overig onderzoek (bijlage 7.5).

Met betrekking tot het BES-fonds volgen het overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (bijlage 7.6), het overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland (bijlage 7.7), het overzicht eilandelijke inkomsten (bijlage 7.8) en het overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland (bijlage 7.9).

Licence